Leeswijzer

In principe schetst een perspectiefnota - als basis voor de programmabegroting - de voorstellen tot aanpassen van beleid. Gezien de financiële krapte bevat de Programmabegroting 2022-2025 een beperkt aantal voorstellen voor beleidsaanpassingen, die structureel budget vragen.

Dit jaar is sprake van meerdere bijzonderheden. Er komt een nieuw kabinet. De gevolgen voor gemeenten van het nieuwe regeerakkoord zijn nog niet bekend. Verder zijn er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen en dus is dit de laatste begroting van deze college- en raadsperiode. 

Digitaal portaal
De auditcommissie heeft de raad advies gegeven over een aanpassing van de opzet en presentatie van de programmabegroting. Naar aanleiding hiervan heeft de raad de motie 'Implementatie advies programmabegroting' (1906-06) aangenomen. Het invoeren van het advies over de programmabegroting vindt fasegewijs plaats. Dit jaar is de programmabegroting voor het eerst via een digitaal portaal beschikbaar. De wens van de raad om de begroting op internet te publiceren (https://zoetermeer.begrotingsapp.nl/) is hiermee ingewilligd. Qua vormgeving van de begroting is het portaal vanaf nu leidend. Aandachtspunt is dat de digitale techniek van het publiceren van de webversie en daarna uitdraaien van de printversie in pdf de presentatie beïnvloedt. De printversie is niet te vergelijken met de versies die in voorgaande jaren (in boekvorm) werden uitgebracht.

Opbouw Programmabegroting 2022 - 2025
De printversie van de Programmabegroting 2022 - 2025 is als volgt opgebouwd.

De inleiding geeft een algemene beschouwing op de toekomstige situatie.

Programma's
Daarop volgen de zeven programma’s. De programma's zijn volgens de systematiek van de doelenboom ingericht. Een samenhangend geheel van doelen, effecten, acties en indicatoren vormt de leidraad. De gedachte is, dat door vanuit het hogere doel te redeneren (wat zijn onze (politieke) ambities?) en dit te vertalen naar beoogde effecten, effectindicatoren, acties en prestatie-indicatoren, inzicht ontstaat in causaliteit en samenhang.

Allereerst wordt schematisch een doelenboom getoond met op het hoogste niveau het te bereiken maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken? Daaronder volgen de speerpunten voor 2022: Wat gaan we daarvoor doen? Als verdieping op het te bereiken maatschappelijk effect en de speerpunten worden per doelstelling achtereenvolgend de effectindicatoren (= meetfactoren) en trendgrafieken met historische gegevens getoond. Ook wordt per doelstelling een overzicht van de financiën: Wat mag het kosten? plus korte toelichting verstrekt.

In aansluiting op de uitwerking van de doelenboom komen achtereenvolgens binnen een programma de volgende onderwerpen aan bod:

 • nieuwe strategische risico’s, die de realisatie van de programmadoelstellingen mogelijk belemmeren;
 • beleidsperspectief met de voorgestelde beleidswijzigingen;
 • financiële samenvatting van de totale lasten, baten en het saldo na resultaatbestemming in meerjarenperspectief 2022 - 2025. Hierbij is het totaal saldo het verschil tussen lasten en baten (Wat mag het kosten?). Indien sprake is van hogere baten dan lasten wordt dit in het saldo met een – teken weergegeven;
 • stand van zaken van de tijdens het voorjaarsdebat 2021 aangenomen amendement en moties.

Na de programma's komen achtereenvolgend de volgende verplichte onderdelen aan de orde:

 • Overzicht Overhead;
 • Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Financiële begroting 2022;
 • De zeven verplichte paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud van kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Bepaalde informatie is niet (alleen) binnen de programma’s opgenomen, maar in de volgende afzonderlijke bijlagen ondergebracht: 

 1. Spelregels begrotingsbeleid
 2. Nieuw beleid
 3. Kerncijfers
 4. Reserves
 5. Voorzieningen
 6. Investeringen
 7. EMU-saldo
 8. Basisset verplichte indicatoren BBV
 9. Afkortingen en begrippen
 10. Verbonden partijen
 11. Wettelijke kaders
 12. Overzicht taakvelden
 13. Afschrijvingstermijnen
 14. Verloop Reserve Enecogelden

In aanvulling op de Programmabegroting 2022 voor de raad is op uitvoeringsniveau van het college per programma een overzicht van de producten, financiën en prestatie-indicatoren opgesteld. Dit overzicht wordt ter informatie aan de raad beschikbaar gesteld en is opgenomen in een losse bijlage.

De website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig of verouderd is en/of onjuistheden bevat. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website.