Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn investeringen die niet tastbaar zijn. Door wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden de voorbereidingskosten voor grondexploitaties vanaf 2016 geactiveerd als kosten van onderzoek en ontwikkeling. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actuele grondexploitatie dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. Het verloop hiervan in 2022 is als volgt:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde
01-01-2022
Inves-
teringen
Desinves-
teringen
Afschrij-
vingen
Bijdragen van derden Duurzame
waarde-
verminder.
Boekwaarde
31-12-2022
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling 241 492 100     355 278

 

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn investeringen die een meerjarig nut hebben en in termijnen worden afgeschreven. Onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 
In de toelichting bij de reserves is vermeld uit welke bestemmingsreserves middelen zijn onttrokken voor de (gedeeltelijke) dekking van de afschrijvingen van geactiveerde investeringen.   

Terug naar navigatie - Investeringen met een economisch nut

Investeringen met een economisch nut
Gronden uitgegeven in erfpacht 
Dit betreffen de gronden die in erfpacht uitgegeven zijn, waarvoor jaarlijks een canon in rekening wordt gebracht. Het verloop hiervan in 2022 is als volgt:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde
01-01-2022
Inves-
teringen
Desinves-
teringen
Afschrij-
vingen
Bijdragen van derden Duurzame
waarde-
verminder.
Boekwaarde
31-12-2022
Gronden en terreinen 4.771           4.771
Terug naar navigatie - Overige investeringen met een economisch nut

Overige investeringen met een economisch nut

Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen en/of verhandelbaar zijn. Het verloop hiervan in 2022 is als volgt:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde
01-01-2022
Inves-
teringen
Desinves-
teringen
Afschrij-
vingen
Bijdragen van derden Duurzame
waarde-
verminder.
Boekwaarde
31-12-2022
Gronden en terreinen 45.413 58       -85 45.556
Woonruimten 904     5     899
Bedrijfsgebouwen 252.811 11.281 488 5.522   -1.118 259.200
Grond-/weg-/water- bouwkundige werken 5.404 28   395     5.037
Vervoersmiddelen 583 239   80     742
Machines, apparaten en installaties 5.151 384   878     4.657
Overige materiële vaste activa 4.643 1.963 609 511     5.486
TOTAAL 314.909 13.953 1.097 7.391   -1203 321.577

 


De belangrijkste investeringen > € 500.000  in 2022 waren:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijving  
Kantoorautomatisering laptops 905
Bouw nieuw zwembad 7.382


De belangrijkste desinvesteringen > €500.000 in 2022 waren:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijving  
  0
Terug naar navigatie - Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Dit betreffen de boekwaarden van de begraafplaats (gronden, gebouwen en infrastructurele werken), de afvalinzameling (huisvuilauto’s, overige tractiemiddelen, mini- en ondergrondse containers) en de apparatuur voor het betaald parkeren. Het verloop hiervan in 2022 is als volgt:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde
01-01-2022
Inves-
teringen
Desinves-
teringen
Afschrij-
vingen
Bijdragen van derden Duurzame
waarde-
verminder.
Boekwaarde
31-12-2022
Gronden en terreinen 1.683           1.683
Bedrijfsgebouwen 1.607     43     1.564
Grond-/weg-/water- bouwkundige werken 2.406     73     2.333
Vervoersmiddelen 155 157   47     265
Machines, apparaten en installaties 1.128     83     1.045
Overige materiële vaste activa 6.406 163   269     6.300
TOTAAL 13.385 320   515     13.190
Terug naar navigatie - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut betreffen de investeringen die worden gedaan in met name groen, wegen en kunstwerken. Het verloop hiervan in 2022 is als volgt:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijving Boekwaarde
01-01-2022
Inves-
teringen
Desinves-
teringen
Afschrij-
vingen
Bijdragen vanderden Duurzame
waarde-
verminder.
Boekwaarde
31-12-2022
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken 27.729 11.258   751 1.343   36.893


De belangrijkste investeringen > €500.000 in 2022 waren:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving  
Upgrade Stadshart verlichting 690
VTA vervangingsinvesteringen 883
Herinr.  Noordelijke Entree Stationsgeb ztm cenrum 571
Entree Zoetermeer 2.858
Asfalt verharding 2022 1.166
Elementen verharding - vervanging 2022 2.587
Betonnen bruggen, viaducten en tunnels 2022 2.120


De belangrijkste bijdragen van derden > €500.000 in 2022 waren:

Bedragen x € 1.000
   
Upgrade Stadshart verlichting 608
Entree Zoetermeer 855


De aanleg van het vervoersknoop Bleizo wordt voor een groot deel gefinancierd door bijdragen vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving  
Investeringsbijdrage 283
   

 

Terug naar navigatie - Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De kapitaalverstrekking aan deelnemingen betreft het volgende:

Omschrijving Aantal Nominaal (€) Waarde (€)
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) 3.510 2,50 8.775
De Binnenbaan 980 100,00 98.000
Stedin 18.518 480,69 8.901.417
 TOTAAL     9.008.192

Hiernaast bezit de gemeente nog de volgende aandelen die in de balans tegen € 0,00 zijn opgenomen:

Omschrijving Aantal Aandeel Nominaal (€) Waarde (€)
Stedin 116.280 2,50% 0 0
Dunea 387.302 9,68% 5 1.936.510
Dataland B.V. 57.504 onbekend 0.10 5.750
 TOTAAL       1.942.260
Terug naar navigatie - Overige langlopende geldleningen

Overige langlopende geldleningen
De overige langlopende geldleningen betreffen de volgende leningen:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving 31-12-2022 31-12-2021
Startersleningen

2.744

3.635


In 2022 zijn via het Stimuleringsfonds Vereniging Nederlandse Gemeenten (SVn) geen startersleningen verstrekt. De starterslening is bij aanvang renteloos en aflossingsvrij. Bij voldoende financiële draagkracht wordt vanaf het vierde jaar door de SVn een marktconform rentepercentage gehanteerd gebaseerd op 15 jaar vast en aflossing op basis van annuïteiten. Naast de reguliere aflossingen van € 79.923,-  werden er in 2022 leningen vervroegd gedeeltelijk of geheel afgelost tot € 811.311.

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen
De grond- en hulpstoffen bestaan uit:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving 31-12-2022 31-12-2021
Onderdelenmagazijn autowerkplaats afd. Afvalinzameling 95 89
Voorraad dieselolie afd. Afvalinzameling 21 37
TOTAAL 116 126
Terug naar navigatie - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Deze categorie betreft de lopende grondexploitaties. Het zijn de projecten waarvoor de raad de grondexploitatie voor de volledige looptijd heeft vastgesteld.

De grondexploitaties zijn herzien naar de situatie per ultimo 2022. Bij negatieve grondexploitaties is de Voorziening Nadelige complexen op de juiste hoogte gebracht. Dit deel van de voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde. In de gevallen dat de voorziening hoger is dan de boekwaarde per complex dan gebeurt dit tot de (netto) boekwaarde per complex nihil is. Het restant wordt in dat geval vermeld bij de Voorziening nadelige complexen grondbedrijf aan de passiva zijde. 
In het licht van de huidige marktomstandigheden zijn de materiële vastgoedwaarderingen belangrijke schattingsposten. Er bestaat een wezenlijk risico dat zich materiële aanpassingen kunnen voordoen in de waardering in het volgende boekjaar als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.

Bedragen x € 1.000
Nr. Complex Boek-
waarde
31-12-21
Voor-
ziening
31-12-21
Balans-
waarde
31-12-21
Boek-
waarde
01-01-22
Investe-
ringen
Winstne-
ing/afsl.
compl. 
Inkom-
sten
Boek-
waarde
31-12-22
Voor-
ziening
31-12-22
Balans-
waarde
31-12-22
5 Dwarstocht 8.360 - 8.360

8.360

2.067 3.692 -23.629 -9.510   -9.510
11 Lansinghage -2.423 - -2.423 -2.423 221 -415 -128 -2.745   -2.745
18 Oosterheem 15.916 - 15.916 15.916 2.171 2.650 -19.047 1.690   1.690
20 Zegwaartseweg Noord -2.377 - -2.377 -2.377 673 1.435 0 -269   -269
22 Gasfabriekterrein Delftsewallen 2.771 2.232 539 2.771 13 0 0 2.784 2.174 610
26 Centrum Oost/Cadenza 2.208 221 1.987 2.208 146 0 0 2.354 645 1.709
32 Van Leeuwenhoeklaan 3.855 - 3.855 3.855 83 18 -683 3.273   3.273
37 Boerhaavelaan 881 288 593 881 2 0 0 883 248 635
42 Palenstein 12.011 12.011 - 12.011 2.452 0 -93 14.371 14.371 0
44 Tango locatie (vm) 297 297 - 297 7 0 0 0   0
85 Bladgroen -84 - -84 -84 15 -10 -2 -81   -81
97 Katwijkerlaantracé -641 - -641 -641 41 46 -119 -673   -673
102 Amerikaweg 79 79 - 79 6 0 0 0   0
108 Voorweg Noord 2.447 - 2.447 2.447 27 0 0 2.474   2.474
127 Kleurlaan -581 - -581 -581 34 34 0 -513   -513
129 Plataanhout -41 - -41 -41 157 0 0 116 116 0
130 Markt 10 1.197 - 1.197 1.197 148 0 0 1.345   1.345
131 Engelandlaan 140 116 - 116 116 69 1 0 186   186
137 Edisonpark                                              3.372 - 3.372 3.372 369 -11 0 3.730   3.730
  afrondingsverschil                   -2
   TOTAAL                                           47.363 15.128 32.234 47.363 8.701 7.440 -43.701 19.415 17.554 1.859


In onderstaand overzicht zijn de geraamde lasten en baten opgenomen van de bouwgronden in exploitatie en het geschatte eindresultaat. De inschattingen zijn gebaseerd op externe makelaarsrapporten en kostencalculaties van derden.

