Uitgaven

0,06%
€ -366
x €1.000
0,06% Complete

Inkomsten

0,04%
€ 229
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

1,31%
€ -136
x €1.000

VPB

Uitgaven

0,06%
€ -366
x €1.000
0,06% Complete

Inkomsten

0,04%
€ 229
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

1,31%
€ -136
x €1.000

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling


Als gevolg van de invoering van de ‘Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ zijn gemeenten vanaf 2016 verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen als zij een fiscale onderneming hebben. Deze wet is, mede onder druk van de Europese Commissie, ingevoerd om een gelijk speelveld te maken tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Gemeenten moeten daar rekening mee houden: de Vpb is immers een last, en die maakt deel uit van het stelsel van baten en lasten en het resultaat. Daarom moet de Vpb vermeld worden als een onderdeel van het programmaplan.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen


Bouwgrondexploitaties
Met de Belastingdienst zijn constructieve gesprekken gaande ten aanzien van de grondexploitaties. Daarbij wordt dit voorjaar toegewerkt naar een vaststellingsovereenkomst (VSO) waarin de openingswaarde van de gronden, de rentetoerekening en kostentoerekening is vastgelegd. Om meer grip te krijgen op het Vpb-dossier zijn intern afspraken gemaakt ten aanzien van proces, inhoud en uitvoering. 
De gemeente loopt de reeds ingediende aangiften vanaf 2016 door en actualiseert deze de komende tijd. 

Reclameactiviteiten
Afgelopen jaar zijn wederom door diverse gemeenten gerechtelijke procedures gevoerd ten aanzien van de exploitatie van reclameactiviteiten. Algemene lijn is dat hierin sprake is van een ondernemersactiviteit en dat daarmee het fiscaal resultaat belast is. In een aantal zaken is hoger beroep aangetekend.  De fiscaal rechtelijke vraag sprake of sprake is van normaal vermogensbeheer wordt niet of zeer beperkt beantwoord.

De gemeente Zoetermeer neemt het resultaat van de reclameactiviteiten mee in de aangifte en tekent vervolgens bezwaar aan ter behoud van rechten. De gemeente volgt het dossier nauwgezet en bij nieuwe ontwikkelingen wordt hier over gerapporteerd

Financiën op hoofdlijnen

Het resultaat Vpb van het Grondbedrijf 2023 voor de berekening van de definitieve aanslag Vpb 2023 is € 0,85 mln. negatief. Dit bedrag kan mogelijk als compensatie gebruikt worden bij de aanslag Vpb 2024 als het resultaat Vpb van het Grondbedrijf 2024 positief is. In de jaarrekening 2023 is geen voorschot genomen op deze correctie.

Er is een voorlopige aanslag voor 2023 ontvangen van € 230.000 ten opzichte van de begroting van € 327.000. Hierin is meegenomen het verwachte resultaat Grondbedrijf en het resultaat reclame. Het Grondbedrijf heeft voor 2023 een negatief Vpb-resultaat waardoor de Vpb Grondbedrijf € 0 is. Over de Vpb Reclame-inkomsten loopt een rechtszaak waarbij wij ervan uitgaan dat de Vbp reclame-inkomsten ook op € 0 uitkomt. Daarom is aan de batenkant een correctie opgenomen van € 230.000.
Voor de jaren 2021 en 2022 zijn correcties op de Vpb-aanslagen ontvangen van € 136.000.