Bijlage college producten, kosten en prestatie

Prestatie-indicatoren Programma 1

Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 67 % - - - -
Begroting - 51 % 51 % 51 % 51 %

Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 61 % - - - -
Begroting - 51 % 51 % 51 % 51 %

Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal

Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 44 % - - - -
Begroting - 41 % 41 % 41 % 41 %

Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen

Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 44 % - - - -
Begroting - 41 % 41 % 41 % 41 %

Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Succesvolle plaatsing maatwerktraject

Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 91,6 % - - - -
Begroting - 89 % 90 % 92 % 92 %

Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking

Bron: Suites4-Sociaal
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 4 % - - - -
Begroting - 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,3 %

% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage)

Bron: Domein/CBS
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 11 % - - - -
Begroting - 11 % 11 % 12 % 12 %

Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 2022 - - - -
Begroting - 2000 2000 2000 2000

Aantal personen met een Zoetermeerpas

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 8162 - - - -
Begroting - 8200 8200 8200 8200

Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 4411 - - - -
Begroting - 4500 4500 4500 4500

Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 1462 - - - -
Begroting - 1450 1450 1450 1450

Opgelegde maatregelen

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2019 2021 2022 2023 2024
Realisatie 113 - - - -
Begroting - 150 150 150 150

Beperken instroom preventiequote

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 50 % - - - -
Begroting - 40 % 40 % 40 % 40 %

Aantal opgelegde boeten

Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 172 - - - -
Begroting - 150 150 150 150

% Van de doelgroep met Kwijtschelding

Bron: Belastingadministratie
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 76 % - - - -
Begroting - 75 % 75 % 75 % 75 %

Aantal fraudezaken

Bron: Liaan
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 283 - - - -
Begroting - 250 250 250 250

Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving

Bron: Liaan
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Begroting 58 80 80 80 80

Prestatie-indicatoren Programma 2

Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt

Bron: Datawarehouse Z'meer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 4310 - - - -
Begroting - 4300 4300 4300 4300

% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer

Bron: CBS
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 13,2 - - - -
Begroting - 14 14 14 14

Bereik basispakket JGZ

Bron: Verantwoording JGZ
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 87 - - - -
Begroting - 87 87 87 87

Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen

% Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden

Bron: CEO
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 74 % - - - -
Begroting - 85 % 85 % 85 % 85 %

Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening

Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 9500 - - - -
Begroting - 7900 7800 7800 7800

Toelichting:

Het aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening daalt ten opzichte van de realisatie 2020 als gevolg van gebiedsgerichte ondersteuning. Dit betekent dat een deel van de maatwerkvoorzieningen omgezet is naar een algemene voorziening.

Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest

Bron: Wijkzorgnetwerken
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 129 - - - -
Begroting - 120 120 120 120

Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek

Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 62 - - - -
Begroting - 35 35 35 35

% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld

Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 188 % - - - -
Begroting - 40 % 40 % 40 % 40 %

% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg

Bron: Suite
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 51 % - - - -
Begroting - 60 % 60 % 60 % 60 %

Prestatie-indicatoren 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking

Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van recreatieve dagbesteding

Bron: Gemeente
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 500 - - - -
Begroting - 0 0 0 0

Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van arbeidsmatige dagbesteding

Bron: Gemeente
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 134 - - - -
Begroting - 0 0 0 0

Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning

Bron: Palet Welzijn en MEE
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 1591 - - - -
Begroting - 0 0 0 0

Toelichting indicatoren

Als gevolg van de invoering van de gebiedsgerichte ondersteuning worden deze indicatoren in 2022 gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatie-indicatoren Programma 3

Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Totaal aantal MW vermogen wind energie

Bron: klimaatmonitor
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 9 - - - -
Begroting - 9 9 9 9

Toelichting 1

De genoemde wind energie betreft de drie windmolens op bedrijventerrein Lansinghage naast Bleizo. 

Geïnstalleerd vermogen in zonne- en windenergie in Megawatt (MW)

Bron: klimaatmonitor databank
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 40,9 - - - -
Begroting - 60,1 69,7 79,3 88,9

toelichting 2

Geïnstalleerd vermogen zonne- en windenergie in MW (voorheen in kwH) 
Cijfers zon (grote en kleine systemen) over 2019 en 2020 beschikbaar, zie 3e bijlage. Aangezien wind en zon bij elkaar wordt opgeteld is 2019 opgebouwd uit 9 MW plus 5,4 MW en 16,9 MW maakt 31,3 MW.
2020 is al beschikbaar en komt op 9 MW wind plus 9,1 MW (grote systemen) en 22,8 (kleine systemen) op 40,9 MW.
Dit betekent dat de percentages voor 2021, 2022 , 2023, 2024 en 2025 zijn bijgesteld met huidige verwachting vanuit de cijfers 2019 en 2020: plus 9,6 MW per jaar.

Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ)

Bron: klimaatmonitor databank
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 0 - - - -
Begroting - 30 29,75 29,5 29,25

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit)

Bron: klimaatmonitor databank
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 0 % - - - -
Begroting - 5,25 % 5,5 % 5,75 % 6 %

toelichting 3

Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewerkt duurzame elektriciteit) is (nog) niet beschikbaar over 2020. In 2018 was dit 5% en in 2019 5,6%.

Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's

Bron: Legesverordening
Type 2020
Realisatie 270,56 Jaarlijks minder

% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 86 % - - - -
Begroting - 70 % 70 % 75 % 75 %

Toelichting bij indicator % inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling

  In 2020 was het percentage inwoners dat (zeer) tevreden was met de afvalinzameling 86%.

Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2020
Realisatie 4,2 jaarlijks meer

Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2020
Realisatie 19,1 jaarlijks meer

Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2020
Realisatie 39,2 jaarlijks meer

Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2020
Realisatie 8,8 jaarlijks meer

Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen

Bron: Gemeentelijke database
Type 2020
Realisatie 58,4 jaarlijks meer

Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitsniveau verharding

Bron: Quickscan
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 97 % - - - -
Begroting - 90 % 90 % 90 % 90 %

Kwaliteitsniveau meubilair

Bron: Qiuickscan
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 98 % - - - -
Begroting - 90 % 90 % 90 % 90 %

Kwaliteitsniveau groen

Bron: Quickscan
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 94 % - - - -
Begroting - 90 % 90 % 90 % 90 %

Kwaliteitsniveau verzorging

Bron: Quickscan
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 98 % - - - -
Begroting - 90 % 90 % 90 % 90 %

Toelichting indicatoren

Behouden kwaliteit openbare ruimte
De realisatie bestaat uit het jaargemiddelde van 4 quickscan-percentages. De afgesproken kwaliteit is verwoord in de Beheervisie en Kwaliteitscatalogus. Deze zijn verwerkt in onderhoudsbestekken en -contracten, waarmee de aannemer werkt. De quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Afwijking tot 10% t.o.v. de afspraak is nog toegestaan.

 

 

 

 

 

 

 

Prestatie-indicatoren Programma 4

Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen

Waardering evenementen

Bron: Stadspeiling
Type 2022 2023 2024 2025
Begroting 0 0 0 0

Waardering Bibliotheek

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 8,1 - - - -
Begroting - 8 8 8 8

Waardering CKC

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 8,1 - - - -
Begroting - 7,9 7,9 7,9 7,9

Waardering Cultuurpodium Boerderij

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 8 - - - -
Begroting - 8 8 8 8

Waardering Stadstheater

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 8,2 - - - -
Begroting - 8 8 8 8

Waardering Museum De Voorde

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 7 - - - -
Begroting - 7,4 7,4 7,4 7,4

Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 7,8 - - - -
Begroting - 7,7 7,7 7,7 7,7

Waardering Filmhuis Cameo

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 7,7 - - - -
Begroting - 7,5 7,5 7,5 7,5

Waardering ZFM

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 7,2 - - - -
Begroting - 7,6 7,6 7,6 7,6

Waardering zwembaden

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 4,8 - - - -
Begroting - 5,5 7 7 7

Waardering sportverenigingen

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 7,7 - - - -
Begroting - 7,5 7,5 7,5 7,5

Waardering stadsboerderijen

Bron: Stadspeiling
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 8 - - - -
Begroting - 7,5 7,5 7,5 7,5

Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen bruis

Aantal evenementen

Bron: Gemeente
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 0 - - - -
Begroting - 70 70 70 70

Aantal uitleningen Bibliotheek

Bron: Aangeleverd Bibliotheek
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 516593 - - - -
Begroting - 725000 725000 725000 725000

CKC en partners leerling contracturen

Bron: Aangeleverd CKC
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 110000 - - - -
Begroting - 184000 184000 184000 184000

Aantal deelnemers CKC en partners

Bron: Aangeleverd CKC
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 18000 - - - -
Begroting - 27500 27500 27500 27500

Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij

Bron: Aangeleverd Cultuurpodium Boerderij
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 12942 - - - -
Begroting - 55000 55000 55000 55000

Aantal bezoekers Stadstheater

Bron: Aangeleverd Stadstheater
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 30361 - - - -
Begroting - 115000 115000 115000 115000

Aantal bezoekers Museum De Voorde

Bron: Aangeleverd De Voorde
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 7781 - - - -
Begroting - 25000 25000 25000 25000

Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects)

Bron: Aangeleverd Terra Art Projects
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 946 - - - -
Begroting - 12000 15000 15000 15000

.

Aantal bezoekers Filmhuis Cameo

Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 2020 - - - -
Begroting - 5500 5500 5500 5500

Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen

Bron: Registratie VT
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 68739 - - - -
Begroting - 80000 80000 80000 80000

Bezetting binnensportvoorzieningen

Bron: Registratie VGB
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 26,5 % - - - -
Begroting - 70 % 70 % 70 % 70 %

Bezetting buitensportaccommodaties

Bron: Registratie VGB
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 100 % - - - -
Begroting - 100 % 100 % 100 % 100 %

Toelichting indicator bij Bezetting binnen- en buitensportvoorzieningen

Bij de binnensportvoorzieningen zijn de bezettingsgegevens van alle buitenaccommodaties, exclusief het bewegingsonderwijs, met ingang van 2018 samengevoegd. Door gewijzigde vraagstelling in de Stadspeiling vallen deze indicatoren lager uit. Deze zijn vanaf 2019 aangepast.

% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)

Bron: Stadspeiling +
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 76 % - - - -
Begroting - 74 % 74 % 74 % 74 %

% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)

Bron: Stadspeiling +
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 62 % - - - -
Begroting - 65 % 65 % 65 % 65 %

Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen)

Bron: Registratie VT
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 175273 - - - -
Begroting - 375000 375000 375000 365000

 

 

 

 

 

Prestatie-indicatoren Programma 5

Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 0 - - - -
Begroting - 5 5 5 5

Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert

Bron: Konraad
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 2 - - - -
Begroting - 2 2 2 0

Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Aantal WAS teams

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 8 - - - -
Begroting - 8 8 8 8

Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Aantal RR handhavingsacties

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 0 - - - -
Begroting - 4 4 4 4

Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 3 - - - -
Begroting - 2 2 2 2

Schadebedrag jaarwisseling (€)

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 73980 - - - -
Begroting - 99999 99999 99999 99999

Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 132 - - - -
Begroting - 100 100 100 100

Aantal milieu gerelateerde klachten

Bron: Rapportage ODH
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 83 - - - -
Begroting - 52 52 52 52

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid

Bron: Rapport VRH
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 210 - - - -
Begroting - 165 165 165 165

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening

Bron: Rapport VRH
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 0 - - - -
Begroting - 1 1 1 1

Prestatie-indicatoren Programma 6

Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid

% Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter

Bron: CMS, Ringmaster
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 93 % - - - -
Begroting - 90 % 90 % 90 % 90 %

Cijfer is niet meetbaar. In afwachting van een nieuw zaaksysteem wordt een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening

Bron: nvt
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 0 - - - -
Begroting - 0 0 0 0

Cijfer is niet meetbaar. In afwachting van een nieuw zaaksysteem wordt een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten. Wanneer het nieuwe zaaksystem in gebruik wordt genomen wordt een nulmeting uitgevoerd ten behoeve van deze indicator.

