Bijlage 9 Afkortingen en begrippen

 

Afkortingen

AB Algemeen Bestuur wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ACM Autoriteit Consument en Markt
AG Arbeidsongeschiktheidsuitkering
ALV Algemene Ledenvergadering
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVA Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVLM Automatisch Vervoer Last Mile
AVOI Algemene verordening ondergronds infrastructuur
B&W Burgemeester en Wethouders
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BARRO Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening
BBP Bruto Binnenlands Product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCMZ Bureau City Marketing Zoetermeer
BDU Brede Doeluitkering
BI(E)O Begroting in één Oogopslag
BKOR Beeldende Kunst in de openbare ruimte
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOR Beheervisie openbare ruimte
BPH Businesspark Haaglanden
BRP Basisregistratie Personen
BTW Belasting over de Toegevoegde Waarde
BUIG Gebundelde Uitkering
BV Besloten Vennootschap
BW Beschermd Wonen
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ministerie)
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBR Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap
CKC Centrum voor Kunst en Cultuur
CMS Content Management System
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPB Centraal Planbureau
CV Commanditaire Vennootschap
CV Curriculum Vitae
CV Centrale Verwarming
CVW Centrum Veilig Wonen
DB Dagelijks Bestuur
DBOS De Bibliotheek Op School
DHW Drank- en Horecawet
DIGID Digitale Identiteit
DIP Dutch Innovation Park
DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet
DSW Dienst Sociale Werkvoorziening
DVO Dienstverleningsovereenkomst
EBZ Economic Board Zoetermeer
EMU Economische en Monetaire Unie
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO Functioneel Leeftijdsontslag
FTE Full Time Equivalent (formatieplaats(en))
G40 40 (middel)grote gemeenten
GBA Gemeentelijke Basisregistratie
GDO Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen
GF Gemeentefonds
GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval
GGD Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GNKM Geneeskundige Meldkamer
GR Gemeenschappelijke regeling
GREX Grondexploitatie
GRP Gemeentelijk rioleringsplan
GSL Groen Spelen Leren
GWU Geregistreerde Werkzoekenden UWV
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HGOS Historisch Genootschap Zoetermeer
HSL Hoge Snelheidslijn
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IKC Integraal Kindcentrum
IKK Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
IMOC Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
IMVA Immateriële Vaste Activa
IPTA Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid
IT Informatietechnologie
ITS Intelligent Traffic Systems
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
LEA Lokaal Educatieve Agenda Zoetermeer
LMS Landelijke Meldkamer Samenwerking
LNV Landbouw, Natuur en Voedsel (ministerie)
LTF Langetermijn Financiering
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MJOP Meerjaren Onderhoudsplanning
MKA Meldkamer Ambulancezorg
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MO Maatschappelijke Opvang
MOB Medewerkersonderzoek Bevlogenheid
MPG Meerjarenperspectief Grondbeleid
MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag
NAR Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
NCW Netto Contante Waarde
NOM Nul op de Meter
NPO Nationaal Programma Onderwijs
NT1 Nederlands als eerste taal
NUG Niet-uitkeringsgerechtigde
NV Naamloze Vennootschap
NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
NVVK Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
NWW Niet-werkende Werkzoekende
OAD Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODH Omgevingsdienst Haaglanden
OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OM Openbaar Ministerie
OV Openbaar Vervoer
OZB Onroerende-zaakbelastingen
P&C Planning & Control
PB Programmabegroting
PBD Plastic, Blik en Drankverpakkingen
PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen
PGB Programmagebonden Budget
PMZ Permanente Marktdialoog Zoetermeer
PN Perspectiefnota
PO Primair Onderwijs
PUK Planuitwerkingskader
PW Participatiewet
PZH Provincie Zuid-Holland
Q1 Eerste kwartaal
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
RIF Reserve Investeringsfonds 2030
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters
RMT Regionaal Mobiliteitsteam
RR Randstadrail
RSIV Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid
SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
SEBO Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen
SPUK Specifieke Uitkering Sport
SROI Social Return On Investment
SVIR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
SW Sociale Werkvoorziening
SZW Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid
TA Transitieakkoord
TB1/TB2 Eerste / Tweede Tussenbericht
TOZO Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VGR Voortgangsrapportage
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet Onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRH Veiligheidsregio Haaglanden
VSV Voortijdig Schoolverlaten
VT Veilig Thuis (Haaglanden)
VTA Voorbereiding, Toezicht en Administratie
VTH Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving
VVE Vereniging van Eigenaars
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie)
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten
WAS Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen
WAS Wijk en Agent Samen
WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WEC Wet op de Expertisecentra
WEMBV Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WKKP Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzaal
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOB Wet Openbaarheid van Bestuur
WOO Wet Open Overheid
WOT Wet op het Onderwijstoezicht
WOZ Waardering Onroerende Zaken
WPG Wet Publieke Gezondheid
WPO Wet op het Primair Onderwijs
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WSJG Waar Staat Je Gemeente
WSP-ZHC Werkgeversservicepunt Zuidholland-Centraal
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
ZHC Zuid-Holland Centraal
ZRM Zelfredzaamheidsmatrix
ZWB Zoetermeers Werkbedrijf

