Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Saldo begroting na wijziging Saldo jaarrekening
0.1 Bestuur
Baten 0 737
Lasten -5.858 -5.523
Totaal 0.1 Bestuur -5.858 -4.785
0.10 Mutaties reserves
Baten 63.694 112.669
Lasten -49.485 -98.491
Totaal 0.10 Mutaties reserves 14.209 14.178
0.2 Burgerzaken
Baten 1.443 1.677
Lasten -7.162 -7.348
Totaal 0.2 Burgerzaken -5.719 -5.671
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten 4.324 4.315
Lasten -1.059 -1.059
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.265 3.256
0.4 Overhead
Baten 108 243
Lasten -48.628 -48.709
Totaal 0.4 Overhead -48.520 -48.466
0.5 Treasury
Baten 4.673 5.065
Lasten -804 -822
Totaal 0.5 Treasury 3.869 4.242
0.61 OZB woningen
Baten 26.463 26.492
Lasten -2.170 -2.110
Totaal 0.61 OZB woningen 24.293 24.382
0.62 OZB niet-woningen
Baten 17.343 17.887
Lasten -722 -1.143
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 16.620 16.743
0.63 Parkeerbelasting
Baten 2.008 1.984
Lasten 0 0
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 2.008 1.984
0.64 Belastingen overig
Baten 727 646
Lasten -138 -262
Totaal 0.64 Belastingen overig 589 384
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 269.243 273.787
Lasten 930 0
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 270.173 273.787
0.8 Overige baten en lasten
Baten 724 586
Lasten -4.906 -645
Totaal 0.8 Overige baten en lasten -4.182 -58
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten 0 229
Lasten -327 -366
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -327 -136
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten 0 20
Lasten -11.063 -11.298
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -11.063 -11.277
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten 868 959
Lasten -6.876 -5.948
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid -6.008 -4.989
2.1 Verkeer en vervoer
Baten 1.377 1.411
Lasten -28.284 -25.142
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer -26.907 -23.731
2.2 Parkeren
Baten 0 0
Lasten -1.226 -1.300
Totaal 2.2 Parkeren -1.226 -1.300
3.1 Economische ontwikkeling
Baten 0 0
Lasten -105 -108
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling -105 -108
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten 11.103 6.081
Lasten -6.303 -4.801
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.800 1.281
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Baten 399 368
Lasten -676 -719
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -277 -351
3.4 Economische promotie
Baten 739 662
Lasten -2.979 -2.697
Totaal 3.4 Economische promotie -2.240 -2.035
4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten 41 35
Lasten -155 -124
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs -114 -89
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten 1.873 2.146
Lasten -12.476 -12.790
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting -10.603 -10.644
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Baten 8.117 7.624
Lasten -14.131 -13.845
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -6.014 -6.221
5.1 Sportbeleid en activering
Baten 713 729
Lasten -2.275 -2.231
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering -1.562 -1.503
5.2 Sportaccommodaties
Baten 2.971 4.327
Lasten -6.129 -7.608
Totaal 5.2 Sportaccommodaties -3.158 -3.281
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten 2.180 1.925
Lasten -8.989 -8.585
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -6.809 -6.660
5.4 Musea
Baten 84 85
Lasten -1.795 -1.808
Totaal 5.4 Musea -1.711 -1.723
5.5 Cultureel erfgoed
Baten 0 0
Lasten -277 -211
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed -277 -211
5.6 Media
Baten 1.185 1.085
Lasten -4.922 -4.955
Totaal 5.6 Media -3.737 -3.869
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten 319 444
Lasten -14.851 -13.887
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -14.532 -13.443
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten 13.012 13.680
Lasten -24.617 -33.240
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -11.605 -19.560
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Baten 123 135
Lasten -9.692 -9.526
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -9.570 -9.391
6.3 Inkomensregelingen
Baten 50.145 51.869
Lasten -80.459 -81.309
Totaal 6.3 Inkomensregelingen -30.315 -29.440
6.4 WSW en beschut werk
Baten 0 172
Lasten -8.429 -8.258
Totaal 6.4 WSW en beschut werk -8.429 -8.086
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten 2.897 3.134
Lasten -15.063 -15.135
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie -12.167 -12.001
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten 1.075 999
Lasten -9.915 -9.908
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -8.840 -8.909
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Baten 0 0
Lasten -13.286 -12.960
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -13.286 -12.960
6.71B Begeleiding (WMO)
Baten 150 106
Lasten -8.170 -2.585
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) -8.020 -2.479
6.71C Dagbesteding (WMO)
Baten 0 0
Lasten -2.423 2
Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO) -2.423 2
6.72A Jeugdhulp begeleiding
Baten 0 90
Lasten -14.765 -10.979
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding -14.765 -10.889
6.72B Jeugdhulp behandeling
Baten 0 0
Lasten -4.000 -6.844
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling -4.000 -6.844
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
