Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Exploitatieresultaat

Terug naar navigatie - Exploitatieresultaat


De primitieve begroting 2023 sloot met een nadelig resultaat van € 0,9 mln. Als primitieve begroting geldt de door de raad op 7  november 2022 vastgestelde begroting 2023. 
In 2023 is de raad tweemaal door middel van een Tussenbericht geïnformeerd over de uitvoering van de begroting.  De begroting na alle wijzigingen laat een voordelig resultaat zien van € 4,4 mln. Hierin zijn alle door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen voor het dienstjaar 2023 begrepen. 
Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 10,4 mln. batig en is afzonderlijk op de balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.  De raad is in december in de memo 'Financiële afwijkingen na het Tweede Tussenbericht 2023  geïnformeerd over € 2,0 mln. aanvullende grote of bijzondere afwijkingen  na het Tweede Tussenbericht. Per saldo geeft de jaarrekening - ten opzichte van de eerdere verwachting - een financieel beter uitkomst van € 4,0 mln. 

Rechtmatigheid

Tabel rechtmatigheid lasten

Terug naar navigatie - Tabel rechtmatigheid lasten
Bedragen x €1.000
Omschrijving begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie -132.554 -133.801 -1.247
2. Samen leven en ondersteunen -140.556 -137.073 3.483
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -65.886 -62.207 3.679
4. Vrije tijd -29.693 -30.358 -666
5. Veiligheid -19.808 -19.401 407
6. Dienstverlening en participatie -17.827 -18.378 -552
7. Inrichting van de stad -36.918 -30.765 6.153
Overzicht overhead -47.071 -47.156 -86
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -6.933 -4.138 2.795
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting -327 -366 -39

Toelichting rechtmatigheid lasten

Terug naar navigatie - Toelichting rechtmatigheid lasten

De raad is in december in het memo 'Financiële afwijkingen na het Tweede Tussenbericht 2023'  geïnformeerd over € 1,8 mln. aanvullende grote of bijzondere afwijkingen  na het Tweede Tussenbericht aan de lastenkant . Voor programma 1, 4 en 6 is er sprake van een overschrijding ten opzichte van hetgeen gemeld is.  De hoofdlijn van deze verbetering is toegelicht in het eerste hoofdstuk van de jaarstukken. En in meer detail in het onderdeel jaarrekening 'toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma'. 

 

Tabel rechtmatigheid baten

Terug naar navigatie - Tabel rechtmatigheid baten
Bedragen x €1.000
Exploitatie begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 64.965 66.747 1.782
2. Samen leven en ondersteunen 19.705 14.681 -5.025
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 33.606 33.006 -599
4. Vrije tijd 9.132 10.085 952
5. Veiligheid 899 990 91
6. Dienstverlening en participatie 5.841 6.006 164
7. Inrichting van de stad 33.939 23.052 -10.887
Overzicht overhead 98 247 149
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 319.522 324.824 5.301
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0 229 229

Toelichting rechtmatigheid baten

Terug naar navigatie - Toelichting rechtmatigheid baten

De raad is in december in het memo 'Financiële afwijkingen na het Tweede Tussenbericht 2023'  geïnformeerd over € 5,8 mln. aanvullende grote of bijzondere afwijkingen  na het Tweede Tussenbericht aan de batenkant . Per saldo geeft de jaarrekening - ten opzichte van de eerdere verwachting - aan de batenkant een financieel beter uitkomst van € 2,0  mln. De hoofdlijn van deze verbetering is toegelicht in het eerste hoofdstuk van de jaarstukken. En in meer detail in het onderdeel jaarrekening 'toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma'.  

 

Tabel rechtmatigheid reserve

Terug naar navigatie - Tabel rechtmatigheid reserve
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Toevoegingen -10.521 -49.485 -98.491 -49.006
Onttrekkingen 17.938 63.694 112.669 48.975

Toelichting rechtmatigheid reserve

Terug naar navigatie - Toelichting rechtmatigheid reserve

Bij een beroep op specifiek voor het doel in het leven geroepen bestemmingsreserve is het bedrag van de feitelijke onttrekking gelijk aan de gemaakte kosten tot maximaal de raming van de kosten. Deze beleidslijn maakt het mogelijk om bij lagere kosten dan geraamd ook een lagere aanwending van de reserve te kunnen verantwoorden. Per saldo geeft de jaarrekening - ten opzichte van deze beleidslijn  voor programma 7 en het overzicht OAD een overschrijding.

De raad heeft op 16 mei 2023 besloten om de Reserve Investeringsfonds 2023 en Fonds Zoetermeer 2040 samen te voegen per 31 december 2023 en de Reserve Investeringsfonds 2030 per 31 december op te heffen.  Hierdoor is er geen sprake van een onrechtmatige onttrekking bij deze reserve  in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen,

Toevoegingen van het positieve resultaat van een grondexploitatie aan de Reserve investeringsfonds 2030 en de Reserve financiële positie grondbedrijf worden geboekt, ongeacht de hiervoor begrote bedragen.

Tabel rechtmatigheid investeringskredieten

Terug naar navigatie - Tabel rechtmatigheid investeringskredieten
Bedragen x €1.000
Krediet (alleen de lasten zijn zichtbaar) Lasten begroting na wijziging Lasten jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
71028044 Kantoorautomatisering laptops 2021 -87 -84 3
71028045 Kantoorautomatisering PCs 2023 -354 -215 139
71028046 Laptops Zbooks 20192023 -34 0 34
71032010 ICT Service Management applicatie -15 -4 11
72020036 Website -42 -22 20
72410000 Investering Balijhoeve hoofdgebouw 118 73 -46
72410001 Investering Balijhoeve kapschuur -148 -53 94
72410002 Investering Balijhoeve inrichting -99 -62 37
72410003 Investering Balijhoeve liftinstallatie -30 0 30
72410004 Investering Balijhoeve AVM -12 0 12
73301000 Grond woonwagens Gooimeer -143 -143 0
73301002 Wwhv woonwagens Gooimeer -212 143 355
73301100 Reconstructie ontslutingsweg Nutricia -70 -37 33
73310033 Fietssuggestiestroken Voorweg -168 0 168
73310038 Fietspad van Tuyllpark -15 0 15
73310041 Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgfase 2 -63 0 63
73310045 fietspad Van Tuyllpark fase 1 -153 0 153
73319000 Aanleg Vervoersknoop Bleizo -2.595 -245 2.350
73320001 Upgrade Stadshart verharding en overig 0 -2 -2
73320005 Aanleg parkeergarage Markt 10 bouw -2.847 -9 2.839
73321050 Herinr Noordelijke Entree Stationsgeb ztm cenrum -7.279 -255 7.024
73700125 Bouw brandweerkazerne Abdissenbos -8.055 660 8.715
73720120 Aardgasvrij Castellum Rakkersveld 147SCA -222 -1 221
73720130 Aardgasvrij Castellum Rakkersveld 255sport -186 -1 186
73720150 Aardgasvrij Croesinckplein 2426 Welkom 2 -1.063 -3 1.060
73726015 Uitbreiding trafostation Stadstheater -188 0 188
73726016 Herbouw t Westpunt 0 -15 -15
73732092 Aankoop Buytenparklaan 7 pand Motorclub -105 -101 4
73732150 Nieuwbouw was en kleedaccommodatie FC Zoetermeer -1.499 -94 1.406
73732180 Bouw nieuw zwembad -13.786 -13.220 566
73732185 Inventaris nieuw zwembad -841 -106 734
73732190 Grond nieuw zwembad -725 0 725
73736120 Renovatie Noordwesterhal Buytenpark -20 0 20
73736130 Herbestemming turnhal Buytenpark -72 -3 70
73736140 Gebouw voormalig 2BHome Vernedepark -921 -921 0
73736141 Inventaris voormalig 2BHome Vernedepark -41 -41 0
73739110 Voorber kr onderz zonnepanelen gemeentel accom -99 0 99
73740110 Aanpassing stadhuis -180 -101 79
73740120 Aanpassing stadhuis tbv UWV -2.166 -47 2.118
73742611 Uitbreiding Bijvoetplan 45 -229 0 229
73742625 Vernieuwbouw Carry van Bruggenhove 23 -375 -375 0
73742631 Nieuwbouw Chaplinstrook 24 348 348 0
73742635 Aanpassing Cesar Franckrode 6668 22 22 0
73742641 Nieuwbouw Velddreef 322328 196 196 0
73742643 Velddreef 322 energieneutraal zonder gasaansl 0 0 0
73742644 Velddreef 322324 energieneutraal zonnepanelen 0 0 0
73742645 Nieuwbouw Moerbeigaarde 5860 -61 -43 18
73742651 Aanpassing Forelsloot 14 6 6 0
73742661 Aanpassing Electrablauw 1 -522 -106 416
73742705 Tussent renovatie schoolgeb Electrablauw 15 106 106 0
73742710 Rakkersveld 137 kopp a duurz energiebronnen Pstein -178 0 177
