Bijlage 10 Verbonden partijen

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Doel Het doel/beleid van de gemeente is het gemeentelijke belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van de BNG, handhaven.
Beleid De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging.
Financiële effecten (gemeente) Het dividend 2020, in 2021 vastgesteld en ten gunste van het boekjaar 2020 gebracht, bedraagt € 6.400, per aandeel € 1,27 (2019 € 4.500, per aandeel € 1,27).
Risico De politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.
BNG heeft als rating tweemaal AAA en eenmaal een AA+.
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente heeft 3.510 aandelen (nominaal à € 2,50, totaal € 8.775). Dit is een belang van 0,0063%.
Bijdrage aan doel-
stelling programma
Het dividend is een algemeen dekkingsmiddel.
Relatie met programma Programma OAD.
Beleidsvoornemens / beleidskader De gemeente heeft geen specifieke beleidsvoornemens.
Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Beleid /voortgang Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 4.887 mln., waarvan € 4.154 mln. van aandeelhouders.
Per eind 2020: € 5.097 mln., waarvan € 4.364 mln. van aandeelhouders.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 144.802 mln.
Per eind 2020: € 155.262 mln.
Resultaat verbonden partij De nettowinst 2020 voor aandeelhouders bedraagt € 202 mln. (2019: € 142 mln.). Hiervan wordt 50,0% uitgekeerd als dividend (€ 1,81 per aandeel, 2019 50%: € 1,27).

Stedin
Doel Het aandelenbezit Stedin betreft een duurzame belegging.
Beleid De gemeente ziet het aandelenbezit in Stedin in de gewone aandelen als een duurzame (langjarige) belegging.
De deelname in de cumulatief preferente aandelen ondersteunen Stedin in haar financieringsbehoefte in kader van de energietransitie.
De gemeente heeft geen prestatiedoelstellingen.
Financiële effecten (gemeente)

Het nettoresultaat Stedin 2020 bedraagt € 42 mln. (2019: € 64 mln. exclusief een bijzondere baat van € 325 mln. uit verkoop van een bedrijfsonderdeel).

Hiervan komt uiteindelijk € 41 mln. ter beschikking aan de aandeelhouders (2019: € 52 mln.). Van dit bedrag wordt 50% als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit betekent een dividend van € 481.000, € 4,14 per aandeel (2019: € 1.216.000, € 10,46 bestaande uit 50% over nettowinst aandeelhouders plus eenmalig € 20 mln.).
Vanaf het boekjaar 2021 (uit te betalen in 2022) wordt , in verband met de omvang van de financieringsbehoefte van Stedin, de komende jaren geen dividend meer verwacht.

In 2021 heeft de raad besloten tot inschrijving op cumulatief preferente aandelen die heeft geleid tot de aanschaf in juli 2021 van 118.518 preferente aandelen voor een bedrag van € 8,9 mln. Dit in het kader van het versterken van het eigen vermogen van Stedin (zie ook bij Risico’s). Over dit bedrag zal Zoetermeer jaarlijks 3% rente ontvangen. Dit rentepercentage wordt ongeveer eens per 4 jaar bijgesteld aan de dan geldende rentetarieven plus een vaste opslag.
Vanaf 2022 is de te ontvangen rente per jaar € 267.000.

Risico

De potentiële investeringen ten behoeve van de Energietransitie betreffen aanzienlijke bedragen, waardoor de financieringsbehoefte de komende jaren sterk toeneemt. Als gevolg van ‘Het Methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit en gas’ (op te stellen door de toezichthouder ACM [Autoriteit Consument & Markt]) kunnen (mogelijk) de uit de hogere financieringsbehoefte voortkomende extra rente en afschrijvingslasten pas op een later moment en mogelijk niet volledig in de tarieven worden doorbelast.
Het eerstkomende methodebesluit (voor de periode 2022 – 2026) en de (financiële) gevolgen daarvan zullen pas na het verschijnen van deze programmabegroting 2022 – 2025 bekend worden.
Met name is er druk vanuit de regionale netbeheerders (waaronder Stedin) richting ACM om de kosten voor de Energietransitie versneld en volledig in de tarieven te kunnen verwerken.
Het dividend staat onder druk. De verwachting is dat het dividend Stedin de komende jaren minimaal zal zijn en daarom is vanaf 2022 het dividend Stedin op nihil begroot.

Stedin bereidt in het kader van het project Lange Termijn Financiering (LTF) voorstellen voor om in de toegenomen financieringsbehoefte te voorzien, waarbij met name ook het versterken van het eigen vermogen een belangrijke rol speelt.
In 2021 is de eerste tranche uitgevoerd om het eigen vermogen te versterken. Hierbij heeft Stedin bij (enkel) de aandeelhouders € 200 mln. opgehaald in de vorm van preferente aandelen. Zoetermeer heeft voor € 8,9 mln. preferente aandelen gekocht. Daarvoor wordt per jaar € 267.000 aan rente ontvangen.

De verwachting is dat dat Stedin een tweede tranche tot versterking van het Eigen Vermogen voorstelt. De omvang van deze tranche is afhankelijk van de uitkomsten van dit LTF, waarbij met name ook de uitkomst van het Methodebesluit 2022 – 2026 een belangrijke rol speelt. In overleg met de aandeelhouders wordt onder andere onderzocht of bij deze tweede tranche ook andere overheden (stakeholders) kunnen worden betrokken en of er andere vormen van financiering voor het versterken van het eigen vermogen tot de mogelijkheden behoren.

Stedin heeft als een rating van A-.

Financieel en bestuurlijk belang De gemeente bezit 116.280 aandelen (een belang van 2,34%) en 18.518 cumulatief preferente aandelen (4,45%).

Bijdrage aan doel-
stelling programma

Het aandelenbezit Stedin betreft een duurzame belegging.
De deelname in de cumulatief preferente aandelen ondersteunen Stedin in haar financieringsbehoefte in kader van de energietransitie.
Relatie met programma Programma OAD.
Programma 3: Leefbaarheid, duurzaam en groen.
Beleidsvoornemens / beleidskader De aandelen Stedin kunnen alleen vervreemd worden door een aan/verkoop aan overheidsinstellingen.
Vestigingsplaats Rotterdam.
Doel / openbaar belang Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is onze missie. Met elkaar werken we aan een duurzame energievoorziening van vandaag en morgen. We zijn ervan overtuigd dat we de energietransitie mogelijk kunnen maken door focus op onze kerntaken voor (toekomstig) netbeheer en met excellente dienstverlening naar klanten. We richten ons daarbij op drie strategische speerpunten: beter netbeheer, energietransitie mogelijk maken en duurzame bedrijfsvoering.
Beleid /voortgang Beter netbeheer
• Betrouwbare netten: zodat levering van energie op hoog niveau verzekerd blijft.
• Betaalbare en efficiënte dienstverlening: zodat de energie-infrastructuur zo betaalbaar mogelijk blijft.
• Hoge kwaliteit van producten en diensten: zodat klanten en stakeholders goed worden bediend.
De energietransitie mogelijk maken
• Toekomstbestendige netten: onze netten geschikt maken en houden tijdens de energietransitie.
• Beschikbare netinformatie: om stakeholders (marktpartijen, gemeenten) te faciliteren.
• Versnellen door samenwerking: alleen door samen te werken is de energietransitie te realiseren.
Duurzame bedrijfsvoering
• Veilige werkomstandigheden: veiligheid waarborgen voor medewerkers en de omgeving.
• Vakbekwame medewerkers nu en straks: onszelf ervan verzekeren dat we over de juiste vaardigheden beschikken.
• Financieel gezond: voldoen aan onze ratio’s en rendementsdoelstellingen. Positieve milieu-impact: onze eigen bedrijfsvoering verduurzamen conform de One Planet Thinking gedachte.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 2.949 mln.
Per eind 2020: € 2.891 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 4.340 mln.
Per eind 2020: € 4.681 mln.
Resultaat verbonden partij

De nettowinst 2020 voor aandeelhouders bedraagt € 42 mln. (2019: € 52 mln.).
Over deze € 42 mln. is 50% uitgekeerd als dividend 2020, € 4,14 per aandeel (2019: € 10,46, bestaande uit 50% over nettowinst aandeelhouders plus eenmalig € 20 mln.).

