SiSa (Single information Single audit)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A14 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022 Naam hoofdcategorie Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A14/01 Indicator: A14/02 Indicator: A14/03 Indicator: A14/04 Indicator: A14/05 Indicator: A14/06
1 Analyse en evaluatie van de lokale problematiek Ja € 0 € 16.250 Nee
2 Persoonsgerichte aanpak Ja € 203.197 € 376.195 Nee
3 Netwerk van personen en organisaties Ja € 0 € 3.910 Nee
4 Deskundigheidsbevordering Ja € 20.480 € 22.970 Nee
5 Preventie-activiteiten voor radicaliserende personen en hun directe omgeving Ja € 0 € 0 Nee
6 Preventie-activiteiten die de weerbaarheid versterken van specifieke groepen en individuen Ja € 18.165 Nee
7 Het evalueren van de activiteiten Ja € 7.500 € 7.500 Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A14/07 Indicator: A14/08
Ja Nee
JenV A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 Indicator: A16/06
€ 9.267.033 € 568.439 € 0 € 276.833
Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10
€ 40.565 € 125.580 € 10.278.450 € 17.015.921
JenV A20 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026 Beschikkingskenmerk Naam taak/project Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per taak/project (Ja/Nee) Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per taak/project Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per taak/project
Gemeenten Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) Incl. SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R
Indicator: A20/01 Indicator: A20/02 Indicator: A20/03 Indicator: A20/04 Indicator: A20/05
1 4338776 Basis op orde Ja € 0 € 67.000
2 4338776 Preventieprojecten Ja € 47.560 € 47.560
18
Kopie Beschikingskenmerk Kopie Naam taak/project Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per taak/project - bij Ja is indicator 09 verplicht Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens activiteitenplan per taak/project Eindverantwoording (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A20/06 Indicator: A20/07 Indicator: A20/08 Indicator: A20/09 Indicator: A20/10 Indicator: A20/11
1 4338776 Basis op orde Nee Nee Nee
2 4338776 Preventieprojecten Nee Nee Ja
18
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06
197 1.081 145 427 Ja Nee
Wijziging keuze per (2023/2024) Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 Indicator: B2/10
2024 Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Indicator: B2/16
€ 1.835.148 € 3.064.645 € 137.407 € 339.173 € 38.961 € 38.961
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 80.560 € 332.880 € 502.860 € 1.480.836 € 260.275 € 390.456
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26 Indicator: B2/27
€ 0 € 0 € 2.594.936
BZK C9 Specifieke uitkering woningbouwimpuls Projectnaam/nummer Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee) Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)
Tranche 1 t/m 5
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/01 Indicator: C9/02 Indicator: C9/03 Indicator: C9/04 Indicator: C9/05 Indicator: C9/06
1 2021-0000014544 Nee Nee 0 0 0
Kopie projectnaam/nummer Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Opbrengsten (jaar T) Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C9/07 Indicator: C9/08 Indicator: C9/09 Indicator: C9/10 Indicator: C9/11 Indicator: C9/12
1 2021-0000014544 Nee € 2.243.381 € 7.232.323 € 304.352 € 3.290.890
Kopie projectnaam/nummer Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Toelichting afwijking(en) Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/13 Indicator: C9/14 Indicator: C9/15 Indicator: C9/16
1 2021-0000014544 Ja In 2023 is de bestaande bestemmingsplanprocedure gestopt. Door een veelheid van zienswijzen en de aanbevelingen van de Commissie MER op het conceptbestemmingsplan en door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1/1/2024 is een nieuwe terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan niet meer mogelijk. Hierdoor zal het vervolg onder de Omgevingswet plaatsvinden. De anterieure overeenkomsten die in 2023 van rechtswege afliepen, zijn m.u.v. twee eigenaren, verlengd. Hierin is opgenomen om tot uiterlijk 30/06/2025 met deze eigenaren nieuwe contractuele afspraken te maken. Onderdeel van het vervolg is dat er rekening wordt gehouden met een herprogrammering van het kantorenprogramma door het wegvallen van de marktbehoefte en de mogelijke invloed daarvan op het woningbouwprogramma en businesscases van de individuele ontwikkelaars. Nee
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-00821404 € 376.854 € 376.854 Ja Nee
2 SUVIS21-00821417 € 415.649 € 415.649 Ja Nee
3 SUVIS21-00821427 € 538.647 € 538.647 Ja Nee
4 SUVIS21-00873433 € 0 € 0 Nee SUVIS vervalt. Verzoek gedaan om subsidie te laten intrekken Nee
5 SUVIS21-01360625 € 190.773 € 433.916 Ja Ja
6 SUVIS21-2-02824277 € 0 € 0 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
7 SUVIS21-2-02824485 € 0 € 0 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
8 SUVIS21-2-02824491 € 0 € 0 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
9 SUVIS21-2-02824713 € 0 € 0 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
10 SUVIS21-2-02835234 € 0 € 0 Nee 2e Tranche (uit 2022) Nee
Kopie Beschikkingsnummer/Naam Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/07 Indicator: C32/08 Indicator: C32/09
1 SUVIS21-00821404 Ja Afronding volgt in 2024
2 SUVIS21-00821417 Ja Afronding volgt in 2024
3 SUVIS21-00821427 Ja Afronding volgt in 2024
4 SUVIS21-00873433 Nee Subsidie wordt terug gegeven ivm aanvraag DUMAVA voor het gehele complex en het niet krijgen van de SUVIS voor Noorderlicht en Vuurtoren