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 8,4 - - - -
Begroting - 8 8 8 8

Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening

Bron: NVVB Dashboard dienstverlening
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 7,2 - - - -
Begroting - 7,3 7,3 7,3 7,3

% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten

Bron: Key2Zaken
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 24 % - - - -
Begroting - 20 % 20 % 20 % 20 %

% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld

Bron: Key2Zaken
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 75 % - - - -
Begroting - 90 % 90 % 90 % 90 %

Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag

Bron: Gemeente Zoetermeer
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 0 - - - -
Begroting - 7 7 7 7

toelichting prestatie-indicator

Cijfer is niet meetbaar.

% Wachttijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld

Bron: Orchestra
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 95 % - - - -
Begroting - 92 % 92 % 93 % 93 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatie-indicatoren Programma 7

Prestatie-indicatoren 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Oplevering van 700 woningen per jaar

Bron: Woningbouwmonitor
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 329 - - - -
Begroting - 701 701 701 701

Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Bron: Ruimtelijke plannen.nl
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 9 - - - -
Begroting - 0 0 0 0

Toelichting bij indicator Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Met de komst van de Omgevingswet is de effectindicator ‘% grondgebied voor bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar’ niet meer toepasselijk. In de Programmabegroting 2021-2024 is aangekondigd, dat hiervoor in de Perspectiefnota 2022 een nieuwe effectindicator wordt voorgesteld. Hiervan wordt op dit moment toch afgezien, omdat nieuwe indicatoren in het kader van (de doelen van) de visie Zoetermeer 2040 worden geformuleerd.

Prestatie-indicatoren 7.5 Overige

Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille

Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%

Bron: Gemeentelijke database
Type 2020 2022 2023 2024 2025
Realisatie 2,6 % - - - -
Begroting - 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 %

Toelichting bij indicator Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille

Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%. 

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 ONDERWIJSHUISVESTING 6.585 8.205 7.962 8.259 8.208
480.01 LOKAAL ONDERWIJSBELEID 3.168 1.678 918 918 954
480.04 ONDERWIJSACHTERSTANDEN 623 635 635 635 635
480.07 LEERLINGENVERVOER 1.254 1.278 1.278 1.278 1.278
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) 11.630 11.796 10.793 11.090 11.074
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 1.279 1.305 1.305 1.304 1.304
480.08 ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS 395 402 402 402 402
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE 237 241 0 0 0
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) 1.911 1.949 1.708 1.707 1.707
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 537 572 335 335 335
310.25 BEHEER WARENMARKTEN 32 32 32 32 32
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) 569 604 367 367 367
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 364 371 330 330 330
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) 364 371 330 330 330
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE 129 131 131 131 2
610.01 PARTICIPATIE 11.141 10.832 10.859 10.859 10.859
611.03 WET SOCIALE WERKVOORZIENING 7.990 7.911 7.687 7.213 7.091
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) 19.260 18.874 18.677 18.203 17.952
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 HOOGWAARDIG HANDHAVEN 362 370 291 291 291
610.03 INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN 12.440 13.115 12.697 12.748 12.748
920.01 KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1.547 1.583 1.583 1.583 1.583
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) 14.349 15.069 14.571 14.622 14.622

Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
671.01 UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD 3.936 4.104 4.007 4.007 4.007
671.02 SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD 2.059 2.098 1.884 1.884 1.884
671.03 MAATWERK JEUGD 3.418 3.597 3.358 3.324 3.324
671.04 SPECIALISTISCHE JEUGDHULP 54.506 56.441 53.607 51.475 49.931
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) 63.919 66.240 62.856 60.690 59.146
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 WMO PREVENTIE 217 236 236 236 236
714.01 GEZONDHEIDSZORG 1.542 1.631 1.631 1.631 1.631
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) 1.759 1.867 1.867 1.867 1.867