Dunea
Doel Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het publiek domein als bezitter van Dunea, handhaven.
Beleid Het aandelenbezit Dunea betreft een duurzame belegging.
Financiële effecten (gemeente) Conform de statuten keert Dunea geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders.
Risico Geen.
Financieel en bestuurlijk belang

Vastgelegd is dat de verdeling van de aandelen Dunea naar rato van het inwonertal van de aandeelhoudende gemeenten is: Periodiek (ongeveer eenmaal per vijf jaar, laatste maal in 2018) vindt herverdeling van het geplaatste aandelenkapitaal plaats om niet.
De gemeente bezit 387.302 (9,68%) aandelen à € 5 nominaal.

Tot 2022 werd aan precariorechten op waterleidingen geheven (met een opbrengst van € 300.000). Vanaf 2022 is het precario op ondergrondse leidingen op grond van wetgeving niet meer toegestaan. Met de lagere opbrengsten als gevolg van het afschaffen van deze precario is in de meerjarenbegroting rekening gehouden.

Bijdrage aan doel-
stelling programma
Er zijn geen specifieke beleidsvoornemens.
Relatie met programma Programma 3: Leefbaarheid, duurzaam en groen.
Programma OAD.
Beleidsvoornemens / beleidskader

In 2019 hebben aandeelhouders toestemming gegeven voor de oprichting van Dunea Warmte. Doel is om, in het kader van de energietransitie, warmte en koude uit drinkwater of oppervlaktewater te halen als alternatieve bron van verwarming of koeling. Dit is niet alleen een maatschappelijke bijdrage, maar ook een bescherming van de positie van Dunea in de ondergrond.

Dunea zet in om de betrouwbaarheid van haar leveringsplicht robuuster vorm te geven door te investeren in de multi-bronnen strategie, het vergroten van de strategische zoetwatervoorraad in de duinen en het optimaliseren van het huidige systeem. Ook vraagt de kwaliteit van drinkwater als gevolg van toename in regelgeving op gebied van PFAS, de vervuiling van rivierwater en het onderhoud van het duingebied meer investeringen en beheer.

Deze ontwikkelingen leiden tot hogere investeringen en exploitatiekosten en hebben ook gevolg voor de tarieven van het drinkwater. In november 2021 zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een besluit over de investeringen en tarieven worden genomen.

Vestigingsplaats Zoetermeer.
Doel / openbaar belang Onze klanten kunnen elke dag rekenen op natuurlijk, goed drinkwater en op rust en ruimte in de Randstad. Dunea zorgt voor duin & water.
Water en duinen dragen bij aan een goed leven. In een veranderende wereld werkt Dunea aan haar toekomstbestendigheid. Dat doen we samen met anderen. Luisterend naar onze omgeving, komen we op voor de belangen van onze klanten en verbeteren we onze dienstverlening continu.
Beleid /voortgang Op langere termijn willen we een gezond en groeiend bedrijf zijn dat middenin de maatschappij staat. De strategie Koers 2020 focust daarom op vier accenten:
• We zijn er voor onze klanten: onderscheidend in dienstverlening en kwaliteit;
• We zijn duinbeheerder van wereldklasse;
• We strijden voor het drinkwaterbelang van de Lek en de Maas;
• We zijn beter voorbereid op de toekomst door verbreding producten & diensten.

Dunea is/wordt, vanwege haar kennis en leidingennetwerk, steeds meer betrokken/ingeschakeld bij projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. De betrokkenheid van Dunea is van belang om bij de voorbereiding en/of realisatie van projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de fysieke ondergrond, de belangen van de watertaken in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen.
Vanwege de bepalingen in de Waterwet en de eisen van de toezichthouder heeft Dunea voor haar inzet bij projecten op gebied van de energietransitie een dochter BV opgericht. Op die manier kunnen de taken van de dochter juridisch en financieel worden onderscheiden van taken die vallen onder de uitvoering van de Waterwet. Daarnaast heeft het ruimere taakgebied van Dunea geleid tot een aanpassing van de statuten met betrekking tot het doel van Dunea en de bepalingen rond governance.
Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 229,8 mln.
Per eind 2020 € 236,8 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 356,7 mln.
Per eind 2020: € 364,2 mln.
Resultaat verbonden partij De nettowinst 2020 bedraagt € 7,0 mln. (2019: € 8,5 mln.).

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
Doel Doel van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (hierna: GR GGD en VT Haaglanden) is:
a. Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid.
b. Het voorkomen van en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet publieke gezondheid verplicht gemeenten gezamenlijk een GGD in te stellen en in stand te houden. De Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet bieden de wettelijke grondslag voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, dat op grond van de GR de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis wordt genoemd.
De GR GGD en VT Haaglanden is de voortzetting van de GR GGD Haaglanden en is per 1 januari 2018 aangegaan door de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Beleid Het takenpakket van de GR GGD VT Haaglanden bestaat uit het basispakket GGD, het pluspakket GGD en het pakket VT. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR GGD en VT Haaglanden stelt het uitvoeringsniveau van de takenpakketten vast. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT Haaglanden van de gemeente Den Haag voert de taken uit. Om de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer invulling te geven en te versterken zijn afspraken en voorwaarden over de uitvoering vastgelegd in een raamovereenkomst en een dienstverleningshandvest tussen de GR (het openbaar lichaam) en de gemeente Den Haag. De uitwerking van het uitvoeringsniveau van de takenpakketten is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Tot het basispakket GGD behoren de taken die de GGD wettelijk verplicht uitvoert. Tot het pluspakket GGD behoren met name de lijkschouw, de reizigersadvisering en –vaccinatie en de gemeenschappelijke taken inzake de inspectie van seksinrichtingen. Tot het pakket VT behoren de instandhouding van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en taken als voorlichting, coördinatie huisverbod en het verstrekken van informatie en advies.
De deelnemende gemeenten kunnen desgewenst ook kiezen voor een
lokaal pakket. Dit valt buiten de scope van de GR GGD en VT Haaglanden. De afspraken over de lokale taken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en de betreffende regiogemeente. De lokale taken worden uitgevoerd door de betreffende uitvoeringsorganisatie GGD of VT van de gemeente Den Haag.

