SiSa (Single information Single audit)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023 (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties / CBS)
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A5 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme Naam hoofdcategorie Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie. Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A5/01 Indicator: A5/02 Indicator: A5/03 Indicator: A5/04 Indicator: A5/05 Indicator: A5/06
1 Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme; Ja € 0 € 59.085 Nee
2 Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen; Ja € 0 € 198.000 Nee
3 Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering; Nee € 0 € 3.750 Ja Dit budget over 2020 mag ook in 2021 en 2022 worden besteed.
4 Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering; Nee € 0 € 14.404 Ja Dit budget over 2020 mag ook in 2021 en 2022 worden besteed.
Eindverantwoording (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A5/07 Indicator: A5/08
Nee Ja
JenV A9 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021 Naam hoofdcategorie Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A9/01 Indicator: A9/02 Indicator: A9/03 Indicator: A9/04 Indicator: A9/05 Indicator: A9/06
1 Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen; Ja € 0 € 226.000 Nee
2 Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij het signaleren van mogelijke radicalisering Nee € 0 € 6.710 Ja Door o.a. de coronamaatregelen konden niet alle activiteiten worden uitgevoerd die voor 2021 waren gepland. Deze worden zo mogelijk in 2022 alsnog uitgevoerd.
3 Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die direct betrokken zijn bij de lokale integrale aanpak; Nee € 0 € 13.475 Ja Door o.a. de coronamaatregelen konden niet alle activiteiten worden uitgevoerd die voor 2021 waren gepland. Deze worden zo mogelijk in 2022 alsnog uitgevoerd.
4 Preventie-activiteiten die de weerbaarheid versterken van specifieke groepen en individuen die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering; Nee € 0 € 7.500 Ja Door o.a. de coronamaatregelen konden niet alle activiteiten worden uitgevoerd die voor 2021 waren gepland. Deze worden zo mogelijk in 2022 alsnog uitgevoerd.
5 Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme. Ja € 0 € 35.000 Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A9/07 Indicator: A9/08
Nee Nee
JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05
050044 Veiligheidsregio Haaglanden € 0 Ja € 162.047 Ja
JenV A13 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: A13/01 Indicator: A13/02 Indicator: A13/03 Indicator: A13/04 Indicator: A13/05
€ 44.666 Ja € 0 € 44.666 Ja
JenV A14 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022 Naam hoofdcategorie Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A14/01 Indicator: A14/02 Indicator: A14/03 Indicator: A14/04 Indicator: A14/05 Indicator: A14/06
1 Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering, (gewelddadig) extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering naar (gewelddadig) extremisme; Ja € 16.250 € 16.250 Nee
2 Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen; Ja € 172.998 € 172.998 Nee
3 Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij het signaleren van mogelijke radicalisering Ja € 3.910 € 3.910 Nee
4 Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die direct betrokken zijn bij de lokale integrale aanpak; Ja € 2.490 € 2.490 Nee
5 Preventie-activiteiten voor radicaliserende personen en de directe omgeving; Ja € 0 € 0 Nee
6 Preventie-activiteiten die de weerbaarheid versterken van specifieke groepen en individuen die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering; Ja € 18.165 € 18.165 Nee
7 Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme. Ja € 0 € 0 Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A14/07 Indicator: A14/08
Nee Nee
JenV A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T) Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 Indicator: A16/06
€ 4.697.600 € 1.455.239 € 0 € 0 € 0 € 364.295
Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Som indicatoren 01 t/m 08
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10 Indicator: A16/11
€ 10.757 € 209.580 € 6.737.471 € 6.737.471 Nee
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06
118 884 165 282 Ja Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09
Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15
€ 1.154.074 € 1.229.497 € 116.335 € 201.766 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21
€ 86.640 € 252.320 € 572.220 € 977.976 € 269.280 € 390.456
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/22 Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26
€ 0 € 0 € 2.198.549
BZK C9 Specifieke uitkering woningbouwimpuls Projectnaamnummer Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Tranche 1 t/m 3
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D2
Indicator: C9/01 Indicator: C9/02 Indicator: C9/03 Indicator: C9/04 Indicator: C9/05 Indicator: C9/06
1 2021-0000014544 Nee 0 Nee Dit is het gevolg van het feit dat op het bestemmingsplan veel zienswijzen zijn ontvangen. De beantwoording van de zienswijzen heeft gevolgen voor de mogelijkheden die de ontwikkelaars hebben bij het ontwerp Uitwerkingsplan. De ontwikkelende partijen hebben tijd nodig gehad om na te gaan hoe met deze onzekerheid om te gaan. € 4.988.942
