Uitgaven

3,33%
€ -19.401
x €1.000
3,33% Complete

Inkomsten

0,17%
€ 990
x €1.000
0,17% Complete

Saldo

177,01%
€ -18.411
x €1.000

Programma 5 Veiligheid

Uitgaven

3,33%
€ -19.401
x €1.000
3,33% Complete

Inkomsten

0,17%
€ 990
x €1.000
0,17% Complete

Saldo

177,01%
€ -18.411
x €1.000

Afbeelding Doelenboom Programma 5

Algemene doelstelling: Veiligheid en leefbaarheid

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling: Veiligheid en leefbaarheid


Veiligheid en leefbaarheid
De nieuwe kadernota “Voor een veilig Zoetermeer, Kadernota veiligheidsbeleid 2023-2026" is vastgesteld. Daarmee zijn ook de speerpunten voor de vier jaar van de looptijd van dit beleid vastgesteld.   

De speerpunten zijn:

 1. Problematische jeugd(groepen) 
 2. Ondermijning 
 3. Extremisme en maatschappelijk ongenoegen 
 4. Digitale criminaliteit 
 5. Zorg en Veiligheid

Voor het verbeteren van de veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers van onze stad wordt wijkgericht ingezet. Er wordt actief samengewerkt met veiligheidspartners zoals het Openbaar Ministerie, de brandweer en de politie en met partners uit het sociaal domein, zoals zorgaanbieders, Veilig Thuis en jeugdreclassering en –bescherming.  
 
De aanpak van ondermijning is voortgezet en verbreed met enkele nieuwe thema's: drugscriminaliteit, vastgoedcriminaliteit en onvergunde prostitutie. Er is een uitvoeringnotie vastgesteld door de gemeenteraad waarin de aanpak op deze nieuwe en de bestaande thema's beschreven staat.  
 
In 2023 is Zoetermeer opgeschrikt door enkele heftige incidenten. In de wijk Oosterheem vonden in het najaar twee explosies plaats. Deze explosies zorgen voor onrust onder de bewoners.  Daarnaast werd een nieuwe fenomeen “meidengeweld” zichtbaar. Dit fenomeen is door de jeugdmarshall opgepakt en er is een plan van aanpak opgemaakt.

Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Terug naar navigatie - Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning


Huiselijk geweld
 
Het aantal gevallen van huiselijk geweld is met 25% afgenomen. In 2022 was er nog sprake van een forse toename van 56%. In 2023 heeft de politie 191 gevallen geregistreerd. In 2022 zijn 255 gevallen geregistreerd. Een daling van het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld betekent niet automatisch dat het aantal opgelegde tijdelijk huisverboden ook daalt. Dat was in 2023 alleen wel het geval. In 2022 zijn 59 tijdelijk huisverboden opgelegd. In 2023 waren dat er 49. Procentueel gezien is de daling 21%. Die daling is lager dan de daling van het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld. 
Het traject van hulp- en zorgverlening wordt altijd na een huisverbod opgestart. Voor dader, slachtoffer en kinderen. Ook worden veiligheidsafspraken voor de toekomst gemaakt. Soms is het huiselijk geweldincident de directe aanleiding om een scheiding aan te vragen of de relatie te beëindigen.  
 
Woonoverlast 
Het college heeft de beleidsregel Terugdringen Woonoverlast 2023 Zoetermeer in november 2023 vastgesteld. De evaluatie vindt plaats in 2024. 
 
In totaal zijn in 2023 284 concrete casussen geregistreerd. Daarvan zijn er 171 afgerond. Het aantal openstaande casussen is 113. In 71 openstaande casussen gaat het om corporatiewoningen. Het aantal openstaande casussen van koopwoningen is aanzienlijk lager, namelijk 31. De overige 11 openstaande casussen hebben betrekking op particuliere huurwoningen.  
 
Onderstaand een aantal voorbeelden van woonoverlast waar het team Woonoverlast in de dagelijkse praktijk mee wordt geconfronteerd.  

 • Geluidsoverlast die door één bewoner (de directe buurman, of –vrouw), maar soms ook door meer bewoners in een straat wordt ervaren.  
 • Geluidsoverlast veroorzaakt door personen met een zorgcomponent.  
 • Buren die elkaar wederzijds beschuldigen van het veroorzaken van woonoverlast.  
 • Personen met verward gedrag en/of een verslavingscomponent. 
 • Personen die kampen met verzamelwoede.  
 • Personen die hun woning ernstig tot zeer ernstig bevuilen.  
 • Personen die veel huisdieren hebben. Dit leidt vooral tot ‘hygiënische overlast'. Denk aan stank en het aantrekken van ongedierte.