De kosten voor de taken uit het basispakket GGD worden in rekening gebracht op basis van het inwonertal (inwonerbijdrage). Een uitzondering hierop betreft de taak Toezicht kinderopvang. Die wordt bekostigd op basis van een tarief per eenheid. Dat geldt ook voor de taken uit het pluspakket GGD. Voor het pakket VT is in de begroting een onderscheid gemaakt tussen een Wmo-deel en een jeugddeel. Het Wmo-deel komt voor rekening van de centrumgemeenten Delft en Den Haag. Bij het jeugddeel zijn de variabele lasten verdeeld op basis van o.a. het aantal meldingen en adviezen. Daarnaast worden de vaste lasten verdeeld op basis van een inwonerbijdrage.
Financiële effecten (gemeente) De bijdrage 2022 van Zoetermeer aan de GGD bedraagt voor 2022 in totaal € 1.444.000 (excl. BTW), waarvan € 1.387.000 voor het basispakket en € 57.000 voor het pluspakket. De bijdrage Veilig Thuis voor Zoetermeer is voor 2022 vastgesteld op € 1.182.000. De bijdrage voor de GR-ondersteuning bedraagt € 48.000. De totale bijdrage 2022 aan de GR GGD en VT Haaglanden bedraagt daarmee € 2.674.000.
Risico In de GR is bepaald dat financiële tekorten van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT Haaglanden, die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst, niet ten laste van het openbaar lichaam komen.
Kosten in verband met veranderingen in taken of eisen aan de GR als gevolg van wetswijzigingen, calamiteiten e.d. zijn – voor zover deze niet binnen bepaalde bandbreedtes vallen – voor rekening van het openbaar lichaam.
Eventuele additionele kosten worden ten laste van het weerstandsvermogen van de GR gebracht en - indien deze niet toereikend is - rechtstreeks in rekening gebracht bij de GR-deelnemers.
Financieel en bestuurlijk belang De wethouder Zorg vertegenwoordigt de gemeente in het AB.
Op grond van de GR kan het AB commissies van advies instellen, waaronder vaste bestuurlijke commissies, bestaande uit leden van colleges van B&W die deelnemen aan de regeling en Veilig Thuis en/of GGD in portefeuille hebben.
In de vergadering van het AB van de GR GGD en VT Haaglanden op 9 juli 2018 heeft het AB besloten om vooralsnog geen Bestuurlijke Advies Commissie voor zowel GGD als VT Haaglanden in te stellen. Mocht daar behoefte aan zijn dan kan deze door het AB worden ingesteld.
Daarnaast is besloten om de ambtelijke vaste commissies van advies Veilig Thuis en GGD, bestaande uit beleidsambtenaren met Veilig Thuis en/of GGD in portefeuille, in stand te houden.

Bijdrage aan doel-
stelling programma

Van programma 2 Samen leven en ondersteunen zijn de volgende doelstellingen van belang: Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp en Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden.
Relatie met programma Programma 2 Samen leven en ondersteunen.
Vestigingsplaats Den Haag.
Beleid /voortgang

Het AB evalueert voor 1 januari 2023 en daarna ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van de regeling. Vanwege het aflopen van de garantstelling van de gemeente Den Haag voor de taken Epidemiologie enen mogelijk in de begrotingswijziging 2021. Gezondheidsbevordering per 1 januari 2021 is een doelmatigheidsonderzoek regionaal takenpakket Epidemiologie en Gezondheidsbevordering uitgevoerd. Eventuele consequenties hiervan worden meegenomen in de begroting 2022 en mogelijk in de begrotingswijziging 2021. Op verzoek van de gemeenteraden is in 2021 vervroegd gestart met de evaluatie zodat deze voor de verkiezingen plaatsvindt.

De GR GGD VT Haaglanden richt zich ook in 2022 op het verbeteren van de sturingsinformatie en het verkleinen van de risico’s voor de gemeentelijke P&C cyclus. Voor de GGD wordt het visietraject GGD opgepakt, het resultaat gericht werken, en komt er een generiek model voor hoe om te gaan met de stijging van het inwonertal.

Tegen de verwachtingen in heeft het coronavirus in 2020 geen grote afwijkingen in het aantal meldingen, advies vragen of huisverboden doen ontstaan. Vanaf mei 2020 is Veilig Thuis ook bereikbaar via de chatfunctie. Evaluatie hiervan vindt in 2021 plaats, waarover in 2022 besluitvorming plaatsvindt.

Voor 2022 ligt de nadruk bij Veilig Thuis op het tijdig afronden van meldingen, het versterken van de ketensamenwerking en het verder ontwikkelen van sturingsinformatie voor een resultaatgerichte werkwijze. De ketensamenwerking wordt verder ontwikkeld middels het kwaliteitskader lokale teams en de VTH-monitor. Ondertussen heeft het kabinet de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen aangekondigd in het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Hierin wordt op termijn een nieuwe publiekrechtelijke organisatie opgericht bestaande uit Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen.

Eigen vermogen verbonden partij Het eigen vermogen per 31-12-2020 is € 2.082.000 positief.
De bestemminsreserve Veilig Thuis van € 318.000 is in 2020 vrij gevallen ter dekking van extra lasten 2019 ten gevolge van extra verrekeningen 2019 met de opdrachtnemer.
Vreemd vermogen verbonden partij N.v.t.
Resultaat verbonden partij

Het resultaat 2020 van de GR GGD en VT Haaglanden is € 2.082.000 voordelig. Dit valt uiteen in een voordeel op programma GGD van € 834.000 (incl. overhead), een voordeel op het programma Veilig Thuis (VT) van € 916.000 (incl. overhead) en een voordeel op de GR-ondersteuning van € 13.000.

Daarnaast is er een voordeel van € 318.000 vanwege de vrijval van de bestemmingreserve Veilig Thuis.
Het voordeel op het programma GGD is voornamelijk het gevolg van de afrekening Toezicht op de Kinderopvang. Het voordeel op het programma Veilig Thuis is hoofdzakelijk het gevolg van een mindere inzet van externen.

GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Doel Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is een bedrijfsvoeringsorganisatie die tot doel heeft het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken jeugdhulp. De bedrijfsvoeringsorganisatie is een samenwerkingsverband van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Beleid De samenwerking richt zich met name op het uitvoeren van de gezamenlijke inkoop en contractering, het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren en het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met leveranciers.
Financiële effecten (gemeente) De door het Servicebureau begrote uitgaven worden door de gemeenten gedragen overeenkomstig vastgelegde verdeelafspraken. De bijdrage voor Zoetermeer is voor 2022 geraamd op € 344.870 (excl. BTW). Eventuele resterende tekorten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente.
Risico Terugtredende deelnemers is een risico voor de continuïteit van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
Financieel en bestuurlijk belang Het bestuur van het Servicebureau bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester. Financiële tekorten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft.
Bijdrage aan doel-
stelling programma
Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden draagt bij aan de doelstelling Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp.
Relatie met programma Programma 2 Samen leven en ondersteunen.
Vestigingsplaats Pijnacker-Nootdorp.
Beleid /voortgang In 2020 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd naar een regeling voor onbepaalde tijd. De naam van de regeling is daarbij tevens gewijzigd van Inkoopbureau H-10 naar Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
Eigen vermogen verbonden partij Per eind 2020: + €43.687.
Vreemd vermogen verbonden partij N.v.t.
Resultaat verbonden partij N.v.t.

GR Veiligheidsregio Haaglanden
Doel De begroting 2022–2025 s gebaseerd op de missie van de veiligheidsregio Haaglanden: Het bevorderen van de veiligheid van allen die zich in het gebied van de veiligheidsregio bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren.
Beleid

De VRH is een door de Wet Veiligheidsregio's verplichte gemeenschappelijke regeling die regionaal de belangen behartigt op het gebied van brandweerzorg en zorg. De 'kolom' Zorg van de VRH bestaat uit de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) en de geneeskundige meldkamer (GnkM), die ook de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) omvat.

Naast een gemeenschappelijke regeling is de VRH ook een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Financiële effecten (gemeente) De bijdrage voor 2022 is € 9.856.000.
Risico Het weerstandsvermogen van de VRH is voldoende na het toevoegen van een deel van het resultaat van 2020.
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente Zoetermeer heeft zowel een financieel als bestuurlijk belang in de VRH. De vertegenwoordiger is de burgemeester (lid van het Algemeen Bestuur).
Bijdrage aan doel-
stelling programma
Versterken van de brandveiligheid en voorzien en beheersen van de gevolgen van een mogelijke ramp.
Relatie met programma Programma 5 Veiligheid.
Beleidsvoornemens / beleidskader

De brandweerzorg blijft de komende jaren gericht op het waarborgen van de fysieke veiligheid in de regio met focus op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico’s. Op basis van deze risico’s wordt ingezet op de doorontwikkeling van materieel en procedures én het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis. De thema’s verdichting, energietransitie en duurzame inzetbaarheid worden verder uitgewerkt.