Kopie projectnaam/ nummer Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/07 Indicator: C9/08 Indicator: C9/09 Indicator: C9/10 Indicator: C9/11 Indicator: C9/12
1 2021-0000014544 € 2.986.538 Ja 0 Nee
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-00821404 € 0 € 0 Ja Nee
2 SUVIS21-00821417 € 0 € 0 Ja Nee
3 SUVIS21-00821427 € 0 € 0 Ja Nee
4 SUVIS21-00873433 € 0 € 0 Ja Nee
5 SUVIS21-01360625 € 243.143 € 243.143 Ja Nee
6 SUVIS21-2-02824277 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
7 SUVIS21-2-02824485 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
8 SUVIS21-2-02824491 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
9 SUVIS21-2-02824713 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
10 SUVIS21-2-02835234 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
Kopie Beschikkingsnummer/Naam Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/07 Indicator: C32/08 Indicator: C32/09
1 SUVIS21-00821404 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
2 SUVIS21-00821417 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
3 SUVIS21-00821427 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
4 SUVIS21-00873433 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
5 SUVIS21-01360625 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
6 SUVIS21-2-02824277 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
7 SUVIS21-2-02824485 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
8 SUVIS21-2-02824491 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
9 SUVIS21-2-02824713 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
10 SUVIS21-2-02835234 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
BZK C41B Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/01 Indicator: C41B/02 Indicator: C41B/03 Indicator: C41B/04 Indicator: C41B/05 Indicator: C41B/06
1 030008 Provincie Zuid-Holland € 192.981 € 192.981 € 106.560 1 1
Kopie provinciecode Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/07 Indicator: C41B/08 Indicator: C41B/09
1 030008 Provincie Zuid-Holland 4.500 Ja
BZK C43 Regeling reductie energiegebruik woningen Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aantal bereikte woningen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01 Indicator: C43/02 Indicator: C43/03 Indicator: C43/04 Indicator: C43/05 Indicator: C43/06
RREW2020-00450156 € 524.425 € 1.304.550 23.884 Ja
Totaal aantal bereikte huurwoningen Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?
Aard controle D1 Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/07 Indicator: C43/08
23.884 Ja
BZK C55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 Indicator: C55/04 Indicator: C55/05 Indicator: C55/06
0 € 0 € 0 0 € 0 € 0
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09
73 € 242.610 € 242.610
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/10 Indicator: C55/11 Indicator: C55/12 Indicator: C55/13 Indicator: C55/14 Indicator: C55/15
248 82 0 0 73 0
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/03 Indicator: C62/04
€ 52.911 Nee
BZK C78 Regio Haaglanden koploperregio huisvesting aandachtsgroepen Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) De projectleider is aangesteld (Ja/Nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C78/01 Indicator: C78/02 Indicator: C78/03 Indicator: C78/04
€ 50.549 € 50.549 Ja Ja
BZK C209 Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 Indicator: C209/05 Indicator: C209/06
1 RHA2022-03305003 Flexwonen Ruimtebaan, Zoetermeer € 0 € 0 € 0 0
Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R.
Indicator: C209/07 Indicator: C209/08 Indicator: C209/09 Indicator: C209/10
1 Flexwonen Ruimtebaan, Zoetermeer 0 Ja Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/11
Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05
€ 2.626.233 € 1.656.641 € 85.963 -€ 278.169 € 3.649.056
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode
Bedrag Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09 Indicator: D8/10
OCW D10 Volwasseneneducatie Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW] Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T) Besteding (jaar T) van educatie Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )
Contactgemeenten Bij lagere besteding dan beschikbare middelen Bij hogere besteding dan beschikbare middelen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D10/01 Indicator: D10/02 Indicator: D10/03 Indicator: D10/04 Indicator: D10/05 Indicator: D10/06
€ 1.332.788 € 279.884 € 1.612.672 € 1.008.888 € 603.783 € 0
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 Indicator: D14/05
€ 898.434 € 0 € 110.583 € 0 € 505.899
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08 Indicator: D14/09
OCW D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D19/01 Indicator: D19/02 Indicator: D19/03
€ 11.961 € 11.961 Nee
OCW D21 Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur Naam instelling of samenwerkingsverband Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D21/01 Indicator: D21/02 Indicator: D21/03 Indicator: D21/04 Indicator: D21/05
1 Bibliotheek Zoetermeer € 11.266 € 11.266 Nee
2 St Cultuurpodium Boerderij € 40.834 € 40.834 Nee
3 St Kunst en Cultuur € 59.258 € 59.258 Nee
4 St Museum De Voorde € 39.000 € 39.000 Nee
5 Franx academy € 42.800 € 42.800 Nee
6 Ver. Mevrouw Latenstaan € 11.900 € 11.900 Nee
7 St Nationaal Videogame Museum € 50.850 € 50.850 Nee
8 Stadstheater Zoetermeer € 41.100 € 41.100 Nee
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06
1 IenM/BSK-2017/191978 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)