Uitgaven

6,17%
€ 25.851
x €1.000
6,17% Complete

Inkomsten

2,45%
€ -10.228
x €1.000
2,45% Complete

Saldo

1621,85%
€ 15.623
x €1.000

Programma 4 Vrije tijd

Uitgaven

6,17%
€ 25.851
x €1.000
6,17% Complete

Inkomsten

2,45%
€ -10.228
x €1.000
2,45% Complete

Saldo

1621,85%
€ 15.623
x €1.000

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken?

Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen

Terug naar navigatie - Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen

Zoetermeer is een veelzijdige stad, waar naast goede voorzieningen voor wonen en werken ook goede mogelijkheden zijn voor vrijetijdsbesteding. Er is ruimte voor zowel ontspanning als inspanning. Het is belangrijk dat alle Zoetermeerders gelijke kansen hebben voor hun eigen ontwikkeling, voor ontmoeting met anderen en voor positieve beleving van hun vrije tijd. Dat draagt bij aan hun welbevinden, aan de sociale cohesie en aan de aantrekkelijkheid van de stad voor huidige en toekomstige inwoners. Naast maatschappelijke meerwaarde op sociaal gebied levert Vrije Tijd ook een belangrijke maatschappelijke meerwaarde aan de economische ontwikkeling van de stad, onder meer op het gebied van werkgelegenheid.

Met de toekomstige groei van het aantal inwoners wil de gemeente haar eigen identiteit behouden, de stadscultuur laten groeien en het culturele vermogen van de stad verder ontwikkelen. Daarbij is de inzet om het vrijetijdsaanbod niet alleen centraal, maar ook in de wijken een plek te geven. Door te zorgen dat iedereen toegang heeft tot bijzondere culturele, groene en sportieve ontmoetingen, maken we de stad een thuis voor iedereen die er woont. Het aanbod moet daarvoor zichtbaar, herkenbaar en vindbaar zijn voor iedereen. En de stad moet qua mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor iedereen iets te bieden hebben.

Het is nog onduidelijk in hoeverre aanhoudende COVID-19 maatregelen de vrijetijdssector in 2022 beïnvloeden. Wel is zeker dat er ongekende naweeën zijn van de restricties die vanaf maart 2020 de vrijetijdssector zwaar troffen. Het staat vast dat de maatregelen in het kader van de noodsteunregeling voor maatschappelijke instellingen hun effect gehad hebben, in die zin dat de instellingen financieel het hoofd boven water hebben kunnen houden. De gemeente zal blijven evalueren om te bepalen in hoeverre steun nodig is om de vrijetijdsinfrastructuur in stand te houden en waar nodig te herstellen.

Speerpunten in 2022: Wat gaan we daarvoor doen?
Verder bouwen aan een ruim aanbod van mogelijkheden om de vrije tijd in Zoetermeer op een actieve, speelse en leerzame manier door te brengen. Speerpunten in 2022 zijn:

 • focussen op laagdrempelig vrijetijdsaanbod in alle wijken, waarin verschillende disciplines (sport, cultuur, Groen Spelen Leren (hierna GSL) samenkomen en waarin ook andere domeinen betrokken worden. Hierbij is meer aandacht voor gezonde leefstijl en betrokkenheid bij het groen in de  stad;
 • de Cultuurvisie 2030 verder uitwerken in een uitvoeringsagenda en een begin maken met de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid;
 • verder werken aan een nieuw zwembad (oplevering volgt in 2023);
 • besluitvorming rond de huisvesting van Cultuurpodium De Boerderij verder brengen en laten aansluiten bij actuele stedelijke ontwikkelingen en Zoetermeer 2040;
 • de investeringsimpuls voor investeringssubsidies voortzetten;
 • een programma vol vrijetijdsactiviteiten samenstellen rond ‘60 jaar Groeikern’, waarbij de bijzondere kenmerken en geschiedenis van de stad Zoetermeer wordt belicht;
 • de verbouwde Stadsboerderij de Balijhoeve opent de deuren om nog beter dienst te doen als sociale ontmoetingsplek .

Doelstellingen

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De stijgende lijn in de waardering van inwoners voor de culturele voorzieningen kan worden verklaard door de effecten van de Toekomstagenda Cultuur 2015-2020.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) 10.930 9.833 11.084 11.174 11.233

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Met het budget bekostigen we de meerjarige subsidiëring van de culturele basisvoorzieningen. Ook kleinere culturele instellingen krijgen uit dit budget een jaarsubsidie. Nieuw is dat er vanaf 2022 op aanvraag (kleine incidentele subsidies) worden verstrekt. Tevens betalen we uit dit budget de exploitatie van onze voorzieningen voor natuur- en milieueducatie (de drie stadsboerderijen, de speelboerderij en de wijktuinen), de sport en welzijnsaccommodaties. De verschillen tussen opeenvolgende jaren ontstaan door ombuigingen en door de stijging van de exploitatiekosten van de accommodaties.

Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Na een lichte daling is er vanaf 2018 weer een stijgende lijn te zien. De daling houdt mede verband met een verandering van de vraagstelling in de Stadspeiling. Het huidige percentage komt overeen met het landelijk gemiddelde voor maandelijkse sportdeelname. Bron: https://www.mulierinstituut.nl/onderzoeksthemas/deelname/cijfers-trends/ De gemeente Zoetermeer blijft zich continu inspannen zowel de binnen- als de buitensportvoorzieningen optimaal te onderhouden en voor gebruik / verhuur beschikbaar te hebben. Van alle vrijetijdsvoorzieningen in de stad heeft sport het hoogste percentage gebruikers.

Toelichting indicatoren

Terug naar navigatie - Toelichting indicatoren

In 2019 zijn een aantal doelstellingen ruim gehaald. Door de coronacrisis is niet te voorspellen hoe zich dit gaat ontwikkelen. De doelstellingen voor 2024 zijn daarom gelijk gehouden. Bij de Perspectiefnota 2023 wordt bezien of aanpassingen van de effectindicatoren wenselijk is.

Financien

Terug naar navigatie - Financien
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen levendige stad (4.2) 5.682 5.790 5.566 5.544 5.544

Toelichting Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting Financiën

Met het budget bekostigen we sport- , spel- en vrijetijdsontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie, het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC), het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte, evenementen en het monumentenbeleid. De verschillen tussen opeenvolgende jaren ontstaan door lagere budgetten voor het Sportakkoord en nieuwe evenementen en wegvallen van budgetten voor de Investeringsimpuls amateurverenigingen vanaf 2023.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Er is geen sprake van nieuwe of gewijzigde strategische risico’s die de realisatie van doelstellingen mogelijk in de weg staan.

Beleidsperspectief

Terug naar navigatie - Beleidsperspectief

Beleidswijzigingen
Realisatie sportzaal en ontmoetingsruimte IKC Touwladder (Seghwaert/Velddreef)
In 2016 is door het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan 2016-2020 budget vrijgemaakt voor de realisatie van nieuwbouw van de school aan de Velddreef 322-328. De gedachte is om functies als sport, ontmoeting en zorg te integreren in het gebouw. Door de verbreding bestaan niet alleen kansen om het gebouw duurzaam, toegankelijk en kwalitatief beter vorm te geven, maar wordt ook door de maatschappelijke invulling een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven aan het voorzieningenniveau in de wijk Seghwaert.
De toevoeging van de functie van kinderopvang kan op een kostendekkende manier gerealiseerd worden. Voor de functies sport en ontmoeting moet een investeringsbudget beschikbaar gesteld worden. Hiervoor komt een apart raadsvoorstel. De investering voor het toevoegen van een sportzaal is € 7,4 mln. inclusief BTW. De BTW kan worden teruggevorderd via de SPUC-uitkering (specifieke uitkering sport), deze bedraagt € 1,3 mln. De netto-investering bedraagt dus € 6,1 mln. De exploitatielasten, die hieruit voortvloeien worden gedeeltelijk gedekt door huurinkomsten en het energievoordeel. Per saldo is sprake van een jaarlijkse exploitatielast van € 155.000.

Achterblijflocaties
De gebieden aan de Koeienweide 2 en Velddreef 330 komen na de verplaatsing naar de IKC plus beschikbaar voor herontwikkeling. Hiertoe wordt op termijn een voorstel voorgelegd, waarbij ook de huidige boekwaardes van de gebouwen per eind 2020 € 396.000 worden betrokken, de kosten van de gebiedsontwikkeling, de bijbehorende exploitatiekosten en de toekomstige inkomsten Algemene uitkering en OZB. Naar aanleiding van een recent taxatie onderzoek is de verwachting is dat dit budgetneutraal of met een klein voordeel kan worden ontwikkeld.

