Bijlage College producten, kosten en prestatie

Inleiding Bijlage college

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van de motie ‘Inzicht in verschillen’ (1907-12). Van gemiddelde tevredenheidsindicatoren die niet zijn uitgesplitst, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om deze weer te geven. Meer informatie en meetfactoren zijn te vinden in publicaties die via de gemeentelijke website bereikbaar zijn: www.zoetermeer.incijfers.nl.
Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Lasten begroting na wijziging Baten begroting na wijziging Saldo begroting na wijziging Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
400.01 Onderwijshuisvesting -14.027 4.871 -9.156 -14.701 4.827 -9.874
480.01 Lokaal onderwijsbeleid -3.382 2.593 -788 -2.649 1.897 -752
480.04 Onderwijsachterstanden -5.130 4.584 -546 -5.614 5.096 -518
480.07 Leerlingenvervoer -1.932 0 -1.932 -1.982 0 -1.982
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) -24.471 12.049 -12.422 -24.946 11.820 -13.126
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
480.06 Voortijdig schoolverlaten -1.920 558 -1.362 -1.724 403 -1.321
480.08 Zorgstructuur onderwijs -539 122 -418 -430 174 -257
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie 0 0 0 -123 0 -123
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) -2.460 680 -1.780 -2.277 576 -1.701
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
310.15 Economische ontwikkeling -2.068 695 -1.373 -1.849 547 -1.302
310.25 Beheer warenmarkten -178 201 23 -226 115 -111
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) -2.246 896 -1.350 -2.076 662 -1.413
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
310.15 Economische ontwikkeling -347 0 -347 -385 0 -385
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) -347 0 -347 -385 0 -385
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie -1.466 1.328 -138 -1.249 1.194 -55
610.01 Participatie -15.063 3.353 -11.711 -15.135 3.654 -11.481
611.03 Wet sociale werkvoorziening -7.827 0 -7.827 -8.204 172 -8.032
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) -24.356 4.680 -19.675 -24.588 5.021 -19.567
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
610.02 Hoogwaardig handhaven -1.858 1.193 -665 -1.790 1.332 -458
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen -76.593 48.952 -27.641 -77.697 50.458 -27.239
920.01 Kwijtschelding van belastingen -2.008 223 -1.786 -1.826 79 -1.747
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) -80.459 50.367 -30.092 -81.313 51.869 -29.444
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel taal is niet behaald. Het streefpercentage is nog gebaseerd op de behaalde resultaten op basis van Cito-toetsen. Het Rijk heeft een paar jaar geleden besloten dat de Cito-toetsen niet meer afgenomen mogen worden. De resultaten worden sinds die tijd bepaald op basis van het leerlingvolgsysteem KIJK!. We zien dat de behaalde percentages op basis van het leerlingvolgsysteem KIJK! voor het onderdeel taal lager zijn dan op basis van Cito. De Cito-toetsen gaven alleen een beeld van de woordenschat, terwijl het leerlingvolgsysteem KIJK! een breder beeld van de taalontwikkeling laat zien, zoals het begrijpen van een verhaal en het spelen met letters. De behaalde resultaten zijn daarom niet goed met elkaar te vergelijken. Wij hebben het streefpercentage nog niet aangepast, omdat wij (mede door de coronaperiode) geen goed beeld hebben van een nieuw realistisch streefpercentage. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel taal is niet behaald door o.a. de nasleep van Covid-19 en het lerarentekort.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal bijstandsuitkeringen is licht afgenomen en rekening werd gehouden met een flinke afname van het aantal bijstandsuitkeringen.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting:  Het terugvalpercentage is laag en gedaald in vergelijking met vorig jaar vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal unieke klanten met bijzondere bijstand is nagenoeg gelijk gebleven in 2023 ten opzichte van 2022.  