Voorbeelden van acties die het team Woonoverlast onderneemt zijn: Gesprekken met alle betrokkenen, het laten regelen van zorg- en hulpverlening, het afleggen van huisbezoeken, het laten schoonmaken van een woning, het regelen van tijdelijk onderdak en het organiseren van mediation.  
 
Tabel 5.1 bevat de aantallen uit 2023. Er is een onderverdeling gemaakt naar woonoverlast vanuit koopwoningen, huurwoningen van corporaties en huurwoningen van particulieren. 

Woonoverlast aantallen 2023 Koop Corporatie Particulier aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lopende casuïstiek Afgeronde casuïstiek Lopende casuïstiek Afgeronde casuïstiek Lopende casuïstiek Afgeronde casuïstiek Totaal casuïstiek
Centrum 5 3 9 15 0 5 37
Meerzicht 7 8 15 25 0 0 55
Buytenweg 1 9 15 38 1 1 65
De Leyens 2 5 3 4 1 1 16
Seghwaert 9 12 11 9 4 0 45
Noordhove 5 5 3 1 5 0 19
Rokkeveen 1 5 3 6 0 0 15
Oosterheem 1 9 12 9 0 1 32
Totaal 31 56 71 107 11 8 284

Toelichting:
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal woninginbraken is gelijk gebleven. Net als in 2022 werd er in 2023 in 97 woningen ingebroken. De doelstelling is ruimschoots gehaald.  
Opmerkelijk genoeg is ook digitale criminaliteit gedaald: met 11%. Door de immer toenemende digitalisering van de samenleving, denk ook aan de spectaculaire opmars van kunstmatige intelligentie vorig jaar, ligt een toename voor de hand. Dat is niet het geval.

Doelstelling 5.2 Bevorderen/ behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Terug naar navigatie - Doelstelling 5.2 Bevorderen/ behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk


Handhaving: 
I
n 2023 heeft Team Handhaving totaal ruim 10.660 meldingen verwerkt. Dit is een stijging van 18,6% ten opzichte van 2022. Team Handhaving is gegroeid door gebruik te maken van inhuurkrachten. Het aantrekken van vaste medewerkers blijft lastig door de marktwerking. Team Handhaving is een team geworden met veel jonge medewerkers. Op dit moment bestaat het team uit ruim 35 fte (30 boa's/toezichthouders, teammanager, marktmeester, administratieve ondersteuning).
 
Het team heeft zich ook in 2023 gericht op het ritme van de stad, waaronder scholenaanpak, parkeerproblematiek, wrak- en weesfietsen en de specialismen in het team; wijkzorg, jeugd, evenementen, ondermijning, drank- en horeca en flora en fauna. 
 
Dankzij de extra (tijdelijke) gelden voor ondermijning, is het aantal ondermijningsboa's uitgebreid. Hierdoor hebben 73 controles plaatsgevonden naar aanleiding van signalen. Daarnaast hebben de ondermijningsboa's meegewerkt aan 6 grote controles in samenwerking met politie en ketenpartners en aan twee controles met speurhonden. Ook zijn 11 controles voor het Digitaal Opkoop Register (DOR) uitgevoerd. 
 
In 2023 hebben er minder controles voor de Alcoholwet plaatsgevonden door het vertrek van de gespecialiseerde boa in Q2 van 2023 en achterstand bij Justis voor het beëdigen van de boa. Hierdoor was in een deel van 2023 geen beëdigd specialist Alcoholwet  waardoor er in die periode minder controles hebben plaatsgevonden.  In 2023 is er een start gemaakt om de sportverenigingen te bezoeken om zo bewustwording te creëren en overtredingen aan te pakken. 
 
Cameratoezicht 
Ook in 2023 is op diverse locaties tijdelijk cameratoezicht ingesteld om verstoring van de openbare orde tegen te gaan en te handhaven. In Zoetermeer waren eind 2023 in totaal 22 camera's geïnstalleerd.  Er is sprake van vast en tijdelijk cameratoezicht. De uitvoering en het toezicht zijn belegd bij politie Eenheid Den Haag op basis van het convenant cameratoezicht. 
 
