Bijlage 14 Verloop Reserve Enecogelden

Verloop Reserve Enecogelden

Terug naar navigatie - Verloop Reserve Enecogelden

Deze bijlage toont het verloop van de Reserve Enecogelden op hoofdlijn. Als basis is het in de Perspectiefnota 2022 (bijlage 8) opgenomen overzicht genomen. Vervolgens worden de effecten van raadsbesluiten en de voorstellen in de Programmabegroting 2022 gepresenteerd. Uit het overzicht komt naar voren dat:
- de reserve Enecogelden met peildatum Perspectiefnota 2022 (voorjaar 2021) een stand had van € 60,735 mln.;
- met het raadsbesluit van 28 juni 2021 over het Afwegingskader Investeringsfonds € 60 mln. vanuit de reserve Enecogelden is overgeboekt naar de
  reserve Fonds Zoetermeer 2040;
- de Programmabegroting 2022 aangeeft dat de claim op de reserve Enecogelden voor exploitatietekorten 2021 en 2022 zich niet/minder voordoet, waardoor:               
                 o een geraamd beslag op de reserve Enecogelden van € 6,4 mln. niet nodig is en
                 o € 6,1 mln. aan weerstandscapaciteit in de reserve vrij inzetbaar wordt teruggestort in de reserve Enecogelden.
Met bovenstaande mutaties resteert € 13.235 in de reserve Enecogelden. Dit bedrag kan in 2022 geheel worden overgeheveld naar de reserve Fonds Zoetermeer 2040, zodat deze reserve een omvang krijgt van € 73,235 mln.