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal personen met een collectieve zorgverzekering voor minima is gelijk gebleven in 2023 ten opzichte van 2022. De doelstelling is alleen (weer) niet gehaald. In 2024 onderzoeken we hoe de doelgroep denkt over de collectieve zorgverzekering voor minima. Het kan namelijk verschillende redenen hebben waarom een inwoner met een laag inkomen niet kiest voor onze collectieve zorgverzekering.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal personen met een individuele inkomenstoeslag (IIT) is nagenoeg gelijk gebleven in 2023 ten opzichte van 2024.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal opgelegde maatregelen in 2023 ligt iets hoger dan in 2022. Het is niet op het niveau dat we hebben begroot. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: nee
Toelichting: Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340. Het aantal is gedaald in vergelijking met vorig jaar. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal huishoudens met kwijtschelding is in absolute cijfers met ongeveer 400 toegenomen in 2023 ten opzichte van 2022. Dit is een significante stijging (ongeveer 11,5%) en betekent dat het bereik op deze regeling flink is toegenomen.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal fraudezaken ligt onder de verwachting. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er minder signalen van fraude zijn binnengekomen bij handhaving en anderzijds door een onderbezetting bij het team handhaving. Daarnaast speelt mee dat er vanwege nieuwe wetgeving uitgebreider onderzoek gedaan moet worden wat dus meer tijd kost per dossier.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal beëindigingen ligt onder de verwachting. Zie verder de toelichting bij de indicator “fraudezaken”.

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Lasten begroting na wijziging Baten begroting na wijziging Saldo begroting na wijziging Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
671.01 Universele preventie jeugd -4.413 0 -4.413 -4.255 0 -4.255
671.02 Selectieve preventie jeugd -1.833 0 -1.833 -1.851 7 -1.844
671.03 Maatwerk jeugd -3.887 0 -3.887 -3.460 98 -3.362
671.04 Specialistische jeugdhulp -68.809 123 -68.686 -71.613 121 -71.492
682.01 Jeugd voorzieningen -170 549 379 -131 568 437
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) -79.111 671 -78.440 -81.310 794 -80.516
Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
662.01 Wmo maatwerk -25.979 1.225 -24.754 -25.731 1.105 -24.625
670.01 Wmo algemene voorziening -24.255 9.868 -14.387 -24.429 10.408 -14.022
670.05 Wmo maatschappelijke zorg -1.350 554 -796 -1.201 537 -665
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) -51.584 11.648 -39.936 -51.361 12.050 -39.312
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
670.04 Wmo preventie -8.157 7.935 -223 -2.608 2.406 -203
714.01 Gezondheidszorg -1.703 0 -1.703 -1.794 0 -1.794
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) -9.861 7.935 -1.926 -4.402 2.405 -1.997
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De groei van het aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp die we in 2022 zagen, heeft zich in 2023 doorgezet. Er is met name sprake van een toename van het aantal jeugdigen met jeugd-GGZ en met hoog-specialistische landelijk ingekochte zorg.

NB. Het aantal jeugdigen is gebaseerd op verwerkte declaraties op de peildatum 12 februari 2024. Naar verwachting loopt dit aantal nog iets op.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: N.t.b.
Toelichting: Het CBS heeft vooralsnog alleen cijfers over het eerste half jaar van 2023 gepubliceerd. Het beeld is vooralsnog nagenoeg gelijk aan het eerste half jaar 2022; toen was het percentage 14,9%.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting:  Het weergegeven percentage betreft het bereik in de leeftijdsgroep 0-4 jaar. In de leeftijdscategorie 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 28,1%; dit ligt onder de norm van 35%. Er is geconstateerd dat het toegenomen aantal zittenblijvers van invloed is op het bereik. Kinderen die in het vorig schooljaar gescreend zijn, worden niet opnieuw opgeroepen. Daardoor gaat het percentage van het aantal bereikte kinderen in bijvoorbeeld groep 2 omlaag, terwijl de kinderen wel rond de 5 jaar zijn gescreend. Het werkelijk bereik in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is dus hoger dan het percentage aangeeft. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het gestelde doel- van 85% is niet behaald en het percentage cliënten dat tevreden is over de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De exacte redenen waarom de doelstelling niet gehaald is, zijn niet bekend. Het cliëntervaringsonderzoek is anoniem, waardoor de respondenten niet om een nadere toelichting gevraagd kan worden. De oorzaak van deze daling in tevredenheid ligt waarschijnlijk in het landelijke personeelstekort waar aanbieders van huishoudelijke ondersteuning mee kampen. Door dit tekort is het lastiger om alle planningen gevuld te krijgen en hebben huishoudelijke hulpen te maken met een hoge werkdruk, wat een weerslag kan hebben op de ervaren kwaliteit.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald:  Ja
Toelichting:  De realisatie is lager dan in 2022 en minder dan raming 2023. Dit komt door overdracht van cliënten naar inZet.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De stijging ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk te verklaren door de ontwikkeling van de Lokale Zorg- en Veiligheidskamer Zoetermeer. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en politie en hier worden zaken behandeld waar complexe zorg- en veiligheidsproblematiek speelt.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal openstaande meldingen is hoger dan begroot als gevolg van capaciteitsproblemen. De verwachting is dat de aantallen gaan dalen vanwege een nieuwe werkwijze die ingaat; een verschuiving naar meer proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Ondanks het capaciteitsgebrek is het percentage afgehandelde meldingen fraude en onrechtmatigheid wel behaald.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het percentage meldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg is niet behaald. Dit percentage wordt beïnvloed door externe factoren.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Er is geen begroting gemaakt voor 2023, omdat er bij het opstellen van de begroting geen cijfers over een heel jaar bekend waren. Er is een daling te zien in het aantal unieke klanten in 2023 ten opzichte van 2022. De afname heeft verschillende oorzaken:

 • het aantal unieke klanten betreft cliënten met een ondersteuningstraject dat op individueel klantniveau is geregistreerd. InZet heeft de opdracht om ondersteuning af te schalen en te normaliseren naar lichtere vormen van ondersteuning en welzijnsactiviteiten. In 2022 was de overdracht van cliënten van de gemeente naar inZet nog in volle gang. Deze cliënten hadden een individuele maatwerkvoorziening van de gemeente. Het is zeer aannemelijk dat inZet deze cliënten een ander passend, lichter ondersteuningsaanbod kon bieden in plaats van een individueel ondersteuningstraject en daardoor niet meer meegeteld worden bij deze indicator meegeteld.
 • inZet werkt nog niet met één centraal cliëntsysteem, maar met aparte systemen van de leden van inZet. Dit geeft onzuiverheden in het registreren, verwerken en verzamelen van data. Vanaf 2024 heeft inZet een nieuw, gezamenlijk cliëntsysteem.
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Deze indicator is in 2023 voor het eerst gemeten via de stadspeiling. Hieruit blijkt dat 23% van de respondenten van inZet gehoord heeft. Van deze 23% heeft 11% gebruik gemaakt van de dienstverlening van inZet.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Deze indicator kan pas vanaf 2024 gemeten worden wanneer inZet één gezamenlijk cliëntsysteem heeft.

Terug naar navigatie - Toelichting


Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Sinds mei 2021 is de onafhankelijke cliëntondersteuning opnieuw ingericht. Deze indicator wordt sinds 2022 gemeten, daardoor is er nog geen begroting gemaakt voor 2023. Ten opzichte van 2022 is een toename te zien in het gebruik van cliëntondersteuning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Lasten begroting na wijziging Baten begroting na wijziging Saldo begroting na wijziging Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
721.19 Afvalinzameling -12.722 19.279 6.557 -12.848 19.352 6.504
723.36 Milieubeleid -6.369 4.924 -1.445 -5.089 3.714 -1.375
810.48 Groot onderhoud 0 0 0 0 0 0
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) -19.090 24.203 5.113 -17.937 23.066 5.129
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
810.18 Algemeen beheer -3.601 10 -3.590 -3.311 20 -3.290
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud -22.597 2.787 -19.810 -21.266 2.324 -18.942
810.38 Exploitaties -6.427 10.691 4.264 -7.907 10.953 3.046
810.48 Groot onderhoud -16.671 1.965 -14.706 -15.705 999 -14.706
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer 0 0 0 0 0 0
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) -49.295 15.453 -33.843 -48.189 14.297 -33.892
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het energieverbruik per inwoner laat al een aantal jaar op rij een afname zien. De forse afname in 2022 wordt verklaard door de enorme stijging van de energieprijzen in dat jaar en de oproep om zuinig om te gaan met energie (met name gas). Veel inwoners hebben hun stookgedrag aangepast, bijvoorbeeld door minder ruimtes te verwarmen en daarvoor een lagere temperatuur in te stellen. 
NB: omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, worden hier de cijfers over het voorgaande jaar (2022) gepresenteerd. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aandeel duurzame elektriciteit wordt niet volledig in Zoetermeer opgewekt; hier zit ook de landelijke opwek van bijvoorbeeld windmolens op zee in verwerkt. 2022 kende de grootste toename van zonnepanelen tot nu toe, wat leidt tot een grotere toename van het aandeel duurzame elektriciteit. 
NB: omdat de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterloopt, wordt hier het (geschatte) aandeel over het voorgaande jaar (2022) gepresenteerd. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De afvalstoffenheffing is om twee redenen omhoog gegaan:

 • In de voorgaande vier jaren werd de afvalstoffenheffing laag gehouden door jaarlijkse toevoeging uit de voorziening afvalstoffenheffing. Deze is in 2023 gestopt en heeft een effect van € 2,70 op de afvalstoffenheffing.
 • Door de inflatie zijn de lasten op afval aanzienlijk verhoogd (11,5%) . Dit is verwerkt in de afvalstoffenheffing.
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald (Jaarlijks meer): Nee
Toelichting:  We zitten in een dalende trend voor wat betreft glas scheiden.  Dit kan komen doordat er minder glas in omloop is en door statiegeld op glas. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald (Jaarlijks meer): Nee
Toelichting: Er wordt jaarlijks minder papier en karton gescheiden ingeleverd. Landelijk zien we al jaren een dalende trend in papiergebruik. In feite is er steeds minder papier en karton in de omloop (o.a. digitalisering)

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald (Jaarlijks meer): Nee
Toelichting: de hoeveelheid ingezamelde PBD (plastic, blik en drinkkartons) is gedaald.   De mogelijk oorzaak kan de invoering van  statiegeld op flesjes en blikjes zijn.  Een aanpassing van lokaal afvalbeleid om meer plastic, blik en drinkkartons uit het restafval te krijgen is nog niet ingevoerd. Dit hangt samen met het burgerberaad.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald (Jaarlijks meer:): Ja
Toelichting: lichte stijging ten opzichte van 2022. Mogelijk een iets beter groeiseizoen en minder droge periode dan 2022.

3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

De doelen van de prestatie-indicatoren voor de doelstelling Behouden kwaliteit openbare ruimte zijn gehaald.

De gemeente voert per kwartaal steekproefsgewijs inspecties uit op de afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is de Quickscan beeldkwaliteit. Uit deze objectieve Quickscan beeldmetingen (4 x per jaar) komen de onderstaande kwaliteitsscores volgens de meetmethodiek Zoetermeer:

 • Bedrijventerreinen: 92%
 • Hoofdinfrastructuur: 94%
 • Recreatiegebieden: 96% 
 • Winkelcentra: 93%
 • Woongebieden 94%

Uit de Stadspeiling blijkt dat 85% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat de waardering voor de groene kwaliteit van Zoetermeer met gemiddeld een 7,5 wordt gewaardeerd (Bron: Quickscan rapportages 2023 / Stadspeiling).

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: We voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau van de verharding. 95% van de verharding in de openbare ruimte is op orde. Er is nog winst te halen op het gebied van markeringen.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: We voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau van het meubilair. 91% van het meubilair in de openbare ruimte is op orde. Er is nog winst te halen op het gebied van bebording en scheefstand dragers (palen).

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald:  Nee
Toelichting: We voldoen niet aan de norm voor het kwaliteitsniveau voor het groen. 87%  van het groen in de openbare ruimte is op orde. Dat we niet voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau komt vooral door matige scores op het gebied van snoeien van hagen, overgroei van gras bij randen en te hoge grashoogtes.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald:  Ja
Toelichting: We voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau van de verzorging in de openbare ruimte. 94% is op orde. Er is nog winst te halen op het gebied van het verwijderen van onkruid en het verbeteren van de belemmering van inlaten van kolken.

 

 

 

 

Programma 4 Vrije tijd

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 4 Vrije tijd Lasten begroting na wijziging Baten begroting na wijziging Saldo begroting na wijziging Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
530.02 Exploitatie sportaccommodaties -6.129 2.971 -3.158 -7.608 4.327 -3.281
540.03 Cultuur -9.709 417 -9.292 -9.359 150 -9.209
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -565 405 -160 -485 289 -195
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen -2.221 319 -1.902 -2.198 291 -1.907
630.02 Welzijnsaccommodaties -3.706 4.633 927 -3.575 4.507 932
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) -22.330 8.745 -13.585 -23.226 9.564 -13.661
Bevorderen levendige stad (4.2)
002.31 Evenementen -1.375 178 -1.197 -1.254 82 -1.173
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling -1.916 668 -1.249 -1.710 677 -1.033
530.05 Strategisch beleid sport -514 237 -277 -645 270 -375
540.03 Cultuur -3.154 0 -3.154 -3.172 3 -3.169
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte -128 0 -128 -140 1 -139
541.16 Monumentenbeleid -277 0 -277 -211 0 -211
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) -7.363 1.082 -6.280 -7.133 1.033 -6.099
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald:  Ja
Toelichting: 73,5% van de bezoekers waarderen de Bibliotheek Zoetermeer als goed. Zij vinden de bibliotheek belangrijk voor de stad. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting:  Iets meer dan 80% van de bezoekers waardeert CKC & partners met een goed. Wel vindt men het aanbod vaak (te) duur. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald:  Ja
Toelichting:  Net geen 80% van de bezoekers waardeert het poppodium met een goed. Een terugkerende wens is het toevoegen van zitplaatsen. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald:  Ja
Toelichting: Iets minder dan 80% van de bezoekers waardeert het Stadstheater ‘goed’. Een aantal bezoekers ziet graag wat meer lef en afwisseling in de soort voorstelling. Nieuw is dat een aantal bezoekers een voorstelling te duur vindt. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald:  Ja
Toelichting: Het aanbod van Franx wordt door 57% van de bezoekers goed en 36% voldoende gewaardeerd. Vooral de locatie en de combinatie met een horecagelegenheid wordt gewaardeerd. Bezoekers gunnen Franx meer naamsbekendheid. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting:  Per 2023 wordt alleen de waardering van culturele basisinstellingen gevraagd. Het filmhuis is geen culturele basisinstelling.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald:  Ja
Toelichting: 43% van de luisteraars waardeert Zoetermeer FM met een voldoende en 46,5% met een goed. De zender wordt vooral gevolgd vanwege het lokale nieuws. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald:  Nee
Toelichting: Sinds 2011 (verkoop Keerpunt) is het waarderingscijfer voor de zwembaden laag. In het jaar 2023 is weer een stijging te zien. Waarschijnlijk komt dit door het vooruitzicht op de opening in 2024 van het nieuwe zwembad De Watergeus. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Er zijn in totaal 127 evenementen georganiseerd in Zoetermeer, waarvan 101 kleine evenementen (bijvoorbeeld een activiteit bij een winkelcentrum), 13 middelgrote evenementen (bijvoorbeeld een kermis of braderie) en 13 grote evenementen (bijvoorbeeld een festival). 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Deze cijfers zijn niet compleet (de cijfers van het aantal digitale uitleningen worden geleverd door de Koninklijke Bibliotheek. Op dit moment zijn de cijfers t/m november 2023 bekend ). Er zijn ongeveer 630.000 boeken fysiek uitgeleend. Daarnaast zijn ruim 45.000 digitale boeken uitgeleend.  

