Uitgaven

26,93%
€ 112.881
x €1.000
26,93% Complete

Inkomsten

0,33%
€ -1.387
x €1.000
0,33% Complete

Saldo

11574,51%
€ 111.494
x €1.000

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Uitgaven

26,93%
€ 112.881
x €1.000
26,93% Complete

Inkomsten

0,33%
€ -1.387
x €1.000
0,33% Complete

Saldo

11574,51%
€ 111.494
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Terug naar navigatie - Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

In onze stad staat voorop, dat alle Zoetermeerders een plek moeten hebben en dat zij sterk in het leven kunnen staan. Alles wat goed gaat, wordt zoveel mogelijk versterkt en iedereen die dat nodig heeft, zoals kwetsbare jongeren en ouderen, wordt ondersteund. De gemeente zorgt daarom voor basisvoorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn. Waar nodig worden maatwerkvoorzieningen ingezet. Bij voorkeur organiseren wij hulp en ondersteuning dicht bij de inwoners en kijken we wat er per wijk nodig is. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen rekenen op gemeentelijke steun bij hun belangrijke werk dat bijdraagt aan het bereiken van diverse maatschappelijke doelen.

We zien dat het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein groeit. Dit komt enerzijds doordat meer inwoners gebruik maken van voorzieningen, maar ook doordat inwoners langer of meer gebruik maken van de voorzieningen. De kosten binnen het sociaal domein overstijgen daardoor het beschikbare budget. Daarom is het nodig de sector anders in te richten en daar werken we hard aan, via preventie, versterking van (zorg)ketens en diverse innovaties.

Met ingang van 2022 zijn voor subsidies die de gemeente binnen de doelstellingen van de Wmo verstrekt een aantal maatschappelijke opgaven geformuleerd. Het werken met maatschappelijke opgaven doet meer recht aan wat er nodig is in de stad en biedt betere sturingsmogelijkheden om subsidies zo optimaal mogelijk in te zetten om de beleidsdoelstellingen te bereiken. In 2022 zet de gemeente de eerste stap om via maatschappelijke opgaven te werken. In de komende jaren krijgt deze ontwikkeling een vervolg.

Speerpunten in 2022: Wat gaan we daarvoor doen?
Voor de uitvoering van de Jeugdwet zet de gemeente zich in om het gewone leven te versterken van alle Zoetermeerse jeugdigen en hun gezinnen. Het doel is dat jeugdigen zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers, die naar vermogen participeren in de maatschappij.

Jeugdbeleid

 • normaliseren, preventie en vroegsignalering;
 • verbinding versterken in het sociaal domein, in het bijzonder tussen onderwijs en jeugdhulp;
 • kwalitatief hoogwaardige, duurzame, kosteneffectieve en resultaatgerichte jeugdhulp.

Zowel lokaal als regionaal is er daarbij veel aandacht voor kostenbeheersing. Op regionaal niveau ligt de ambitie voor de komende jaren vast in de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden. In het kader van kostenbeheersing worden diverse instrumenten ingezet, zoals maximale bestedingsruimte per aanbieder, het richtinggevend kader om de inzet van de hulp te bepalen en contractbeheer. Ook lokaal worden maatregelen voortgezet die bijdragen aan het beperken van de instroom en het sturen op de duur en intensiteit van jeugdhulptrajecten.  

Voor het vormgeven van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werkt de gemeente vanuit de visie van Positieve gezondheid aan vitaal ouder worden, gelijke kansen op gezondheid en lekker in je vel zitten. Om de zorg efficiënter en kwalitatief beter in te richten wordt met een coalitie van strategische partners (‘Slimmer Thuis’) gewerkt aan een zorginnovatie agenda voor Zoetermeer. Om toegankelijkheid te bevorderen, wordt gewerkt aan de agenda open stad.
Tevens wordt via een aantal vernieuwingstrajecten gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de maatschappelijke ondersteuning. Dit is nodig, omdat het aantal mensen dat een beroep doet op ondersteuning vanuit de Wmo toeneemt, en ook de zwaarte van de ondersteuningsvraag toeneemt.