Bedragen x € 1.000
  Boekwaarde
31-12-2022
Lasten Baten Rente Resultaat
TOTAAL grondexploitaties 19.415 49.282 66.470 60 -2.287

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijving 31-12-2022   31-12-2021
a. Vorderingen op openbare lichamen   5.387     2.300
b. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen   508     626
c. Rekening-courantverhoudingen met Rijk (schatkistbankieren)   120.335     80.209
d. Overige vorderingen:          
          Belastingvorderingen 7.296     7.691  
           Af: Voorziening dubieuze belastingdebiteuren -400     -538  
          Vorderingen bijstand 11.764     13.078  
           Af: Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren -8.132     -8.816  
          Overige vorderingen 10.346     12.727  
           Af: Voorzieningen dubieuze debiteuren -2.694     -2.507  
          Totaal overige vorderingen   18.180     21.635
Afrondingsverschil         -1
TOTAAL   144.410     104.769
Terug naar navigatie - Vorderingen op openbare lichamen, Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen en met het Rijk (Schatkistbankieren)

Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op openbare lichamen bestaan uit vorderingen op de volgende openbare lichamen, waaronder gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, het Rijk en overige openbare lichamen.

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen
Dit betreft een rekening-courantverhouding met de stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten (SVn), waar de startersleningen worden geadministreerd. Via deze rekening-courant worden de kosten (beheervergoeding) en opbrengsten van de startersleningen verrekend.

Rekening-courantverhoudingen met het Rijk (Schatkistbankieren)
De wet Schatkistbankieren verplicht decentrale overheden om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Het betreft middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Tot een bepaald bedrag (drempelbedrag, gebaseerd op de begrotingsomvang) mogen de decentrale overheden overtollige middelen buiten de schatkist van het Rijk aanhouden.

Onderstaand een overzicht met de drempelbedragen per kwartaal. In geen van de kwartalen is sprake van een overschrijding van het drempelbedrag.

Bedragen x € 1.000
(1) Drempelbedrag 8.302 8.302 8.302 8.302
    kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 54 53 517 4.095
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag
8.248 8.249 7.785 4.207
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag        
Terug naar navigatie - Overige vorderingen

Overige vorderingen
De overig vorderingen zijn verdeeld naar categorieën op basis van de aard van de vordering.

Belastingvorderingen
De openstaande vorderingen betreffen de belastingjaren 2011 tot en met 2022. Hiervan is € 0,4 mln. Als dubieus aangemerkt. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze belastingdebiteuren getroffen, die in de balans is verrekend met de betreffende vorderingen.

Vorderingen bijstand
De openstaande vorderingen hebben voornamelijk betrekking op vorderingen op (voormalige) bijstandscliënten. Hiervan is € 8,1 miljoen als dubieus aangemerkt, o.a. door het ontbreken van afloscapaciteit bij de bijstandscliënten of doordat cliënten vertrokken zijn met een onbekende bestemming. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren getroffen, die in de balans is verrekend met de betreffende vorderingen. In 2022 heeft een aanwending i.v.m. oninbaar gestelde debiteuren van in totaal € 1,28 mln. plaatsgevonden, waarvan € 465.000 buiten invorderingen en € 0,831 mln. kwijtscheldingen. Op grond van de debiteurenpositie per ultimo 2022 is € 684.014 aan de voorziening onttrokken.

Overige vorderingen
De openstaande vorderingen betreffen diverse overige debiteuren. Hiervan is € 2,7 mln. als dubieus aangemerkt. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen, die in de balans is verrekend met de betreffende vorderingen.
De grootste posten zijn:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijvingen  
Leges omgevingsvergunning 1.068
verkoop perceel 1.164

 

Terug naar navigatie - De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Het verloop hiervan in 2022 is als volgt:

  Uitkeringen van het Rijk Saldo
01-01-2022
Toevoegingen Ontvangen
bedragen
Saldo
31-12-2022
1 ESF subsidie Taal op Maat 54   54 0
    54   54 0
           
    Saldo
01-01-2022
Toevoegingen Ontvangen bedragen Saldo 31-12-2022
           
1 Min J&V Opvang Oekraine GOO 0 6.131   6.131
2 Min J&V Opvang Oekraine POO 0 585   585
3 COA Noodopvang 69   69 0
4 TOZO 1.679   1.679 0
5 Toeslagenaffaire 755

2.196

755 2.196
6 Toeslagenaffaire kwijtschelding gem bel 95 292   387
7 Subsidie arbeidsmarkt toelage 0 131   131
8 SPUK Sport 0 1.064 1.064 0
  afronding   2   2
  Totaal 2.598 10.401 3.567 9.432
 
  Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen
Saldo
01-01-2022 
Toevoegingen Ontvangen
bedragen
Saldo
31-12-2022
1  MRDH - Praktische fietslessen 10 25   35
2  MRDH - School op Seef 8 16   24
3 MRDH - verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving 92     92
4 MRDH - Nutricia fietspad 416   416 0
5  MRDH - brug Nutricia 105   105 0
6  MRDH - Fietspad van Tuyllpark 45   45 0
7 MRDH - Veilig thuis 161 165 161 165
8 GR GGD Haaglanden 21   21 0
9 Mountainbike route 35   35  
10 Digitalisering vouchers   7   7
11 A12 Intospace (ULP Bleiswijk)   5   5
12 Mobiliteitsstrategie   26   26
   Afronding   1   1
  Totaal 
893 245 783 355
 
  TOTAAL 3.545 10.643 4.350 9.787
Terug naar navigatie - Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen bestaan uit diverse posten van verschillende aard en omvang. 

De grootste posten zijn als volgt:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijving  
Nog te ontvangen  
Binnenbaan 1.500
Vooruitbetaalde bedragen  
VRH 5.155
   


Onder de overige nog te ontvangen bedragen bevinden zich ook vorderingen in het kader van faciliterend grondbeleid. Volgens de notitie grondbeleid 2019 van de Commissie BBV zijn deze onderverdeeld naar de onderstaande categorieën. De verhaalbare kosten betreffen de projecten waarvoor al een anterieure overeenkomst is gesloten. De nog te verrekenen kosten betreffen de projecten waarvoor nog geen anterieure overeenkomst is gesloten.

Bedragen x € 1.000
Omschrijving  
Verhaalbare kosten  
Faciliterend grondbeleid 139
Nog te verrekenen kosten  
Faciliterend grondbeleid 199
TOTAAL 338

 

Passiva

Vaste passiva

Terug naar navigatie - Reserves, Gerealiseerd resultaat

Reserves
In de jaarrekening (realisatie) zijn toevoegingen of onttrekkingen aan reserves slechts verantwoord als daarvoor bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voor zover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Uitzondering hierop zijn de volgende resultaatbestemmingen, die in de jaarrekening zijn verantwoord ongeacht de hiervoor begrote bedragen:

 • De aan een aantal reserves toegevoegde inflatie om de betreffende reserves waardevast te houden. De hoogte van de inflatie wordt vastgesteld bij de begroting en de werkelijk storting is gebaseerd op de werkelijke stand van de reserve. Deze werkwijze is geautoriseerd op grond van het raadsbesluit bij de rentenota 2018 op 5 november 2018.
 • De (voorlopige) bestemming van het resultaat van het Grondbedrijf, dat in de jaarrekening voor 50% is verrekend met het Investeringsfonds 2030 en voor 50% met de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf. Dit is vanaf 2008 geautoriseerd op grond van raadsbesluit van 17 november 2008 betreffende TB2.
 • De over- of onderschrijding op de budgetten voor groot onderhoud bovengronds worden op basis van de Begrotingsraad op 11 november 2013 verrekend met de egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds. Voorts wordt de reserve afgeroomd ten gunste van de vrij inzetbare reserve als deze uitstijgt boven het maximum van € 5 mln.
 • De afroming van de rente-egalisatiereserve boven de vastgestelde bovengrens ten gunste van de vrij inzetbare reserve. Deze generieke gedragslijn is door de raad vastgesteld op 5 november 2018 (rentenota 2018).
 • Bij verkoop van vastgoed worden incidentele verkoopresultaten (positief en negatief) in de vorm van een hogere / lagere verkoopopbrengst ten opzichte van de restant boekwaarde ten gunste of ten laste van de vrij inzetbare reserve gebracht. Dit is door de raad besloten op 27 juni 2016 (Perspectiefnota 2017 en gevolgen Gemeentefonds 2016).
 • Het verschil tussen de maximale garantstelling afgegeven aan de GR Bleizo en het tekort Bleizo ten laste dan wel ten gunste te brengen van de brede bestemmingsreserve.
 • Bij een beroep op specifieke voor het doel in leven geroepen bestemmingsreserves wordt het bedrag van de feitelijke onttrekking gelijkgetrokken aan de gemaakte kosten tot maximaal de raming van de kosten. Deze werkwijze is geautoriseerd op grond van het raadsbesluit bij de perspectiefnota 2020 op 1 juli 2019.
 • Meldingen van resultaatbestemmingen in de TB-en.
 • Bij een beroep op specifiek voor het doel in het leven geroepen bestemmingsreserve is het bedrag van de feitelijke onttrekking gelijk aan de gemaakte kosten tot maximaal de raming van de kosten. Deze beleidslijn maakt het mogelijk om bij lagere kosten dan geraamd ook een lagere aanwending van de reserve te kunnen verantwoorden volgens de nota reserves en voorzieningen.

Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is afzonderlijk in de balans vermeld als onderdeel van het eigen vermogen.

Terug naar navigatie - Toelichting reserves

Toelichting reserves
Het verloop van de reserves in 2022 is als volgt:

Bedragen x € 1.000


A


Algemene reserves:
Saldo
01-01-2022 
Resultaat
bestemming
Toevoegingen  Onttrekkingen Verminderingen
i.v.m. dekking
afschrijving
activa
Saldo
31-12-2022
1 Reserve verstrekking financiële positie grondbedrijf 4.768   2.474 403   6.839
 2 Reserve i.v.m. risico's grondbedrijf 1.591   162 587   1.166
 3 Vrij inzetbare reserve 36.694 15.312 289 18.905   33.390
  Afrondingsverschil           -1
  Totaal A. Algemene reserves 43.053 15.312 2.925 19.895   41.394
 


B


Bestemmingsreserves:
Saldo
01-01-2022 
Resultaat
bestemming
Toevoegingen  Onttrekkingen Verminderingen 
i.v.m. dekking
afschrijving
activa
Saldo
31-12-2022
1 Reserve Integraal veiligheidsbeleid 183         183
2 Reserve egalisatie investering schoolgebouwen 5.337   1.992 1.477   5.852
3 Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen 44   550 99   495
4 Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte 434   24 65   393
5 Egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds 2.364   1.639     4.003
6 Reserve algemeen dekkingsmiddel 156.538     2.500   154.038
7 Brede bestemmingsreserve 9.489   597 606   9.480
8 Reserve dekking kapitaallasten 1.274         1.274
9 Rente-egalisatie reserve 2.050   650     2.700
10 Investeringsfonds 2030 41.554   9.326 4.703   46.177
11 Reserve EU-initiatieven 93         93
12 Reserve Enecogelden 11.577   6.100 17.677   0
13 Reserve risico's programma Entree 5.460         5.460
14 Reserve fonds Zoetermeer 2040 60.000   17.676 11.791   65.885
15 Reserve Duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040     7.500     7.500
16 Sociaal innovatiefonds     3.381 69   3.312
  Afrondingsverschil           2
  Totaal B. Bestemmingsreserves
296.397   49.435 38.987   306.847
 
  TOTAAL RESERVES 339.450 15.312 52.360 58.495   348.241
Terug naar navigatie - Exploitatieresultaat 2020

Exploitatieresultaat 2021
Het voordelig exploitatieresultaat van 2021 is op grond van het raadsbesluit van 13 juni 2022 (Resultatendebat) toegevoegd aan de vrij inzetbare reserve.
De definitieve resultaatbestemming heeft plaatsgevonden in de raad van 27 juni 2022 bij de behandeling van de Perspectiefnota 2023; deze is verwerkt in de toevoegingen en onttrekkingen bij de betreffende reserves.

Hierna volgt een toelichting van de aard en de reden van elke reserve en de mutaties daarin. De vermelde bedragen zijn x €1.000.

Terug naar navigatie - A1. Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf

A1. Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf
Deze reserve dient om samen met de reserve in verband met risico’s Grondbedrijf te waarborgen dat het totaal van de risico’s binnen het Grondbedrijf afdoende kan worden gedekt. Deze reserve vormt het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf waarbij de minimale en maximale omvang zijn bepaald op respectievelijk 1,0 en 1,2 keer de gekwantificeerde risico’s. Vooruitlopend op de definitieve resultaatbestemming wordt jaarlijks 50% van het resultaat van het Grondbedrijf aan deze reserve toegevoegd danwel onttrokken. De reserve wordt elk jaar herijkt op basis van een herziening van grondexploitaties.

Toevoegingen Bedrag
Tussentijdse winstneming van de winstgevende grondexploitaties en het resultaat grondbedrijf 2022 2.474
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
Afroming n.a.v. herziening grondexploitaties 403
   
TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - A2. Reserve i.v.m. risico's Grondbedrijf

A2. Reserve i.v.m. risico's Grondbedrijf
Deze reserve dient ter beperking van het risico dat vanuit de winstgevende grondexploitaties te vroeg winst wordt genomen en maakt ook deel uit van de weerstandscapaciteit Grondbedrijf. Het risico heeft uitsluitend betrekking op de grondexploitaties waarvoor tussentijds winst is genomen. Deze reserve bedraagt op peildatum 2,5% van de nog te maken kosten en de nog te realiseren verkoopopbrengsten tot maximaal het bedrag van de gecumuleerde tussentijdse winstnemingen. 

Toevoegingen Bedrag
Herziene grondexploitaties Dwarstocht  162
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag

Vrijval vanwege de voortgang van met name de grondexploitatie Oosterheem.

573
Aanwending vanwege de voortgang van met name de grondexploitatie Kwadrant B&F Edisonpark 14
TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - A3. Vrij inzetbare reserve

A3. Vrij inzetbare reserve
Deze reserve dient om reservemiddelen waarop geen verplichting rust in beeld te brengen. Hierdoor vervult deze reserve ook de functie van financiële buffer voor het opvangen van negatieve rekeningresultaten en risico’s. Als zodanig maakt deze reserve deel uit van het weerstandsvermogen zoals aangegeven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement van 14 december 2020. 

Toevoegingen Bedrag
jaarlijkse toevoeging i.v.m. eenmalige afwaardering Stadhuis 289
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN 289
 
Onttrekkingen Bedrag
Dekking budgetoverheveling 2021 1.373
Overheveling 50% rekeningsresultaat 2021 naar RIF 2030 4.787
Dekking resultaatbestemming 2021 4.098
Dekking budgetoverhevelingen 2020 1.141
Dekking budgetoverhevelingen vanuit resultaatbestemming 2020 406
Dekking Corona 1.000
Overheveling naar de Reserve Enecogelden  6.100
TOTAAL ONTREKKINGEN 18.905
Terug naar navigatie - B2. Reserve egalisatie investering schoolgebouwen

B2. Reserve egalisatie investering schoolgebouwen
Deze reserve dient om pieken en dalen in de lasten van investeringen te egaliseren. Op deze wijze ontwikkelen de lasten zich in de jaren geleidelijk en minder schoksgewijs. Dit is noodzakelijk omdat de schoolgebouwen (vooral in het voortgezet onderwijs) in een relatief korte periode zijn neergezet en daarom ook de kosten van renovatie of herbouw in een korte periode op de gemeente af zullen komen. De reserve is in 2022 herijkt en is het integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2023-2027 opgesteld waarvan de basis ligt in de herijking van de reserve. 

toevoegingen  
69905441 w.a.p. res eg inv schgeb 101
Bijdrage cf. begroting 1.891
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
onttrekkingen  
Onttrekking kap.lasten obv realisatie 1.477
TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - B3. Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen

B3. Reserve investeringsimpuls amateurverenigingen
Deze reserve dient ter dekking van subsidies op grond van de verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen, die op 23 februari 2006 door de raad is vastgesteld.

Toevoegingen Bedrag
Toevoeging reserve Beeldende Kunst 550
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
Onttrekking reserve Beeldende Kunst 99
   
TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - B4. Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte

B4. Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte
Deze reserve dient om de kosten van het realiseren van beeldende kunst in de openbare ruimte te dekken. De reserve is ingesteld bij het raadsbesluit van 11 mei 2019, gelijktijdig met het opheffen van de reserve kunstopdrachten en de vaststelling van een geactualiseerde verordening "Percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte".

Toevoegingen Bedrag
Dotatie 2022 deel 2 obv BRM / WRM Grondbedrijf 1
Dotatie 2022 obv BRM/WRM Grondbedrijf  23
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
Corr reserve beeldende kunst -7
Boeking reserve beeldende kunst

72

TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - B5. Egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds

B5. Egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds
Deze reserve dient om wisselingen/pieken in feitelijke uitgaven door de jaren op te vangen. De reserve is in 2014 ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2014 (op 11 november 2013). De hoogte van deze reserve is gemaximeerd op € 5 mln. Als de reserve boven dit bedrag uitkomt, wordt deze bij de jaarrekening afgeroomd ten gunste van de vrij inzetbare reserve. Over- of onderschrijding op de budgetten voor groot onderhoud worden verrekend met de reserve. 

Toevoegingen Bedrag
Eindafrekening Beheer groot onderhoud 2022 1.639
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
   
   
TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - B6. Reserve algemeen dekkingsmiddel

B6. Reserve algemeen dekkingsmiddel
Deze reserve staat tegenover de activa op de balans en zorgt ervoor dat niet voor alle activa een lening hoeft worden aangetrokken. Dit zorgt voor lagere rentelasten in de exploitatie. 

