Uitgaven

8,15%
€ -47.446
x €1.000
8,15% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 292
x €1.000
0,05% Complete

Saldo

453,35%
€ -47.153
x €1.000

Overhead

Uitgaven

8,15%
€ -47.446
x €1.000
8,15% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 292
x €1.000
0,05% Complete

Saldo

453,35%
€ -47.153
x €1.000

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling


In het programma Overhead zijn de baten en lasten opgenomen van de bedrijfsvoering van de gemeente Zoetermeer. Dit gaat om financiën en control, personeel en organisatie,  informatievoorziening & automatisering, juridische aangelegenheden & bestuursondersteuning, facilitaire zaken & huisvesting, communicatie, concerncontrol en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning.

Ombuigen en vernieuwen
De efficiëntietaakstelling van de voorstellen 105 en 107 van Ombuigen & Vernieuwen zijn volledig ingevuld. Deze voorstellen hebben betrekking op organisatieontwikkeling, efficiëntie, procesverbetering en verbeteren van de dienstverlening. Het restant van de taakstelling is ingevuld door scherper in te kopen en het vaker gebruik maken van regionale inkoopmogelijkheden.

Toelichting:
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De geraamde lasten van de overheid uitgedrukt in een percentage van de totale geraamde lasten is uitgekomen op 10% in 2023. Dat is in lijn met eerdere jaren.

Toelichting:
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De kosten van het personeel in een overheadfunctie uitgedrukt in  een percentage van de totale kosten van het personeel is uitgekomen op 34%. Dat is in lijn met eerdere jaren.

Indicatoren Overhead

Terug naar navigatie - Indicatoren Overhead
Indicatoren Overhead Peiljaar Zoetermeer Grootteklasse 100.000 –300.000 Bron
Formatie: fte per 1.000 inwoners 2023 9,3 g.n.b. Eigen gegevens uit formatieplan 2023 Eigen gegevens uit formatieplan 2023
Bezetting: fte per 1.000 inwoners 2023 8,9 g.n.b. Eigen gegevens uit formatieplan 2023
Apparaatskosten: kosten per inwoner 2023 € 1.127,54 g.n.b. Eigen jaarrekening 2023
Externe inhuur: kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2023 19,4% g.n.b. Eigen jaarrekening 2023
Overhead: % van totale lasten 2023 10,0% g.n.b. Eigen jaarrekening 2023

Gerealiseerde baten, lasten en saldo per onderdeel (inclusief reservemutaties)

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten, lasten en saldo per onderdeel (inclusief reservemutaties)
Bedragen x €1.000
Overhead Lasten jaarrekening Baten jaarrekening Saldo jaarrekening
Communicatie -2.645 0 -2.645
Concerncontrol -1.122 0 -1.122
Directie -768 0 -768
Financiën en control -5.177 77 -5.100
Facilitaire zaken & Huisvesting -7.092 98 -6.994
Informatievoorziening & Automatisering -12.030 8 -12.022
Juridische & Bestuurszaken en Inkoop -5.528 91 -5.437
Management & Afdelingsondersteuning -6.754 15 -6.740
Personeel en Organisatie -6.329 4 -6.325

Financiën op hoofdlijnen

Communicatie 
Het communicatiebudget hebben we besteed aan personele inzet voor interne en externe Communicatie(advisering), perswoordvoering, Direct Duidelijk en participatietrajecten. Door City Marketing verbeteren we de reputatie en vergroten we de naamsbekendheid van de gemeente Zoetermeer.

Concerncontrol
Concerncontrol voert de volgende taken uit:

 • De verbijzonderde interne controlefunctie
 • het organiseren van de 213a onderzoeken, het vormgeven aan de rol van CISO (Chief Information Security Officer)
 • het verder bouwen aan het management controlsysteem van de gemeente

Facilitaire zaken & Huisvesting 
De huisvestingskosten en  de facilitaire dienstverlening vallen onder dit budget.

Financiën en Control
Financiën en Control is (mede)verantwoordelijk voor:

 • de financiële en fiscale advisering
 • projectcontrol
 • financiële administratie
 • datagedreven werken
 •  kaderstelling en de P&C-cyclus

Informatievoorziening & Automatisering
Informatievoorziening & Automatisering is (mede)verantwoordelijk voor:

 • automatisering, informatiebeheer en archivering
 • functioneel beheer
 • advisering op de informatievoorziening, projectmanagement
 • het verzamelen, analyseren en ontsluiten van data

Daarnaast hebben we kosten gemaakt voor:

 • aanschaf, onderhoud en beheer van de eigen IT-infrastructuur (systemen),
 • de afgenomen clouddiensten, connectiviteit, informatiebeveiliging
 • digitale middelen zoals laptops, (mobiele) telefoons, etc.

 juridische aangelegenheden & bestuursondersteuning

Juridische aangelegenheden & bestuursondersteuning voert de volgende taken uit:

 • Inkoop- & aanbesteding
 • Juridische ondersteuning
 • Ondersteuning bestuur en directie
 • Rechtsbescherming
 • Subsidiebureau
 • Onderzoek en statistiek
 • Lobby

Management & afdelingsondersteuning 
De directie, (lijn)management en secretariaten vallen onder dit budget.

Personeel & Organisatie 
Personeel en Organisatie heeft de volgende taken:

 • Personeelsbeheer & advies
 • (Salaris)administratie
 • Werving & selectie
 • Loopbaanontwikkeling 
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Flankerend beleid