Wmo beleid

 • Versterken van de zorgketen:
  • Zoetermeer Zorg 2025;
  • versterken van de sociale basis (saamhorigheid, eenzaamheidsbestrijding, sociale cohesie);
  • netwerk en keten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid;
  • preventief en positief gezondheidsbeleid.
 • Innovatie:
  • slimmer thuis (o.a. e-health);
  • vernieuwing van de vrijwilligersondersteuning;
  • organisatie van gebiedsgerichte ondersteuning;
  • wijkgericht werken;
  • koplopergemeente cliëntondersteuning.
 • Wonen:
  • passend wonen met zorg voor kwetsbare groepen;
  • open stad;
  • veilige en inclusieve stad.

De genoemde speerpunten zijn niet één op één terug te lezen in de tekst van programma 2, maar verwerkt onder de bestaande doelstellingen van het programma.

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het betreft het aandeel unieke jeugdigen dat minimaal 3 jaar of langer jeugdhulp krijgt. In 2020 ontving dus 49,0% van het aantal unieke jeugdigen met jeugdhulp minimaal 3 jaar een vorm van specialistische jeugdhulp.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) 63.919 66.240 62.856 60.690 59.146

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget is grotendeels bestemd voor jeugdhulp. Daarnaast wordt het budget besteed aan subsidies voor de Stichting Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Meerpunt (netwerkorganisatie en een samenwerkingsverband tussen 25 partners in Zoetermeer die werken rondom jeugd en gezin), het jongerenwerk en de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden. Ook de kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie wordt uit dit budget bekostigd.
Het verschil van het budget 2022 ten opzichte van 2021 betreft o.a. de ophoging van het zorgbudget jeugdhulp. De dalende budgetten vanaf 2022 betreffen enerzijds de verwachte minder kosten uit de  maatregelen Ombuigen en Vernieuwen en anderzijds is de insteek dat de budgetstijgingen vanwege hoger gebruik van jeugdzorg een aflopende trend hebben. Het kunnen realiseren van de geraamde kostendaling is afhankelijk van de mogelijkheden die de hervormingsagenda van het rijk en VNG (commissie Sint) bieden en de keuzes die de gemeente hierin maakt. Het college heeft via het actieplan kostenbeheersing jeugdhulp maatregelen in voorbereiding. 

Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Als gevolg van de invoering van de gebiedsgerichte ondersteuning wijzigt deze indicator in 2021. Vanaf 2022 zijn de maatwerkvoorzieningen die onderdeel zijn van de gebiedsgerichte ondersteuning uit deze indicator gehaald.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het percentage Wmo-cliënten dat vindt dat de ondersteuning die ze ontvangen past bij hun hulpvraag is ruim 80%. Hierin is een lichte stijging te zien ten opzichte van eerdere jaren.

toelichting

Terug naar navigatie - toelichting

Het samenwerkingsverband is per 1 mei 2021 actief. In 2020 is de indicator ‘% mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund voelt door de gemeente/ZoSamen’ gemeten. De realisatie was 15%.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het streven is om het % in 2022 op hetzelfde niveau te krijgen als in 2019 (27%).
Het percentage vrijwilligers is teruggelopen van 27% in 2019 naar 22% in 2020. De coronacrisis is de voornaamste reden. Vooral 70-plussers hebben het vrijwilligerswerk vaak (tijdelijk) neergelegd vanwege gezondheidsrisico’s. 

toelichting

Terug naar navigatie - toelichting

In 2020 is de eenzaamheid toegenomen van 2,4 in 2019 naar 2,6. Het streven is om in 2022 weer op het niveau van 2019 te komen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) 43.623 43.387 41.620 41.584 41.480

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Het budget wordt grotendeels ingezet ten behoeve het integraal samenwerkingsverband gebiedsgerichte ondersteuning, de individuele maatwerkvoorzieningen Wmo (huishoudelijke hulp, vervoers- en woonvoorzieningen e.d.) en voor specialistische ondersteuning onder regie van de gemeente. Daarnaast blijft een deel van het budget bestemd voor Algemene voorzieningen die worden gesubsidieerd door de gemeente. De dalende budgetten vanaf 2022 zijn het gevolg van de maatregelen Ombuigen en Vernieuwen.
Deze doelstelling is als zodanig vanaf 2022 ingevoerd. Vandaar dat de realisatie in 2020 € 0 is. 

Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) 1.759 1.867 1.867 1.867 1.867

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Arbitragecommissie Jeugdzorg
In mei 2021 heeft de Arbitragecommissie Jeugdzorg uitspraak gedaan in het geschil tussen rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. Onderdeel van de uitspraak is - naast compensatie voor de gemeenten - dat VNG en rijk een Ontwikkelagenda moeten opstellen waarin ook een aantal kostenbesparende maatregelen zijn opgenomen. Voor 2022 moet dit landelijk € 214 mln. aan besparingen opleveren. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de consequenties hiervan zijn voor de gemeente Zoetermeer.  

Aanbesteding hulp bij het huishouden
Er loopt een nieuwe aanbesteding voor de inkoop van hulp bij het huishouden. Aangezien de aanbesteding nog niet afgerond is, is er een mogelijk aanbestedingsrisico dat de prijzen hoger uitvallen in het nieuwe inkoopcontract en de begroting voor 2022 overschrijden. Daarnaast blijft de vraag naar hulp bij het huishouden toenemen als gevolg van vergrijzing en het abonnementstarief en daarmee ook de kosten. Om de huishoudelijke ondersteuning op lange termijn beschikbaar en beheersbaar te houden, gaat de gemeente samen met de zorgaanbieders inzetten op (technologische) innovatie.

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

Beleidswijzigingen

Bedragen x 1.000
Nieuw beleid 2022 2023 2024 2025
Seniorenmakelaar, dekking (zie ook P7) -20 -20 -20 -20
Saldo -20 -20 -20 -20

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Rekening 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Baten -4.318 -1.361 -1.387 -1.387 -1.371 -1.371
Lasten 110.945 110.661 112.881 107.729 105.512 103.864

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2106-16 Jeugdzorg afbakenen en normaliseren

Verzoekt het college:

 1. bij de collegae in de regio te bepleiten dat het afbakenen en normaliseren volgens de indeling uit de arbitrage – in afwachting van nadere regelgeving - vast als uitgangspunt wordt opgenomen in de regiovisie,
 2. in overleg met het inkoopbureau te bekijken of geregistreerd kan worden of de momenteel verstrekte zorg wel of niet past bij de drie hierboven genoemde situaties,
 3. voor de kinderen en jongeren die niet verkeren in de hier genoemde situatie te bedenken of er afgebouwd kan worden, danwel of er alternatieven ontwikkeld moeten worden,
 4. indien blijkt dat er een vierde of een vijfde situatie te benoemen is die aan de bovenstaande drie toegevoegd moet worden dit zo spoedig mogelijk onder de aandacht te brengen van de VNG en VWS,

Stand van zaken:
De raad ontvangt vóór het eind van 2021 een memo over de afdoening van de motie.

 

Motie 2106-17 Jeugdzorg kortingen wel of niet terecht

Verzoekt het college:

 1. te bewerkstelligen dat het inkoopbureau nauwgezet bijhoudt welke van de maatregelen genoemd in tabel 1 van de arbitrage daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden,
 2.  daarbij ook oplet voor welke maatregelen tijdige wijziging van de regelgeving nodig is, en of die regelgeving daadwerkelijk in het beoogde jaar geïmplementeerd kan worden,
 3.  daarbij ook te overleggen met een aantal andere inkoopbureaus, om resultaten te vergelijken,
 4.  een en ander zodanig dat als tabel 1 te rooskleurig blijkt dit direct – en met volledige onderbouwing - doorgegeven kan worden aan de VNG en VWS, zodat er niet eerst weer een arbitrage onderzoek moet volgen om aan te tonen wat er gebeurt qua uitgaven en besparingen.

Stand van zaken: 
De raad ontvangt vóór het eind van 2021 een memo over de afdoening van de motie.