Toevoegingen Bedrag
  0
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
Overheveling naar RIF 2030 1.000
Overheveling naar de Reserve Egalisatie Investeringen Schoolgebouwen 1.500
TOTAAL ONTREKKINGEN 2.500
Terug naar navigatie - B7. Brede bestemmingsreserve

B7. Brede bestemmingsreserve
Deze reserve dient om expliciet door de raad aangegeven kosten te dekken. Deze reserve heeft een financieel-technisch karakter. 

Toevoegingen Bedrag
Aanpak wachtlijsten WMO 597
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
Vrijval Wijkplan Palensteijn 75
Dekking lasten Stadhuis 92
Wijkplan Palensteijn 12
Nazorg afgesloten grondexploitaties 427
   
   
TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - B8. Reserve dekking kapitaallasten

B8. Reserve dekking kapitaallasten
De reserve dient ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten. Op basis van de laatste BBV-regelgeving dienen meer investeringen te worden geactiveerd. Waar in het verleden bijvoorbeeld investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut mochten worden gedekt uit reserves, moeten deze nu net zoals investeringen met economisch nut worden geactiveerd. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten drukken structureel op het saldo van de begroting. De reserve dekking kapitaallasten wordt aangewend ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten en heeft zodoende een dempende werking op het begrotingssaldo. 

Terug naar navigatie - B9. Rente-egalisatie reserve

B9. Rente-egalisatie reserve
Deze reserve dient om de effecten van een wijziging in rentedruk voor de exploitatie van de begroting op te vangen. Door de aanwezigheid van deze reserve zijn schommelingen in de marktrente niet van invloed op het rekeningresultaat. Bij raadsbesluit van 5 november 2018 (Rentenota 2018) is besloten tot de generieke gedragslijn om de reserve boven de bovengrens bij de jaarrekening af te romen ten gunste van de vrij inzetbare reserve. De bovengrens is bepaald op 1,5% van de financieringsbehoefte voor 4 jaar. 

Toevoegingen Bedrag
Saldo rentelasten en -baten 650
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
   
   
Terug naar navigatie - B10. Reserve Investeringsfonds 2030

B10. Reserve Investeringsfonds 2030
Deze reserve dient om de investeringskosten die voortvloeien uit de stadsvisie 2030 te dekken (raadsbesluit 14 december 2009). In het raadsvoorstel “Samen de Toekomst van Zoetermeer Vormgeven” uit 2017 is door de raad aan het college de opdracht gegeven om (opnieuw) in hoofdlijnen de toekomst van Zoetermeer in een vergezicht uit te werken. Dit vergezicht is vormgegeven via de omgevingsvisie Zoetermeer 2040. Met raadsbesluit raadsvoorstel uit 2017 (‘Samen de toekomst van Zoetermeer vormgeven’) is de opmaat gedaan voor de vorming van een nieuwe visie. Met de vaststelling van de toen bepaalde uitgangspunten is ook een nieuwe kader voor de aanwending van het Rif gecreëerd.

Toevoegingen  
Winstneming Bladgroen -5
Vrijgevallen middelen Driehoek Bentwoud 148
Vrijgevallen middelen saldo voorziening 17
Vrijgevallen middelen Investeren in Segwaert 100
Winstneming Zegwaartseweg Noord  718
Winstneming Van Leeuwenhoeklaan 9
Winstneming Katwijkerlaantrace 23
Winstneming Kleurlaan 17
Winstneming Oosterheem 1.325
Winstneming Dwarstocht 1.765
Verrekening resultaat 830.73 Grondbedrijf Algemeen 159
Overheveling vanuit Vrij inzetbare reserve van 50% van het rekeningsresultaat 2022 4.787
Overheveling vanuit de Reserve algemeen dekkingsmiddel 1.000
Woningbouwontwikkeling 47
Bijdrage vanuit de exploitatie i.v.m. wegvallende ISV-gelden 350
Winstneming Lansinghage -207
Afromen reserve FiPo 404
Vennootschapsbelasting 2022 -1.331
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
Wijkaanpak Meerzicht 400
Quickscan landtunnel 49
Regie, voorbereiding en samenhang 398
Visie Van Tuyllpark en omgeving 79
Expl. veiligheid en og 1.000
Dutch Innovation Park 605
Strategie werklocaties 16
Woningbouwprogrammering 94
OV schaalsprong station 16
Centraal park 172
Voorbereiding bestemmingsplannen 59
Nieuwe Initiatieven 449
Binden en onderhouden relatienetwerk + investeren in de stad 78
Uitvoeringsprogramma Binnenstad 807
Upgrade omgevingsmanagement 2
Bijdrage aan de exploitatie voor beheer openbare ruimte  114
Bijdrage aan de exploitatie i.v.m. collegeakkoord 250
Schaalsprong OV 115
TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - B11. Reserve EU-initiatieven

B11. Reserve EU-initiatieven
In 2004 is een zogeheten ‘Revolving Fund subsidieverwerving’ ingesteld. In 2006 is dit gewijzigd in de huidige reserve. De reserve wordt gevoed uit de netto-subsidieopbrengsten van EU-projecten (het surplus aan vrije subsidiemiddelen). Uit dit budget kan de incidentele inzet van vakinhoudelijke medewerkers aan subsidieverwervingsprojecten worden gedekt. De restrictie hierbij is, dat de netto inkomsten uit de betreffende subsidieprojecten jaarlijks worden toegevoegd aan het ‘Revolving fund’. Het plafond van de reserve is gesteld op een maximum van € 150.000. In 2021 is er geen onttrekking gedaan. 

Terug naar navigatie - B12. Reserve Enecogelden

B12. Reserve Enecogelden
Deze reserve heeft nog geen concreet bestedingsdoel. In 2022 wordt hiervoor een bestedingsplan opgesteld. De reserve kan worden ingezet voor een scala aan activiteiten waarbij te denken valt aan:

 • Vergroting weerstandscapaciteit algemene dienst door overheveling naar Vrij inzetbare reserve
 • Duurzaamheid, economie, citymarketing
 • Versterking fysieke en sociale structuur
 • Sociaal domein, gebiedsontwikkeling en Zoetermeer 2040
 • Lokale maatregelen en aanpassingen in de stad vanwege gevolgen Corona-virus

Uitgangspunt is dat de financiële bijdrage aan activiteiten niet leidt tot een structureel hogere beheer- of exploitatielast en dat deze een langdurig c.q. meerjarig rendement voor stad, inwoners en bedrijven oplevert. 

De raad heeft besloten bij vaststelling van de programmabegroting 2022 besloten het saldo van de Reserve Enecogelden in zijn geheel te storten in de reserve Fonds Zoetermeer 2040 en de bestemmingsreserve Enecogelden ultimo 2022 op te heffen. 

Toevoegingen Bedrag
Overheveling van de Vrij inzebare reserve 6.100
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
Overheveling saldo ultimo 2022 naar Reserve Fonds Zoetermeer 17.676
   
   
TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - B13. Reserve risico's programma Entree

B13. Reserve risico's programma Entree
Met Raadsbesluit- geamendeerd raadsvoorstel voorstel Ruimtelijk kader en Investeringsbudget middengebied Entree is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Entree.
Voor deze risico’s is een inhoudelijke analyse opgesteld van het risico zelf en van de beheersmaatregelen. Na deze beheersmaatregelen blijft er met de kennis van dit moment, een rest-risico over. Hieraan is een bedrag verbonden van € 5,46 mln.

Terug naar navigatie - B14. Reserve fonds Zoetermeer 2040

B14. Reserve fonds Zoetermeer 2040
Bij de start van het Investeringsfonds heeft de raad de volgende thema's benoemd: a) Sociaal Innovatie Fonds b) De Gebouwde Omgeving c) Leefomgeving d) Duurzaamheid e) Innovatie, Ontwikkeling en de Kenniseconomie f) Citymarketing, profilering van Zoetermeer.

Als thematische criteria worden de volgende hoofdlijnen gehanteerd:

 1. Sociaal Innovatie Fonds: Investeringen zijn gericht op het herstellen van de bestaanszekerheid, het bevorderen van de positieve gezondheid, en het verbeteren van de gelijke kansenkansengelijkheid van Zoetermeerders, met als doel om te komen tot betere (gezondheids-)zorg en ondersteuning voor meer mensen met minder geld. Het verbeteren van gelijke kansen betreft ook het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de stad voor gehandicapten, zodat door middel van bijvoorbeeld subsidies het VN-verdrag betekenisvol kan worden uitgewerkt.Gebouwde omgeving: Investeringen zijn gericht op het verbeteren van het sociaaleconomische fundament van Zoetermeer, het bevorderen van de veiligheid en op het vergroten van de kwaliteit en diversiteit van de gebouwde omgeving.
 2. Leefomgeving: Investeringen zijn gericht op het verbeteren van de (gebruiks-)kwaliteit, de veiligheid en de diversiteit van de openbare ruimte.
 3. Duurzaamheid: Investeringen zijn gericht op het versnellen van de verduurzaming van Zoetermeer waar deze bijdraagt aan het aantrekkelijker maken van de stad.
 4. Innovatie, ontwikkeling en kenniseconomie: Investeringen zijn gericht op het versterken van het (economisch) klimaat van toegepast innoveren. De innovaties zijn gericht op de maatschappelijke vraagstukken van Zoetermeer over de lange termijn. Daarnaast gaan investeringen over het verbeteren van de samenhang tussen de beroepsbevolking en de werkgelegenheid.
 5. Citymarketing, profilering van Zoetermeer: Investeringen zijn gericht op het versterken van het profiel van Zoetermeer als aantrekkelijke stad in de regio om te wonen, werken, ondernemen, studeren en te genieten. 