Het vaste cameratoezicht wordt vierjaarlijks geëvalueerd. In afstemming met de Lokale Driehoek is dit in 2022 verlengd tot eind 2026. Het vaste cameratoezicht is gericht op de horeca rondom het Stadhuisplein en bij het SilverDome (Van der Hagenstraat), de Mandelabrug en een klein gebied in de wijk Buytenwegh.  Het tijdelijke cameratoezicht fluctueert per jaar en wordt in afstemming met de Lokale Driehoek daar waar nodig als gevolg van verstoring van de openbare orde, ingesteld.  
 
De gemeente betaalt hiervoor een vast bedrag per camera per jaar en de installatie- en verwijderingskosten. 
  
Jaarwisseling 
Elk jaar treft de gemeente Zoetermeer samen met partners zoals politie, brandweer, particuliere beveiliging, Gro-up en buurpreventie, maatregelen om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen en waarbij overlast en schade zoveel mogelijk worden voorkomen.  
 
In plaats van vuurwerkshows zijn dit jaar voor het eerst op de Markt twee lasershows op muziek georganiseerd. Een lasershow voor kinderen op de vroege avond en een lasershow om middernacht om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden.   
 
Het traditionele jongerenfeest in het SilverDome is door ongeveer 1500 jongeren bezocht. 
 
De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar € 52.787. Dit betekent een afname van € 17.067 (- 24%) ten opzichte van de schade tijdens de jaarwisseling 2022/2023. Ongeveer 53% procent van de totale schade is veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Dit jaar is de kostenpost schade aan verharding met 61% afgenomen. Verharding (€ 15.350) en afvalbakken (€ 19.799) vormen ook deze jaarwisseling de grootste schadeposten. Preventieve maatregelen die getroffen zijn, zijn onder andere het afsluiten van afvalbakken, ondergrondse containers en milieu-eilanden, het verwijderen van brandbaar materiaal en het aanwijzen van vuurwerkvrije zones. 
 
Dit jaar is een nieuwe campagne “Denk Na, Hou het Heel” gelanceerd om bewustwording onder inwoners te creëren over de kosten van de aangerichte schade. Daarnaast is de campagne Helpende Hens voortgezet. Met deze campagne worden inwoners gewezen op het op een juiste en veilige manier gebruik maken van oliedrums en vuurtonnen waardoor op schade aan verharding kan worden voorkomen.

Toelichting:
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Er is tot nu toe twee keer eerder een 8 gegeven. Dat was in de 2020 en 2021. Er is geen duiding te geven waarom het veiligheidsgevoel is vergroot.

Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Terug naar navigatie - Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad


Aanpak Problematische Jeugd(groepen) 

 
In 2023 is de door de lokale driehoek geprioriteerde aanpak op het Zoetermeerse rivaliserende jeugdnetwerk voortgezet. Deze aanpak is in 2022 aangevangen in verband met de steek- en schietincidenten waarbij Zoetermeerse jongeren zowel als daders en slachtoffer in beeld kwamen bij politie. Met politie, Openbaar Ministerie, (jeugd)reclassering, jongerenwerk en andere partners is groepsgericht, persoonsgericht en fenomeengericht inzet gepleegd om het geweld in Zoetermeer tussen deze jongeren terug te dringen.  
De aanpak op dit jeugdnetwerk lijkt effect te hebben. In 2023 zijn er geen zware geweldsincidenten geweest tussen jongeren in dit jeugdnetwerk en is een groot gedeelte van de (eerder betrokken) jongeren geen onderdeel meer van het jeugdnetwerk. Een deel van de jongeren komt nog in beeld bij politie. Begin 2024 zal de lokale driehoek besluiten hoe er vervolg gegeven wordt aan deze aanpak. 
 