 

Begrippenlijst

Accres Jaarlijkse groei van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven. Stijgen de Rijksuitgaven dan stijgt ook de omvang van het Gemeentefonds en andersom.
Afschrijving Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. De afschrijving wordt geacht waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de raming van baten en lasten.
Algemene reserves Deel van het eigen vermogen dat dienstdoet als weerstandsvermogen en als buffer voor calamiteiten.
Algemene uitkering Uitkering uit het Gemeentefonds, aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene, vrij te besteden middelen.
Baten De aanduiding in het BBV voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.
Begroting Jaarlijkse verwachtingen op het gebied van beleid (programmaplan en paragrafen) en financiën (overzicht van baten en lasten met toelichting en uiteenzetting van de financiële positie met toelichting).
Bestemmingsreserves Reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven.
Budgettair neutraal Een maatregel die de begroting van baten en lasten per saldo niet beïnvloedt.
Collegeprogramma Dit zijn de hoofdlijnen van het beleid voor een betreffende collegeperiode.
Contractloonstijging Stijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
Dekkingspercentage Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de inwoners worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en reiniging). De mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is er sprake van een dekkingspercentage van 100%.
Doelmatigheid Verhouding tussen ingezette middelen (kosten) en gerealiseerde doelen (opbrengsten). Verhouding tussen ingezette middelen (kosten) en gerealiseerde doelen (opbrengsten).
Financiering De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geld geleend. Daardoor kunnen overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- (kort geld) en kapitaalmarkt (lang geld) wordt dit glad gestreken.
Gemeentefonds Het landelijke begrotingsfonds onder ministerieel beheer waarin een deel van de opbrengst van de meeste Rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn doorgaans vrij besteedbaar.
Incidenteel Niet jaarlijks c.q. in vaste frequentie terugkerende lasten en baten.
Integratie-uitkeringen Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijk aard ter overbrugging van een gefaseerde overheveling van specifieke Rijksuitkeringen naar de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Investering met economisch nut Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt een prijs te krijgen is.
Investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt geen prijs te krijgen is.
Jaarstukken Jaarlijkse realisatie op het gebied van beleid (in het jaarverslag met een programmaverantwoording en de paragrafen) en financiën (in de jaarrekening met een programmarekening met toelichting en de balans met toelichting).
Kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijving en rentekosten. Het zijn exploitatiekosten van activa. De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Door de dalende boekwaarde vanwege jaarlijkse afschrijving nemen de rentekosten in de loop van de jaren af.
Kasgeldlimiet Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.
Kengetal Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een beleidsterrein in beeld brengt.
Kerngegevens Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk te geven waar het in het desbetreffende werkterrein om gaat.
Kort geld Gelden die worden geleend op de geldmarkt.
Lang geld Gelden die worden geleend op de kapitaalmarkt.
Leges Betaling voor een gemeentelijk goed of een dienst op een publiekrechtelijke grondslag (bijvoorbeeld leges voor paspoorten, leges voor rijbewijzen). Leges mogen kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht in het toekomstig liquiditeitsverloop wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen.
Missie Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, bezien vanuit de maatschappelijke functie die zij vervult.
Nominale compensatie De aanpassingen van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.
Onderuitputting Onderbesteding van budgetten in enig jaar.
Open-einde-regelingen Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op geldelijke bijdrage van de overheid of de sociale fondsen ongeacht of deze overheid/fondsen voldoende budget daarvoor hebben. Deze derden moeten voldoen aan in de regeling vastgelegde voorwaarden. Anders dan door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een openeinderegeling niet beheersen.
Perspectiefnota Nota van het college aan de raad, die in het voorjaar verschijnt en tijdens het zogenoemde voorjaarsdebat wordt besproken. Hierin worden de uitgangspunten voor het beleid voor de komende jaren voorgelegd. Daarvan afgeleid worden centrale thema's voor het volgende jaar aangegeven.
Precariobelasting Belasting voor het gebruiken van openbare grond of water. De belasting kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt.
Stelpost Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Treasury De treasury is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasurystatuut Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens worden regels opgenomen over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie van de ambtelijke organisatie aan het college van B&W. In het treasurystatuut worden ook regels opgenomen over de treasuryparagraaf.
Tussenbericht Tussentijdse informatie van het college van B&W aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar.
Voorziening Bedrag gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in (exploitatie) kosten op te vangen. Voorzieningen vormen geen deel van het eigen vermogen maar kunnen wel als eigen financieringsmiddelen dienen.