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 AFVALINZAMELING -4.830 -4.992 -4.800 -4.799 -4.799
723.36 MILIEUBELEID 1.620 1.590 628 579 579
810.18 ALGEMEEN BEHEER 0 100 100 100 0
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD 398 406 406 406 406
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) -2.812 -2.896 -3.666 -3.715 -3.814
Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)
810.18 ALGEMEEN BEHEER 2.891 3.211 2.242 2.216 2.216
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD 15.871 16.393 16.315 16.300 16.297
810.38 EXPLOITATIES -3.959 -3.598 -3.567 -3.530 -3.494
810.48 GROOT ONDERHOUD 8.062 8.692 8.675 8.775 9.375
922.33 ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER -140 -143 -143 -143 -143
Totaal Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2) 22.726 24.555 23.523 23.619 24.252

Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
530.02 EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 2.305 1.645 3.076 3.057 3.088
540.03 CULTUUR 7.418 7.436 7.268 7.268 7.268
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 373 400 401 405 405
560.38 NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 1.772 1.656 1.677 1.661 1.671
630.02 WELZIJNSACCOMMODATIES -938 -1.304 -1.337 -1.218 -1.199
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) 10.930 9.833 11.084 11.174 11.233
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 EVENEMENTEN 845 861 739 739 739
530.04 VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 1.486 1.515 1.515 1.515 1.515
530.05 STRATEGISCH BELEID SPORT 262 306 206 206 206
540.03 CULTUUR 2.705 2.755 2.754 2.754 2.754
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 126 90 90 90 90
541.16 MONUMENTENBELEID 257 262 262 239 239
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) 5.682 5.790 5.566 5.544 5.544

Programma 5 Veiligheid Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 12 12 12 12 12
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 12 12 12 12 12
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 232 236 236 236 236
140.18 HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 1.790 1.825 1.378 1.378 1.378
140.19 DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 15 15 15 15 15
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) 2.037 2.077 1.630 1.630 1.630
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN 277 282 282 282 282
002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 11.360 11.687 11.486 11.590 11.577
140.28 OPVANG ZWERFDIEREN 127 130 130 130 130
820.26 HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN 1.701 1.734 1.734 1.734 1.734
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) 13.465 13.833 13.632 13.736 13.723

Programma 6 Dienstverlening en samenspraak Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 BASISREGISTRATIES PPL 661 653 653 653 653
003.01 PUBLIEKSPLEIN 3.684 4.100 4.048 3.556 3.536
820.16 WABO-VERGUNNINGEN -2.563 -2.602 -616 -306 -306
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) 1.783 2.151 4.085 3.902 3.882
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 FUNCTIONEREN BESTUUR 3.019 3.000 2.966 2.931 2.897
001.06 GRIFFIE 2.409 2.529 2.447 2.447 2.447
922.90 ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6) 100 35 100 100 100
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) 5.528 5.565 5.512 5.478 5.444

Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel

Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 90 91 91 91 91
820.36 UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN 197 240 239 238 238
820.46 VOLKSHUISVESTINGSBELEID 306 292 292 292 292
822.36 WOONWAGENHUISVESTING 204 198 198 198 199
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) 797 822 821 820 820
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
810.11 STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE 136 138 138 138 138
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 1.074 915 1.034 940 1.485
830.18 GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM 0 0 0 0 0
830.42 GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN 0 0 0 0 0
830.73 GRONDBEDRIJF ALGEMEEN -1.255 -1.395 -327 0 -161
830.74 GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN 0 0 0 0 0
830.75 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN VOORBEREIDING 0 0 0 0 0
830.76 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING 0 0 0 0 0
913.03 OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) -1.032 -1.046 -1.046 -1.046 -1.046
922.30 ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoering) 146 102 101 102 102
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) -930 -1.286 -100 133 518
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 1.816 1.731 1.731 1.580 1.580
820.76 VASTGOEDBEHEER 131 134 134 134 134
822.36 WOONWAGENHUISVESTING 412 0 0 0 0
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) 2.359 1.865 1.865 1.714 1.714
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 606 657 543 548 566
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) 606 657 543 548 566
Overige (7.5)
820.76 VASTGOEDBEHEER -614 -635 -672 -672 -684
960.30 SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD 1.455 1.483 1.483 1.483 1.483
Totaal Overige (7.5) 841 848 811 810 799