 

Motie 2106-18 Jeugdzorg bewezen effectief

Verzoekt het college:

 1. te bewerkstelligen dat met de aanbieders van de jeugdzorg afspraken worden gemaakt over het aantonen dat interventies daadwerkelijk zinvol zijn,
  • dat wil zeggen dat de zorgaanbieders in de gelegenheid worden gesteld om in de komende twee jaar met behulp van wetenschappers en ouderverenigingen aan te tonen in welke gevallen de door hen verleende hulp doeltreffend en doelmatig is, zodat duidelijk wordt in welke situaties, welke hulp het beste kan worden ingezet,
  • daarbij ook te bepalen wat de maximale effectieve behandeltijd is (m.a.w. is na bijvoorbeeld twee jaar nog extra resultaat te verwachten?),
  • daarbij als uitgangspunt te nemen dat iedere 2 jaar het aantal wetenschappelijk bewezen effectieve interventies is verhoogd,
  • en interventies waarvan niet duidelijk is of er resultaat mee behaald wordt af te stoten,
 2. voorzover hier extra budget voor nodig is, in overleg met VNG en VWS te bespreken welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn.

Stand van zaken:
De raad ontvangt in 2022 een memo over de voortgang. 

Motie 2106-19 Jeugdzorg wachttijden

Draagt het college op:

 1. met de aanbieders van jeugdzorg die jeugdzorg verzorgen voor de kinderen en jongeren met ernstige problematiek afspraken te maken over het rapporteren over het aantal personen dat meer dan 4 weken wacht op hulp, met daarbij het aantal weken dat de langstwachtende wacht,
 2. hierover ook aan de raad te rapporteren bij alle rapportages in het sociaal domen,
 3.  indien er aanleiding toe is, twee keer per jaar met de betreffende zorgaanbieder te bespreken wat er wordt gedaan om de wachttijden terug te dringen (zoals het opleiden van medewerkers, het doorverwijzen naar concullegae, etc.),

Stand van zaken:
In de eerstvolgende Rapportage Sociaal Domein wordt aandacht besteed aan het thema wachttijden.

Motie 2106-27 Iedereen doet mee aan coronaherstel

Verzoekt het college:

 • Eenmalig een vergoeding te verstrekken waarmee mensen met een ZoetermeerPas kosteloos bij lokale ondernemers iets leuks kunnen ondernemen, bijvoorbeeld een hapje en/of drankje nuttigen of deelnemen aan een activiteit of evenement of een bezoek brengen aan theater of bioscoop;
 • Een bedrag van 125.000 euro als dekking te vinden in de reservering van 1 miljoen in de OAD gelden.

Stand van zaken:
Opgenomen in het coronaherstelplan en uitvoering is in voorbereiding.


Motie 2106-53 Buurtgezinnen

Verzoekt het college:

 • contact op te nemen met de regio-coördinator Zuid-Holland van Buurtgezinnen, en met enkele al deelnemende gemeenten, om te onderzoeken of een twee jarige proeftuin voor Zoetermeer een welkome aanvulling is op het preventieve aanbod;
 • verslag uit te brengen aan de gemeenteraad voor het begrotingsdebat 2021.

Stand van zaken:
De raad ontvangt vóór het begrotingsdebat 2021 een memo over de voortgang. 

 

Motie 2106-59 Bestrijding eenzaamheid jongeren

Verzoekt het college:

 • De plannen om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden aan de raad te doen toekomen.
 • Hierbij aan te geven wat de deadline, routekaart en andere beoogde mijlpalen hierbij zijn.

Stand van zaken:
Is in behandeling.

 

Motie 2106-67A Motie blijk van waardering i.v.m. Corona

Verzoekt het college:

 • De raad voor het begrotingsdebat komend najaar een voorstel te doen voor een blijk van waardering voor mantelzorgers als bovenbedoeld.
 • De dekking te voorzien uit het 'potje van de raad'.

Stand van zaken: 
Dit is opgenomen in het coronaherstelplan. De raad ontvangt een voorstel met activiteiten voor het najaarsdebat 2021.