Baten 0 0
Lasten -5.500 -5.099
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding -5.500 -5.099
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
Baten 0 -102
Lasten -5.522 -4.023
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -5.522 -4.125
6.73A Pleegzorg
Baten 0 0
Lasten -3.118 -2.628
Totaal 6.73A Pleegzorg -3.118 -2.628
6.73B Gezinsgericht
Baten 0 0
Lasten -3 -1.510
Totaal 6.73B Gezinsgericht -3 -1.510
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Baten 0 0
Lasten -700 -5.549
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -700 -5.549
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Baten 0 0
Lasten -16.800 -17.704
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf -16.800 -17.704
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Baten 0 0
Lasten -9.310 -5.370
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -9.310 -5.370
6.74C Gesloten plaatsing
Baten 0 0
Lasten 0 -2.987
Totaal 6.74C Gesloten plaatsing 0 -2.987
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Baten 80 80
Lasten -470 -345
Totaal 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -390 -265
6.82A Jeugdbescherming
Baten 0 0
Lasten -3.242 -2.021
Totaal 6.82A Jeugdbescherming -3.242 -2.021
6.82B Jeugdreclassering
Baten 0 0
Lasten -500 -1.234
Totaal 6.82B Jeugdreclassering -500 -1.234
7.1 Volksgezondheid
Baten 7.935 2.405
Lasten -9.605 -4.106
Totaal 7.1 Volksgezondheid -1.670 -1.700
7.2 Riolering
Baten 8.056 8.087
Lasten -6.835 -8.503
Totaal 7.2 Riolering 1.220 -417
7.3 Afval
Baten 19.279 19.352
Lasten -12.910 -12.963
Totaal 7.3 Afval 6.369 6.389
7.4 Milieubeheer
Baten 2.204 1.214
Lasten -4.829 -3.746
Totaal 7.4 Milieubeheer -2.625 -2.531
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten 697 922
Lasten -769 -746
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -72 176
8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten 2.252 1.316
Lasten -9.241 -7.073
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving -6.989 -5.757
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Baten 15.647 10.854
Lasten -15.121 -12.508
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 526 -1.654
8.3 Wonen en bouwen
Baten 5.134 4.004
Lasten -7.923 -8.744
Totaal 8.3 Wonen en bouwen -2.789 -4.740

Verdeling Taakvelden

Terug naar navigatie - Verdeling Taakvelden

 

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma Taakvelden Produkten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 400.01 - Onderwijshuisvesting
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 610.01 - Participatie
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 920.01 - Kwijtschelding van belastingen
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.1 - Economische ontwikkeling 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.25 - Beheer warenmarkten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 3.4 - Economische promotie 310.15 - Economische ontwikkeling
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.2 - Onderwijshuisvesting 400.01 - Onderwijshuisvesting
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 400.01 - Onderwijshuisvesting
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.04 - Onderwijsachterstanden
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.06 - Voortijdig schoolverlaten
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.07 - Leerlingenvervoer
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 480.08 - Zorgstructuur onderwijs
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.3 - Inkomensregelingen 610.02 - Hoogwaardig handhaven
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.3 - Inkomensregelingen 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.3 - Inkomensregelingen 920.01 - Kwijtschelding van belastingen
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.4 - WSW en beschut werk 611.03 - Wet sociale werkvoorziening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 6.5 - Arbeidsparticipatie 610.01 - Participatie
2. Samen leven en ondersteunen 0.10 - Mutaties reserves 682.01 - Jeugd voorzieningen
2. Samen leven en ondersteunen 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.01 - Universele preventie jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 671.03 - Maatwerk jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 714.01 - Gezondheidszorg
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.01 - Wmo algemene voorziening
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.01 - Universele preventie jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.02 - Selectieve preventie jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 671.03 - Maatwerk jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 670.01 - Wmo algemene voorziening
2. Samen leven en ondersteunen 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
2. Samen leven en ondersteunen 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 671.03 - Maatwerk jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.4 - WSW en beschut werk 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.4 - WSW en beschut werk 670.01 - Wmo algemene voorziening
2. Samen leven en ondersteunen 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 670.01 - Wmo algemene voorziening
2. Samen leven en ondersteunen 6.71a - Hulp bij het huishouden (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.71b - Begeleiding (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.71c - Dagbesteding (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
