Uitgaven

26,81%
€ 112.382
x €1.000
26,81% Complete

Inkomsten

15,24%
€ -63.720
x €1.000
15,24% Complete

Saldo

5051,76%
€ 48.662
x €1.000

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Uitgaven

26,81%
€ 112.382
x €1.000
26,81% Complete

Inkomsten

15,24%
€ -63.720
x €1.000
15,24% Complete

Saldo

5051,76%
€ 48.662
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee

Terug naar navigatie - Iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie geeft de inspanningen weer, die eraan bijdragen dat elke Zoetermeerder leert, werkt of meedoet naar vermogen.

Onderwijs
Roy T. Bennett zei ooit: “De mooiste dingen ontstaan niet vanuit onze comfortzone”. Dat bleek ook waar te zijn in de periode van de pandemie. Naast de pijnlijke, negatieve of ongemakkelijke gevolgen die kinderen, leerlingen, studenten en onderwijzend personeel ondervonden, leverde COVID-19 ook bijzondere, mooie en positieve zaken op. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten vonden nieuwe wegen om ‘leren’ te stimuleren, de waardering voor het onderwijs steeg en kinderen en jongeren ontwikkelden zich veel meer vanuit huis in nabijheid van hun ouders. De kracht om samen iets voor anderen te betekenen groeide enorm. Wat het meest gemist werd, is de verbinding met elkaar, omdat je geen leeftijdsgenoten zag doordat het kinderdagverblijf, school, opleiding, universiteit of je kantoor gesloten was.

De lessen uit deze periode moeten vastgehouden worden en de negatieve gevolgen beperkt of voorkomen. Daarvoor zijn vele middelen vrijgemaakt op gemeentelijk en rijksniveau, zoals het Nationaal Programma Onderwijs. Na de inventarisatie van wat nodig is en nadat bedacht is wat optimaal bijdraagt aan (bij voorkeur structurele) verdere kwaliteitsverbeteringen, zullen vele miljoenen euro’s ingezet gaan worden. De kunst is om een mooi complementair en elkaar versterkend leer-ontwikkel-pakket te bieden aan alle Zoetermeerders; van heel jong tot onze werkende, oudere populatie. Een pakket dat afgestemd is tussen partners en gemeente en past binnen de kaders van Zoetermeer 2040. In 2022 gaan we op volle toeren hiermee aan de slag.

Werkgelegenheid
Met de vaststelling van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en de bijbehorende 1e Strategische Agenda, sturen we gerichter op factoren die belangrijk zijn voor het floreren van de economie in relatie tot de (toekomstige) ontwikkeling van de stad. Daarnaast spelen we in op de kansen die we nu zien en die goed zijn voor het economisch vestigingsklimaat van Zoetermeer. In de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is de campusontwikkeling op Dutch Innovation Park een cruciale ontwikkeling als de ‘zichtbare aanjager’ van de ‘economische hub voor toegepaste innovatie’.
Door de coronacrisis is het van belang economisch herstel aan te jagen en daarvoor (o.a.) versnelde kansen voor innovaties te omarmen. Vele ICT/IT-toepassingen hebben het afgelopen jaar een vlucht genomen. Naast kansen brengt de versnelling van de digitaliseringstrend ook onzekerheden met zich mee. Niet alle ondernemers zijn behendig in het aanpassen van hun businessmodel. Daar waar mogelijk ondersteunen we onze ondernemers in het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Bijvoorbeeld via de subsidieregeling Digitaliseringsvoucher MKB Zoetermeer die met steun van de provincie Zuid-Holland en de MRDH oktober 2021 is opengesteld. Daarnaast heeft Zoetermeer op het park al een MKB Digiwerkplaats. Daar kunnen ondernemers terecht bij studenten die hen helpen met hun digitale transformatie vraagstukken
Wanneer de uiteindelijke impact van de coronacrisis zichtbaar wordt (naar verwachting na beëindiging van de coronasteunmaatregelen vanuit het rijk), wordt opnieuw flexibiliteit van de gemeente gevraagd om mee te denken met ondernemers, hen te ondersteunen en te faciliteren in de vragen die bij hen leven.
Tijdens de coronacrisis zijn de regionale afstemming en kennisuitwisseling op het gebied van economisch beleid en maatregelen toegenomen. Samen met buurgemeenten, de MRDH en de provincie Zuid-Holland blijft de gemeente ook in 2022 werken aan een sterk economisch vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Hier profiteert Zoetermeer van en de regionale economie wordt weerbaarder en aantrekkelijker. Dit is goed voor de werkgelegenheid. Een van de instrumenten die we hiervoor gebruiken is het partnership met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter (IQ).