Er zijn 2023 lokaal (d.w.z. in Zoetermeer) geen nieuwe problematische jeugdgroepen in beeld gekomen. Er zijn dus geen nieuwe groepen aangepakt.  
De problematiek rondom excessief geweld en rivaliserende jeugdgroepen is ook regionaal bestreden. In dit kader wordt er samengewerkt met Politie, Openbaar Ministerie, Gemeente Den Haag, gemeente Delft en het regionale Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Er zijn in het voorjaar van 2023 rapporten opgeleverd over deze problematiek in onze regio en zijn er aanbevelingen gedaan om deze problematiek aan te pakken. Zoetermeer is gastheer geweest van een grote regionale bijeenkomst met meer dan 250 professionals werkzaam op het thema van rivaliserende jeugd.  
De raad is middels een informatiebijeenkomst in april 2023 geïnformeerd over deze rapporten en samenhangende fenomenen (hybride jeugdcultuur, de rol van drillrap en problematisch groepsgedrag). De regionale aanpak wordt voortgezet aan de hand van de aanbevelingen uit de opgeleverde rapporten. 

Persoonsgerichte aanpak jeugd (PGA Jeugd):  
In 2023 is de PGA Jeugd voortgezet. In totaal hebben circa 125 jongeren onderdeel uitgemaakt van de PGA jeugd. In 2023 zijn er circa 45 nieuwe persoonsgerichte aanpakken opgestart. Opvallende ontwikkeling van 2023 was dat er, meer dan in voorgaande jaren, meiden in de aanpak terecht zijn gekomen vanwege hun betrokkenheid bij geweldsincidenten. Circa 15 personen zijn in de aanpak opgenomen in verband met het ‘meidengeweld’.  
 
Naar aanleiding van het meidengeweld dat heeft plaatsgevonden in Zoetermeer, is er een plan van aanpak opgesteld door de jeugdmarshall. Hiermee moet voorkomen worden dat er een herhaling gaat plaatsvinden van geweld tussen scholieren, nav gedrag/activiteiten op social media. 
Scholen zijn hierin meegenomen en hebben zelf ook maatregelen getroffen om het gedrag van leerlingen op social media kanalen te kunnen monitoren. Nav dit plan van aanpak is ook een memo naar de raad gestuurd. 
  
Scholen kunnen gebruik maken van een breed pakket aan preventieve interventies, aangeboden door de gemeente. Veel scholen maken hiervan reeds gebruik. 
 
IPTA 
De intensieve coachingmethodiek IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid) is in 2023 breder ingezet. De doelgroep is uitgebreid met jongeren die dreigen af te glijden in ondermijnende (drugs)criminaliteit. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met omliggende gemeenten om de methodiek in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid, ook in die gemeenten uit te rollen. Om de groei van het aantal aanmeldingen aan te kunnen is in 2023 een derde IPTA-coach gestart. In 2023 zijn met IPTA, 58 jongeren begeleid. Hiervan zijn er 28 in 2023 gestart, de overige zijn al eerder gestart en waren in 2023 nog in begeleiding.  
 
RIO 
Met de Zoetermeerse RIO (Reïntegratie officier) is in 2023 ingezet op een persoonsgerichte aanpak van jongvolwassen HIC (High Impact Crimes)-gedetineerden. Binnen deze aanpak wordt er samengewerkt met partners uit de strafrechtketen (gevangeniswezen, reclassering, politie en Openbaar Ministerie) om de ex-gedetineerden op een goede manier terug te laten keren in de maatschappij en recidive te voorkomen. In 2023 zijn er 17 (ex-)gedetineerden onderdeel geweest van deze aanpak, waarvan er 13 in 2023 zijn gestart. De overige waren al eerder opgepakt en in 2023 nog in begeleiding. 
 
Preventieve Interventies 
In 2023 zijn met Rijksbijdragen de volgende acties en projecten op preventief gebied uitgevoerd: 
 
Het project Dealbreakers is in 2023 voortgezet. Dit project richt zich op het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit. Vanuit het project is aangesloten bij “Learning Community Dealbreakers” onder leiding van Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC). Samen met gemeenten uit de regio zijn ervaringen uitgewisseld over de inzet van diverse interventies. Vanuit het project worden preventieve interventies aangeboden aan diverse scholen in Middelbaar onderwijs en MBO. Scholen weten steeds beter gebruik te maken van deze interventies. 
Het project is gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en door hen geëvalueerd in het kader van de verantwoording van de subsidiegelden. 
 