Als ondergrens voor voorstellen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Een voorstel moet overtuigend bijdragen aan minimaal één -en bij voorkeur meerdere- van de vier mechanismen van Zoetermeer 2040.
 2. Een voorstel moet minimaal drie jaar effect opleveren en effecten moeten uiterlijk binnen vijf jaar zichtbaar zijn.
 3. Hoe kleiner de groep begunstigden, hoe groter de positieve impact van een voorstel moet zijn om een investering te kunnen rechtvaardigen.

Voor de technische uitvoering van de uitgangspunten is besloten om:

 1. €60 miljoen te storten in het ‘Fonds Zoetermeer 2040’ ten laste van de bestemmingsreserve Eneco.
 2. De mogelijkheden van voeding van het Investeringsfonds Zoetermeer jaarlijks onderwerp van besluitvorming te maken in de Perspectiefnota en de begroting.
 3. Na het bestemmen van middelen aan verschillende thema's deze middelen aan dit thema gekoppeld te houden tot een ander besluit door de raad genomen is.
 4. Voor voorstellen met een gemeentelijke bijdrage boven de 500.000 extern advies in te winnen over de mate waarin een voorstel past binnen het afwegingskader en dit advies toe te voegen aan het raadsvoorstel.
 5. Jaarlijks bij de Perspectiefnota en begroting inzicht te geven in de specifieke voorstellen die het college wil uitvoeren, maar ook in de voorstellen die na bestuurlijke besluitvorming door het college zijn afgewezen (inclusief onderbouwing).

De reserve is op 28 juni 2021 ingesteld (Raadsbesluit 06 37 69 47 55 - Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Eneco-middelen).

Toevoegingen Bedrag
Overheveling saldo ultimo 2022 van de Reserve Enecogelden 17.676
   
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
Overheveling naar (i.v.m. vorming van) Reserve Sociaal Innovatiefonds 3.381
Overheveling naar (i.v.m. vorming van) Reserve Duurzaamheidsfonds 7.500
Evenementen in het kader van 60 jaar groeistad 159
Overheveling naar de Reserve Investeringsimpuls Amateurverenigingen 450
Extra impuls handhaving  300
TOTAAL ONTREKKINGEN  

 

Terug naar navigatie - B15. Reserve duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040

B15. Reserve duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040
De gemeenteraad heeft op 31 januari 2022 € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de vorming van een duurzaamheidsfonds. Het fonds draagt bij aan het keren van de gesignaleerde negatieve mechanismen in Zoetermeer 2040 door een hierop gerichte realisatie van de ambities in het programma Duurzaam & Groen Zoetermeer in Transitievisie warmte en Lokale verkenning windenergie en zonnestroom. Het fonds is gericht op het creëren en ondersteunen van voorbeelden die knelpunten aanpakken en oplossen ten behoeve van het aanjagen van startende initiatieven.

De gelden in het fonds zijn verdeeld over zes bestedingscategorieën: Duurzame initiatieven, Eigenaar-bewoners, VvE’s, Eigenaar gespikkeld bezit, Vastgoed gemeente Zoetermeer en Woningcorporaties/Verhuurders.

In TB2 is aangegeven dat het budget in afwachting van de uitwerking van de raadsopdracht om criteria per bestedingscategorie op te stellen nog niet is besteed.

Toevoegingen Bedrag
Overheveling van de Reserve Fonds Zoetermeer 2040 i.v.m de vorming van het Duurzaamheidsfonds 7.500
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
  0
TOTAAL ONTREKKINGEN  
Terug naar navigatie - B16. Sociaal innovatiefonds

B16. Sociaal innovatiefonds
Op 28 juni 2021 heeft de gemeenteraad het Raadsvoorstel “Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Eneco-middelen” vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is het instellen van een sociaal innovatiefonds, inclusief het afwegingskader waar aanvragen voor dit fonds aan moeten voldoen. In aanvulling op de criteria waar elke aanvraag aan moet voldoen zijn hierin ook specifieke criteria opgenomen voor het sociaal innovatiefonds: investeringen zijn gericht op het herstellen van de bestaanszekerheid, het bevorderen van positieve gezondheid, en het verbeteren van kansengelijkheid van Zoetermeerders, om te komen tot betere (gezondheids-) zorg en ondersteuning voor meer mensen met minder geld. Leidend criterium voor de aanvragen is de impact die daarmee gemaakt wordt, oftewel wat is de verwachte maatschappelijke bijdrage die met het voorstel wordt bereikt. In het raadsvoorstel dat nu voorligt zijn zeven aanvragen opgenomen voor het investeringsfonds, voor het thema sociaal innovatiefonds. Het gaat om: a) Basisbanen b) Vindplaatsen verborgen schulden c) Onder de pannen d) Impact gedreven inzet voor jeugd & gezinnen e) Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie f) Positieve gezondheid en het huishouden g) Preventie in de praktijk Voor deze zeven aanvragen is de inzet van middelen op basis van het sociaal innovatiefonds het fundament waarop nieuwe ontwikkelingen in gang kunnen worden gezet.

Toevoegingen Bedrag
Overheveling van de Reserve Fonds Zoetermeer 2040 i.v.m de vorming van het Sociaal Innovatiefonds 3.381
TOTAAL TOEVOEGINGEN  
 
Onttrekkingen Bedrag
Programmamanager Sociaal Innovatiefonds 62
Impact gedreven inzet 7
TOTAAL ONTREKKINGEN  

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen 2022 is als volgt:

Bedragen x € 1.000

A  Middelen van derden die specifiek besteed moeten worden,  m.u.v. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

Saldo
31-12-2021    

presentatie correctie Saldo
01-01-2022
Toevoegingen Vrijval tgv de exploitatie Aanwendingen

Saldo
31-12-2022

1 Voorziening afkoopsommen onderhoud graven 443   443 41 34   450
  Voorziening  afvalstoffenheffing
1.412 -1.412 0       0
  Voorziening riolering 25.080 -25.080 0       0
2 Voorziening middelen derden riolering       198     198
3 Voorziening middelen derden afval   103 103       103
  Afrondingsverschil     -        
  Totaal A. Middelen van derden enz. 26.935  -26.389 546 239 34   751
B Egalisatievoorzieningen:
Saldo
31-12-2021

 presentatie correctie

Saldo
01-01-2022 
Toevoegingen Vrijval tgv de exploitatie Aanwendingen Saldo
31-12-2022
1 Voorz. onderhoud schoolgebouwen gemeente 1.308   1.308 46   77 1.277
 2 Voorziening groot onderhoud overige accommodaties 8.768   8.768 2.389   2.325 8.832
3 Voorziening riolering   25.080 25.080 3.392   1.127 27.345
4 Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers   1.309 1.309 199   62 1.446
  Afrondingsverschil     -        
  Totaal B. Egalisatievoorzieningen 10.076  26.389  36.465 6.026   3.591 38.900
C Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
Saldo
31-12-2021
presentatie correctie  Saldo
01-01-2022 
Toevoegingen Vrijval tgv de exploitatie Aanwendingen Saldo
31-12-2022
1 Voorziening spaarverlof 9   9     9 0
2 Voorziening wethouderspensioenen 6.322   6.322 120 668 134 5.640
3  Voorziening nadelige complexen Grondbedrijf 7.449   7.449   370 1.544 5.535
4  Voorziening pensioencomp. zwembadmedew. 409   409     39 370
5  Voorziening verplichtingen afgesloten grondexploitaties 608   608   265 223 120
6  Voorziening Nelson Mandela brug     - 6.010   2.833 3.177
 7 Voorziening afwikkeling museum de Voorde     - 676     676
8 Voorziening bovenwettelijk spaarverlof     - 72     72
9 Voorziening Jeugdhulp plus     - 750     750
  Afrondingsverschil 2   2       2
  Totaal C. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 14.799    14.799 7.628 1.303 4.926 16.342
  Totaal voorzieningen 51.810    51.810 13.893 1.337 8.517 55.993
Terug naar navigatie - A1. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

A1. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven
Deze voorziening dient ter dekking van de kosten die de gemeente de komende jaren moet maken voor de aangegane verplichting om het onderhoud aan graven en bijbehorende omgeving te plegen en de graven te ruimen. De waardeaanpassing en de van derden ontvangen afkoopsommen voor onderhoud zijn aan de voorziening toegevoegd. Jaarlijks vindt er een vrijval plaats ter dekking van het onderhoud.

Terug naar navigatie - A2. Voorziening middelen derden riolering

A2. Voorziening middelen derden riolering
De van burgers ontvangen bedragen uit de rioolheffing moeten ook besteed worden aan kosten van de riolering. Een resultaat op het rioolbudget (waarvan dat budget gedekt is uit de inkomsten uit rioolheffing) als gevolg van bijvoorbeeld niet uitgevoerd werk moet gestort worden in de voorziening, zodat deze middelen in de toekomst beschikbaar zijn voor het uitvoeren van deze werken. Een positief resultaat komt dus niet ten gunste van het rekeningresultaat.