De groeiambitie van Zoetermeer met als gevolg een meervoudige ruimteclaim, vraagt dat we de bestaande ruimte beter benutten. Daarbij moeten we rekening houden met de veranderende vraag van ondernemers naar vastgoed- en vestigingslocaties. De bedrijventerreinmarkt ontwikkelt zich twee kanten op. Enerzijds worden de activiteiten schoner, stiller en kleinschaliger. Er ontstaat vraag naar huisvesting in een levendig, gemengd (informeel) werkmilieu. Anderzijds neemt het belang van functionele bedrijventerreinen toe, door de groei en schaalvergroting van met name logistiek en industrie. (Stec Groep, 2021). Ook de behoefte aan kantoorruimte verandert naar een nieuwe type omgeving. Als gevolg van technologische ontwikkelingen hebben vastgoed en flexconcepten voorkeur voor een functiemix (gemengd milieu), waarbij het welzijn van werknemers een steeds belangrijkere rol inneemt. De focus komt te liggen op het toevoegen van meer kwaliteit op knooppuntlocaties: een aantrekkelijke stedelijke mix van moderne kantoorruimte met wonen en voorzieningen in een dynamisch en aantrekkelijk verblijfklimaat (Stec groep, 2021). In MRDH verband actualiseren we de regionale strategie werklocaties 2019-2030, waarin we met de bovenstaande trends rekening houden. Ook lokaal vergt de vraag naar nieuwe werkconcepten en de veranderende eisen aan vastgoed aandacht in herstructurerings- en nieuwbouwprojecten.

Arbeidsparticipatie: Meedoen met Meerwaarde
Zoetermeer wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen. Waar iedereen zich thuis voelt, kan werken, zich kan ontplooien en ontspannen. We zetten ons in voor een samenleving waar iedere Zoetermeerder ertoe doet en tot zijn recht kan komen. Óók wanneer er onverwachte situaties ontstaan. Dit betekent kunnen meedoen, het vinden van betaald werk, financieel kunnen rondkomen en de aanpak van schulden.

Het niet kunnen rondkomen en het hebben van schulden kan leiden tot problemen op andere levensgebieden, bijvoorbeeld huiselijk geweld en gezondheidsklachten. Ook weten we dat kinderen van ouders met schulden opvallend vaak zelf ook in geldproblemen komen.

In de kadernota Meedoen met Meerwaarde zetten we daarom in op maatschappelijk rendement. Dit betekent dat de middelen die we inzetten, moeten leiden tot een duurzaam resultaat. Bij het verdelen van schaarse middelen wegen we ook de effecten op andere leefgebieden mee. Bijvoorbeeld de besparingen op zorgkosten, de baten van een veiligere stad of kansen voor opgroeiende kinderen.

Het project Aandacht Werkt maakt duidelijk dat aandacht verschil kan maken. Belangrijk is dat er naast participatie ook aandacht is voor de (soms complexe) problematiek als geheel. En dat de hulp vanuit de verschillende domeinen op elkaar is afgestemd.

Speerpunten in 2022: Wat gaan we daarvoor doen?
Onderwijs

 • Onze partners steunen in o.a. kinderopvang, het onderwijs, de vrije-tijd-sectoren en de werkgevers/bedrijven om de negatieve leer- en ontwikkelings-gevolgen van COVID-19 te beperken. We verbeteren de ontwikkelingskansen door samen in te zetten op een structurele kwaliteitsverbetering van het aanbod.
 • Doorlopende ontplooiingskansen bieden voor alle inwoners van Zoetermeer (Zoetermeer 2040, hoofdlijn 4), doordat we met onze partners werken aan hybride en modulair onderwijs.
 • Werken met de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda Zoetermeer 2021-2030 waardoor we met focus, integraliteit en sturing de gezamenlijke ambities realiseren doordat we – waar nodig - nieuwe vraagstukken agenderen, vraagstukken afsluiten of de focus verleggen voor een goede verbinding met vragen en overlegtafels in de stad.
 • Achterstanden in leren en ontwikkelen bij kinderen verminderen door een gerichte aanpak. Het onderwijsachterstandenbeleid wordt voortgezet en waar nodig en wenselijk uitgebreid. Er is daarbij extra aandacht voor de kinderen en jongeren die, vanwege de coronasluiting een extra achterstand hebben opgelopen. Dit doen we onder andere door het beschikbaar stellen van gemeentelijke subsidie.
 • De kadernotities primair en voorgezet onderwijs implementeren en het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor Voortgezet Onderwijs.
 • Laaggeletterdheid terugdringen door onder andere educatietrajecten in te kopen via een aanbesteding, het (door)ontwikkelen van de doorlopende leerlijn, het verhogen van het bereik onder de NT1 doelgroep en het verbeteren van de monitoring en registratie.