2. Samen leven en ondersteunen 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 671.03 - Maatwerk jeugd
2. Samen leven en ondersteunen 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.72a - Jeugdhulp begeleiding 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.72a - Jeugdhulp begeleiding 682.01 - Jeugd voorzieningen
2. Samen leven en ondersteunen 6.72b - Jeugdhulp behandeling 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.73a - Pleegzorg 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.73b - Gezinsgericht 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.74c - Gesloten plaatsing 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 670.04 - Wmo preventie
2. Samen leven en ondersteunen 6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
2. Samen leven en ondersteunen 6.82a - Jeugdbescherming 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 6.82b - Jeugdreclassering 671.04 - Specialistische jeugdhulp
2. Samen leven en ondersteunen 7.1 - Volksgezondheid 670.04 - Wmo preventie
2. Samen leven en ondersteunen 7.1 - Volksgezondheid 714.01 - Gezondheidszorg
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.10 - Mutaties reserves 723.36 - Milieubeleid
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.10 - Mutaties reserves 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.10 - Mutaties reserves 810.48 - Groot onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.63 - Parkeerbelasting 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.8 - Overige baten en lasten 922.33 - Algemene baten en lasten stadsbeheer
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 1.2 - Openbare orde en veiligheid 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.1 - Verkeer en vervoer 810.18 - Algemeen beheer
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.1 - Verkeer en vervoer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.1 - Verkeer en vervoer 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.1 - Verkeer en vervoer 810.48 - Groot onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 2.2 - Parkeren 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 723.36 - Milieubeleid
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.18 - Algemeen beheer
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.48 - Groot onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.2 - Riolering 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.2 - Riolering 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.3 - Afval 721.19 - Afvalinzameling
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.4 - Milieubeheer 723.36 - Milieubeleid
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.4 - Milieubeheer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.4 - Milieubeheer 810.48 - Groot onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 810.38 - Exploitaties
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.18 - Algemeen beheer
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.48 - Groot onderhoud
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 002.31 - Evenementen
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 530.05 - Strategisch beleid sport
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
4. Vrije tijd 3.4 - Economische promotie 002.31 - Evenementen
4. Vrije tijd 4.1 - Openbaar basisonderwijs 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
4. Vrije tijd 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
4. Vrije tijd 5.1 - Sportbeleid en activering 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
4. Vrije tijd 5.1 - Sportbeleid en activering 530.05 - Strategisch beleid sport
4. Vrije tijd 5.2 - Sportaccommodaties 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 002.31 - Evenementen
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 540.03 - Cultuur
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 541.16 - Monumentenbeleid
4. Vrije tijd 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
4. Vrije tijd 5.4 - Musea 540.03 - Cultuur
4. Vrije tijd 5.4 - Musea 630.02 - Welzijnsaccommodaties
4. Vrije tijd 5.5 - Cultureel erfgoed 541.16 - Monumentenbeleid
4. Vrije tijd 5.6 - Media 540.03 - Cultuur
4. Vrije tijd 5.6 - Media 630.02 - Welzijnsaccommodaties
4. Vrije tijd 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
4. Vrije tijd 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5. Veiligheid 0.10 - Mutaties reserves 140.18 - Handhaving openbare ruimten
5. Veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 002.27 - Veiligheid en openbare orde
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.27 - Veiligheid en openbare orde
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.18 - Handhaving openbare ruimten
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde
5. Veiligheid 1.2 - Openbare orde en veiligheid 140.28 - Opvang zwerfdieren
5. Veiligheid 7.4 - Milieubeheer 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
5. Veiligheid 8.3 - Wonen en bouwen 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
6. Dienstverlening en participatie 0.1 - Bestuur 001.01 - Functioneren bestuur
6. Dienstverlening en participatie 0.1 - Bestuur 001.06 - Griffie
6. Dienstverlening en participatie 0.10 - Mutaties reserves 003.01 - Publieksplein
6. Dienstverlening en participatie 0.2 - Burgerzaken 002.21 - Basisregistraties ppl
6. Dienstverlening en participatie 0.2 - Burgerzaken 003.01 - Publieksplein