5 SUVIS21-01360625 Ja Gerealiseerd
6 SUVIS21-2-02824277 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond
7 SUVIS21-2-02824485 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond
8 SUVIS21-2-02824491 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond
9 SUVIS21-2-02824713 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond
10 SUVIS21-2-02835234 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond
BZK C41B Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/01 Indicator: C41B/02 Indicator: C41B/03 Indicator: C41B/04 Indicator: C41B/05 Indicator: C41B/06
1 030008 Provincie Zuid-Holland € 42.483 € 42.483 € 0 1 1
2 030008 Provincie Zuid-Holland € 122.368 € 122.368 € 30.592 1 1
Kopie provinciecode Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/07 Indicator: C41B/08 Indicator: C41B/09
1 030008 Provincie Zuid-Holland 4.500 Nee
2 030008 Provincie Zuid-Holland 4.500 Ja
BZK C55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 Indicator: C55/04 Indicator: C55/05 Indicator: C55/06
1.317 € 178.115 € 178.115 756 € 118.354 € 118.354
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09
2.073 € 16.038 € 258.648
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/10 Indicator: C55/11 Indicator: C55/12 Indicator: C55/13 Indicator: C55/14 Indicator: C55/15
5.812 2.536 0 0 2.073 222
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02
€ 61.361 Nee
BZK C92 Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Besteding (jaar T) Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aantal gebruikte leermiddelen
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C92/01 Indicator: C92/02 Indicator: C92/03 Indicator: C92/04 Indicator: C92/05
€ 121.382 € 14 3 463 5
BZK C94 Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C94/01 Indicator: C94/02 Indicator: C94/03 Indicator: C94/04 Indicator: C94/05 Indicator: C94/06
1 LAI23-03608115 € 0 0 0 0 € 0
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. Eindverantwoording (ja/nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C94/07 Indicator: C94/08 Indicator: C94/09 Indicator: C94/10
1 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C105 Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls Projectnummer Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Besteding (jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R
Indicator: C105/01 Indicator: C105/02 Indicator: C105/03 Indicator: C105/04 Indicator: C105/05 Indicator: C105/06
1 2023-0000096317 0 Ja 0 Ja € 0
Kopie projectnummer Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1
Indicator: C105/07 Indicator: C105/08 Indicator: C105/09 Indicator: C105/10 Indicator: C105/11 Indicator: C105/12
1 2023-0000096317 € 0 Ja 0 Ja
Kopie projectnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C105/13 Indicator: C105/14
1 2023-0000096317 Nee
BZK C106 Tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget Beschikkingsnummer Totale besteding (jaar T) Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)
Automatisch berekend Automatisch berekend
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C106/01 Indicator: C106/02 Indicator: C106/03
2023-0000100077 € 0 € 0
Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T) Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T) Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T) Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle n.v.t.
Indicator: C106/04 Indicator: C106/05 Indicator: C106/06 Indicator: C106/07 Indicator: C106/08
0 0 0 0 Nee
Naam gebiedsmaatregel Besteding (jaar T) per gebiedsmaatregel Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per gebiedsmaatregel Gebiedsmaatregel afgerond (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t.
Indicator: C106/09 Indicator: C106/10 Indicator: C106/11 Indicator: C106/12
1 Gebiedsmaatregelen woningbouwlocatie-Zoetermeer Entree € 0 € 0 Nee
BZK C209 Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 Indicator: C209/05 Indicator: C209/06
1 RHA2023-03512793 Edisonpark, project Villa Eigenwijze € 0 € 0 € 0 0
2 RHA2023-03513660 Transformatie Vaartdreef en ’t Seghe Waert € 0 € 0 € 0 0
10 RHA2022-03305003 Flexwonen Ruimtebaan, Zoetermeer € 0 € 0 € 0 0
Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R.
Indicator: C209/07 Indicator: C209/08 Indicator: C209/09 Indicator: C209/10
1 Edisonpark, project Villa Eigenwijze 0 Ja Ja
2 Transformatie Vaartdreef en ’t Seghe Waert 0 Ja Ja
10 Flexwonen Ruimtebaan, Zoetermeer 0 Ja Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/11
Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05
€ 3.057.908 € 1.761.983 € 245.352 -€ 353.825 € 2.828.182
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09
1
OCW D10 Volwasseneneducatie Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW] Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T) Besteding (jaar T) van educatie Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )
Contactgemeenten Bij lagere besteding dan beschikbare middelen Bij hogere besteding dan beschikbare middelen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D10/01 Indicator: D10/02 Indicator: D10/03 Indicator: D10/04 Indicator: D10/05 Indicator: D10/06
€ 1.635.726 € 333.197 € 1.968.923 € 1.125.619 € 408.931 € 0
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 Indicator: D14/05
€ 665.640 € 0 € 0 € 0 € 756.781
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08 Indicator: D14/09
1
OCW D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D19/01 Indicator: D19/02 Indicator: D19/03
€ 0 € 11.961 Ja
OCW D21 Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur Naam instelling of samenwerkingsverband Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting