Bijlage 1 Afkortingen en begrippen

Lijst afkortingen

Terug naar navigatie - Lijst afkortingen
AB Algemeen Bestuur
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ACM Autoriteit Consument en Markt
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
A&O Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds gemeenten
APPA Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers
   
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBL Beroepsbegeleidende Leerweg
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BDU Brede Doeluitkering
BI Business Intelligence
BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIE Bouwgrond in Exploitatie
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BKOR Beeldende Kunst Openbare Ruimte
BLEIZO Bleiswijk - Zoetermeer
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOL Beroepsondersteunende Opleiding
BPH Businesspark Haaglanden
BRAVO Brede Activiteiten voor Ouderen
BRM Bouwrijpmaken
BRP Basisregistratie Personen
BTW Belasting over Toegevoegde Waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV Besloten Vennootschap
B&W Burgemeester en Wethouders
BW(N) Begrotingswijziging (nummer)
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ministerie)
   
CAK Centraal Administratiekantoor
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CDOKE Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
CEO Cliënt Ervaringsonderzoek
CISO Chief Information Security Officer
CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
CKC Centrum voor Kunst en Cultuur
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COVID Coronvirus Disease
CPB Centraal Planbureau
CSO Centrale Stemopneming
CTO Clienttevredenheidsonderzoek
CV Commanditaire Vennootschap
CV Curriculum Vitae
CVW Centrum Veilig Wonen
   
DAEB Diensten van Algemeen en Economisch Belang
DB Dagelijke Bestuur
DHW Duin, Horst en Weide
DIF Dutch Innovation Factory
DIP Dutch Innovation Park
DOR Digitaal Opkoop Register
DPIA Dataprotection Impact Assessment
DVO Dienstverleningsovereenkomst
   
EAB Externe Adviescommissie Bomen
ECB Europese Centrale Bank
EMU Economische en Monetaire Unie 
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten
ESF Europees Sociaal Fonds
EU Europese Unie
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
   
F&C Financiën en Control
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FIPO Financiële Positie Grondbedrijf
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FTE Full Time Equivalent (formatieplaats(en))
   
GALA Gezond en Actief Leven Akkoord
GBT Gemeentelijk Beleidsteam
GDO Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen
GFT Groente-, Fruit-, en Tuinafval
GGD  Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GI Gecertifceerde Instelling
GNKM Geneeskundige Meldkamer
GOO Gemeentelijke Opvang voor Oekraïners
GR Gemeenschappelijke regeling
GRP Gemeentelijk rioleringsplan
   
HA Hectare
HBO Hoger Beroepsonderwijs
HEIT Haags Economisch Interventieteam
HGOS Historisch Genootschap Oud Soetermeer
HIC High Impact Crime
HLA Hoofdlijnenakkoord
HSL Hogesnelheidslijn
   
IBT Interbestuurlijk Toezicht
ICM Intensief Case Management
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IDO Informatiepunt Digitale Overheid
IENW Infrastructuur en Waterstaat (ministerie van)
IIT Individuele Inkomenstoeslag
IKC Integraal Kindcentrum
ILO International Labour Organization
IMVA Immateriële Vaste Activa
IOAW Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IPI Informatiebeveiliging, Privacy en Informatiebeheer
IPTA Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IT Informatietechnologie
ITS Intelligente transportsystemen
IZA Integraal Zorgakkoord
   
JGH Jeugd- en Gezinshulp
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JHP Jeugdhulpplus
J&V Justitie en Veiligheid (ministerie)
   
KVK Kamer van Koophandel
   
LLZ LangeLand Ziekenhuis
LTA Landelijk Transitie Arrangement
   
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MER Milieueffectrapportage
MJOP Meerjarenonderhoudprogramma
MKA Meldkamer Ambulancezorg
MKB Midden- en Kleinbedrijf
MMA Meld Misdaad Anoniem
MOVE Mobiliteit en Verstedelijking
MPG Meerjarenperspectief Grondbeleid
MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag
MVA Materiële Vaste Activa
MW Megawatt
   
NAR / NARIS Nationaal Adviesbureau voor Risicomanagement
NCW Netto Contante Waarde
NIS Network and Information Security
NME Natuur- en Milieueducatie
NOM Nul op de Meter
NPO Nationaal Programma Onderwijs
NV Naamloze Vennootschap
NVVK Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
   