73742715 Tussent renovatie schoolgeb Bijvoetplan 45 50 50 0
73742720 Rakkersveld 257 kopp a duurz energiebronnen Pstein -171 0 171
73742721 Tussent renovatie schoolgeb Marsgeel 1418 133 133 0
73742731 Tussent renovatie schoolgeb Saturnusgeel 64 -232 0 232
73744010 Tussentijdse renovatie Van Doornenplantsoen 1 0 2 2
73744011 Nieuwbouw sporthal van Doornenplantsoen -6.881 -462 6.419
73744012 Nieuwbouw sporthal van Doornenplantsoeninrichting -1.340 0 1.340
73744020 Nieuwbouw schoolgebouw VO Van Doornenplantsoen -22.222 -531 21.691
73744775 Tussent renovatie schoolgeb Clauslaan 4 -1.993 0 1.993
73746010 Nieuwbouw IKC De Touwladder De Hofvijver -7.587 -206 7.381
73746020 Nieuwbouw De Keerkring SO De Horizon SBO -9.421 -370 9.051
73746040 Nieuwbouw IKC Het Palet -7.587 -133 7.454
73746050 Nieuwbouw De Keerkring VSO Pleysier College -9.418 0 9.418
73746110 LVI Florasingel 17 IKC De Floriant -447 0 447
73746120 LVI Kadelaan 208 IKC De Tjalk oude bouwdeel -409 0 409
73746130 LVI Goudenregenzoom 73 De Waterlelie -424 0 424
73746140 LVI Sieraadlaan 100 De Edelsteen -424 0 424
73746150 LVI Parkdreef 282 Oranje Nassau College -119 -119 0
73748023 Verv brandmeldinstallaties schoolgebouwen 2023 -633 -266 367
73761234 Verbouwing serverruimte Argonstraat -105 0 105
73761235 Electra Argonstraat -21 -63 -42
73881700 VTA vervangingsinvesteringen -1.623 1.499 3.121
73881711 Asfalt verharding -3.569 -2.970 599
73881716 Elementen verharding vervanging -3.668 -3.798 -130
73881721 Houten bruggen -262 -74 188
73881723 Stalen bruggen -157 -73 84
73881724 Betonnen bruggen viaducten en tunnels -1.726 -1.917 -191
73881752 Beschoeiingen -629 -506 122
73881753 Natuurvriendelijke oevers -431 -144 287
73909999 Vervanging tractiemiddelen begroting -4.633 0 4.633
73919015 Ford Transit verv 9145 VTH94L -60 -60 0
73919016 Ford Transit verv 9269 -60 -60 0
73919017 Ford Transit verv 9276 -61 -61 0
73919018 Ford Transit VVK47X -58 -58 0
73921031 Ford Transit VSX64P -49 -49 0
73934050 Renault Zo SB -31 -31 0
73934051 Renault Zo SB -31 -31 0
73939354 Inzamelvoertuig hybride62BVG9 -312 -312 0
73939355 Inzamelvoertuig hybride92BVH1 -312 -312 0
73939356 Inzamelvoertuig hybride11BVK7 -312 -312 0
73939357 Inzamelvoertuig hybride12BVK7 -312 -312 0
73980001 Stationaire pers AIZ 0 0 0
73992909 Ondergrondse containers bestaande stad -993 -293 700
74150001 Realisatie flexwonen Ruimtebaan -1.152 -75 1.076
74200007 Entree Zoetermeer Risicoreservering VTA -309 0 309
74200008 Entree Zoetermeer Rentekosten -93 0 93
74200010 Entree Zoetermeer Openbare kunst -122 0 122
74204310 Inv Entree Fietverbinding Afrikaweg 0 28 28
74206100 Entree Bouwrijp maken Station -1.291 0 1.291
74206200 Entree BRM Afrikaweg -2.041 0 2.041
74206300 Entree Bouwrijp maken fietsbrug plintgebouw -2.163 0 2.163
74206400 Entree Woonrijp maken IP Afrikaweg -4.607 0 4.607
74206500 Entree Woonrijp maken IP Boerhaavelaan -1.461 0 1.461
74206600 Entree WRM IP Bredewater -608 0 608
74207000 Entree Zoetermeer VTA 1.735 1.735 0
74207007 Entree Zoetermeer Programmakosten -480 -1.147 -667
74207100 Entree Zoetermeer Planologie -1.943 -1.590 353
74207200 Entree Zoetermeer Openbare ruimteplankosten -3.970 -910 3.060
74207300 Entree Zoetermeer Eigenarenplankosten -1.898 -359 1.538
73320009 Aanleg Centraal Park -4.479 -160 4.319
73742711 Tussent renovatie schoolgeb Goudenregenzoom 73 0 0 0
73742725 Tussent renovatie schoolgeb Florasingel 17 0 0 0
74204220 Inv EntreeKruispuntLeeuwenhoeklaan 0 0 0
74020100 BW Amsterdamstraat 3 -770 -750 20
74108100 BW Voorweg Noord 0 0 0
74126100 BW Uitvaartcentrum Van Aalstlaan 0 415 415

Toelichting rechtmatigheid investeringskredieten

Terug naar navigatie - Toelichting rechtmatigheid investeringskredieten

Er is geen sprake van onrechtmatigheid op investeringskredieten. De kredieten 'Elementenverharding  vervanging' en 'Betonnen bruggen, viaducten en tunnels' hebben een overschrijding. Deze kredieten zijn echter deelkredieten en onderdeel van een groter geheel van investeringen in de openbare ruimte bovengronds. De uitgaven van de investeringen in de openbare ruimte bovengronds zijn lager dan begroot. Hierdoor is er geen sprake van een overschrijding. 

Rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidsverantwoording

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden  opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties,  blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-,  voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criteriumzijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 23 oktober 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. 

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 5.821.350. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Begrotingscriterium x € 1.000

1A. Overschrijding lasten op programmaniveau

2.588
1B. Overschrijding investeringsbudgetten per activum 0
2. Ongeautoriseerde reservemutaties 0
3A. Overschrijding van baten op programmaniveau die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld 0
3B. Onderschrijding van baten op programmaniveau die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld  0
3C. Onderschrijding van lasten op programmaniveau die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld 0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden 2.588
4A. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1A) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid 1.686
4B. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1B) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid 0
Totaal acceptabele begrotingsonrechtmatigheden 1.686
5. Saldo onacceptabele begrotingsonrechtmatigheden  902
Voorwaardencriterium  
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed  2.411
M&O criterium 0
Totaal onrechtmatigheden 4.999


Conclusie 

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.
In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Financieel overzicht Programma 1

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsemancipatie Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -116.635 -132.554 -133.801 -1.247
Baten 65.073 64.965 66.747 1.782
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -51.562 -67.589 -67.054 536
Toevoegingen -1.708 -1.784 -1.784 0
Onttrekkingen 3.111 3.707 3.201 -506
Mutaties reserves 1.403 1.923 1.417 -506

Financiële verschillen programma 1

Terug naar navigatie - Financiële verschillen programma 1

 

 

Afwijking lasten

Afwijking baten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo
Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren
Kinderopvang - 96.000 77.000 0 0 -19.000
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 859.000 -859.000 0 0 0
Brede School -74.000 77.000 0 0 3.000
Onderwijsachterstandenbeleid - rijksdeel - 528.000 481.000 0 0 -47.000
Onderwijsachterstandenbeleid - gemeentelijk deel 45.000 30.000 0 0 75.000
(Doorbelaste) exploitatielasten onderwijshuisvesting -674.000 273.000 0 0 -401.000
Reserve egalisatie investering schoolgebouwen 0 0 0 -317.000 -317.000
Overig -7.000

9.000

0 0 2.000
Totaal

-704.000

 
Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs
Voortijdig schoolverlaten 196.000  -155.000  0 0 41.000
Zorgstructuur onderwijs 109.000 52.000  0 0 161.000
Volwasseneneducatie -123.000  0 0 0 -123.000
Totaal 79.000
 
Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat
Samenwerking A12 Corridor 74.000 -74.000 0 0 0
Reclame-inkomsten en uitgaven 67.000 -111.000 0 0 -44.000
Overig 29.000 -18.000 0 -30.000 -19.000
Totaal -63.000
 
Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid
Overig -38.000 0 0 0 -38.000
Totaal -38.000
 
Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
WEB - Volwasseneneducatie 217.000 -134.000 0 0 83.000
Regionaal Werkcentrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer 50.000 0 0 0 50.000
Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 589.000 0 0 0 589.000
Regionaal Mobiliteitsteam -148.000 237.000 0 0 89.000
Eenmalige compensatie Werkbedrijf De Binnenbaan -518.000 0 0 0 -518.000
Wet Sociale Werkvoorziening -377.000 172.000 0 0 -205.000
Overig -45.000 1.000 0 64.000 20.000
Totaal 108.000
 
Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
Hoogwaardig handhaven 68.000 139.000 0 0 207.000
Toeslagenaffaire -307.000 491.000 0 0 184.000
Aanpak energiearmoede  228.000   0 0 0 228.000 
Leenbijstand 209.000  -135.000 0 0 74.000
Personele lasten - 331000 0 0 0 - 331.000
Wet Inburgering  -238.000 238.000 0 0 0
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 183.000 79.000 0 -223.000 39.000
BUIG & Bbz (Bijstand) -900.000 861.000 0 0 -40.000
Overig 235.000 50.000 0 0 285.000
Totaal 647.000
TOTAAL PROGRAMMA 1 29.000

 

Doelstelling 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (€ 0)
De gemeente heeft in 2022 de gehele Rijksbijdrage voor het Nationaal Programma Onderwijs ontvangen voor de periode 2022-2025. Dit geld mag tot en met juli 2025 worden besteed. Het deel van het ontvangen geld dat in 2023 nog niet is besteed, wordt overgeheveld naar 2024 en volgende jaren. Voor het merendeel van deze middelen zijn overigens al wel verplichtingen aangegaan en de uitbetaling van de subsidie vindt periodiek plaats in de periode 2022-2025. 
De afwijking is voor de lasten een voordeel (ten opzichte van begroot) van € 0,9 mln en voor de baten een nadeel (ten opzichte van begroot) van € 0,9 mln. Toelichting: De onderbesteding 2023 van € 0,9 mln. wordt voor € 0,8 mln. als Vooruitontvangen 2024 doorgeschoven naar 2024. Het saldo van € 0,9 mln. en € 0,8 mln. (totaal € 30.000) is het gevolg van feitelijk lagere ontvangsten.

Onderwijsachterstandenbeleid - rijksdeel (nadeel € 47.000)
De afwijking op de baten is ontstaan door de lagere vaststelling in 2023 van een aantal verstrekte subsidies 2022 (€ 0,4 mln.). Daarnaast is er sprake van een hogere specifieke uitkering 2023 van het rijk (hoger dan begroot: € 0,1 mln.). 
De afwijking van de lasten is met name veroorzaakt door een hoger bedrag aan verstrekte subsidies (€ 0,5 mln.). Daarnaast waren de personeelskosten hoger dan begroot (€ 50.000).

Onderwijsachterstandenbeleid - gemeentelijk deel (voordeel € 75.000)
Het voordeel op de baten heeft betrekking op een lager vastgestelde subsidie 2022 (€ 30.000). Op de lasten doet zich een geringe onderschrijding voor (voordeel € 40.000). 

(Doorbelaste) exploitatielasten onderwijshuisvesting (nadeel € 401.000)
De exploitatielasten van schoolgebouwen en IKC's zijn per saldo € 0,4 mln. hoger uitgevallen waarbij de lasten € 0,7 mln. hoger waren dan geraamd. 
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de sterke prijsstijgingen van gebouwenonderhoud, herstel schade & vandalisme en sloopkosten gebouwen. 
Hiertegenover staan meeropbrengsten  (doorbelasting van kosten) van € 0,3 mln.

Reserve egalisatie kapitaallasten investeringen schoolgebouwen (nadeel € 317.000)
De reserve wordt aangewend om de werkelijke afschrijvingslasten van schoolgebouwen te dekken. De werkelijke afschrijvingslasten zijn € 0,3 mln. lager uitgekomen omdat diverse investeringen doorgeschoven zijn in de tijd. Hierdoor hoefde er ook € 0,3 mln. minder onttrokken te worden aan deze reserve.

Doelstelling 1.2 Beperken uitval in het onderwijs

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Volwasseneneducatie (nadeel € 123.000)
Het nadeel heeft betrekking op de kosten aanpak laaggeletterdheid (coördinatie en implementatie bestuurlijke afspraken), waarvan de geraamde lasten op doelstelling 1.5 zijn opgenomen.

Doelstelling 1.3 Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Samenwerking A12 Corridor (€ 0)
Het samenwerkingsorgaan A-12 Corridor heeft een voordeel van € 70.000 op de lasten. Hier tegen over staan even lage baten. Het voordeel is ontstaan omdat nog niet alle onderzoeken (o.a. verkenning community-vorming rond de A12) zijn afgerond. Hiervoor zijn wel verplichtingen aangegaan. Het budget is € 0,1 mln..

Reclame-inkomsten en uitgaven (nadeel 44.000)
Op de reclame-inkomsten is een nadeel ontstaan op de inkomsten van € 0,1 mln.. Dit is voor € 80.000 veroorzaakt doordat de gunningsprocedure van de plaatsing van reclamevitrines/billboards langer heeft geduurd dan gepland. Dit komt doordat we enkele maanden moesten wachten op goedkeuring van de netwerkexploitant en door een bezwaar op de vergunningverlening. Begin 2024 is dit afgerond en is alles geplaatst. Het voordeel op de uitgaven van € 70.000 is ontstaan doordat er in 2022 een voorziening is getroffen voor nog niet betaalde facturen. In 2023 is er toch betaald en kon de voorziening weer vrijvallen. Daarnaast was er geen onderhoud van de reclameborden aan de lichtmasten benodigd.

Doelstelling 1.4 Bevorderen groei werkgelegenheid

Doelstelling 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Volwasseneneducatie (voordeel € 83.000)
Het WEB-budget is een regionaal Rijksbudget bedoeld voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid. Zoetermeer is de contactgemeente van de regio en dus verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. Voor 2023 hebben wij in totaal € 1.6 mln. aan rijksgeld ontvangen en € 0,3 mln. vanuit 2022 mogen meenemen (25% meeneemregel). Het besteedbaar budget was daarmee € 2,0 mln. 
Dit budget is niet geheel gebruikt. Een reden is dat een aantal gemeenten hun deel van het regionale budget niet volledig ingezet heeft. Een andere reden is dat na de regionale aanbesteding (gestart per september 2022) in 2023 nog aanlooptijd nodig was en de budgetverdeling niet optimaal was. Daardoor is geld overgebleven. Door het tekort aan docenten zagen WEB-subsidieorganisaties geen mogelijkheden om aanvullende activiteiten te organiseren. Dit was ook al van toepassing in 2022 waardoor er € 70.000 aan terugvorderingen zijn geïnd. 
Er is uiteindelijk € 1,2 mln. besteed. Van wat er over is, mogen we 25% meenemen naar 2024 (€ 0,4 mln.) en wordt er € 0,4 mln. door het Rijk teruggevorderd. Om dit voor 2024 bij te sturen zijn de aanbestedingsbudgetten anders verdeeld en zijn er actief nieuwe WEB-organisaties betrokken, die subsidie ontvangen voor 2024.

Het nadeel op de baten ten opzichte van de begroting bedraagt in totaal € 0,1 mln., samengesteld als volgt: 

 • Aanpassing beschikking 2023 in 2023 (loon- en prijsbijstelling 2023) € 0,1 mln.;
 • Vooruitontvangen 2024 € 0,4 mln. (begroot: € 0,8 mln., werkelijk € 0,4 mln.);
 • Terug te betalen overschrijding reserve 2022 (hoger dan begroot) € 0,3 mln.;
 • Terug te betalen aan het rijk over 2023 (hoger dan begroot) € 0,4 mln.
 • Terugvorderingen voorgaande jaren € 70.000;

Het voordeel op de lasten ten opzichte van de begroting bedraagt in totaal  € 0,2 mln.
Zie ook doelstelling 1.2.

Regionaal Werkcentrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer (voordeel € 50.000)
In de perspectiefnota van 2024 is voor 2023 incidenteel een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het Regionaal Werk Centrum en de regierol van centrumgemeente Zoetermeer. De middelen zijn bedoel voor de vorming van een RWC, de opbouw van een nieuw huisvestings- en dienstverleningsconcept in Zoetermeer als centrumgemeente, voorbereidingen te treffen en beleidscapaciteit voor afstemming met de regiopartners en UWV. De middelen zijn in 2023 niet besteed omdat de kaders vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pas in januari 2024 informeel bekend zijn gemaakt. Naar verwachting wordt hierover een brief aan de 2e Kamer gestuurd in april 2024, pas daarna zullen de middelen kunnen worden ingezet. In de perspectiefnota van 2025 zal een voorstel worden gedaan om het bedrag van € 50.000 volledig over te hevelen naar 2024.