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Er is een grote toename vergeleken met 2022, toch is het aantal contracturen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting:  Er is een grote stijging vergeleken met 2022, omdat het aantal partners veel meer activiteiten hebben georganiseerd. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het poppodium Boerderij heeft 49.324 bezoekers ontvangen. Daarnaast waren er 7.050 bezoekers in de oefenruimten. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting:  Er is een duidelijke groei te zien vergeleken met 2022. Het herstel na de coronacrisis heeft zich goed doorgezet, al zijn de bezoekersaantallen nog niet op het oude niveau.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting:  Dit komt met name doordat het aantal bezoekers voor de nevenactiviteiten en bezoekers via de horeca achterliep ten opzichte van de begroting. Hier wordt in 2024 extra aandacht aan gegeven. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: Per 2023 wordt alleen de waardering van culturele basisinstellingen gevraagd. Het filmhuis is geen culturele basisinstelling.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Er is een daling vergeleken met 2022, toen het hele jaar extra geld (en daarmee personeel) beschikbaar was. Daarnaast waren minder stagiaires beschikbaar in 2023. Ook is er gekozen voor de meer kwetsbare doelgroepen. Deze activiteiten bereiken een minder aantal bezoekers, maar wel de doelgroep die het harder nodig heeft.  Zo zijn er bijvoorbeeld wandelgroepen georganiseerd voor mensen met overgewicht. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De zalen zitten op de piek in het binnensportseizoen vol in de avonduren, verenigingen zoeken de randen op van de gebruikstijden om de trainingsschema’s gepland te krijgen en wijken uit naar gymzalen die eigenlijk niet geschikt zijn voor wedstrijdsport.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting:  Het aantal bezoekers is sterk gestegen vergeleken met 2022. De bezoekersaantallen op de Balijhoeve blijven achter. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de horeca die niet open is in het weekend en de beperkte speelmogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

Programma 5 Veiligheid

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 5 Veiligheid Lasten begroting na wijziging Baten begroting na wijziging Saldo begroting na wijziging Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
002.27 Veiligheid en openbare orde -13 0 -13 -51 0 -51
140.18 Handhaving openbare ruimten 0 661 661 0 0 0
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) -13 661 648 -51 0 -51
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
002.27 Veiligheid en openbare orde -248 0 -248 -229 0 -229
140.18 Handhaving openbare ruimten -3.431 54 -3.377 -2.488 1 -2.487
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde -33 17 -16 -15 4 -11
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -3.712 72 -3.640 -2.732 5 -2.727
Behouden veiligheid in de stad (5.3)
002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten -468 123 -345 -525 92 -432
002.27 Veiligheid en openbare orde -13.493 673 -12.820 -13.762 882 -12.880
140.28 Opvang zwerfdieren -131 0 -131 -68 0 -68
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten -1.992 32 -1.960 -2.264 11 -2.253
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) -16.084 828 -15.256 -16.618 985 -15.633
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja (meer dan 5)
Toelichting: Er zijn diverse acties op dit gebied geweest. Het gaat bijvoorbeeld om Haltvoorlichtingen op scholen (onder andere over wapens en digitale criminaliteit), ondermijningshandhavingsacties en voorlichting over het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
In 2023 zijn met rijksbijdragen de volgende acties en projecten op preventief gebied uitgevoerd:

 • Het project Dealbreakers (initiatief van het RIEC) is in 2023 voortgezet. Dit project richt zich op het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit.  
 • Het actieplan Wapens en Jongeren is in 2023 voorgezet. Met de aanpak is ingezet op het terugdringen van wapenbezit en –gebruik onder jongeren met het doel hen te behoeden voor dader- en slachtofferschap 
 • Eind 2023 is voorts gestart met het project Social Hub. Met dit project wordt beoogd om jonge aanwas te voorkomen door een moeilijkere groep jongeren in een kwetsbare wijk (Meerzicht) een thuis te bieden.
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Dit jaar zijn er drie recidivisten. In 2022 was er geen enkele recidivist. Hiervoor is geen verklaring te geven.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Ook in 2023 zijn 8 buurtpreventieteams Wijk en Agent Samen actief in de wijken om bij te dragen aan een veiliger Zoetermeer.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal van 4 is niet gerealiseerd, dit komt door gebrek aan capaciteit bij politie. Daardoor heeft er maar 1 integrale controle plaatsgevonden. Zonder inzet politie worden er geen integrale controles uitgevoerd met HTM, Handhaving en politie maar alleen de reguliere controles door HTM.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2023 in de aanpak op het rivaliserende jeugdnetwerk dat in 2022 is gestart voortgezet. In het voorjaar van 2023 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en is door de lokale driehoek besloten om de aanpak tot eind 2023 voort te zetten. Anders dan in 2022 zijn in 2023 geen schiet- en steekincidenten geweest onder jongeren die tot dit jeugdnetwerk behoren.  
Er is in 2023 geen nieuwe aanpak op een criminele of overlastgevend jeugdgroep gestart, omdat er geen sprake is geweest van problematische groepsgedrag dat er een dergelijke aanpak noodzakelijk was. Wel is er een aanpak gestart op het fenomeen meidengeweld. De raad is hier over geïnformeerd (link toevoegen naar memo). Ook wordt er in regionaal verband samenwerkt in de aanpak van de regionaal opererende rivaliserende jeugdgroepen.  

