Bijlage 12 Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
0.1 Bestuur
Baten 0 0 0 0
Lasten 5.165 5.047 5.013 4.979
Totaal 0.1 Bestuur 5.165 5.047 5.013 4.979
0.10 Mutaties reserves
Baten -14.482 -6.543 -5.112 -14.217
Lasten 14.051 8.266 7.669 8.878
Totaal 0.10 Mutaties reserves -431 1.723 2.557 -5.339
0.2 Burgerzaken
Baten -1.288 -1.288 -2.558 -2.601
Lasten 6.041 5.989 6.767 6.789
Totaal 0.2 Burgerzaken 4.753 4.701 4.209 4.189
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten -1.886 -1.863 -1.863 -1.863
Lasten 507 506 506 506
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.379 -1.357 -1.357 -1.357
0.4 Ondersteuning organisatie
Baten -246 -376 -376 -376
Lasten 42.002 41.549 41.600 41.642
Totaal 0.4 Ondersteuning organisatie 41.756 41.172 41.224 41.265
0.5 Treasury
Baten -497 -488 -479 -479
Lasten 532 1.002 1.092 1.620
Totaal 0.5 Treasury 35 514 613 1.140
0.61 OZB woningen
Baten -21.746 -21.751 -22.004 -21.904
Lasten 1.026 1.027 1.030 1.030
Totaal 0.61 OZB woningen -20.719 -20.724 -20.974 -20.874
0.62 OZB niet-woningen
Baten -14.761 -14.761 -14.761 -14.761
Lasten 437 437 437 437
Totaal 0.62 OZB niet-woningen -14.324 -14.323 -14.323 -14.323
0.63 Parkeerbelasting
Baten -2.737 -2.737 -2.737 -2.737
Lasten 0 0 0 0
Totaal 0.63 Parkeerbelasting -2.737 -2.737 -2.737 -2.737
0.64 Belastingen Overig
Baten -523 -648 -648 -648
Lasten 43 43 43 43
Totaal 0.64 Belastingen Overig -480 -605 -605 -605
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Baten -229.163 -217.429 -219.800 -223.617
Lasten 0 3.550 7.100 10.650
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -229.163 -213.879 -212.700 -212.967
0.8 Overige baten en lasten
Baten 197 351 -111 -619
Lasten 2.623 870 3.653 4.932
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 2.820 1.221 3.542 4.312
0.9 Vennootschapsbelasting
Baten 0 0 0 0
Lasten 1.395 327 0 161
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting 1.395 327 0 161
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Baten 0 0 0 0
Lasten 9.906 9.965 10.068 10.055
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 9.906 9.965 10.068 10.055
1.2 Openbare orde en Veiligheid
Baten -178 -178 -178 -178
Lasten 4.643 3.936 3.934 3.934
Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid 4.465 3.758 3.756 3.756
2.1 Verkeer, wegen en water
Baten -1.170 -1.213 -719 -722
Lasten 19.706 18.654 18.324 19.340
Totaal 2.1 Verkeer, wegen en water 18.536 17.441 17.605 18.618
2.2 Parkeren
Baten 0 0 0 0
Lasten 1.384 1.385 1.387 1.388
Totaal 2.2 Parkeren 1.384 1.385 1.387 1.388
3.1 Economische ontwikkeling
Baten 0 0 0 0
Lasten 522 471 471 471
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 522 471 471 471
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten -11.971 -6.372 -4.502 -2.914
Lasten 4.057 3.368 3.395 1.417
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7.914 -3.004 -1.107 -1.497
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
Baten -333 -333 -333 -333
Lasten 653 612 612 612
Totaal 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 320 279 279 279
3.4 Economische promotie
Baten -804 -804 -1.004 -1.004
Lasten 1.944 1.537 1.537 1.537
Totaal 3.4 Economische promotie 1.140 732 533 533
4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten -39 -39 -39 -39
Lasten 147 147 147 147
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs 107 107 107 107
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten -1.744 -1.816 -1.816 -1.816
Lasten 10.837 10.165 10.510 10.545
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 9.092 8.348 8.695 8.730
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten -6.265 -6.265 -6.265 -6.265
Lasten 12.939 11.933 11.931 11.804
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.673 5.668 5.666 5.538