Terug naar navigatie - A3. Voorziening middelen derden afval

A3. Voorziening middelen derden afval
De voorziening Afvalstoffenheffing is in 2022 gesplitst in twee voorzieningen: Voorziening middelen derden afval en Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers. 
De Voorziening middelen derden afval is gevormd om uitgestelde investeringen met betrekking tot de afvalstoffenheffing in latere jaren te compenseren.
Vanuit de Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers is € 103.410 overgeboekt naar de voorziening middelden derden afval. Dit bedrag is het saldo van de stortingen en uitgaven van de afgelopen jaren die onder de uitgestelde investeringen vallen. 
In 2022 is geen storting nodig. 

Terug naar navigatie - B1. Voorziening onderhoud schoolgebouwen gemeente

B1. Voorziening onderhoud schoolgebouwen gemeente
Het doel van deze voorziening is om de kosten voor groot onderhoud aan schoolgebouwen waarvoor de gemeente geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk blijft (multifunctionele gebouwen met onder meer een onderwijsbestemming) te egaliseren. Daarmee worden sterke fluctuaties van uitgaven voor gebouwenonderhoud voorkomen. Omdat deze voorziening is gebaseerd op contante waarde wordt deze aangepast met inflatierente.

Aan de basis van deze voorziening ligt het beheerplan groot onderhoud schoolgebouwen en overige accommodaties. Na actualisatie van de beheerplannen groot onderhoud eind 2022 blijkt dat de voorziening van voldoende omvang is om de groot onderhoud kosten voor de komende 10 jaar op te kunnen opvangen. Uiterlijk om de vijf jaar wordt de voorziening herijkt voor de dan volgende periode van 10 jaar.

Terug naar navigatie - B2. Voorziening groot onderhoud overige accommodaties

B2. Voorziening groot onderhoud overige accommodaties
Het doel van deze voorziening is om de kosten voor groot onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties te egaliseren. Daarmee worden sterke fluctuaties van uitgaven voor gebouwenonderhoud voorkomen. Omdat deze voorziening is gebaseerd op contante waarde wordt deze aangepast met inflatierente.

Aan de basis van deze voorziening ligt het beheerplan groot onderhoud schoolgebouwen en overige accommodaties. Na actualisatie van de beheerplannen groot onderhoud eind 2022 blijkt dat de voorziening van voldoende omvang is om de groot onderhoud kosten voor de komende 10 jaar op te kunnen opvangen. Uiterlijk om de vijf jaar wordt de voorziening herijkt voor de dan volgende periode van 10 jaar.

Terug naar navigatie - B3. Voorziening riolering

B3. Voorziening riolering
Zoetermeer maakt gebruik van de mogelijkheid uit het Besluit Begroting en Verantwoording om bedragen te doteren aan een spaarvoorziening (BBV art. 44.1.d.) en deze spaarbedragen in mindering te brengen op de vervangings- en verbeteringsinvesteringen voor de drie water-zorgplichten (zie ook BBV-notitie Riolering – nov. 2014). Deze toepassing is bekend als het Ideaal Complex, een methode die met name bij grotere gemeenten toegepast wordt.

Terug naar navigatie - B4. Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers

B4. Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers
De voorziening Afvalstoffenheffing is in 2022 gesplitst in twee voorzieningen: Voorziening middelen derden afval en Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers. Het doel van deze voorziening is om de kosten voor het groot onderhoud aan de verzamelcontainers te egaliseren.
In 2022 zijn de kosten voor groot onderhoud aan de verzamelcontainers gedekt uit deze Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers

Terug naar navigatie - C1. Voorziening spaarverlof

C1. Voorziening spaarverlof
De voorziening is getroffen voor de bekostiging bij het opnemen van het spaarverlof. Op grond van de toenmalige CAO hadden ambtenaren (tot 1 april 2006) de mogelijkheid om uren te sparen, om deze later gedurende een aaneengesloten periode op te nemen. In 2022 is de laatste deelnemer aan de oude regeling spaarverlof met pensioen gegaan en is er sprake van een nihil saldo in de voorziening. Hiermee kan de voorziening voor de oude spaarverlof regeling worden opgeheven.

Terug naar navigatie - C2. Voorziening wethouderspensioenen

C2. Voorziening wethouderspensioenen
Op grond van de Wet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is een voorziening getroffen voor de pensioenverplichtingen aan wethouders. Jaarlijks worden de verplichtingen op basis van nieuwe actuariële berekeningen herijkt. Voor het bepalen van de hoogte van deze voorziening wordt de door het ministere van BZK voorgeschreven wettelijke overdrachtsrente gehanteerd. Eind 2022 is deze rente gestegen van 0,528% naar 2,472%

Ultimo 2021 zijn er 14 deelnemers die een (nabestaanden) pensioen ontvangen en zijn er 21 huidige en voormalige bestuurders, die pensioenrechten hebben opgebouwd, maar nog niet de pensioenleeftijd hebben bereikt. De aanwending betreft de uitbetaling van pensioenen.

Terug naar navigatie - C3. Voorziening nadelige complexen Grondbedrijf

C3. Voorziening nadelige complexen Grondbedrijf
Bij een negatief eindresultaat van een grondexploitatie dient direct een voorziening getroffen te worden ter grootte van het volledige verlies. De voorziening nadelige complexen is gewaardeerd op eindwaarde. De voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen (activazijde van de balans). In die gevallen waarbij de voorziening hoger is dan de boekwaarde per complex is dat gebeurd tot de (netto) boekwaarde per complex nihil is. Het restant blijft in de voorziening aan de passiefzijde van de balans. Dit laatste bestaat per ultimo 2022 uit:

Bedragen x € 1.000
Complex:  
Bouwgrond in exploitatie Bedrag
Palenstein 5.505
Plataanhout 30
TOTAAL 5.535
Terug naar navigatie - C5. Voorziening verplichtingen afgesloten grondexploitaties

C5. Voorziening verplichtingen afgesloten grondexploitaties
Deze voorziening is ingesteld bij raadsbesluit van 28 november 2016 (Technische aanpassingen grondexploitaties BBV) voor verplichtingen i.v.m. afrondende werkzaamheden die voortvloeien uit grondexploitaties die worden afgesloten.

De aanwendingen in 2022 betreffen met name het terugkopen van een perceel grond Roggeakker en een bijdrage voor de herinrichting hiervan (project Moskee). Een bedrag van € 264.938 is vrijgevallen ten gunste van de reserve Investeringsfonds 2030.

Terug naar navigatie - C6. Voorziening Nelson Mandela brug

C6. Voorziening Nelson Mandela brug
Voor de totale lasten van het ontmantelen, het verstevigen, de noodbrug en het gebruikers gereedmaken moet in het jaar dat de onveiligheid van de brug is vastgesteld een voorziening worden gevormd (nagevraagd bij Commissie BBV). De bijkomende kosten zoals vervangend vervoer, wegafzettingen en verkeersregelaars zijn onderdeel van de te vormen voorziening. Deze voorziening is om deze reden gevormd.

Terug naar navigatie - C7. Voorziening afwikkeling museum de Voorde

C7. Voorziening afwikkeling museum de Voorde

De gemeente heeft in 2022 besloten om de subsidiëren van museum De Voorde met ingang van 1 juli 2023 te beëindigen. Het stopzetten van de subsidie betekent het einde van de museum omdat het museum nagenoeg volledig van subsidie van de gemeente afhankelijk is.  Op grond van de BBV moet er een voorziening komen voor de kosten die het gevolg zijn van dit besluit. In de voorziening is de geldswaarde van de door de gemeente Zoetermeer gegarandeerde geldlening van het museum (met stand 31-12-2022) opgenomen.

Terug naar navigatie - C8. Voorziening bovenwettelijk spaarverlof

C8. Voorziening bovenwettelijk spaarverlof

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. Bovenwettelijke vakantie-uren die worden gebruikt voor verlofsparen, verjaren niet.

Bij verlofsparen is er sprake van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen. 

Terug naar navigatie - C9. Voorziening Jeugdhulp plus

C9. Voorziening Jeugdhulp plus

Deze voorziening is gevormd om de risico’s als gevolg van de landelijke ontwikkelingen om jeugdigen niet meer op te vangen via jeugdhulpplus (JHP), maar volgens de landelijke politieke wens deze jeugdigen op te vangen in kleinschalige voorzieningen. Het huidige vastgoed is ingericht op gesloten jeugdzorg, in combinatie met de dalende instroom JHP zorgt dit voor leegstand die niet wordt vergoed.

Terug naar navigatie - A. Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

A. Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen betreffen de volgende leningen:

Bedragen x € 1.000
Bank Looptijd 31-12-2022 31-12-2021
Bank voor Nederlandse Gemeenten 30 jaar (3 januari 1994 / 2024) 94 138
Bank voor Nederlandse Gemeenten 30 jaar (3 januari 1994 / 2024) 84 124
Bank voor Nederlandse Gemeenten 10 jaar (19 december 2017 / 2027) 10.000 10.000
Bank voor Nederlandse Gemeenten 5 jaar (20 juni 2019 / 2024) 20.000 20.000
Bank voor Nederlandse Gemeenten 10 jaar (6 december 2019 / 2029) 14.008 16.006
TOTAAL   44.186 46.268
Terug naar navigatie - B. Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen

B. Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen
De onderhandse leningen van buitenlandse instellingen betreffen de onderstaande lening(en). De totale rentelast in 2022 bedraagt afgerond € 0,4 mln. 

