Uitgaven

9,84%
€ 41.248
x €1.000
9,84% Complete

Inkomsten

0,08%
€ -350
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

4245,68%
€ 40.897
x €1.000

Overzicht Overhead

Uitgaven

9,84%
€ 41.248
x €1.000
9,84% Complete

Inkomsten

0,08%
€ -350
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

4245,68%
€ 40.897
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het Overzicht Overhead staan de lasten en baten van de overhead van de gemeentelijke organisatie opgenomen. Dit is voorgeschreven in de wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording/BBV) en heeft tot doel om de overhead inzichtelijk te maken en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken op hun uitgaven hieraan. De door het BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primair proces. De doelstelling van overhead luidt: het sturen van de organisatie en het ondersteunen van het primaire proces.

Bij overhead (maar ook beleidstaakvelden) blijft het bepalen van de doelmatigheid interessant. In 2021 vindt er een doorlichtingsonderzoek plaats in het kader in het kader van art. 213A gemeentewet, de benchmark Overhead en Primaire processen met nader te bepalen verdiepingsonderzoeken. Vanaf 2022 kan dit behulpzaam zijn bij het opstellen van het nieuwe collegeprogramma.

Daarnaast is in het traject Ombuigen en Vernieuwen een via efficiencyverbetering te bereiken besparingsopgave opgenomen van € 1,5 mln., oplopend van € 357.000 in 2021 tot ruim € 1,5 mln. vanaf 2023. Bij het Tweede Tussenbericht is de gehele taakstelling voor 2021 ingevuld via maatregelen om het werk efficiënter uit te voeren . De taakstelling voor 2022 en verder wordt verwerkt bij de Programmabegroting 2022-2025. In 2022 is ongeveer de helft van de € 1,5 mln. concreet ingevuld via efficiënter werken, oplopend tot ca. € 1,2 mln. in 2025. De resterende taakstelling wordt later van concrete maatregelen voorzien.

Voor overhead zijn twee specifieke kengetallen benoemd. Het eerste kengetal betreft de geraamde lasten van de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale geraamde lasten, exclusief stortingen in de reserves. In 2022 ligt dit percentage op 10%. Dit komt overeen met de percentages vanaf 2017 (met uitzondering van het jaar 2020). Het tweede kengetal geeft de kosten van het personeel in een overheadfunctie uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van het personeel weer. In 2022 ligt dit percentage op 34%. Vanaf 2017 schommelt dit percentage tussen de 34% en 37%.

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2106-41 Oogst van pilots

Verzoekt het college:

  • Pilots die in de eindfase belanden te evalueren en de raad vóór beëindiging een voorstel te doen of en hoe deze initiatieven zullen worden gecontinueerd;
  • De raad tijdig vóór de perspectiefnota respectievelijk begrotingsdebat over de mogelijkheden en structurele financiële gevolgen te informeren.

Stand van zaken:
Vanaf september wordt een opzet gemaakt voor de monitoring van de pilots. De raad wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de resultaten.