Uitgaven

3,85%
€ 16.130
x €1.000
3,85% Complete

Inkomsten

0,05%
€ -209
x €1.000
0,05% Complete

Saldo

1652,91%
€ 15.922
x €1.000

Programma 5 Veiligheid

Uitgaven

3,85%
€ 16.130
x €1.000
3,85% Complete

Inkomsten

0,05%
€ -209
x €1.000
0,05% Complete

Saldo

1652,91%
€ 15.922
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Veiligheid en leefbaarheid

Terug naar navigatie - Veiligheid en leefbaarheid

In Zoetermeer wordt op stadsniveau en op wijkniveau samen met de inwoners, de ondernemers en de ketenpartners er integraal voor gezorgd dat iedereen zich veilig voelt in huis, wijk en stad. Er wordt voortdurend ingezet op het blijven verbeteren van de veiligheid zodat alle inwoners en bezoekers veilig kunnen wonen, werken en/of recreëren in Zoetermeer.

Op veiligheidsgebied zijn een aantal ontwikkelingen te benoemen. Positieve ontwikkelingen zijn de afname van het aantal woninginbraken en overvallen. Negatieve ontwikkelingen zijn de toename van de meldingen van jeugdoverlast, het wapenbezit onder de jeugd en de toenemende zorg over verharding van de jeugdcriminaliteit. Daarnaast zien we een toename van cybercrime/online criminaliteit, meer meldingen over personen met verward gedrag en het aantal meldingen van overlast in de openbare ruimte. De ernst van de incidenten en het gebruik van wapens/messen en lachgas door jongeren lijkt toe te nemen.

Het aantal casussen woonoverlast is toegenomen, al dan niet als gevolg van de coronacrisis. Er is een apart meldpunt voor ‘overlast door buren’ in het leven geroepen.

Speerpunten in 2022: Wat gaan we daarvoor doen?
In de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer 2019-2022 (raadsbesluit oktober 2018) zijn onderstaande speerpunten benoemd.
De aanpak van:

 • high impact crimes;
 • ondermijning;
 • extremisme en radicalisering;
 • problematische jeugdgroepen.

Het veiligheidsbeleid is in 2021 tussentijds geactualiseerd. Nieuwe aandachtspunten zijn:

 • preventie;
 • coronacrisis;
 • leefbaarheid in de buurten;
 • versterking en intensivering handhaving;
 • aanpak woonoverlast;
 • aanpak problematisch gedrag van individuen;
 • cyberweerbaarheid.

In het toekomstperspectief naar 2040 wordt onderzocht op welke wijze veiligheid wordt geborgd. Een van de speerpunten uit de toekomstvisie 2040 is het inzetten op leefbaarheid waarmee ook een verbinding wordt gelegd met het huidige integrale veiligheidsbeleid.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 12 12 12 12 12

Doelstelling 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het rapportcijfer geeft aan in welke mate inwoners zich veilig voelen in de buurt. Dit gevoel willen we vasthouden met behulp van alle veiligheidspartners. Het streven is, ook in 2022, om een rapportcijfer 7,5 te behalen. Burgers hebben de veiligheid in de buurt in 2020 beoordeeld met een 8,0.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) 2.037 2.077 1.630 1.630 1.630

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt ingezet voor projecten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Hieronder vallen de inzet van team Handhaving, de projectaanpak jaarwisseling, flexibel cameratoezicht, Buurtpreventieteams, Whatsapp Heterdaadkracht en diverse participatieprojecten met bewoners.

Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Behouden veiligheid in de stad (5.3) 13.465 13.833 13.632 13.736 13.723

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt grotendeels besteed aan de deelnemersbijdrage aan de volgende gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden:
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH);
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH);
- Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC);
- Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV);
- Burgernet.

Verder wordt het budget besteed aan o.a. kosten ondermijning, radicalisering, rampenbestrijding en handhavingskosten op het gebied van bouwen en wonen. Het jaarlijks budget is behoorlijk aan verandering onderhevig. Dit wordt met name veroorzaakt door de tijdelijke versterkingsgelden radicalisering en de kosten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) bij de VRH, onderdeel van de deelnemersbijdrage.

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is opgenomen als speerpunt in het Integraal Veiligheidsbeleid. In 2022 loopt de financiering van het ministerie af. Tijdens het voorjaarsdebat van 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarbij een bedrag van € 157.000 wordt vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning, zodat de aanpak in de huidige vorm nog tot en met 2022 kan doorgaan. Deze motie is in behandeling.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Als gevolg van de coronacrisis is de druk op het veiligheidsdomein toegenomen. De verwachting is dat dit van toepassing blijft in 2022. Zo wordt er extra inzet verwacht op de terreinen jeugdoverlast, woonoverlast, huiselijk geweld, extremisme, radicalisering en ondermijning.

Bovendien neemt de druk toe door het wegvallen van de tijdelijke dekking voor de boa’s (o.a. twee jeugdboa’s) en de regisseur ondermijning. Het risico is dat bepaalde basistaken van team Handhaving niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Baten -616 -745 -209 -209 -209 -209
Lasten 15.663 16.259 16.130 15.483 15.587 15.573

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2106-22A Ondermijning blijvend bestrijden

Verzoekt het college:

 1. via alle mogelijke wegen – rechtstreeks, via VNG, via VRH - bij het ministerie aan te dringen op het verlengen van de subsidies,
 2.  binnen de begroting van Zoetermeer te zoeken naar financiële ruimte om de aanpak van de ondermijnende criminaliteit door te zetten,
 3.  daarbij max.1,57 ton via amendement beschikbaar te stellen voor 2022.

Stand van zaken:
In behandeling.