Economie
De actieagenda Economie 2020-2022 vormt de basis voor onze inzet op economie in 2022. De complete actieagenda wordt geactualiseerd op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de staat van economie van  Zoetermeer en Koopstromenonderzoek 2021.

 1. impuls kenniseconomie, door: 
  • aanjagen verbinding van werkgevers met onderwijs;
  • stimuleren (regionale) samenwerking, start-up en scale-ups.
 2. verbeteren vestigingsklimaat, door:
  • uitwerken kerndocument strategie werklocaties en inbrengen in planvorming;
  • behouden en versterken commercieel voorzieningenniveau (retail, horeca, leisure);
 3. stimuleren van MKB-ondernemers om daadwerkelijk aan de slag te gaan met digitalisering.

Arbeidsparticipatie
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie:

 • dienstverlening ingericht op afstand tot de arbeidsmarkt en escalatierisico;
 • inclusief ondernemen;
 • inzet op kansberoepen;
 • nieuwe wet inburgering;
 • arbeidsmarktactiviteiten;
 • Regionale werkcentrum: ondersteuning COVID-19 gerelateerde werkzoekenden en zelfstandigen.

Inkomensondersteuning:

 • inkomensvoorzieningen up-to-date houden;
 • samenwerking met de samenleving en partners om kinderen te ondersteunen;
 • lobby met Divosa en VNG gericht op een gezamenlijke aanpak armoede met het rijk.

Schuldhulpverlening:

          • regie integrale schuldhulpverlening;
          • impuls vroegsignalering en schuldpreventie;
          • vergroten financiële rust.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Van kinderen met een ontwikkelingsachterstand die meedoen aan een Voor- en Vroegschools Educatie (VVE)-programma wordt de vooruitgang o.a. op het gebied van taal gemonitord. Gekeken wordt of de kinderen meer leerwinst boeken dan wat gemiddeld is voor hun leeftijdscategorie in Nederland.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) 11.630 11.796 10.793 11.090 11.074

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het merendeel van dit budget is bestemd voor onderwijshuisvesting. Daarnaast worden o.a. de kosten voor leerlingenvervoer, ontwikkeling kinderopvang, brede school, schoolbegeleiding en onderwijsachterstanden uit dit budget bekostigd.

Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De effectindicator is steeds voor vier jaar benoemd, uitgaande van een lichte daling. Het is in de twee voorgaande jaren gelukt daar zelfs onder te blijven, maar in 2019 was er voor het eerst een stijging (ook landelijk). Door een aantrekkende arbeidsmarkt zijn er in dat jaar meer jongeren aan het werk gegaan dan voorgaande jaren. Ook voordat zij hun diploma hadden gehaald (de zgn. groenpluk). Daarnaast starten ook meer jongeren met een lagere slagingskans een vervolgopleiding door het toelatingsrecht op het mbo. Als zij uitvallen, worden ze alsnog naar de arbeidsmarkt begeleid. Nu het economische tij keert, zal naar verwachting het voortijdig schooluitvalpercentage voor 2021 weer gaan dalen.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Beperken uitval in het onderwijs (1.2) 1.911 1.949 1.708 1.707 1.707

Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter ondernemersklimaat

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeente heeft in het laatste kwartaal van 2020 een Ondernemerspeiling uitgevoerd onder het Zoetermeerse bedrijfsleven. 

In totaal zijn er ruim 4300 ondernemers en vertegenwoordigers van Zoetermeerse bedrijfsvestigingen gevraagd mee te werken aan deze peiling. In totaal hebben 458 bedrijven de enquête volledig ingevuld en hun ervaringen, meningen en rapportcijfers met ons gedeeld. Dit is een respons van 10%. Zowel op het gebied van beleid, als ook voor organisatorische doeleinden levert de ondernemerspeiling waardevolle informatie op.