Bedragen x € 1.000
Bank Looptijd 31-12-2022 31-12-2021
AG Insurance 20 jaar (27 februari 2018 / 2038) 20.000 20.000
TOTAAL   20.000 20.000
Terug naar navigatie - C. Waarborgsommen

C. Waarborgsommen
De waarborgsommen hebben vooral betrekking op verhuurde objecten en aangekochte gronden. Als de afspraken zijn nagekomen door de andere partij wordt de waarborgsom teruggestort.

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - A. Overige kasgeldleningen, B. Banksaldi, C. Overige schulden

A. Overige kasgeldleningen
Saldo van de kasgeldleningen is € 0

B. Banksaldi
De banksaldi betreffen negatieve banksaldi bij de BNG

C. Overige schulden
De overige schulden bestaan uit een veelvoud van kortlopende schulden aan diverse crediteuren. De volgende posten zijn groter dan € 0,5 mln.:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving:  
Belastingdienst 5.789
Central Point 511
Hoek voorhout 916
Bunnik 713
Dura Vermeer 1.994
ABP 1.192

 

Terug naar navigatie - A. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

A. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Deze post bestaat uit diverse posten van verschillende aard en omvang. De grootste posten zijn als volgt:

 Bedragen x € 1.000
Omschrijving:  
Zorg in Natura Jeugdhulp 4.378
Omzetbelasting 2.951
Jeugd diversen 1.706
Maatwerk WMO 1.157
Doelgroepen vervoer 1.100
   
Terug naar navigatie - B. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

B. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
Het verloop hiervan in 2022 is als volgt:

Bedragen x € 1.000
 

Uitkeringen van het Rijk

Saldo
01-01-2022 
Ontvangen
bedragen
Vrijgevallen
bedragen of
terug betalingen
Saldo
31-12-2022
1 Rijksbijdr. Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet Oke) 3.618     3.618
2 Rijksbijdrage Volwasseneneducatie 280 1.333 1.009 604
3 Rijksbijdrage sanering verkeerslawaai 31     31
4 Rijksbijdrage Aanval op de Uitval 88 125 177 36
8 Rijksbijdrage Toeslagenaffaire 226   226 0
10 Rijksbijdrage RREW subsidie 696   696 0
11 Rijksbijdrage Kwalificatieplicht 57 192 167 82
12 Rijksbijdrage Corona 378     378
13 Rijksbijdrage actieplan wapens en jongeren 40 35 40 35
14 Rijksbijdrage Sportakkoord 4 113 64 53
15 Rijksbijdrage Woningbouwimpuls 11.553     11.553
16 Rijksbijdrage Levensstijl 135   135 0
17 Rijksbijdrage NPO 506 1.259 1.009 756
18 Rijksbijdrage RMC   97 70 27
19 Wet inburgering   881   881
20

Rijksbijdrage arbeidstoelage

  341   341
21 Rijksbijdrage RIO-IPTA   405 231 174
22 Rijksbijdrage bestrijding energiearmoede   1.647 243 1.404
23 Rijksbijdrage OAB (onderwijs achterstanden beleid)   4.952 4.094 858
  Totaal 17.612 11.380 8.161

20.831

 
  Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen
Saldo
01-01-2022
Ontvangen
bedragen
Vrijgevallen
bedragen of
terug betalingen
Saldo
31-12-2022
1 Provincie Zuid-Holland / ISV-subsidie 26*   26 0
  Prov ZH Engelandlaan (Haaglanden depot) 246* 246   492
2 GR Bleizo / Bijdrage Vervoersknoop Bleizo 4.363   284 4.079
3 Gemeente Leidschendam-Voorburg / DHW Landschapstafel verblijfsvoorz. Fauna buitengebied 16   16 0
4  GR Bleizo e.a. / A12 Corridor 28   28 0
5 Ventilatie scholen 652 1.328 69 1.911
6 Corona toegangsbewijzen 160* 478 205 433
7 Versterkingsgelden 81* 459 301 239
8 ZHC Active inclusie 106   106 0
9 Stapstenen 25   25 0
10 Moerasparels 60 12 72 0
11 PZH 40   40 0
12 Knelpuntenpot Sociale Huur 200 200   400
13 Dealbreakers   37   37
14 PZH Palenstein vlek D   200   200
15 PZH Bedrijventerreinen   2   2
  afronding   2   2
  Totaal 
6.003 2.964 1.172 7.795

* De bedragen zijn anders verdeeld om zo beter inzicht te krijgen.
   272 eindsaldo 31-12-2021 verdeeld naar 26 en 246.
   206 + 36 eindsaldo 31-12-2021 verdeeld naar 160 en 81.2

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling

Gewaarborgde geldleningen

Terug naar navigatie - Gewaarborgde geldleningen

In het volgende overzicht is een specificatie opgenomen naar de aard van de geldleningen, waarvoor de gemeente garant staat. Hierbij worden twee categorieën van gewaarborgde geldleningen onderscheiden:

 • Primair risico (gemeente verstrekt garantie op een door de instelling bij een derde aangetrokken lening).
 • Secundair risico (gemeente werkt mee aan garantie via extern garantiefonds; garantstelling met achtervang dan wel vrijwaring via een waarborgfonds).
 Geldnemer Doel van de geldlening Oorspronkelijk bedrag geldlening % waarvoor borg is verleend Restant geldlening
Primair risico: 31-12-2021 31-12-2022
Woningcorporaties Gemeentegarantie 141.778 100% 141.778 129.980
Zorgcentra / gezondheidsinstellingen Gemeentegarantie 26.093 100% 4.552 3.888
Sportverenigingen c.a. Gemeentegarantie 786 100% 575 533
Overige instellingen Gemeentegarantie 1.549 100% 867 744
Overige instellingen (glasnet) Gemeentegarantie 850 15% 474 389
Afronding         -1
TOTAAL PRIMAIR RISICO   171.056    148.245 135.533
 
Secundair risico:          
Woningcorporaties t/m 31-07-2021 Achter vang 405.500 50% 405.500 405.500
Woningcorporaties t/m 31-07-2021 Vrijwaring WSW 90.201 50% 70.289 69.052
Sportverenigingen Vrijwaring SWS 309 50% 329 303
Woningcorporaties vanaf 01-08-2021  Achter vang  215.331  divers  12.701  60.058
TOTAAL SECUNDAIR RISICO   711.340   488.819 534.913
 
TOTALEN:   882.396   637.065 670.446
Terug naar navigatie - Woningcorporaties

Woningcorporaties
Het betreft garantstellingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Diensten van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). Onder DAEB wordt verstaan: investeringen in nieuwe en bestaande sociale huurwoningen en de directe leefomgeving door een toegelaten instelling (woningcorporatie). DAEB-activiteiten komen ten goede aan de primaire doelgroep: mensen met een laag tot modaal inkomen.
In het overzicht zijn de leningen voor de woningcorporaties onderverdeeld in de volgende categorieën:

Primair risico
Gemeentegaranties
Dit zijn garanties op leningen voor woningcomplexen die, op één na, voor 1996 zijn verstrekt, met een looptijd van meestal 50 jaar en met het woningcomplex als onderpand. Door de raad is in 2009 voor één woningcomplex nog gemeentegarantie verleend. In het overzicht staan meerdere (ingangs)data van na 1996. Deze hebben betrekking op de herfinanciering/ nieuwe rentevaste periode van een lening, die binnen de gestelde voorwaarden van de verstrekte garantie zijn toegestaan.
In 2022 is de garantstelling € 11.798.285 lager geworden door vervroegd aflossen.

Secundair risico
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
De landelijke systematiek van garantstelling en borgtocht is met ingang van 1 augustus 2021 gewijzigd. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met het WSW. Voor garantstellingen vanaf deze datum wordt het percentage waarvoor de gemeente garant staat jaarlijks vastgesteld door het WSW.  
Voor de garantstellingen die voor 1 augustus 2021 zijn overeengekomen, blijft het percentage ongewijzigd (50 %). Deze garantstellingen komen te vervallen bij het einde van de rentevaste periode, het einde van de looptijd van de lening of door vervroegde aflossing van de lening.

 • Garantstellingen tot en met 31 juli 2021 (garantie 50%)
  • Vrijwaring WSW
   Dit zijn leningen waarvoor gemeentegarantie is verstrekt maar het WSW heeft deze garantie van de gemeente overgenomen.
   In 2022 is deze garantstelling € 1.236.716 lager wegens reguliere jaarlijkse aflossing.
  • Achtervang
   Dit zijn leningen waarvoor een garantstelling is verstrekt door het WSW nadat de gemeente heeft ingestemd met de achtervangpositie.
   In 2022 geen mutatie
 • Garantstellingen vanaf 1 augustus 2021 (het garantiepercentage per corporatie wordt jaarlijks door WSW vastgesteld)
  • Achtervang

   Dit zijn garantstellingen verstrekt door het WSW zonder tussenkomst van de gemeenten. Het WSW beoordeelt namens de gemeenten of de aanvraag van een woningcorporatie, die in Zoetermeer actief is, voldoet aan de gestelde vereisten. Indien aan de vereisten wordt voldaan dan verleent het WSW de garantstelling.

   In 2022 is deze garantstelling € 47.356.651 hoger geworden door:

   • de toename van de omvang van de garantstellingen door het verlenen van nieuwe garantstellingen en het sluiten van een nieuwe rente vaste periode voor eerder verleende garantstellingen;
   • de jaarlijkse aanpassing door het WSW van het garantstellingsaandeel van de gemeente in de corporaties die in de gemeente actief zijn.