OAB Onderwijsachterstandenbeleid
OAD Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODH Omgevingsdienst Haaglanden
OLO Omgevingsloket Online
OV Openbaar Vervoer
OZB  Onroerendezaakbelasting
   
PBD Plastic, Blik, Drankenkartons
P&C Planning & Control
PDCA Plan Do Check Act
PFAS Poly- en Perfluoralkylstoffen
PGA Persoonsgerichte Aanpak
PGACTER Persoonsgerichte Aanpak Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering
PGB Persoonsgebonden Budget
PN Perspectiefnota
POO Particuliere Opvang Oekraïners
POC Percentage of Completion
POK Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
PW Participatiewet
PZH Provincie Zuid-Holland
   
Q2 Tweede kwartaal
   
RGH Reinier Haga Groep
RGT Wet Revitalisering Generiek Toezicht
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
RIEC Regionale Informatie- en Expertisecentra
RIF Reserve Investeringsfonds 2030
RIO Reïntegratieofficier
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters
RPB Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
RMT Regionaal Mobiliteitsteam
RRE(W) Regeling Reductie Energiegebruik (Woningen)
RRP Regionaal Risicoprofiel
RSZ Ruimtelijke Strategie Zoetermeer
RWC Regionaal werkcentrum
   
SB Stedelijk Beheer
SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
SBI Standaard Bedrijfsindeling
SBI Start Bouwimpuls
SEBO Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen
SGO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
SISA Single Information Single Audit
SMP Soortmanagementplan
SO Stadsontwikkeling
SPUK Specifieke Uitkering
SSVOZ Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer
SUNZ Stichting Urgente Noden Zoetermeer
SVN Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministerie)
   
TB1 / TB2 / TB3 Tussenbericht 1 en 2 en (3) Memo Waterstanden December
TOZO Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
   
UG Uitgezette Gelden
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
   
VGB Vastgoedbedrijf
VGO Voorziening Groot-onderhoud Ondergronds
VJD Voorjaarsdebat
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
VO Voortgezet Onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRH Veiligheidsregio Haaglanden
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig Schoolverlaten
VT Veilig Thuis
VTA Voorbereiding, Toezicht en Administratie
VTH Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving
VVE Vereniging van Eigenaren
VVE  Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie)
   
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WAP Waardeaanpassing
WBI Woningbouwimpuls
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WKO Warmte-Koude-opslagsysteem
WLZ Wet Langdurige Zorg
WMEBV Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT Wet Normering Topinkomens
WOB Wet Openbaarheid van Bestuur
WOO Wet Open Overheid
WOZ Waardering Onroerende Zaken
WPO Wet op het Primair Onderwijs
WRM Woonrijpmaken
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WWIK Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
   
ZHC Zuid-Holland Centraal
ZIN Zorg in Natura
ZORO Zoetermeer Rotterdam

 

 

 

 

