Uitgaven

3,79%
€ 15.879
x €1.000
3,79% Complete

Inkomsten

1,95%
€ -8.163
x €1.000
1,95% Complete

Saldo

801,02%
€ 7.716
x €1.000

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Uitgaven

3,79%
€ 15.879
x €1.000
3,79% Complete

Inkomsten

1,95%
€ -8.163
x €1.000
1,95% Complete

Saldo

801,02%
€ 7.716
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Dienstbare gemeente

Terug naar navigatie - Dienstbare gemeente

Een inwoner die net naar Zoetermeer is verhuisd belt: ze heeft voor de verzekering op heel korte termijn de inschrijving bij de gemeente nodig, maar ligt door een ongelukje in het ziekenhuis.  Voor de inschrijving is een identificatie nodig en dat vindt op het gemeentehuis plaats. Omdat zij in het ziekenhuis ligt kan ze niet naar het gemeentehuis komen. Om haar uit de brand te helpen, organiseert het team dat een medewerker wat extra tijd voor deze mevrouw kan uittrekken om naar het ziekenhuis te gaan om daar de identiteit vast te stellen. Dit tussen alle drukte van de zomerperiode met vermindering van de reisbeperkingen door COVID-19 door, waarin  veel meer reisdocumenten zijn aangevraagd dan in een 'normale' tijd. 

Dienstverlening sluit zoveel mogelijk aan bij wat iemand nodig heeft. In veel gevallen hechten inwoners aan eenvoudige en snelle dienstverlening en bij het merendeel van de producten en diensten is dat ook mogelijk. Dat doen we zoveel mogelijk digitaal. Maar soms is persoonlijke aandacht en maatwerk nodig. En dan springt er bijvoorbeeld wel eens iemand vanachter de balie op de fiets richting het ziekenhuis om een inschrijving met spoed rond te krijgen. 

We streven ernaar dat waar dienstverlening digitaal kan, die mogelijkheid er ook is. Met de nieuwe website kan de digitale dienstverlening verder worden uitgebreid. Daarbij is veel aandacht voor digitale toegankelijkheid: het moet in principe voor iedereen mogelijk zijn digitaal zaken te kunnen doen met de gemeente. Mocht dat toch niet lukken of is er behoefte aan persoonlijk contact dan is het ook altijd mogelijk een medewerker te spreken.  Dit geldt ook voor dienstverlening aan bedrijven. Zaken doen met de gemeente moet eenvoudig zijn en dat is vaak digitaal. Maar het moet ook eenvoudig zijn om waar nodig persoonlijk contact te leggen. 

Participatie gebeurt ook veel vaker dan voorheen digitaal. De afgelopen periode heeft online participatie zich snel ontwikkeld, daarbij leren we  wat wel en niet werkt. Ook bij participatie geldt: online participatie en fysieke bijeenkomsten zijn aanvullend op elkaar. Afhankelijk van de mogelijkheden en doelstelling wordt de best passende methode ingezet. 

Speerpunten in 2022: Wat gaan we daarvoor doen?

 • uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten;
 • verhogen digitale toegankelijkheid en formele berichtgeving  (implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer,  Wet open overheid);
 • organiseren Gemeenteraadsverkiezingen en referendum afval- en grondstoffenbeleidsplan;
 • verbeteren vindbaarheid van informatie voor ondernemers op www.zoetermeerisdeplek.nl en een nieuwe ondernemerspagina op www.zoetermeer.nl.;
 • invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022;
 • doorontwikkeling online participatie in combinatie met fysieke bijeenkomsten.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Continueren klanttevredenheid (6.1) 1.783 2.151 4.085 3.902 3.882

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt onder andere ingezet voor de organisatie van de verkiezingen, de dienstverlening aan de publieksbalies, digitale dienstverlening, het gemeentelijke informatiepunt, de afhandeling van omgevingsvergunningen en de voorbereidingen op de Omgevingswet.
In jaren dat er verkiezingen zijn, is er meer budget. De aanvragen persoonsdocumenten en de aanvragen omgevingsvergunningen kennen pieken en dalen. Zowel de kosten als de opbrengsten (leges) bewegen dan mee. In de periode van medio 2019 tot 2023 is een dal in het aantal aanvragen persoonsdocumenten.

Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen van de participatie (6.2) 5.528 5.565 5.512 5.478 5.444

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget bestaat uit kosten voor participatietrajecten, bestuurlijke samenwerking (zoals MRDH en VNG) en salariskosten van het college en overige uitgaven voor het college zoals kantoor-, representatie- en overheadkosten. De kosten die vallen onder de noemer overhead zijn afzonderlijk opgenomen in hoofdstuk 3 Overzicht Overhead.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Structurele budgetneutraliteit Omgevingswet
De taken van de ketenpartners komen zonder budget (bruidsschat) naar gemeenten over. Ook zijn er nog onduidelijkheden over de bijdrage voor onder andere bodemtaken en is de jaarlijkse bijdrage voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet hoger dan de huidige automatiseringskosten. Hierdoor staat de beoogde structurele budgetneutraliteit onder druk. Ook moeten er nog afspraken worden gemaakt met uitvoerende samenwerkingspartners. Vooralsnog wordt verwezen naar de uit te voeren evaluaties na ingang van de wet voor de werkelijke ontwikkeling, maar gezien de prognoses wordt een toename van de kosten verwacht. Dit kan invloed hebben op de wijze waarop we in de geest van de wet gaan werken om zo kosten te besparen.

Snellere veranderingen
Landelijke maatregelen hebben vaak consequenties voor gemeentelijke dienstverlening. Dit leidt soms tot dusdanige (tijdelijke) toename van verzoeken of aanvragen, dat de servicenormen niet kunnen worden gehaald.

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

Beleidswijzigingen

Donorregistratie
In de donorwet is opgenomen dat gemeenten een wettelijke informatieplicht hebben om burgers te informeren over de nieuwe wet. In de praktijk betekent dit dat iedereen die een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs aanvraagt, informatie over de nieuwe donorwet krijgt. De meerkosten bedragen € 28.000 per jaar per 1 juli 2021 en worden gecompenseerd vanuit de algemene uitkering via het gemeentefonds. 

Implementatie nieuwe wetgeving
Er gaan in 2022 en 2023 twee nieuwe wetten in, die de volgende consequenties hebben voor de digitale dienstverlening van de gemeente:
-  Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WEMBV)
-  Wet open overheid (WOO)
De WMEBV en de WOO raken veel werkprocessen. Om de invoering goed en soepel te laten verlopen is voor twee jaar inzet nodig van een projectleider. De kosten hiervan bedragen € 96.000 per jaar. De meerkosten van de uitvoering van de WEMBV en WOO zijn nog niet bekend en worden nog uitgewerkt. Voor de dekking van de incidentele kosten voor een projecteider en structurele kosten voor de uitvoering wordt uitgegaan dat extra rijksmiddelen via de algemene uitkering worden ontvangen. 

Bedragen x 1.000
Nieuw beleid 2022 2023 2024 2025
Uitvoeren wet Donorregistratie (zie ook OAD) 28 28 28 28
Impl. nieuwe wetgeving eenmalig WMEBV en WOO (zie ook OAD) 96 96 0 0
Saldo 124 124 28 28

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Baten -6.993 -7.974 -8.163 -5.820 -5.990 -6.033
Lasten 13.374 15.285 15.879 15.418 15.371 15.359

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2106-52 Wob verzoek ook digitaal

Verzoekt het college:

 • Op de website van de gemeente een digitaal webformulier te laten plaatsen, waardoor niet alleen via briefpost, maar ook via DigiD een Wob-verzoek kan worden ingediend.

Stand van zaken:
Het webformulier staat op de website. Wob verzoeken kunnen digitaal worden ingediend.

 

Motie 2106-56 M V X

Verzoekt het college:

 • Bij de bevestiging van afspraken via de website het bericht niet meer te starten met ’geachte heer/mevrouw’.
 • Bij communicatie via e-mail of brief het bericht niet meer te starten met ‘geachte heer/mevrouw’.

Stand van zaken:
Diverse afspraakformulieren, ontvangstbevestigingen en brieven zijn inmiddels aangepast. Invoering gebeurt stapsgewijs tot 1 juli 2022, mede vanwege de samenhang met de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. 

 

Motie 2106-58 Knop zienswijzen

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of er een aparte pagina kan komen over het indienen van zienswijzen bij bouwprojecten.
 • Op zijn minst een knop op de website moet maken om direct naar een formulier te gaan waar je een zienswijze kunt indienen.

Stand van zaken:
Er wordt onderzocht hoe het digitaal indienen van zienswijzen kan worden aangeboden.