De gemiddelde score van 6,5 voor de gemeentelijke ondernemersdienstverlening is een mooi startpunt en wordt gebruikt als nulmeting.  In 2022 wordt de Ondernemerspeiling opnieuw uitgevoerd.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) 569 604 367 367 367

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt o.a. ingezet voor (strategisch) beleid, maatregelen voor het versterken van het ondernemersklimaat en beheer van de warenmarkten. Daarnaast voor de verschillende samenwerkingen in de regio zoals de Logistieke hotspot A-12 corridor, Business Park Haaglanden en Innovation Quarter. De opbrengst van de marktgelden zijn ondanks COVID-19 gelijk gebleven. De reclameopbrengsten zijn wel sterk terug gelopen.  De verwachting is dat deze zich in 2022 en verder herstellen maar hiertoe moeten nog wel contractanten worden gevonden. In het Coalitieakkoord zijn tot aan 2022 extra middelen opgenomen voor versterking van het ondernemersklimaat. In de begroting zijn in 2020 en 2021 extra middelen opgenomen voor het uitbouwen van het Dutch Innovation Park (DIP). Omdat dit gedekt wordt vanuit de reserve is dit voor de exploitatie neutraal. Ook voor 2022 en verder worden uitgaven voorzien. Hiertoe is een reservering opgenomen in de Reserve investeringsfonds. Via een afzonderlijk raadsvoorstel kan deze reservering worden aangewend.

Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Een trendgrafiek Werkgelegenheidsgroei algemeen aangevuld met een verdiepingsslag op de vier economisch sterkere sectoren is nog niet beschikbaar. Een toekomstige inschatting van de werkgelegenheidsgroei is op dit moment niet goed mogelijk als gevolg van onduidelijkheid over het vervolg van de ondersteuningsmaatregelen aan ondernemers. Met de actieagenda economie wordt ingezet op het versterken van de vier economisch sterke sectoren. Effecten van de pandemie op deze sectoren zijn nog niet goed inzichtelijk, waardoor ook hiervoor een inschatting van de werkgelegenheidsgroei nog niet mogelijk is.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) 364 371 330 330 330

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt o.a. ingezet voor accountmanagement, dienstverlening aan ondernemers.  Daarnaast wordt het budget gebruikt voor stimuleringsmaatregelen en onderzoek.

Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

toelichting

Terug naar navigatie - toelichting

Realisatie 2020: Hierin zitten 33 niet uitkeringsgerechtigden (NUG). Dit aantal moet worden opgeteld bij het aantal wegens werk beëindigde uitkeringen.
Neerwaartse bijstelling omdat in het bestand de gemiddelde afstand tot arbeidsmarkt is toegenomen. Daarmee daalt de kans op uitstroom.

toelichting

Terug naar navigatie - toelichting

Realisatie 2020 hiervan waren er 739 die in de TOZO zaten. Ook voor 2021 geldt deze vertekening. In combinatie met de toenemende gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt is de reeks streefcijfers neerwaarts bijgesteld.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) 19.260 18.874 18.677 18.203 17.952

Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) 14.349 15.069 14.571 14.622 14.622

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt ingezet voor uitkeringen levensonderhoud (bijstand), armoedebeleid (inkomensondersteunende voorzieningen zoals bijzondere bijstand of de ZoetermeerPas, maar ook bijvoorbeeld ondersteuning van partners) en voor zaken als handhaving.

Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Terug naar navigatie - Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

In aansluiting op de toezegging 252 (commissie 2 maart 2020), beslispunt 2a (uitsplitsing in uitgaven voor bijstandsuitkeringen en handhaving enerzijds en het gemeentelijk minimabeleid anderzijds) en ter invulling van beslispunt 10 onder a. bij het raadsbesluit over de Kadernota Meedoen met Meerwaarde, wordt vanaf de Programmabegroting 2021 een tabel toegevoegd bij doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan, met een nadere uitsplitsing van programmaposten.

Bedragen * € 1.000
2022 2023 2024 2025 Lasten Lasten Lasten Lasten
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten
BUIG (uitkeringen) 52.488 -48.809 53.058 -49.331 52.761 -49.034 50.432 -46.706 Lasten Lasten Lasten Lasten
BBZ 224 -132 224 -132 220 -129 220 -129 Lasten Lasten Lasten Lasten
Hoogwaardig handhaven 1.333 -963 1.254 -963 1.254 -963 1.254 -963 Lasten Lasten Lasten Lasten
Gem. inkomensonderst. armoede 8.409 -360 8.196 -360 8.196 -360 8.196 -360 Lasten Lasten Lasten Lasten
Schuldhulpverlening 1.843 0 1.637 0 1.635 0 1.635 0 Lasten Lasten Lasten Lasten
Kwijtschelding van belastingen 1.583 0 1.583 0 1.583 0 1.583 0 Lasten Lasten Lasten Lasten
Totaal 65.882 -50.264 65.953 -50.786 65.650 -50.487 63.321 -48.158 Lasten Lasten Lasten Lasten
Saldo 15.618 15.167 15.163 15.163 Lasten Lasten Lasten Lasten
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten
Terug naar navigatie - Extra: uitsplitsing doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan 2

Gemeentelijke inkomensondersteuning armoede, Schuldhulpverlening en Kwijtschelding van belastingen staan vermeld in onderstaand overzicht.
De subsidie voor Stichting Leergeld is voor het jaar 2022 lager vastgesteld dan oorspronkelijk begroot. Het voordeel hiervan is toegeschreven naar inkomenstoeslag.