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (voordeel 589.000)
De gemeente Zoetermeer ontvangt en beheert als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal de middelen voor de regio. De besteding van deze middelen wordt bepaald in overleg met de regionale partners en vastgelegd in het jaarlijks op te stellen Uitvoeringsplan ZHC. In het Tweede Tussenbericht is melding gedaan van een verwachte onderbesteding van de beschikbare middelen. Ten opzichte van dat bericht stellen wij het beeld voor 2023 als volgt bij. De kosten van de afgesproken activiteiten vallen op 2 posten lager uit dan ingeschat:

 • Regiogelden (€ 0,1 mln. voordeel): deze middelen ontvangt de regio met als doel om de regionale samenwerking te verstevigen. 
 • Perspectief op werk/Dichterbij dan je denkt (€ 0,5 mln. voordeel): In 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld door het Rijk om in te zetten voor de krapte op de arbeidsmarkt. Besloten is om deze middelen in te zetten voor uitbreiding van dienstverlening van matchmakers, het Leerwerkloket en Praktijkleren. 

Omdat deze middelen van de regio zijn (en daarmee dus niet vrij besteedbaar) wordt met deze jaarrekening een voorstel gedaan tot een voorlopige bestemming van het resultaat. In het Tweede Tussenbericht is reeds een afwijking gemeld van € 2,4 mln. voordelig. Dit brengt het totale over te hevelen bedrag van 2023 naar 2024 op € 3,0 mln. In de perspectiefnota van 2025 zal een voorstel worden gedaan voor een definitieve resultaatbestemming om het bedrag van € 3,0 mln. volledig over te hevelen naar 2024.

Regionaal Mobiliteits Team (voordeel € 89.000)
Het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC) helpt werkzoekenden, werknemers en ondernemers met onder andere kosteloze (om)scholing en begeleiding. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Het nadeel aan de lastenzijde van € 0,1 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het is toegestaan om de coördinator van het RMT te bekostigen vanuit deze middelen. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Het voordeel van € 0,2 mln. aan de batenzijde wordt m.n. veroorzaakt door een lagere eindafrekening 2022 dan waar rekening mee was gehouden, tevens veroorzaakt door het mogen indienen van de kosten voor de coördinator.

Eenmalige compensatie Werkbedrijf De Binnenbaan (nadeel € 518.000)
In 2023 heeft De Binnenbaan een verzoek ingediend om een eenmalige (indexerings-)compensatie van € 0,5 mln. vanwege uitzonderlijke kostenstijgingen in 2022 en 2023. Dit heeft geleid tot extra kosten. Deze kostenstijgingen werden veroorzaakt door de volgende factoren:

 • De hoge inflatie die volgde na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne
 • De stijging van het minimumloon per 1 januari 2023
 • De nieuwe CAO SGO per 1 januari 2023
 • Oplopende kosten van semipermanente inhuurkrachten voor het kaderpersoneel van de Binnenbaan

Wet Sociale Werkvoorziening (nadeel € 205.000)
Voor de WSW is in 2023 een incidenteel nadeel ontstaan van € 0,2 mln. Het nadeel op de lasten bedraagt € 0,4 mln. en is hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van het wettelijk minimumloon welke hoger was dan in de begroting was voorzien. Het voordeel op de baten bedraagt € 0,2 mln. en is veroorzaakt door een tegemoetkoming loonkosten oudere, jongere of gehandicapte werknemers (Lage Inkomens Voordeel) vanuit Het Rijk welke niet is begroot.

Doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Hoogwaardig handhaven (voordeel €207.000)
Hoogwaardig handhaven is gericht op het vroegtijdig ontdekken en voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de sociale voorzieningen om de schade voor de burger en de gemeente te beperken. Het voordeel aan de lastenkant van €0,1 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder aan boetes en terugvorderingen is kwijtgescholden dan begroot. Daarnaast zorgt een lagere debiteurenstand (minder terugvorderingen) ervoor dat de voorziening dubieuze debiteuren lager wordt bijgesteld, wat een voordeel oplevert van €0,1 mln. aan de batenkant.