Eigen woningen
Niet in het overzicht opgenomen zijn de gemeentegaranties voor eigen woningen. In het verleden zijn hiervoor ongeveer 10.000 gemeentegaranties verstrekt, die gevrijwaard zijn door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Nieuwe garanties voor eigen woningen worden niet meer door de gemeente verstrekt maar door het WEW. De gemeente fungeert als achtervang voor het WEW. Het risico dat de gemeente hierop wordt aangesproken, wordt miniem geacht.
Het rijk en de VNG zijn overeengekomen dat het rijk vanaf 1 januari 2011 de achter vang van nieuwe leningen volledig op zich neemt. Hiervoor is de gemeente op 29 juni 2010 een wijzigingsovereenkomst met het WEW aangegaan. Het fondsvermogen van het WEW blijft voor alle gevallen beschikbaar.

Zorgcentra, gezondheidsinstellingen en sportverenigingen en overige instellingen
Er zijn leningen afgesloten door gezondheidsinstellingen, sportverenigingen en andere instellingen met een maatschappelijk nut, waarvoor de raad een garantie heeft verstrekt. De meeste garanties zijn van vóór 1996; in dat jaar heeft de raad besloten in beginsel geen garanties meer te verstrekken. Als onderdeel van de investeringsimpuls voor amateurverenigingen heeft de raad in november 2005 besloten om dit instrument in relatie tot deze verenigingen weer toe te passen.

Op 1 november 2022 heeft de Reinier Haga Groep (RHG) overeenstemming bereikt met banken en verzekeraars over het definitieve hoofdlijnenakkoord (HLA) voor ontvlechting van de RHG en de fusie van het LangeLand Ziekenhuis en Haga Ziekenhuis . De ontvlechting betekent dat de stichting Reinier de Graaf Groep (RdGG) de RHG verlaat en zelfstandig verder gaat, waarbij stichting LangeLand Ziekenhuis op gaat in de stichting Haga Ziekenhuis doormiddel van een juridische fusie. In aansluiting hierop heeft de gemeente ingestemd met de statutenwijziging die voortkomt uit de ontvlechting van de RHG en fusie tussen de stichting LangeLand Ziekenhuis en stichting Haga Ziekenhuis. Ook heeft de gemeente ingestemd om de bestaande borgstellingen te continueren in de stichting Haga Ziekenhuis (Haga) waar het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) na de juridische fusie toe gaat behoren. Ultimo 2021 staan er nog leningen van BNG en ING bij het LLZ uit, die vallen onder de garantsteling van de gemeente met een saldo van € 4,6 mln. Het risico dat bestaat uit het restant van de gewaarborgde geldleningen is in relatie tot de waarde van het onderpand van € 20 mln. onder het eerste hypotheekrecht dat de gemeente heeft relatief beperkt. Het risicoprofiel verbetert als gevolg van het huidige fusietraject tussen Haga en LLZ licht. Het risico van discontinuïteit wordt minder groot t.o.v. een scenario zonder fusie.

Toezicht op risico’s
De omvang en de risico’s van de garanties worden bewaakt en regulier via de geëigende instrumenten van de P&C-cyclus gerapporteerd aan de raad.
Specifiek voor garantstellingen zijn de financiële risico’s gemeentegaranties in beeld (zie de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing):

 • Geldleningen aan woningbouwcorporaties
 • Eigen woningen

Overzicht gewaarborgde geldleningen
In bijlage 4 van deze jaarrekening is een overzicht opgenomen van alle gewaarborgde geldleningen.

Garantieaanspraken
Er zijn in 2022 geen garantieaanspraken.

Garantstellingen (bankgaranties)
Per ultimo 2022 waren bij de gemeente 36 bankgaranties met een totaalwaarde van afgerond € 5,9 mln. aanwezig. Het betreffen vooral garanties van aannemersbedrijven die de gemeente als financiële zekerheid vraagt bij de uitvoering van werken.

Toelichting niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Terug naar navigatie - Toelichtingen

Per ultimo 2022 bestonden de volgende niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen voor de toekomst (met een ondergrens van +/-  € 0,5 mln.):

Bedragen x € 1.000
  Omschrijving:  
1 Jeugdhulp en -zorg 188.126
2 Schoolmaatschappelijk werk 848
3 Praktijkondersteuning huisartsen 555
4 Licenties

1.061

5 Overslag, transport en verwerking huishoudelijk afval  3.747
6 GFT overslag en verwerking 478
7 Onderhoudscontract containers 567
8 Reiniging containeropstellingen 700
9 schoonmaak sport en scholen incl. sociaal cultureel 700
10 Schoonmaak stadhuis en afvalinzameling 704
11 Regulier onderhoud Stadhuis 2.074
12 Regulier onderhoud buitensport 476
13 Wegen 27.602
14 Riool 2.603
15 Groen 1.976
16 Kunstwerken/graffiti 2.978
16 Verkeer/ovl/overig 2.804
17 Beveiliging (afd Vastgoed) 1.420
  afronding 3
   TOTAAL 239.422

 

1    Jeugdhulp
Voor de Jeugdhulp zijn in H10-verband regionaal nieuwe contracten per 1 januari 2021 afgesloten, uitgezonderd de Gecertificeerde Instellingen Jeugdhulp Plus die al eerder aanbesteed waren. Met de nieuwe contractering wordt gewerkt met een bestedingsruimte per aanbieder.

2.   Schoolmaatschappelijk werk
Met het inzetten van schoolmaatschappelijk werk worden preventieve activiteiten uitgevoerd op school, hulpvragen gesignaleerd en ondersteuning geboden (individueel of groepsgewijs) aan leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Indien nodig wordt er doorverwezen naar andere hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker heeft een belangrijke rol als schakel tussen de school, het gezin en andere hulpverlening.

3.   Praktijkondersteuning huisartsen
Met het inzetten van praktijkondersteuning huisartsen jeugd wordt de eerstelijns jeugdzorg vanuit huisartsenpraktijken versterkt en is er een verbinding met het brede veld van de jeugdhulpverlening. Hierdoor zullen kinderen en jeugdigen passende zorg ontvangen, zullen huisartsen worden ondersteund en zal de inzet van onnodig dure jeugdhulp worden voorkomen.

4.   Licenties
Voor Microsoft licentie is een drie jarig contract afgesloten . Het contract biedt de mogelijkheid om dit te verlengen met telkens drie jaar.

5.   Overslag, transport en verwerking (grof) huishoudelijk afval
Voor de verwerking van het (grof) huishoudelijk afval is een contact gesloten. Het contract loopt van 1-1-2015 tot 1-1-2020; verlenging met 3x2 jaar mogelijk tot uiterlijk 1-1-2026. 21-12-2018 contract verlengd tot 1-1-22 en dec 2020 contract verlengd tot 1-1-24.

6.   GFT-overslag en verwerking
Voor de overslag en verwerking van het GFT-afval is een drie jarig contract voor de jaren 2020 tot en met 2022 gesloten, met een optie tot 2x een verlenging van 1 jaar tot en met 2024.

7. Onderhoudscontract containers
Voor het onderhoud van de ondergrondse containers is het contract met twee jaar verlengd tot en met 2023.

8.   Reiniging containeropstelling
Voor het reinigen van de diverse containeropstellingen is het contract, vanwege het stoppen van deze activiteit door het bedrijf, vervroegd beëindigd per 31-12-2021. In 2022 wordt een tijdelijk contract afgesloten en een nieuwe aanbesteding gehouden.

9. Schoonmaakcontracten sport en scholen incl. sociaal cultureel
Contract voor het schoonmaken van de sportaccommodaties, en sociaal culturele accommodaties

10.   Schoonmaak Stadhuis en Afvalinzameling
Contract voor het schoonmaken van het stadhuis en het schoonmaken van het pand waarin het personeel van de afvalinzameling gehuisvest is

11. Regulier onderhoud Stadhuis
Contract voor het regulier onderhoud aan de installatietechnische- en bouwkundige elementen van het Stadhuis Forum voor de periode 1 mei 2017 tot 1 mei 2032.

12. Regulier onderhoud Buitensport
Contract voor het onderhoud van de buitensportparken voor de periode van 2 jaar (2022 en 2023).

13. Wegen
Diverse raamovereenkomsten en contracten voor werkzaamheden van percelen voor asfalt en elementenverharding en markering en belijning.

14. Riool
Diverse contracten voor werkzaamheden, waaronder onderhoudsovereenkomst pompen en gemalen, schoonmaak riolering, camera-inspectie in diverse wijken, rioolrenovatie, relining en reiniging riolering.

15. Groen
Diverse contracten voor groenwerkzaamheden. Het betreft o.a. Inspectie bomen en verwijderen Eikenprocessierups en het leveren van speeltoestellen.

16. Kunstwerken/graffiti

Diverse contracten m.b.t. kunstwerken; oa groot onderhoud ciciele kunstwerken en schoonmaakonderhoud Mandelabrug

17. Verkeer / ovl / overig
Raamovereenkomsten onderhoud verkeersregelinstallaties diverse kruispunten Zoetermeer en leveren & vervangen lichtmasten/armaturen. Dienstverleningsovereenkomst afhandelingsservice betaalpassen. Het verzorgen van parkeerbeheer en onderhoud fietsenstalling.

18. Beveiliging (afd Vastgoed)
Contract m.b.t. beveiliging van panden