Bedragen * € 1.000
2022 2023 2024 2025 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Inkomensondersteuning 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Bijzondere Bijstand 1.279 1.279 1.279 1.279 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Leenbijstand 795 795 795 795 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Collectieve ziektekosten 1.454 1.454 1.454 1.454 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Inkomentoeslag 796 667 667 667 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Kwijtschelding 1.491 1.491 1.491 1.491 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Sociale participatie 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Zoetermeerpas 1.070 945 945 945 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Stichting Leergeld 218 347 347 347 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Subsidies 924 924 924 924 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Schuldhulpverlening 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Schuldhulpverlening 79 79 77 77 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Overige 19 19 19 19 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Uitvoeringskosten 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Lonen/overhead 3.710 3.416 3.416 3.416 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Baten 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
-360 -360 -360 -360 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Totaal 11.476 11.057 11.055 11.055 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
11476,3 11476,3 11476,3 11476,3 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Er is geen sprake van bijzondere nieuwe strategische risico’s die realisatie van doelstellingen mogelijk in de weg staan.

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

Beleidswijzigingen

Effectindicator 1.2 ‘Tevredenheid samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt’ laten vervallen
De afgelopen jaren heeft de effectindicator ‘Tevredenheid over samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt’ in de programmabegroting gestaan. De kwalitatieve waardering met een rapportcijfer werd op grond van een enquête onder de deelnemers aan de Sociaal economische agenda verzameld. In de uitvoering van de motie ‘Een leven lang leren’ (2006-11) is deze samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt gekoppeld aan Zoetermeer 2040, meer specifiek aan de 4e hoofdlijn: ‘Doorlopende ontplooiingskansen voor inwoners van Zoetermeer’. De verruiming van de doelstelling en dus ook de partners, maakt dat de streefwaarde van deze indicator niet meer te bepalen is. Daarom wordt voorgesteld wordt om deze te laten vervallen. De uitwerking van de samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt wordt verder opgepakt in het kader van het proces van de strategische agenda in het kader van Zoetermeer 2040.

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Rekening 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Baten -79.215 -64.462 -63.720 -63.637 -63.559 -60.253
Lasten 120.717 112.544 112.382 110.083 109.878 106.305

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2106-12 Doe mee(r) met techniek

Verzoekt het college om:

 • Op korte termijn in gesprek te gaan met alle belanghebbende zoals; onderwijsinstellingen, SBB en werkgevers met als doel, om meer passende leerwerkplekken en stages te creëren voor technische studenten binnen Zoetermeer en daarover de raad te informeren voor 1 mei 2022;
 • Een voorbeeld te nemen aan de techno HUB in Woerden en te onderzoeken wat de mogelijkheden daarin zijn binnen Zoetermeer. Met als doel, een soortgelijke samenwerking op te zetten tussen technische opleidingen en technische werkgevers om meer technische leerwerkplekken en stages te creëren in Zoetermeer op MBO en HBO-niveau;
 • Met bedrijven ook gesprekken te voeren over gelijke baankansen.

Stand van zaken:
Afhandeling in 2022.

 

Motie 2106-43 Onderzoek Europese subsidiemogelijkheden bestrijden jeugdwerkeloosheid

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of de gemeente Zoetermeer ook een Europese subsidie kan verkrijgen, net zoals de gemeente Rotterdam, voor activiteiten gericht op jongeren in Zoetermeer om deze bijvoorbeeld te helpen om opleidingen te kiezen waarmee ze in de toekomst werk kunnen vinden;
 • De gemeenteraad over de resultaten te informeren voor 1 november 2021.

Stand van zaken:
Onderzoek wijst uit dat Zoetermeer gebruik maakt van alle mogelijkheden om Europese subsidies voor dit doel te verkrijgen. 

 

Motie 2106-55 Vrijstelling van 1200 euro

Verzoekt het college:

 • Niet af te wachten tot de landelijke wet in werking zal gaan treden
 • Bijstandsgerechtigden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 augustus 2021, een vrijstelling te geven van giften tot € 1.200,-- per jaar.

Stand van zaken:
De vrijstelling is ingevoerd. 

Waar staat je gemeente indicatoren

Terug naar navigatie - Waar staat je gemeente indicatoren