Ambtenaren van het Ministerie van Justitie zijn op bezoek geweest in verband met de verantwoording van de uitgave subsidiegelden Dealbreakers. Zij waren tevreden hierover en juichen met name de lokale initiatieven toe, zoals de inzet van plaatselijk bekende rolmodellen.  
Met name de workshops, gegeven door lokaal rolmodel MC Chaos, zijn succesvol ontvangen op de twee vmbo-scholen in Zoetermeer. De nadruk ligt op talentontwikkeling en normen, waarden en straatcultuur. 
Zo is in Zoetermeer ingezet op positieve rolmodellen, zoals topscheidsrechter Serdar Gözübüyük, met schoolgerichte workshops over het maken van de juiste keuzes (afronden opleiding boven snel geld verdienen met dealen bijvoorbeeld). Ook is op drie Zoetermeerse scholen gestart met de pilot Indicator, een signaleringstool met het doel om de veiligheidsrisico's per klas en per leerling op een wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart te brengen en de risico's te kunnen duiden.  
 
Vanuit het actieplan Wapens en Jongeren is gewerkt met positief rolmodel MC Chaos, een lokaal rolmodel uit Zoetermeer die op scholen workshops geeft over het maken van de juiste keuzes en het ontwikkelen van eigen talenten. Daarnaast heeft Zoetermeer zich in het kader van een bewustwordingsactie tegen zinloos geweld aangemeld als vriend van Stichting Zinloos Geweld. Tenslotte is samen met Soapbox gewerkt aan het doorontwikkelen van een campagne om de veiligheidsinterventies voor netwerkpartners te ontsluiten. 
 
Eind 2023 is voorts gestart met het project Social Hub. Met dit project wordt beoogd om jonge aanwas te voorkomen door een moeilijkere groep jongeren in een kwetsbare wijk (Meerzicht) een thuis te bieden. Samen met de afdeling Vrije Tijd, de wijkregisseur en het Projectbureau wordt gewerkt aan de inrichting van een fysieke locatie waar groepsgerichte interventies kunnen worden ingezet. Professionals zullen via de Hub contact met de jongeren zoeken en leren wat echt werkt om jongeren naar een positieve levensloop toe te leiden.   
 
Schoolveiligheid 
In maart 2023 is het vernieuwde schoolveiligheidsconvenant ondertekend door de middelbare scholen, het MBO Rijnland, Openbaar Ministerie, gemeente Zoetermeer en de politie. 
Met dit vernieuwde en geactualiseerde convenant is er een voortzetting gegarandeerd van de al bestaande, goede, samenwerking tussen alle partners op gebied van schoolveiligheid. Tevens is het bijbehorende Handelingsprotocol geactualiseerd. 
 
BIBOB 
Bij het coalitieakkoord 2022-2026 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld om de Bibob-aanpak te versterken en is ruimte gecreëerd voor een Bibob-coördinator. Vanaf 1 mei 2023 is de Bibob-coördinator gestart met zijn werkzaamheden om het gehele Bibob-proces binnen de gemeente Zoetermeer te coördineren. In de eerste 4 maanden is onderzoek verricht naar de toepassing van de Wet Bibob binnen de gemeente Zoetermeer. Hieruit is gebleken dat de toepassingsgebieden in de Wet Bibob zijn uitgebreid en dat de mogelijkheden die de wet biedt, nog onvoldoende werden benut. Daarnaast is het huidige Bibob-beleid van de gemeente Zoetermeer verouderd en voldoet niet meer aan de eisen die de wet stelt. In 2023 is gestart met het actualiseren van het beleid. Dit zal in 2024, in nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten om een waterbedeffect te voorkomen, worden afgerond. 
 
Extremisme en maatschappelijk ongenoegen
In 2023 is de lijn naar de focus op voorkoming van extremisme dat is ontstaan uit maatschappelijk ongenoegen en ideologie voortgezet. 
Door in te zetten op preventie, deskundigheidsbevordering en de persoonsgerichte aanpak Contraterrorisme, extremisme en radicalisering (PGA CTER) maken we lokaal de vertaalslag naar de (inter)nationale signalen over de groei van de Soevereine beweging, de publicatie van de AIVD over het Anti- institutioneel extremisme en de dreigingen vanuit het Jihadisme, rechts-extremisme en anti-institutioneel extremisme, zoals benoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). 