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar €52.787. Dit betekent een afname van €17.067 (-24%) ten opzichte van 2022/2023. Dit jaar is de kostenpost verharding met 60% afgenomen. Verharding (€15.350) en afvalbakken (€19.799) vormen nog steeds de grootste schadeposten. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door het vertrek van de gespecialiseerde boa in Q2 van 2023 en achterstand bij Justis voor het beëdigen van de boa, was er geen beëdigd specialist Alcoholwet voor een groot deel van 2023 waardoor er minder controles plaats hebben gevonden. 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal klachten is ongeveer gelijk gebleven (134 t.o.v. 132 in 2022). De meeste klachten zijn geluidsklachten. In totaal 99.  

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 6 Dienstverlening en participatie Lasten begroting na wijziging Baten begroting na wijziging Saldo begroting na wijziging Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Continueren klanttevredenheid (6.1)
002.21 Basisregistraties ppl -507 0 -507 -540 0 -540
003.01 Publieksplein -7.162 1.443 -5.719 -7.348 1.677 -5.671
820.16 Wabo-vergunningen -4.133 4.398 265 -4.986 3.591 -1.395
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) -11.802 5.841 -5.961 -12.874 5.268 -7.606
Bevorderen van de participatie (6.2)
001.01 Functioneren bestuur -3.298 0 -3.298 -3.164 737 -2.427
001.06 Raad -2.538 0 -2.538 -2.340 0 -2.340
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6) -188 0 -188 0 0 0
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) -6.024 0 -6.024 -5.504 737 -4.767

6.1 Continueren klanttevredenheid

Terug naar navigatie - 6.1 Continueren klanttevredenheid

Onderzoek dienstverlening
In 2023 is er een onderzoek geweest naar de dienstverlening. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau. De uitkomsten van dit onderzoek waren positief en geven geen aanleiding tot een nieuwe visie op dienstverlening. Eindrapportage is op 13 december 2023  naar de Raad gestuurd.

Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV)
Ook is in  2023  de WMEBV succesvol ingevoerd. Hierdoor is onze digitale dienstverlening nog beter geworden en hebben we onze digitale formulieren afgestoft en in begrijpelijke taal herschreven. Veel vakafdelingen zijn zich meer bewust geworden van wat digitale dienstverlening voor onze inwoners kan betekenen. 
We voldoen aan de zorgplicht die de WMEBV voorschrijft. Door een verbeterde samenwerking met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en de Formulierenbrigade kunnen inwoners hier terecht wanneer zij vragen hebben over digitale zaken van de overheid.

Omgevingswet
In 2023 zijn alle voorbereidingen getroffen om op 1 januari 2024 de eerste fase van de Omgevingswet in te voeren. De meeste nadruk lag op het zorgen dat de inwoner via het nieuwe digitale stelsel (OLO) de aanvragen kan doen. Verder werd alle beleid aangepast aan de Omgevingswet, werden processen vastgesteld, collega’s opgeleid en werden zowel intern als extern verschillende presentaties gegeven om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de veranderingen.  Ook is veel aandacht besteed aan de dienstverlening. Verder is gewerkt aan het Omgevingsplan, een van de kerninstrumenten onder de Omgevingswet. De implementatie van deze eerste fase vormt een stevige basis voor de verdere uitrol van de Omgevingswet in de komende jaren.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Dat het doel niet gehaald is komt door de enorme drukte rondom de belastingaanslagen in februari en maart. Het aantal telefoontjes hierover was veel groter (van 3398 naar 6926) dan andere jaren.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Niet vastgesteld
Toelichting: : De gemiddelde waardering is een stuk verbeterd sinds vorig jaar. Het hoogst beoordeeld wordt de gastgerichtheid (7,3), het laagst de bereikbaarheid (6,7). 