6. Dienstverlening en participatie 0.2 - Burgerzaken 820.16 - Wabo-vergunningen
6. Dienstverlening en participatie 0.4 - Overhead 820.16 - Wabo-vergunningen
6. Dienstverlening en participatie 0.8 - Overige baten en lasten 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)
6. Dienstverlening en participatie 2.1 - Verkeer en vervoer 820.16 - Wabo-vergunningen
6. Dienstverlening en participatie 3.1 - Economische ontwikkeling 001.01 - Functioneren bestuur
6. Dienstverlening en participatie 8.1 - Ruimte en leefomgeving 820.16 - Wabo-vergunningen
6. Dienstverlening en participatie 8.3 - Wonen en bouwen 820.16 - Wabo-vergunningen
7. Inrichting van de stad 0.1 - Bestuur 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 830.73 - Grondbedrijf algemeen
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 0.10 - Mutaties reserves 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
7. Inrichting van de stad 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
7. Inrichting van de stad 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 0.4 - Overhead 820.76 - Vastgoedbeheer
7. Inrichting van de stad 0.4 - Overhead 960.30 - Saldi van kostenplaatsen directie stad
7. Inrichting van de stad 0.5 - Treasury 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
7. Inrichting van de stad 0.5 - Treasury 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
7. Inrichting van de stad 0.8 - Overige baten en lasten 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 2.1 - Verkeer en vervoer 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 820.76 - Vastgoedbeheer
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 3.4 - Economische promotie 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
7. Inrichting van de stad 3.4 - Economische promotie 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 830.80 - Binnenstad
7. Inrichting van de stad 8.1 - Ruimte en leefomgeving 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.42 - Grondexploitatie palenstein
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.73 - Grondbedrijf algemeen
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
7. Inrichting van de stad 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 822.36 - Woonwagenhuisvesting
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
7. Inrichting van de stad 8.3 - Wonen en bouwen 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 922.98 - Dekking eenmalig concern
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.5 - Treasury 913.01 - Beleggingen (exploitatie)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.5 - Treasury 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.5 - Treasury 915.01 - Treasury
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.61 - OZB woningen 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.62 - OZB niet-woningen 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.64 - Belastingen overig 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 921.01 - Algemene uitkering
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.8 - Overige baten en lasten 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.4 - Economische promotie 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 7.2 - Riolering 002.47 - Belastingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 7.3 - Afval 002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 909.09 - Vennootschapsbelasting
Overzicht overhead 0.1 - Bestuur 999.15 - Juridische Advisering en Bestuursondersteuning
Overzicht overhead 0.10 - Mutaties reserves 999.15 - Juridische Advisering en Bestuursondersteuning
Overzicht overhead 0.10 - Mutaties reserves 999.26 - Overhead Strategie, Beleid, programma’s
Overzicht overhead 0.10 - Mutaties reserves 999.99 - Concern
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 002.29 - Communicatie
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.10 - Directie
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.11 - Communicatie
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.12 - Financiën
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.13 - Concerncontrol
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.14 - Personeel en organisatie
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.15 - Juridische Advisering en Bestuursondersteuning
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.18 - Informatie & Automatisering
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.23 - Overhead vrije tijd
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.24 - Overhead Zorg en JGH
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.25 - Overhead Inkomen en Zekerheid
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.26 - Overhead Strategie, Beleid, programma’s
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.27 - Overhead Publieksplein
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.33 - Overhead Stedelijke ontwikkeling
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.35 - Afdelingsoverhead Projectenbureau
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.36 - Overhead Veilgheid, Vergunningen en Handhaving
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.37 - Vastgoed
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.38 - Overhead Stadsbeheer
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.39 - Overhead Afvalinzameling
Overzicht overhead 0.4 - Overhead 999.99 - Concern
Overzicht overhead 0.8 - Overige baten en lasten 999.99 - Concern