Bijlage 3 Kerncijfers

Inwoners

Terug naar navigatie - Inwoners

Op 1 januari 2021 telde Zoetermeer 125.274 inwoners. Daarmee is Zoetermeer qua inwonertal de derde stad van Zuid-Holland, na Rotterdam en Den Haag en voor Leiden. Landelijk bezien behoort Zoetermeer tot de twintig grootste gemeenten. Naar verwachting verandert het inwonertal de komende jaren niet veel, en blijft het tussen de 124 en 126 duizend schommelen.

Inwoneraantal in Zoetermeer op 1 januari (prognose vanaf 2022)

*) Prognose (vanaf de streepjeslijn). Een prognose is een beredeneerde schatting van de situatie in de toekomst en biedt daarom geen zekerheid.
Bronnen: GBA (1970-2013), BRP (2014-2021) en Bevolkingsprognose Zoetermeer 2020-2031. De bevolkingsprognose is gebaseerd op alle woningbouwprojecten in de Woningbouwmonitor die zich in 2020 in de fase uitvoering of uitwerking bevonden.

 

Woningen

Terug naar navigatie - Woningen

Op 1 januari 2021 telde Zoetermeer 56.414 woningen. Volgens de prognose gebaseerd op de Woningbouwmonitor loopt het aantal woningen op tot 58.256 in 2031. Per 1 januari 2021 heeft Zoetermeer een gemiddelde woningbezetting van 2,22 per woning, net als het jaar ervoor. De gemiddelde woningbezetting loopt naar verwachting terug tot 2,13 in 2031.

Woningvoorraad Zoetermeer op 1 januari (prognose vanaf 2022)

*) Prognose (vanaf de streepjeslijn). Een prognose is een beredeneerde schatting van de situatie in de toekomst en biedt daarom geen zekerheid.
Bronnen: BAG (1970-2021) en Bevolkingsprognose Zoetermeer 2020-2031. De woningenprognose is gebaseerd op alle woningbouwprojecten in de Woningbouwmonitor die zich in 2020 in de fase uitvoering of uitwerking bevonden.

Leeftijdsopbouw

Terug naar navigatie - Leeftijdsopbouw

De afgelopen 50 jaar is het aandeel jongeren (t/m 19 jaar) steevast gedaald, terwijl de vergrijzing (65+) is blijven stijgen. In 2021 is 22,6% van de bevolking 19 jaar of jonger, 57,6% is tussen de 20 en de 64 jaar en 19,8% is 65 jaar of ouder. Zowel de percentages per leeftijdscategorie als de trend gedurende de jaren zijn in lijn met de cijfers op landelijk niveau.

Ontwikkeling drie leeftijdscategorieën in Zoetermeer (1970-2031, prognose vanaf 2022), in %

Bronnen: GBA (1970-2013), BRP (2014-2021) en Bevolkingsprognose Zoetermeer 2020-2031. De bevolkingsprognose is gebaseerd op alle woningbouwprojecten in de Woningbouwmonitor die zich in 2020 in de fase uitvoering of uitwerking bevonden.

 

Banen

Terug naar navigatie - Banen

Op 1 januari 2020 bedroeg het aantal banen in Zoetermeer 52.592. Gedurende de afgelopen 20 jaar is het aantal banen gestegen vanaf 50.000, waarbij fluctuaties zichtbaar zijn tussen de 47.500 en 53.000. Het is lastig om voor de komende jaren een schatting te maken omdat de verdere werkgelegenheidsontwikkeling onzeker is.

Aantal banen in Zoetermeer per 1 januari

Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden. De cijfers in deze tabel kunnen afwijken van eerder gepubliceerde aantallen i.v.m. jaarlijkse herberekening.

Werkloosheid

Terug naar navigatie - Werkloosheid

In januari 2021 waren er in Zoetermeer 6.590 geregistreerde werklozen, 554 meer dan een jaar eerder. Een vergelijking met de jaren voor 2018 is niet goed te maken omdat er sprake is van een andere definitie om de aantallen vast te stellen.

Aantal niet-werkende werkzoekenden in Zoetermeer (op 1 januari)*

Bron: UWV.
*) Het UWV heeft met ingang van 2018 een nieuw aanbodcijfer gedefinieerd om een beter beeld te geven van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Het cijfer Geregistreerde Werkzoekenden bij het UWV (GWU) bestaat uit personen met een: WW-uitkering, AG-uitkering (Wajong, WGA, WAO, WAZ) met arbeidsvermogen, bijstandsuitkering en personen die geen uitkering ontvangen, maar toch gebruik maken van werk.nl. Voorwaarde is dat zij een actief CV op werk.nl hebben staan. Voor de voorgaande jaren zijn nog de oude NWW-cijfers (Niet Werkende Werkzoekenden) gerapporteerd. Het aantal NWW-ers bevatte niet de personen met een Wajong-uitkering en ook niet de personen zonder uitkering.
De cijfers in deze tabel kunnen afwijken van eerder gepubliceerde aantallen i.v.m. aanpassing van de cijfers.

Bijstand

Terug naar navigatie - Bijstand

Aan het einde van het vierde kwartaal van 2020 ontvingen 2.640 inwoners van Zoetermeer een Participatiewet-uitkering. Een jaar eerder waren dit er 2.550. Dit is een stijging van 3,59%. Dit is in lijn met de landelijke trend: gebaseerd op voorlopige cijfers van het CBS is de stijging 3,53%.

Aantal uitkeringen Participatiewet, personen tot 65 jaar, in Zoetermeer, periode 2010-2020, per eind van het kwartaal*

Bron: CBS.
* Met ingang van 2015 is de WWB-uitkering vervangen door de PW-uitkering. PW staat voor participatiewet.

 

Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten

Terug naar navigatie - Zoetermeer in vergelijking met de 50 grootste gemeenten

In de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten worden de 50 grootste gemeenten op verschillende punten met elkaar vergeleken. In 2020 behaalde Zoetermeer de 28ste plek op de woonaantrekkelijkheidsindex, dit zijn vier plekken lager dan een jaar eerder. De positie op de sociaaleconomische index (18) bleef gelijk aan het jaar ervoor.

 

Ontwikkeling positie Zoetermeer op de woonaantrekkelijksheidsindex van 2014 tot en met 2020

Woonaantrekkelijkheidsindex 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rangorde op lijst van 50 gemeenten 24 25 27 27 28 24 28

 

Ontwikkeling positie Zoetermeer op de sociaal-economische index van 2014 tot en met 2020

Sociaaleconomische index 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rangorde op lijst van 50 gemeenten 15 17 21 21 19 18 18

Bron: Atlas voor gemeenten, jaargangen 2014-2020.