Preventie
Op preventief vlak zijn er weerbaarheidstrajecten ingezet op kwetsbare individuen en groepen. 
In samenwerking met Gro-Up jongerenwerk is er een interventie ontwikkeld om jongeren minder kwetsbaar te maken voor de online leefwereld. De doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot 23 jaar, op (V)MBO-niveau, die kwetsbaar zijn voor radicalisering, extremistisch gedachtengoed en desinformatie. Zij hebben een diverse achtergrond (cultureel, politiek, gender). 
Het project Under Pressure van Diversion is ingezet om lessen gericht op desinformatie en nepnieuws te verzorgen op scholen. Tijdens deze lessen komen verschillende begrippen aan bod, zoals algoritmes, desinformatie en nepnieuws om polarisatie, isolatie, radicalisering en extremisme te voorkomen. De waarde van vrijheid van pers- en meningsuiting in een democratische samenleving wordt ook behandeld tijdens deze lessen. 
Er zijn opvoeddebatten georganiseerd door Trias Pedagogica op het weerbaar maken van oudergroepen met een migratieachtergrond. 

Deskundigheidsbevordering
Voor het blijvend investeren in, en het onderhouden van een sterk sociaal formeel en informeel netwerk is er ingezet op deskundigheidsbevordering door middel van het geven van trainingen en het organiseren van een terugkomdag. Er zijn 16 trainingen gegeven gericht op bewustwording en preventie over diverse (inter)nationale trends en fenomenen voor de professionals in Zoetermeer en de politieregio. Op de terugkomdag stonden online radicalisering en rechts-extremisme centraal. 
Voor de Expertpool    zijn er trainingen gegeven over online radicalisering binnen het Jihadisme en over het Accelerationisme . Er is breed voorgelicht over de online leefwereld, zoals gamificatie, desinformatie en online haat verspreiding. 
Binnen het professioneel netwerk is er preventief extra aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen/spanningsvelden, zoals de ontwikkelingen in het Midden-Oosten   en de verkiezingsuitslag. 

Persoonsgerichte   aanpak Contraterrorisme, extremisme en radicalisering (PGA CTER) 
In 2023 is er wederom ingezet op terugkeerders uit het strijdgebied en radicaliserende individuen. Dit om doorgroei in en het voortduren van extremisme te voorkomen. Er is hierop gehandeld volgens het plan en de doelen die zijn gesteld vanuit de PGA CTER en in het kader van nazorg. Er hebben huisbezoeken plaatsgevonden en er zijn gesprekken gevoerd met individuen en familieleden. Ook zijn personen die gedetineerd zitten in de penitentiaire inrichtingen bezocht. De gedane interventies zijn afgestemd binnen het casusoverleg in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden.  

Ondermijning 
De aanpak van ondermijning heeft gemeentebreed meer inzicht opgeleverd in de problematiek die in de stad speelt.  
De aanpak van ondermijning is in 2023 verbreed met een aantal nieuwe focusthema's, te weten: drugscriminaliteit, vastgoedcriminaliteit en illegale/onvergunde prostitutie. De bestaande focusthema's bedrijventerreinen en weerbare stad en gemeentelijke organisatie worden voortgezet. Het focusthema (nacht)horeca is afgevloeid omdat de horecagelegenheden waar de meeste problematiek zich afspeelde inmiddels uit Zoetermeer zijn verdwenen.  Deze focusthema's zijn vastgesteld voor de beleidsperiode van de kadernota “Voor een veilig Zoetermeer, Kadernota veiligheidsbeleid 2023-2026" en vastgelegd in de Uitvoeringsnotitie Aanpak Ondermijning gemeente Zoetermeer. 

Op basis van signalen is duidelijk geworden dat (bedrijfsmatige) illegale/onvergunde prostitutie met enige regelmaat in de stad voorkomt. Drugscriminaliteit, met name (straat)handel in en productie van verdovende middelen, komt veelvuldig voor. Het gros van de signalen die binnenkomen hebben betrekking op een vorm van drugscriminaliteit. Vastgoedcriminaliteit is een blinde vlek, vanuit de gemeente ontbreekt hierop het zicht. Op basis van resultaten van controles is duidelijk geworden dat ook in Zoetermeer panden misbruikt worden voor criminele activiteiten. Bovengenoemde heeft ertoe geleid dat de ondermijningsaanpak verbreed is. Door een bredere aanpak van misstanden, ook buiten de bedrijventerreinen, wordt de veiligheid en leefbaarheid in de stad vergroot. 

In 2023 is een aantal concrete resultaten geboekt. Zo hebben in het kader van de aanpak bedrijventerreinen acht integrale controledagen plaatsgevonden, waarvan twee met detectiehonden. Tijdens deze controledagen zijn hennepkwekerijen, goederen bestemd voor hennepteelt, diefstal elektriciteit en wapens aangetroffen. Daarnaast zijn overtredingen van diverse wetten en regels geconstateerd. Deze misstanden zijn/worden aangepakt via bestuurs- en/of strafrecht.  Buiten de geplande controledagen hebben ook ad hoc bestuursrechtelijke controles plaatsgevonden. Hierbij is onder andere een drugslab ontdekt, zijn illegale werknemers aangetroffen en is contact gelegd met verschillende (bonafide) ondernemers. Ook door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) is een controle uitgevoerd.  

Om de weerbaarheid van de stad en de gemeentelijke organisatie te vergroten zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. Zo zijn in de Week van de Veiligheid twee bewustwordingsbijeenkomsten voor Zoetermeerse ondernemers georganiseerd. Binnen de gemeente zijn bewustwordingspresentaties gegeven aan verschillende afdelingen. In het laatste kwartaal van 2023 heeft de MMA-campagne Vastgoedcriminaliteit plaatsgevonden.  

Interventies die op diverse scholen hebben plaatsgevonden, zijn:

 • Workshops scheidsrechter Serdar Gözübüyük;
 • Leerling en/of docentalert  (workshops/ervaringsdeskundige ondermijnend gedrag);  
 • Gastlessen bureau HALT (wapens, drugs , social media);  
 • Spreekuur bureau Halt ( op 1 vmbo school); 
 • Indicator app (als pilot op 3 verschillende scholen);  
 • Stichting tegen Zinloos Geweld ( gastlessen op gebied van wapens, drugsbezit, pesten);  
 • Workshops MC Chaos ook op andere scholen); 
 • Moeder is de Sleutel (in de wijk);  
 • Mobiele escaperooms i.v.m. “Fout Geld”. ( komend schooljaar met doorlopende leerlijn).

Veilig Stappen 
Er is een nieuw convenant Veilig Stappen nachthoreca Zoetermeer opgesteld en ondertekend door horecaondernemers, de gemeente en de politie.   
De alcoholnuttiging- en drugsverboden zijn verlengd tot en met 2027. Zij gelden onder andere op alle schoolpleinen en alle speelplekken.  

Crisisbeheersing:
Het afgelopen jaar heeft Zoetermeer samen met de andere acht regiogemeenten binnen Haaglanden hun gezamenlijke visie op gemeentelijke crisisbeheersing en het bijbehorende regionaal uitvoeringsplan tegen het licht gehouden. Daarbij is gekeken naar lokale en regionale ervaringen en naar werkbaarheid, in samenhang met landelijke ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot herijking van de uitgangspunten voor samenwerking en scherpere kaders voor de inrichting van de gemeentelijke crisisorganisaties en bevolkingszorg. Het aangescherpte regionaal kader is de grondslag voor de samenwerking binnen en tussen de gemeenten in Haaglanden om, aansluitend bij de hulpdiensten, als goed georganiseerde gemeente te kunnen functioneren in crisisbeheersing.

Toelichting:
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De trend is dat het cijfer voor de veiligheid in de stad als geheel altijd lager is dan het cijfer voor de veiligheid in de eigen buurt. Dat is ook dit jaar het geval (8,0). Na een daling in 2022 ten opzichte van 2021 is het cijfer voor 2023 wel gestegen. Hiervoor is geen directe aanleiding te benoemen. 

Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten, lasten en saldo per doelstelling (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Programma 5 Veiligheid Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) -51 0 -51
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) -2.732 5 -2.727
Behouden veiligheid in de stad (5.3) -16.618 985 -15.633

Financiën op hoofdlijnen

Doelstelling 5.2
Om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te bevorderen en te behouden is in 2023 € 2,7 mln. uitgegeven aan de kosten voor de inzet van Boa’s.

Doelstelling 5.3
Om de veiligheid in de stad te waarborgen  is in 2023 € 16,6 mln. uitgegeven aan de kosten voor de Veiligheidsregio Haaglanden. Andere uitgaven zijn onder andere de aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie, aanpak ondermijning en problematische jeugdgroepen. De inkomsten van € 1,1 mln. betreffen met name de van het Rijk verkregen middelen voor aanpak radicalisering

Voor een verklaring van verschillen tussen begroting en rekening wordt verwezen naar hoofdstuk Jaarrekening/Toelichting op het overzicht van baten en lasten.