De ‘zorg’kolom richt zich voor de komende jaren op het verbreden van het netwerk en het creëren van een gedeeld geneeskundig beeld.

Het Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ uit 2013 is nu in de eindfase beland. Met de overdracht van het beheer zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers, die samen met de wet Wijziging meldkamers geldt vanaf 1 juli 2020.

In het beleid van Rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt rekening gehouden met een samenleving die steeds complexer wordt. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving.

Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van:
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRH beoogt:
- Betere bescherming burgers;
- Betere hulpverlening en nazorg;
- Brandweerzorg, zorgen rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Versterking bestuurlijke en operationele slagkracht.
Beleid /voortgang De kerntaken van de VRH zijn:
Risicobeheersing (brandveiligheid);.incidentenbestrijding (redden mens en dier).
Rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Daarbij zijn voorkomen, beperken, bestrijden en nazorg aandachtsgebieden.
Eigen vermogen verbonden partij Per eind 2020: € 8,2 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per eind 2020: € 118,7 mln.
Resultaat verbonden partij Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2020 bedraagt voordelig € 3,0 mln.

Omgevingsdienst Haaglanden
Doel De gemeenschappelijke regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), alsmede de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten:
•  Wet Natuurbescherming
•  Kernenergiewet
•  Monumentenwet 1988
•  Natuurbeschermingswet 1998
• Ontgrondingenwet
• Wet bescherming Antarctica
• Wet bodembescherming
• Wet geluidhinder
• Wet inzake de luchtverontreiniging
• Wet milieubeheer
• Wet ruimtelijke ordening
• Waterwet
• Woningwet
Beleid Als principe geldt dat de deelnemers verantwoordelijk zijn voor het beleid. Beleidsvorming gebeurt aan de hand van landelijke kaders, landelijke regelgeving, aanwezige eigen beleidsruimte en gemeentelijke en provinciale bestuurlijke ambities. De uitvoering van deze beleidskaders wordt gelegd bij de ODH, voor zover het de uitvoering van over te dragen taken betreft. Bij het ontbreken van beleidsdocumenten volgt de ODH de voor die betreffende overheid geldende landelijke wet- en regelgeving en/of adviseert de opdrachtgevers om beleid op te stellen.
Financiële effecten (gemeente) De deelnemersbijdrage 2022 voor Zoetermeer bedraagt € 1.169.381. In 2016 is de begroting overgegaan naar een begroting op outputbasis. Met ingang van 2019 worden producten en diensten met de individuele deelnemers verrekend op basis van nacalculatie.
Risico Om goed zicht te houden op het niveau van taakuitvoering, de omvang van de taakuitvoering per deelnemer versus de door de deelnemer beschikbaar gestelde middelen, is 3 jaar na aanvang van de ODH (in 2015) een evaluatie uitgevoerd. Eventuele risico’s (bestuurlijk, financieel, uitvoering) zijn door de ODH in beeld gebracht. 
Financieel en bestuurlijk belang De gemeente heeft zowel een financieel als bestuurlijk belang in de regeling. De deelnemers zijn samen eigenaar van de ODH en sturen deze samen aan. De vertegenwoordiger is met ingang van 2 juli 2015 wethouder Paalvast (lid AB en DB) en voorzitter van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.
Bijdrage aan doel-
stelling programma
De ODH zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in het gehele gebied van Haaglanden, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties. De ODH zorgt er voor dat de taakuitvoering beduidend efficiënter gaat plaatsvinden dan de som van de huidige taakuitvoering in de situatie voorafgaand aan de start van de ODH.
Relatie met programma Programma 5 Veiligheid (onderdeel toezicht en handhaving).
Programma 6 Dienstverlening en Participatie (onderdeel vergunningverlening).
Beleidsvoornemens / beleidskader De ODH is een samenwerkingsverband van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland o.b.v. de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (ingangsdatum 1 april 2013).
Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang Op grond van het beoogde profiel en de daarbij behorende kenmerken is aan de ODH een aantal concrete doelstellingen verbonden. Deze zijn als volgt:
- Zorgt er voor dat de taakuitvoering gaat voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen zoals die gelden voor robuustheid, onder voorwaarde dat zij daarvoor de opdracht en de financiële middelen krijgt.
- Zorgt voor een goede afstemming/samenwerking met partijen.
- Zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in het gehele gebied van Haaglanden, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties.
- Zorgt er voor dat de taakuitvoering beduidend efficiënter gaat plaatsvinden dan de som van de huidige taakuitvoering in de situatie voorafgaand aan de start van de ODH.
- Zorgt voor een breder pallet aan ontwikkelingsmogelijkheden in termen van specialisme vorming en doorgroeimogelijkheden dan de huidige die er zijn binnen de deelnemende organisaties.
- Zorgt er voor dat specifieke expertise wordt geborgd en waar mogelijk verder wordt uitgebouwd.
- Zorgt als klantgerichte organisatie voor borging van de relaties en contacten met de deelnemers c.q. opdrachtgevers (bestuurlijk en ambtelijk) en de bedrijven.
Beleid /voortgang De ODH staat voor professionele dienstverlening op gebied van milieuvergunningverlening en –handhaving en op het gebied van complexe milieu en ruimtelijke ordeningstaken in de regio Haaglanden. Uitgangspunten daarbij zijn slagvaardigheid en kwaliteit. De ODH geeft hieraan vorm door de capaciteit en gespecialiseerde kennis van de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende overheden te bundelen. Eén van de nog in te vullen ambities van de ODH is het groeien naar een gezamenlijk ambitieniveau binnen vijf jaar na start. De meerwaarde van de ODH ligt de komende jaren vooral op het gebied van complexe milieu- en ruimtelijke ordeningstaken.
Eigen vermogen verbonden partij 31-12-2019: € 1.071.385
31-12-2020: € 1.071.385
Vreemd vermogen verbonden partij 31-12-2019: € 17.357.762
31-12-2020: € 18.667.793
Resultaat verbonden partij De jaarrekening 2020 sluit met een onverdeeld positief resultaat van € 483.451.

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Doel De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. GR Bleizo heeft als doel realisatie van de Vervoersknoop Bleizo (inmiddels gerealiseerd) en het ontwikkelen van het gebied rondom de Vervoersknoop tot een hoogwaardig gebied met functies als kantoren, bedrijven en leisure.
Beleid Het ontwikkelen van het gebied rond het OV-knooppunt Bleizo, vindt plaats conform de in 2014 door de raden vastgestelde ontwikkelingsaanpak “Ontwikkeling Bleizo van plan naar strategie”. De ontwikkeling van het gebied richt zich onder andere op functies die goed passen bij het OV-knooppunt.
Financiële effecten (gemeente) Er zijn geen directe geldstromen tussen de gemeente Zoetermeer en de GR Bleizo. De deelnemende gemeenten delen ieder voor 50% in de winst of in het verlies van de gemeenschappelijke regeling. De grondexploitatie laat aan het einde van de looptijd een positief resultaat zien van € 10,5 mln. (NCW per 1-1-2021 en excl. vennootschapsbelasting).
Tussentijdse bewaking van het resultaat geschiedt door het periodiek herzien van de grondexploitatie.
De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft verder geen structureel financieel effect op de begroting. Het doorrekenen van de financiële effecten van een gewijzigd ontwikkelperspectief maakt deel uit van de bestuurlijke opdracht Bleizo-West.
Risico De benodigde weerstandscapaciteit voor de risico’s kan worden gedekt vanuit het positieve resultaat. Met het vaststellen van een nieuwe ontwikkelperspectief en ontwikkelstrategie zullen ook de risico’s veranderen.
Financieel en bestuurlijk belang De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft geen structureel financieel effect op de begroting. De vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regeling is als volgt: Algemeen bestuur: wethouders Iedema en Rosier en raadsleden Van Steenis en Zinck.
Dagelijks bestuur: wethouders Iedema en Rosier.
Bijdrage aan doel-
stelling programma
Het sleutelproject Bleizo ligt buiten de gemeentegrenzen van Zoetermeer maar is van directe invloed op de ontwikkeling van Zoetermeer.
Relatie met programma Programma 7 Inrichting van de stad.
Beleidsvoornemens / beleidskader Versterken van de OV-bereikbaarheid, imago, economie en werkgelegenheid van Zoetermeer.
Vestigingsplaats Lansingerland.
Doel / openbaar belang De GR Bleizo opereert binnen een publiekrechtelijke setting met name in privaatrechtelijke zin.
Beleid /voortgang