Begrippenlijst

Terug naar navigatie - Begrippenlijst
Accres Jaarlijkse groei van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven. Stijgen de Rijksuitgaven dan stijgt ook de omvang van het Gemeentefonds en andersom.
Afschrijving Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed.  De afschrijving wordt geacht waardevermindering van het actief tot uitdrukking te brengen. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de raming van baten en lasten.
Algemene reserves Deel van het eigen vermogen dat dienst doet als weerstandsvermogen en als buffer voor calamiteiten.
Algemene uitkering Uitkering uit het Gemeentefonds, aan alle gemeenten op basis van algemene verdeelmaatstaven, vastgelegd in de Financiële verhoudingswet, met het karakter van algemene, vrij te besteden middelen.
Baten  De aanduiding in het BBV voor de opbrengsten/inkomsten van de gemeente.
Begroting  Jaarlijkse verwachtingen op het gebied van beleid (programmaplan en paragrafen) en financiën (overzicht van baten en lasten met toelichting en uiteenzetting van de financiële positie met toelichting).
Bestemmingsreserves Reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.
Budgettair neutraal Een maatregel die de begroting van baten en lasten per saldo niet beïnvloedt.
Collegeprogramma Dit zijn de hoofdlijnen van het beleid voor een betreffende collegeperiode.
Contractloonstijging  Stijging van het inkomen per werknemer als gevolg van een afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
Dekkingspercentage  Bepaalde gemeentelijke lasten kunnen aan de inwoners worden doorberekend (bijvoorbeeld de kosten van de riolering en reiniging). De mate waarin dit gebeurt wordt tot uitdrukking gebracht door het dekkingspercentage. Bij een volledige doorberekening is er sprake van een dekkingspercentage van 100%.
Doelmatigheid Verhouding tussen ingezette middelen (kosten) en gerealiseerde doelen (opbrengsten).
Financiering De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geld geleend. Daardoor kunnen overschotten of tekorten ontstaan. Op de geld- (kort geld) en kapitaalmarkt (lang geld) wordt dit glad gestreken.
Gemeentefonds Het landelijke begrotingsfonds onder ministerieel beheer waarin een deel van de opbrengst van de meeste Rijksbelastingen wordt gestort. Uit dit fonds worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn doorgaans vrij besteedbaar.
Incidenteel Eenmalig, dat wil zeggen niet jaarlijks terugkerende lasten en baten.
Integratie-uitkeringen Uitkering uit het Gemeentefonds van tijdelijk aard ter overbrugging van een gefaseerde overheveling van specifieke Rijksuitkeringen naar de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Investering met economisch nut Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt een prijs te krijgen is.
Investering in de openbare ruimte
met maatschappelijk nut
Betreft een aanschaf van een bedrijfsmiddel waarvoor op de markt geen prijs te krijgen is.
Jaarstukken Jaarlijkse realisatie op het gebied van beleid (in het jaarverslag met een programmaverantwoording en de paragrafen) en financiën (in de jaarrekening met een programmarekening met toelichting en de balans met toelichting).
Kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijving en rentekosten. Het zijn exploitatiekosten van activa.  De rentekosten ontstaan omdat beslag op vermogen wordt gelegd. Door de dalende boekwaarde vanwege jaarlijkse afschrijving nemen de rentekosten in de loop van de jaren af.
Kasgeldlimiet Deel van het financieringstekort dat maximaal tegen kort geld mag worden geleend. Is het financieringstekort hoger dan de kasgeldlimiet dan moet dat via lang geld worden gefinancierd.
Kengetal Een absoluut getal of een verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in fysieke- of in geldeenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een beleidsterrein in beeld brengt.
Kerngegevens Opsomming van relevante gegevens met het doel in één oogopslag een indruk te geven waar het in het desbetreffende werkterrein om gaat.
Kort geld Gelden die worden geleend op de geldmarkt.
Lang geld Gelden die worden geleend op de kapitaalmarkt.
Leges Betaling voor een gemeentelijk goed of een dienst op een publiekrechtelijke grondslag (bijvoorbeeld leges voor paspoorten, leges voor rijbewijzen). Leges mogen kostendekkend zijn.
Liquiditeitsplanning Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in tijdstip, omvang en periode waarvoor financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Door een tijdig inzicht in het toekomstig liquiditeitsverloop wordt voorkomen dat dure ad-hoc maatregelen moeten worden genomen.
Missie Bestaansrecht (boodschap) van de organisatie, bezien vanuit de maatschappelijke functie die zij vervult.
Nominale compensatie  De aanpassingen van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.
Onderuitputting Onderbesteding van budgetten in enig jaar.
Open-einde-regelingen Regeling op grond waarvan derden buiten de overheid recht hebben op geldelijke bijdrage van de overheid of de sociale fondsen ongeacht of deze overheid / fondsen voldoende budget daarvoor hebben.  Deze derden moeten voldoen aan in de regeling vastgelegde voorwaarden. Anders dan door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een openeinderegeling niet beheersen.
Perspectiefnota Nota van het college aan de raad, die in het voorjaar verschijnt en tijdens het zogenoemde voorjaarsdebat wordt besproken. Hierin worden de uitgangspunten voor het beleid voor de komende jaren voorgelegd. Daarvan afgeleid worden centrale thema's voor het volgende jaar aangegeven.
Precariobelasting Belasting voor het gebruiken van openbare grond of water. De belasting kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt.
Stelpost Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn.
Treasury De treasury is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.
Treasurystatuut Hierin worden de uitgangspunten, doelstellingen, beleidsmatige en organisatorische kaders voor de treasuryfunctie vastgelegd. Tevens worden regels opgenomen over de inhoud, vorm en periodiciteit van de verantwoordingsinformatie van de ambtelijke organisatie aan het college. In het treasurystatuut worden ook regels opgenomen over de treasuryparagraaf.
Tussenbericht Tussentijdse informatie van het college aan de raad over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar.
Voorziening Bedrag gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in (exploitatie) kosten op te vangen. Voorzieningen vormen geen deel van het eigen vermogen maar kunnen wel als eigen financieringsmiddelen dienen.