Huizen van de wijk
Wijkgericht werken dient als integrale gebiedsgerichte benadering bij te dragen aan hoofdlijnen van de visie Zoetermeer 2040. Uitgangspunt hierbij is ook het investeren in de kwaliteit van de wijken en prioriteit te geven aan wijken en ontwikkelingen die daar om vragen. Wijkgericht werken is een middel om bij te dragen aan het keren van de mechanismen die we nu waarnemen in Zoetermeer en de hoofdlijnen van de Ontwerpvisie Zoetermeer 2040.

Hoewel de ambitie om in elke wijk een Huis van de Wijk te realiseren nog steeds bestaat wordt de uitwerking hiervan voorlopig niet verder opgepakt. Gekeken is naar in hoeverre er vanuit de huidige begroting structurele middelen beschikbaar kunnen worden gesteld ten behoeve van de realisatie van Huizen van de Wijk, met name in relatie tot de exploitatielasten. Hierbij is gebleken dat deze middelen niet aanwezig zijn, zonder dat scherpe keuzes noodzakelijk zijn die impact hebben op de stad. Ook structurele, vrije middelen worden niet voorzien.
Om in de toekomst mogelijk wel te kunnen aansluiten op deze ambitie blijft de wijkvestiging van de bibliotheek in Oosterheem in 2022 open, omdat deze locatie in het ondernemingsplan voor deze wijk is aangemerkt als beste locatie. In de wijk Rokkeveen wordt de wijkvestiging van de bibliotheek in 2022 omgebouwd tot huis van de wijk, omdat deze locatie als beste  naar voren komt voor deze wijk. In de wijk Seghwaert wordt IKC De Velddreef ontwikkeld en hierin wordt ruimte gerealiseerd voor een toekomstig Huis van de Wijk.

Bedragen x 1.000
Nieuw beleid 2022 2023 2024 2025
Realisatie sportzaal en ontmoetingsruimte IKC Touwladder 0 155 155 155
Huis van de wijk, Seghwaert 0 16 16 16
Huis van de wijk, Oosterheem 127 0 0 0
Saldo 127 171 171 171

Financieel samengevat: Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel samengevat: Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Baten -12.641 -8.468 -10.228 -9.152 -9.135 -9.133
Lasten 30.105 25.080 25.851 25.803 25.853 25.909

Aangenomen moties voorjaarsdebat

Terug naar navigatie - Aangenomen moties voorjaarsdebat

Motie 2106-13 Continuïteit investeringsimpuls verenigingen waarborgen

Verzoekt het college:

 • Minimaal € 100.000 ten lasten te brengen van het Overzicht Algemeen Dekkingsmiddel en toe te voegen aan het Investeringsfonds Amateurverenigingen.

Stand van zaken:
Deze motie is uitgevoerd.

Motie 2106-20 Zwemmen voor gezondheid en veiligheid 

Verzoekt het college:

 • Zodra de financiën het ook maar enigszins toelaten extra in te zetten op het zwemmen, in ieder geval voor de periode tot het nieuwe zwembad in gebruik genomen kan worden, zodat via de ZoetermeerPas meer zwemmen aangeboden kan worden, het banenzwemmen minimaal in één zwembad voortgezet kan worden, en er ook zwemmen onder begeleiding mogelijk wordt gemaakt voor met name de mensen die getroffen zijn door de langdurige gevolgen van corona (long-Covid),

Stand van zaken:
Het college komt nog met een raadsmemo voor de formele afhandeling van de motie.

Motie 2106-21  Amateurverenigingen sport en cultuur investeringsimpuls 

Verzoekt het college:

 1. een lichte enquête te houden onder de Zoetermeerse verenigingen om een globaal inzicht te krijgen in de investeringsbehoefte voor de komende drie jaar,
 2.  op basis van de uitkomsten te onderbouwen hoeveel geld er voorlopig in de reserve investeringsimpuls terecht moet komen zodat dit meegenomen kan worden bij de voorstellen over de aanwending van de Eneco-gelden,
 3.  verenigingen al in 2021 uit te nodigen om aanvragen voor de investeringsimpuls in te dienen zodat er snel besluiten genomen kunnen worden.

Stand van zaken:
In uitvoering.

Motie 2106-36 Cultuurhistorische waardenkaart

Verzoekt het college:

 • een cultuurhistorische waardenkaart van onze stad en ommelanden op te stellen;
 • hiertoe in overleg te treden met de HGOS en Schatbewakers;
 • met een passend voorstel voor de uitwerking te komen richting de gemeenteraad;
 • hiertoe de gemeenteraad te berichten binnen een termijn van vier maanden.

Stand van zaken:
Conform de beantwoording van de motie wordt in het vierde kwartaal van 2022 met de cultuurhistorische waardenkaart gestart.