Na enkele verkennende studies naar de mogelijkheden voor woningbouw op Bleizo-West is in mei 2020 door de colleges van Lansingerland en Zoetermeer een bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West vastgesteld. . Besluitvorming door beide raden over het ontwikkelperspectief staat gepland voor najaar 2021. Vervolgens wordt de ontwikkelstrategie uitgewerkt. Dit moet in 2022 tot besluitvorming daarover leiden. Hiermee wordt de huidige ontwikkelingsaanpak uit 2014 vervangen.

Voor het deelgebied Bleizo-Oost zijn medio 2020 alle kavels uitgegeven. Eind 2021 zijn de nieuwe ontwikkelingen in dit gebied opgeleverd. Alleen in het openbaar gebied vinden nog werkzaamheden plaats.
In de begroting zijn voor het jaar 2021 de volgende activiteiten voorzien:
- algemene activiteiten van de projectorganisatie;
- beheer van de gronden;
- activiteiten ten behoeve van de visievormingen ontwikkeling van Bleizo-West;
- afronding van het openbaar gebied van Bleizo-Oost (o.a. aanleg van een calamiteitenweg).
Deze activiteiten passen binnen de exploitatiebegroting van Bleizo.

Eigen vermogen verbonden partij Het eigen vermogen bedraagt € 3,7 mln. per ultimo 2020. Dit is opgebouwd via door de BBV-richtlijnen voorgeschreven tussentijdse winstnemingen.
Vreemd vermogen verbonden partij Per 1-1-2020: € 78 mln.
Per 31-12-2020: € 43,5 mln.
Resultaat verbonden partij De grondexploitatie laat aan het einde van de looptijd een positief resultaat zien van € 10,5 mln. (NCW per 1/1/2021). Van het saldo komt 50% ten gunste van de gemeente Zoetermeer.

Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
Doel De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland.
Het doel is het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Lansingerland en Zoetermeer, alsmede uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, alsmede voor bedrijven van elders die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.
Beleid De van de algemene doelstelling “realiseren van een bedrijventerrein” afgeleide subdoelstellingen zijn vastgelegd en financieel vertaald in de grondexploitatie van het bedrijvenschap.
Partijen zijn met de marktpartijen die ook grondposities bezitten een vorm van samenwerking (CV/BV-structuur) overeengekomen, genaamd Prisma, die gericht is op een optimale en integrale realisering van het gehele plangebied.
Financiële effecten (gemeente) De gemeente Zoetermeer neemt op basis van 50%-50% verdeling deel in de gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de gemeente voor 50% participeert in het tekort of het overschot dat de gemeenschappelijke regeling uiteindelijk behaalt met de ontwikkeling van haar deel van het bedrijventerrein Prisma. De huidige verwachting is dat de grondexploitatie wordt afgesloten met een verwacht positief resultaat van
€ 12,1 mln. (NCW per 1-1-2021). Tussentijdse bewaking van dat resultaat gebeurt door het periodiek herzien van de grondexploitatie. De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft geen structureel financieel effect op de begroting.
Risico Het risico bestaat dat het resultaat van de grondexploitatie minder positief wordt. Eventuele tegenvallers worden dan in eerste instantie opgevangen binnen het verwachte positieve resultaat van de grondexploitatie. Uit de risicoanalyse van de actualisatie van de grondexploitatie per 1-1-2021 blijkt dat alle ingeschatte risico’s opgevangen kunnen worden binnen het resultaat van de grondexploitatie.
Financieel en bestuurlijk belang De deelname in de gemeenschappelijke regeling heeft geen structureel financieel effect op de begroting.
De vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regeling is als volgt:
• Algemeen bestuur: twee wethouders en twee raadsleden van Zoetermeer.
• Dagelijks bestuur: twee wethouders.
Bijdrage aan doel-
stelling programma
De ontwikkeling van het bedrijventerrein heeft een directe positieve invloed op de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven in Zoetermeer en haar omgeving.
Relatie met programma Programma 7 Inrichting van de stad.
Beleidsvoornemens / beleidskader Het realiseren van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven door het aanbieden van bouwrijpe grond. Dit leidt tot een toename van de werkgelegenheid voor onder andere de Zoetermeerse bevolking.
Vestigingsplaats Lansingerland.
Doel / openbaar belang De GR Hoefweg opereert binnen een publiekrechtelijke setting met name in privaatrechtelijke zin.
Beleid /voortgang De Samenwerkingsovereenkomst Prisma zou tot 2021 lopen. Door perikelen bij Prisma is de liquidatie daarvan nog niet mogelijk. Vanuit Bedrijvenschap Hoefweg wordt er ingezet op een zo snel mogelijke beëindiging van de samenwerking tussen Bedrijvenschap Hoefweg en de private partijen MRPD en Maasstede Bleiswijk BV beëindigd, de vennootschappen CV Prisma Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer BV worden in 2021 geliquideerd en er vindt verevening plaats. Voor 2022 staan de werkzaamheden rond de afsluiting van Prisma en van het Bedrijvenschap centraal.
Ca. 6 hectare van het gebied van Bedrijvenschap Hoefweg maakt deel uit van het onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsrichting voor het gebied Bleizo-west, zoals hierboven genoemd in de tekst van de GR Bleizo. Deze gronden kunnen overgeheveld worden naar de grondexploitatie Bleizo.
Eigen vermogen verbonden partij Het Bedrijvenschap Hoefweg heeft per 31-12-2020 een eigen vermogen van € 9,5 mln. Dit is opgebouwd via door de BBV-richtlijnen voorgeschreven tussentijdse winstnemingen. Op basis van de verwachting van een positief eindresultaat van de grondexploitatie wordt aan het einde van de looptijd een voordelig saldo verwacht dat voor 50% ten gunste van Zoetermeer komt.
Vreemd vermogen verbonden partij Per 1-1-2020: € 35 mln.
Per 31-12-2020: € 16 mln.
Resultaat verbonden partij

De grondexploitatie laat, op basis van peildatum einde looptijd, een positief resultaat zien van € 12,1 mln. (NCW op prijspeil 1-1-2021). Van het saldo komt 50% ten gunste van de gemeente Zoetermeer.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Doel Het realiseren van een welvarende en bereikbare Metropoolregio Rotterdam Den Haag door het vrijwillig samenwerken met 23 gemeenten.
Beleid

Om deze doelstelling te halen wordt er in de MRDH gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie. Daarvoor is op 12 juli 2019 de strategische agenda MRDH 2022 ‘Samen aan het werk!’ vastgesteld.

Het strategische kader voor de begroting 2020 wordt gevormd door de vier ambities die in de strategische agenda zijn opgenomen: vernieuwen economie, versterken stad en omgeving, verbeteren bereikbaarheid en veranderen energie.

Om de economie te vernieuwen werkt de MRDH in 2022 aan de volgende programma’s: stimuleren van innovatie en economische groei, verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en goede digitale connectiviteit.