5.1 Sportbeleid en activering
Baten -88 -28 -28 -28
Lasten 1.802 1.642 1.642 1.642
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 1.714 1.614 1.614 1.614
5.2 Sportaccommodaties
Baten -4.346 -4.445 -4.424 -4.422
Lasten 7.012 7.521 7.482 7.510
Totaal 5.2 Sportaccommodaties 2.667 3.076 3.057 3.088
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten -1.749 -1.752 -1.756 -1.756
Lasten 7.954 7.330 7.379 7.511
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.205 5.578 5.623 5.755
5.4 Musea
Baten -171 -171 -171 -171
Lasten 754 756 754 754
Totaal 5.4 Musea 583 585 583 583
5.5 Cultureel erfgoed
Baten 0 0 0 0
Lasten 262 262 239 239
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 262 262 239 239
5.6 Media
Baten -801 -801 -801 -801
Lasten 4.323 4.125 4.133 4.145
Totaal 5.6 Media 3.521 3.324 3.332 3.344
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten -340 -272 -272 -272
Lasten 12.447 11.897 11.856 19.852
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 12.107 11.625 11.584 19.579
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten -3.094 -3.137 -3.137 -3.137
Lasten 20.109 19.215 19.202 19.009
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 17.015 16.078 16.065 15.872
6.2 Wijkteams
Baten -50 -50 -50 -50
Lasten 7.943 7.295 7.295 7.295
Totaal 6.2 Wijkteams 7.893 7.245 7.245 7.245
6.3 Inkomensregelingen
Baten -50.264 -50.786 -50.487 -48.158
Lasten 63.489 63.720 63.474 61.145
Totaal 6.3 Inkomensregelingen 13.225 12.934 12.987 12.987
6.4 Begeleide participatie
Baten 0 0 0 0
Lasten 7.911 7.687 7.213 7.091
Totaal 6.4 Begeleide participatie 7.911 7.687 7.213 7.091
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten 0 0 0 0
Lasten 10.832 10.859 10.859 10.859
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 10.832 10.859 10.859 10.859
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten 0 0 0 0
Lasten 5.718 5.353 5.353 5.353
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5.718 5.353 5.353 5.353
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten -820 -820 -804 -804
Lasten 27.430 27.224 27.222 27.222
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 26.610 26.404 26.418 26.418
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten 0 0 0 0
Lasten 47.179 44.996 42.943 41.400
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 47.179 44.996 42.943 41.400
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten 0 0 0 0
Lasten 605 555 555 555
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 605 555 555 555
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Baten 0 0 0 0
Lasten 5.144 4.762 4.683 4.683
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 5.144 4.762 4.683 4.683
7.1 Volksgezondheid
Baten 0 0 0 0
Lasten 1.599 1.599 1.599 1.599
Totaal 7.1 Volksgezondheid 1.599 1.599 1.599 1.599
7.2 Riolering
Baten -6.854 -6.854 -6.854 -6.854
Lasten 5.775 5.806 5.841 5.876
Totaal 7.2 Riolering -1.079 -1.048 -1.013 -978
7.3 Afval
Baten -17.144 -17.306 -17.307 -17.307
Lasten 12.317 12.671 12.673 12.674
Totaal 7.3 Afval -4.827 -4.635 -4.634 -4.634
7.4 Milieubeheer
Baten 0 0 0 0
Lasten 5.718 2.802 1.753 1.753
Totaal 7.4 Milieubeheer 5.718 2.802 1.753 1.753
7.5 Begraafplaatsen
Baten -522 -522 -522 -522
Lasten 733 734 734 735
Totaal 7.5 Begraafplaatsen 211 212 213 214
8.1 Ruimtelijke Ordening
Baten -537 -537 -537 -537
Lasten 3.300 3.040 2.399 2.415
Totaal 8.1 Ruimtelijke Ordening 2.763 2.503 1.861 1.878
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Baten -14.617 -8.219 -8.997 -5.258
Lasten 12.583 8.107 7.786 3.998
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -2.034 -112 -1.211 -1.261
8.3 Wonen en bouwen
Baten -7.207 -4.864 -3.764 -3.764
Lasten 5.706 5.611 4.928 4.928
Totaal 8.3 Wonen en bouwen -1.501 747 1.164 1.164