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Na een bezoek aan Burgerzaken ontvangt de klant een enquête met vragen over de dienstverlening. Onze dienstverlening kan op 16 onderdelen beoordeeld worden. Vooral de vriendelijkheid van de medewerkers en hun bereidheid om te helpen worden  positief (8,7) beoordeeld. De prijs van het product wordt het laagst (6,7) beoordeeld.

Terug naar navigatie - Toelichting

ToelichtingDoel gehaald: Nee
Toelichting: Het taalgebruik van de website wordt gewaardeerd. De inwoner  is minder tevreden over de vindbaarheid van de informatie. Het is niet duidelijk hoelang een procedure duurt.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Klachten zijn gegrond als de gemeente een fout heeft gemaakt of tekort is geschoten. De gemeente leert van een gegronde klacht. Procedures worden aangescherpt en zo verbeteren wij onze dienstverlening

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Dit komt doordat klachten te laat worden opgepakt, klachten na afhandeling niet direct worden afgemeld in het zaaksysteem en het onderzoek (in overleg met de inwoner) meer tijd in beslag neemt.

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Niet gemeten
Toelichting: Voor het eerste halfjaar van 2023 hebben we een conceptrapportage, voor het tweede halfjaar hebben we deze nog niet. Over heel 2023 kan  nog geen uitspraak worden gedaan over waardering(en).

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Niet bekend
Toelichting: In december 2023 is het klantvolgsysteem dichtgezet in verband met een hoog risico op een hack. Alle gegevens zijn daarbij verloren gegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 7 Inrichting van de stad

Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 7 Inrichting van de stad Lasten begroting na wijziging Baten begroting na wijziging Saldo begroting na wijziging Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -96 0 -96 -34 0 -34
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen -199 28 -171 -193 44 -149
820.46 Volkshuisvestingsbeleid -828 361 -467 -852 351 -501
822.36 Woonwagenhuisvesting -286 65 -221 -203 56 -147
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) -1.409 454 -954 -1.282 451 -831
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
810.11 Strategie en programmacoordinatie -209 36 -173 -220 24 -195
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -5.341 4.444 -897 -4.850 3.825 -1.026
830.18 Grondexploitatie oosterheem -7.462 7.460 -2 -4.390 4.390 0
830.42 Grondexploitatie palenstein -2.725 2.725 0 -2.386 2.386 0
830.73 Grondbedrijf algemeen -20 262 243 -2.359 2.496 136
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden -1.833 1.608 -225 -1.351 1.351 0
830.75 Grondbedrijf projecten in voorbereiding 0 0 0 0 0 0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering -14.945 14.945 0 -8.402 8.402 0
830.80 Binnenstad -455 455 0 0 0 0
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) -1.748 4.304 2.556 -1.645 4.294 2.649
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) -593 502 -91 -481 338 -142
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) -35.330 36.741 1.410 -26.084 27.507 1.423
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -1.732 32 -1.700 -1.697 0 -1.697
822.36 Woonwagenhuisvesting -255 0 -255 -82 0 -82
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) -1.987 32 -1.955 -1.779 0 -1.779
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer -898 190 -708 -714 14 -699
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) -898 190 -708 -714 14 -699
Overige (7.5)
820.76 Vastgoedbeheer -1.878 1.525 -353 -1.955 1.497 -458
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) -461 0 -461 -435 0 -435
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad -1.554 0 -1.554 -1.554 0 -1.554
Totaal Overige (7.5) -3.893 1.525 -2.368 -3.944 1.497 -2.447
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing. Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Een nieuwe indicator wordt in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geformuleerd. 
Toelichting: In 2023 zijn er 6 bestemmingsplannen vastgesteld: 

 • Hugo de Grootlaan/Aletta Jacobslaan Oosterheem
 • Sea Tower, Engelandlaan 270
 • Zilverstraat
 • Eleanor Rooseveltlaan 3-29
 • Centraal Park
 • Motion college

Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing. 
Toelichting: We begroten niet op leegstand. Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Over 2023 stonden minder dan 1% van het aantal vierkante meters leeg.