Om de steden en omgeving te versterken wordt er gewerkt aan ruimte om te werken, stimuleren van het groengebruik & recreatie als vestigingsfactor en samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties.

Binnen de MRDH-begroting is Verbeteren Bereikbaarheid vertaald in twee programma’s: een programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en een programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. Het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer betreft de uitvoering van wettelijke taken concessieverlening openbaar vervoer, beheer en onderhoud openbaar vervoer, infrastructuur en de planvormingsbevoegdheid in overeenstemming met de Planwet verkeer en vervoer. Dat laatste vraagt om de inzet van de MRDH voor algemene strategie- en beleidsontwikkeling, autonetwerk, verkeersmanagement en ITS, fietsnetwerk, ketenmobiliteit, reisgedrag en logistiek, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Vanuit het programma volgen infrastructurele opgaven die, voor zover de MRDH er financieel aan bijdraagt, onderdeel worden van het programma Infrastructuur
verkeer en openbaar vervoer.

Binnen het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer wordt er in 2022 gewerkt aan zeven doelstellingen:
1. Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen;
2. Verbetering kwaliteit en efficiency OV;
3. Betrouwbaar op weg;
4. Versnellen van innovatie in mobiliteit;
5. Vergroten verkeersveiligheid;
6. Minder CO2-uitstoot bij verkeer;
7. Samen voortvarend werken aan de bereikbaarheid van woon- en werklocaties.

Binnen het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer wordt er in 2022 gewerkt aan vier doelstellingen:
1. Verbeteren bereikbaarheid toplocaties en banen;
2. Betrouwbaar op weg;
3. Versnellen van innovatie in mobiliteit;
4. Verhogen verkeersveiligheid.

Naast de inzet op verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie zet de MRDH zich in 2022 ook weer in op meer regionale samenwerking bij de energietransitie.

Financiële effecten (gemeente) De gemeente Zoetermeer verstrekt via haar eigen begroting via een jaarlijks bijdrage per inwoner. In 2022 is deze bepaald op € 2,77 per inwoner. In 2022 bedraagt dit in totaal € 346.984.
Risico

In 2019 is een geactualiseerde beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen opgesteld. De beleidsnota is 12 juli 2019 vastgesteld. Voor de activiteiten binnen verkeer en vervoer is binnen de projecten een risicobuffer aanwezig. Wanneer deze niet toereikend is worden projecten uitgesteld of wordt de bijdrage vanuit BDU middelen lager.

Voor de infrastructurele projecten houdt de MRDH rekening met de mogelijkheid van een ‘overplanning’. Dat kan inhouden dat in enig jaar het BDU-fonds (tijdelijk met een maximum van 3 jaar) negatief is. Aan het einde van deze periode dient het saldo nihil te zijn. Voor 2022 en de meerjarenbegroting tot en met 2025 worden geen tekorten voorzien. Het fonds heeft een beperkte investeringsruimte voor projecten die nu nog in de verkenning- en planstudiefase zitten. Deze investeringsruimte is echter onvoldoende om alle ambities uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid te kunnen realiseren.

De MRDH heeft in december 2016 de verantwoordelijkheid voor de financiering van de investeringen in railvoertuigen en railinfrastructuur van de regionale OV-bedrijven overgenomen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Dat brengt risico’s met zich mee, die in een in 2016 uitgevoerd extern onderzoek nader zijn geduid. Om de risico’s te dekken is een reserve gevormd die gevoed wordt vanuit een opslag die de vervoersbedrijven betalen.

Voor het eventueel wegvallen van een deel van de inwonersbijdrage voor het Economisch vestigingsklimaat is in 2015 een reserve gevormd.

Voor risico’s die samenhangen met de strategische agenda economisch vestigingsklimaat is (nog) geen weerstandsvermogen beschikbaar. De MDRH zal extra prudent zijn bij het aangaan van verplichtingen.

De coronacrisis heeft in 2021 en vermoedelijk ook komende jaren een grote invloed op het gebruik van het openbaar vervoer in de regio. Om deze negatieve gevolgen te bestrijden heeft de MRDH, met steun van het rijk) samen met de vervoerbedrijven RET, HTM en EBS gewerkt aan het transitieprogramma OV. Ondanks deze steun zal er invloed zijn op de financiële positie van de vervoersbedrijven. In hoeverre de bedrijfsvoering tijdig zal kunnen/moeten worden aangepast of dat het Rijk verder bijspringt vormt een punt van aandacht.
Momenteel lopen er gesprekken tussen het Rijk, decentrale overheden en vervoerders over een Beschikbaarheidsvergoeding voor de eerste helft van 2021 en een Transitieprogramma voor de tweede helft van 2021, doorlopend tot en met 2024. De beschikbaarheidsvergoeding loopt in ieder geval tot eind 2021. Het transitieprogramma start dan vanaf 2022, één en ander afhankelijk van een mogelijke nieuwe verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding.

Financieel en bestuurlijk belang De deelnemers zijn de 23 gemeenten en hebben daardoor een financieel en bestuurlijk belang. De burgemeester heeft zitting in het Algemeen Bestuur. Wethouder van Driel neemt deel aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat en is tevens vicevoorzitter waardoor zij ook deel uitmaakt van het presidium van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat de en wethouder Rosier is zowel lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit als portefeuillehouder middelen, waardoor hij ook deel uitmaakt van het presidium van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit.
Bijdrage aan doel-
stelling programma
1.3 Bevorderen vestigings-en ondernemersklimaat
1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
Relatie met programma Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Programma 7 Inrichting van de stad
Beleidsvoornemens / beleidskader Uitvoering geven aan de in de strategische agenda MRDH 2022 ‘Samen aan het werk!’ opgenomen ambities.
Vestigingsplaats Rotterdam.
Doel / openbaar belang Realisatie van een duurzame internationale metropoolregio waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien, (internationale) bezoekers zich welkom voelen en belangrijke bestemmingen eenvoudig en goed bereikbaar zijn.
Versterken internationale concurrentiepositie en economisch vestigingsklimaat van de regio.
Beleid /voortgang

• Nader uitwerken van de OV-ontwikkelstrategie Zoetermeer-Rotterdam, in samenhang met de diverse andere onderdelen van het programma MOVV.
• Uitwerking en waar mogelijk realisatie van korte termijnmaatregelen OV-verbinding Zoetermeer-Rotterdam.
• Bijdragen in studie naar het variëren in techniekvormen binnen het OV, zoals een mogelijke introductie van Bus Rapid Transit systemen in de metropoolregio.
• Bijdrage aan realisatie van een hoogwaardig en veilig Metropolitaan Fietsroutenetwerk: Rotterdam-Zoetermeer (Oostweg/IndustriewegBijdrage aan programmalijn Metropolitaan OV en Verstedelijking met onder meer OV Zoetermeer-Rotterdam.
• Bijdrage aan het realiseren van enkele aangewezen automatisch vervoer-projecten (AVLM) op basis van een technisch en financieel haalbaar plan zoals op het Dutch Innovation Park.
• RandstadRail lijnen 3 en 4 gekoppeld rijden Leyenburgcorridor.
• Bijdrage aan activiteiten in het kader van SCHOOL op SEEF.
• Bijdrage aan reconstructie Brusselstraat (fietsstraat).
• Bijdrage aan Entreegebied station Zoetermeer.
• Ontwikkeling dan wel transformatie van de ‘werklocaties’: van kantoren en bedrijventerreinen.

• Bijdrage sterker uit de crisis project: Datalab.
• Bijdrage in de uitvoering van de Digitaliseringvoucher regeling MKB Zoetermeer.

Eigen vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 22,0 mln.
Per eind 2020: € 30,2 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Per begin 2020: € 1.472,5 mln.
Per eind 2020: € 1.555,7 mln.
Resultaat verbonden partij 2020 € 8,2 mln. (2019: € 6,7 mln.)

Werkbedrijf De Binnenbaan  BV
Doel Werkbedrijf De Binnenbaan BV heeft primair tot doel om zo effectief en efficiënt mogelijk de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) uit te voeren voor mensen met een sw-indicatie voor de Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
De Binnenbaan BV voert voor gemeente Zoetermeer alle re-integratie activiteiten uit.
Beleid Met de komst van de participatiewet in 2015 is de instroom in de Wsw afgesloten. Wel blijft De Binnenbaan BV verantwoordelijk voor de huidige sw-werknemers en speelt ze een rol in het aanbieden van de voorziening Beschut Werk onder de Participatiewet.
Het door de instroomstop dalende aantal sw-werknemers heeft vanaf 2012 geresulteerd in een herstructureringsproces. Door de beweging van binnen naar buiten te intensiveren en de bijbehorende infrastructuur naar rato af te bouwen, worden kosten bespaard en opbrengsten verhoogd.
Financiële effecten (gemeente)

De deelnemende gemeenten betalen de werkelijke kosten voor de uitvoering van de Wsw aan De Binnenbaan BV. De rijksbijdrage per arbeidsjaar loopt de komende jaren naar verwachting met zo’n 10% terug. De gemeente Zoetermeer staat garant voor het werkkapitaal van De Binnenbaan BV. Naast de werkelijke kosten van de uitvoering van de Wsw betalen de aandeelhoudende gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg een tarief met risico-opslag voor de overige diensteverlening die zij afnemen.

De gemeente Zoetermeer naast de werkelijke kosten conform de vijfjarige Dienstverleningsovereenkomst en de jaarlijks Opdracht- en budgetbrief een tarief voor de overeengekomen dienstverlening voor de doelgroep Participatiewet.

Risico

De dalende rijksbijdrage en instroomstop voor de doelgroep Wsw leidt tot een daling van inkomsten van De Binnenbaan en daarmee tot druk op het exploitatieresultaat. Daarnaast zal door de verwachte stijging van beschut werk er een afweging moeten worden gemaakt tussen de inzet van middelen over beschut werk en klassieke re-integratie. De aandeelhoudende gemeenten hebben besloten de Wsw activiteiten voor te zetten in combinatie met re-integratie activiteiten in Werkbedrijf De Binnenbaan BV om deze
ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Financieel en bestuurlijk belang Werkbedrijf De Binnenbaan BV is een Privaatrechtelijke onderneming met drie aandeelhouders. De gemeente Zoetermeer houdt 98% van de aandelen en de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg elk 1%.
Bijdrage aan doel-
stelling programma
Bieden van passende arbeid en begeleiding aan mensen met een arbeidshandicap.
Relatie met programma Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie.
Beleidsvoornemens / beleidskader Zie bij Beleid.
Vestigingsplaats Statutaire vestigingsplaats in Zoetermeer, nevenlocaties in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Doel / openbaar belang Werkvoorziening voor personen met een arbeidshandicap. Dat is een publiek belang.
Beleid /voortgang De aandeelhoudende gemeenten voeren de regie op de Wsw en beheren de geldstromen (rijksbijdrage + gemeentelijke bijdrage). Gemeente Zoetermeer voert alle re-integratie activiteiten via de Binnenbaan uit. De gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg voeren de re-integratie van de doelgroep Participatiewet geheel, respectievelijk grotendeels zelf uit.
Eigen vermogen verbonden partij Per 1-1-2021: € 100.000.
Vreemd vermogen verbonden partij Per 1-1-2021: € 0.
Resultaat verbonden partij De Binnenbaan BV is per 1-1-2021 operationeel.

VNG
Doel De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven zijn de kerntaken van de VNG.
Beleid Gemeenten houden zich bezig met een breed scala van onderwerpen. De VNG houdt zich dan ook bezig met alle beleidsvelden waar gemeenten zich mee bezig houden.
Financiële effecten (gemeente)

Het bedrag dat een gemeente aan contributie betaalt, is afhankelijk van het aantal inwoners. Het uitgangspunt voor het aantal inwoners wordt per 1 januari van het betreffende jaar bepaald aan de hand van de cijfers van het CBS: Zoetermeer had op 1 januari 2019 125.285 inwoners.
Zoetermeer valt onder de categorie van 25.000 tot 200.000 inwoners en betaalt in 2022 € 1,373 per inwoner. Voor 2022 komt dit neer op een bedrag van € 172.016.

De contributie stijgt in 2022 met 1,7% ten opzichte van 2021. Deze stijging is bedoeld voor loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-indexcijfers.

Risico Geen.
Financieel en bestuurlijk belang Momenteel zijn op persoonlijke titel wethouder Van Driel lid van de Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en Wethouder Iedema lid van het college voor Arbeidszaken.
Bijdrage aan doel-
stelling programma
De inspanningen op het gebied van belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven van de VNG dragen bij aan alle programma’s.
Relatie met programma Alle.
Beleidsvoornemens / beleidskader De VNG focust t/m 2024 op zes inhoudelijke thema’s; de informatiesamenleving, de gemeentelijke dienstverlening, fysieke opgaven, de inclusieve samenleving, democratisch besturen en een actieve ledenorganisatie.
Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang Drie pijlers vormen de basis van de vereniging: kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening.
Beleid /voortgang Om de vier jaar presenteert de VNG haar strategie, Voor 2020-2024 hebben de gemeenten gezamenlijk in kaart gebracht wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur. In de VNG Kadernota 2022 heeft de VNG aangegeven welke onderwerpen binnen de eerder genoemde zes thema’s prioritair zijn. Deze lijst omvat o.a. Digitale veiligheid, de Omgevingswet, woningbouw, transformatie Sociaal Domein, bestuurlijke verhoudingen met het Rijk en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Eigen vermogen verbonden partij Eind 2020: € 62,379 mln.
Vreemd vermogen verbonden partij Eind 2020: € 94,719 mln. (schulden: € 90,980 mln. + voorzieningen: € 3,739 mln.)
Resultaat verbonden partij Financieel resultaat 2020: € 3,691 mln. negatief.

Vereniging De Brede Stroomversnelling
Doel Uitvoering van het klimaatbeleid. De raad heeft op 12 september 2016 besloten om Nul op de Meter concepten toe te passen waar mogelijk.
Beleid Stroomversnelling en haar leden hebben als oogmerk een impuls te geven aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. Stroomversnelling is in eerste instantie een vereniging van corporaties, bouwers, toeleverende industrie, netwerkbedrijven en regionale overheden maar de bedoeling - van de initiatiefnemers en de huidige trekkers – is breder. Stroomversnelling wil een beweging zijn waarin deelnemers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de energietransitie en waarin ze, door samen op te trekken, versnelling weten te realiseren in het realiseren van deze doelstelling.
Financiële effecten (gemeente) Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage € 5.000.
Risico Ten tijde van het uitbrengen van de jaarrekening 2020 van de vereniging is er nog steeds sprake van onduidelijkheid met betrekking tot het recht op teruggave van omzetbelasting op inkopen en de verplichting tot het afdragen van omzetbelasting over subsidieontvangsten. Hierover is overleg gaande met de belastingdienst. Het overleg met de belastingdienst kan er toe leiden tot zowel een teruggave als een naheffing van omzetbelasting over de periode 2015 tot en met 2018. Er is ondertussen wel een formeel verzoek gedaan voor teruggave over de periode 2018 die kan leiden tot een storting van de belastingdienst. De gemeente is alleen lid en is geen risicodrager. Als de vereniging bij ontbinding een tekort heeft, hoeft de gemeente als lid daaraan niet bij te dragen. Dit hangt samen met de rechtspersoonlijkheid van de vereniging en het feit dat de vereniging een eigen, afgescheiden vermogen heeft. Als de vereniging wordt ontbonden, gaat dat volgens de regels over de vereffening van het afgescheiden vermogen.
Financieel en bestuurlijk belang Stroomversnelling heeft op dit moment ca. 60 leden en partners. De samenstelling van het ledenbestand geeft direct een helder beeld van de breedte van Stroomversnelling: woningcorporaties, aanbieders (bouwbedrijven), toeleverende industrie, gemeentes en netwerkbedrijven. Daarnaast heeft Stroomversnelling reeds een aantal partners - CVW, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Efectis, de Woonbond en Hogeschool Utrecht. Stroomversnelling is zelf partner van de vernieuwingsagenda van Aedes.

Stroomversnelling staat open voor elke partij die inzet wil leveren op, en kan bijdragen aan, de (door)ontwikkeling van woningconcepten en de transitieopgave. Omdat het een vereniging is van koplopers en actieve volgers wordt altijd kritisch gekeken hoe partijen die zich willen aansluiten de beweging en benodigde ontwikkeling verder kunnen versterken. Het doel is daarom niet veel groter te worden in aantallen dan ca. 100 leden. Deze beperkte groeidoelstelling heeft consequenties voor de financiële slagkracht van de vereniging. Om die reden is er veel aandacht voor bijdragen van overheden.
Bijdrage aan doel-
stelling programma
3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling.
Relatie met programma Programma 7 Inrichting van de stad.
Beleidsvoornemens / beleidskader

1. Volop werken aan de ontwikkeling, van het aanbod, de vraag en de daaraan gerelateerde marktcondities voor concepten waarmee woningen en/of wijken aardgasvrij en spijtvrij CO2- en/of energieneutraal gemaakt kunnen worden in alle marktsegmenten.       
2. De realisatie van een zodanige kostprijsreductie (schatting 25%-30%), op NOM of NOM-Ready aanbod met gegarandeerde functionele prestaties (minimaal rond energie, binnenmilieu en  veiligheid), waarmee een woonlastenneutraal aanbod voor de bewoner en een gezonde business case voor de investeerder in de oplossingen (inclusief de afnemers) mogelijk is.

Vestigingsplaats Den Haag.
Doel / openbaar belang De vereniging Stroomversnelling heeft als doel het verenigen van leden die renovatie- en nieuwbouwbouwconcepten met minimaal het ambitieniveau van Nul op de Meter (NOM) ontwikkelen, bouwen, afnemen of het afnemen willen faciliteren. De leden beogen NOM te bereiken met uitsluitend gebruik van duurzame energie, opgewekt uit niet fossiele brandstoffen.
Beleid /voortgang Ad 1. Pas wanneer 25% van het potentieel is bereikt, is de fase van ontwikkeling (door koplopers en volgers) afgerond en de fase van autonome opschaling bereikt.
Ad 2. Jaarlijkse productieaantallen van 50.000 gekoppeld aan renovatie, 25.000 aan nieuwbouw en 100.000 aan installatievervanging.
Eigen vermogen verbonden partij

Per begin 2020: € 292.023
Per eind 2020: € 339.29

Vreemd vermogen verbonden partij

Per begin 2020: € 892.365
Per eind 2020: € 874.340

Resultaat verbonden partij

2020: € 47.271
2019 € 111.664, 2018 € 175.975

Stichting BusinessPark Haaglanden
Doel Het versterken van de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van bedrijfshuisvesting ten behoeve van het behouden en vestigen van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de Haagse regio. Met de samenwerking het thema ‘werken’ een gelijkwaardige plek geven in de complexe integrale verstedelijkingsopgave.
Deelnemende gemeenten zijn: Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland, Pijnacker Nootdorp, Delft, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.
Beleid De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
- het (verder) professionaliseren van het regionaal loket (front-office) van Businesspark Haaglanden voor ondernemers;
- het intensiveren van de samenwerking met adviseurs in bedrijfshuisvesting;
- het begeleiden van het proces van uitplaatsingen van bedrijven als gevolg van transformatie/herstructurering;
- het leveren van een bijdrage aan het formuleren van nieuw beleid (door monitoring & signalering vraag/aanbodontwikkeling binnen de regio) en het tot uitvoering brengen     van beleid;
- het meedenken om te komen tot nieuwe werklocaties binnen de Haagse regio;
- het als netwerkorganisatie aanspreekpunt zijn voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland.
Financiële effecten (gemeente) De gemeente Zoetermeer heeft op haar eigen begroting jaarlijks circa € 25.000 voor de bijdrage aan de stichting. Dit bedrag is gebaseerd op de verdeelsleutel die staat opgenomen in het reglement. Zoetermeer draagt 15% van de jaarlijkse kosten bij.
Risico Voor de gemeente zijn er geen financiële risico’s aanwezig. Bij een eventueel financieel risico van de stichting is de gemeente maximaal de eigen bijdrage voor een jaar kwijt.
Financieel en bestuurlijk belang De deelnemers zijn de 7 gemeenten en hebben daardoor een financieel en bestuurlijk belang. De wethouder economie heeft zitting in het Bestuur. De teammanager van team economie neemt deel aan de Directieraad.

Bijdrage aan doel-stelling programma

1.3 bevorderen vestigings-en ondernemersklimaat.
1.4 bevorderen groei werkgelegenheid.
Relatie met programma Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie.
Beleidsvoornemens / beleidskader Uitvoering geven aan het jaarplan. Centrale actiepunten zijn:
- BPH deelt als netwerkorganisatie beschikbare kennis en kunde.
- BPH is een netwerkorganisatie en gesprekspartner voor PZH en MRDH en andere samenwerkingsverbanden gericht op bedrijvigheid.
- BPH heeft het aanbod van bedrijfshuisvesting van de deelnemende gemeenten scherp in beeld. Vragen uit de markt worden geregistreerd.
- BPH draagt op de schaal van de Haagse regio bij aan het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van voldoende en passende bedrijfshuisvesting.
Vestigingsplaats Zetel in de gemeente ‘s- Gravenhage.
Doel / openbaar belang De schaal waarop de bedrijventerreinenmarkt zich beweegt, is bovengemeentelijk. Bedrijven kijken veelal op regionale schaal naar vestigingsplaatsen en uitbreidingsmogelijkheden. Activiteiten van bedrijven volgen zelden bestuurlijke grenzen maar vinden plaats in een marktregio. Binnen de MRDH is de Haagse regio één van de drie marktregio’s, waarbinnen bedrijven zich vestigen dan wel uitbreiden en/of verhuizen. De gezamenlijke doelen zijn economische ontwikkeling en het creëren en behoud van werkgelegenheid in de Haagse regio, het bieden van voldoende passende vestigingsplekken op bedrijventerreinen en het tegengaan van onnodige onderlinge concurrentie tussen gemeenten. Businesspark Haaglanden werkt vraaggericht en zoekt naar pragmatische oplossingen, op het juiste schaalniveau.
Beleid /voortgang In 2022 ligt de focus op het verder optimaliseren van het front office (o.a. actualisatie website) en het uitwisselen van kennis en praktijkvoorbeelden over actuele thema’s. Op het lidmaatschap bij Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland volgt uitwerking van een samenwerking met kennisuitwisseling als doel.
Door de opheffing van Steenworp vervalt de monitor van vraag en aanbod naar bedrijfsruimte in Haaglanden. Verkend wordt hoe deze informatie via een andere bron toch beschikbaar komt.
Eigen vermogen verbonden partij Per eind 2020: € 56.585
Per begin 2020: € 11.705
Vreemd vermogen verbonden partij Per eind 2020: € 0
Per begin 2020: € 0
Resultaat verbonden partij 2020 € 44.880 voordelig
2019 € 2.249 voordelig