Toeslagenaffaire (voordeel € 184.000)
.Het Rijk heeft de gemeente gevraagd te ondersteunen bij de maatregelen in het kader van de kinderopvangtoeslag. Dit beroep betreft enerzijds zaken in de uitvoering en anderzijds het kwijtschelden van gemeentelijke vorderingen op de betreffende groep ouders. 
De hogere uitgaven van € 0,3 mln. ten opzichte van het tweede tussenbericht zijn te verklaren door meer individuele verstrekkingen aan gedupeerden dan verwacht. Deze uitgaven worden vergoed vanuit het rijk, waarmee ook de baten € 0,3 mln. hoger zijn dan begroot.
Een definitieve afrekening van voorgaande jaren levert een extra voordeel op van € 0,2 mln.

Aanpak energiearmoede (voordeel € 228.000)
Het verschil is te verklaren door een hogere uitval van aantal huishoudens die in de tweede ronde na de inkomenstoets niet in aanmerking kwamen voor de energietoeslag. 

Leenbijstand (voordeel € 74.000)
Leenbijstand is een vorm van bijzondere bijstand in de vorm van een lening. De leenbijstand moet net als een gewone lening ook terugbetaald worden. Er is € 0,2 mln. minder aan leenbijstand verstrekt door een verminderde behoefte. Het gaat hierbij voornamelijk om inrichtingskosten. Het bedrag aan opgelegde vorderingen leenbijstand is hierdoor ook € 0,1 mln. lager. Het effect op de baten is lager omdat ook rekening wordt gehouden met het inkomensdraagvlak van de cliënt.

Personele lasten (nadeel € 331.000)
De hogere lasten ten opzichte van de begroting zijn te verklaren door het inzetten van externe krachten voor de openstaande vacatures en ziektevervanging zodat de bedrijfsvoering niet in het geding komt.

Wet Inburgering (€ 0)
De hogere lasten ten opzichte van de begroting zijn te verklaren doordat € 0,2 mln. meer is uitgegeven aan inburgeringstrajecten. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van het Ministerie van SZW-middelen voor de bekostiging van de inburgeringsvoorzieningen. Ook de baten zijn hiermee € 0,2 mln. hoger dan begroot.

Kwijtscheldingen (voordeel € 39.000)
In verband met verhoging van de vermogensnorm is een extra budget toegekend van € 0,2 mln. (raadsvoorstel 2022-100087), te dekken uit het noodfonds Energie-Armoede. De verhoging van de vermogensnorm heeft alleen niet geleid tot extra kosten en dus ook niet tot een onttrekking aan het noodfonds. Dat verklaart voor een groot deel de afwijking aan zowel de lasten als de batenkant.
Daarnaast kunnen gemeenten een vergoeding ontvangen voor gederfde opbrengsten die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire. Hiervoor is een bedrag van € 60.000 opgenomen. Het resultaat op kwijtscheldingen is daardoor per saldo € 40.000 positief.

BUIG & Bbz (Bijstand) (nadeel € 40.000)
De rijksvergoeding BUIG is € 0,9 mln. hoger dan begroot. Dit heeft deels te maken met een hoger aantal bijstandsuitkeringen dan verwacht en deels met een hogere prijsaanpassing. Daar tegenover staat dat de bijstandslasten € 0,9 mln. hoger zijn dan begroot. Dit komt door een hoger aantal uitkeringen (hoeveelheidsverschil) van ca € 0,4 mln. en een hogere prijs dan verwacht (prijsverschil) van ca € 0,2 mln. Daarnaast is voor € 0,3 mln. meer aan loonkostensubsidie verstrekt. Dit betreft vermoedelijk overwegend een prijsverschil. 

Overig (voordeel € 285.000)
Het voordeel op de baten bevat onder andere de zoetermeerpas, collectieve ziektekosten, Schuldhulpverlening, Project Sociaal innovatiefonds.

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Financieel overzicht Programma 2

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -116.766 -140.556 -137.073 3.483
Baten 1.618 19.705 14.681 -5.025
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -115.148 -120.851 -122.393 -1.542
Onttrekkingen 900 549 568 19
Mutaties reserves 900 549 568 19

Financiële verschillen programma 2

Terug naar navigatie - Financiële verschillen programma 2

 

 

Afwijking lasten

Afwijking baten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo
Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp
Jeugdgezondheidszorg 112.000 0 0 0 112.000
Sociaal Medische Indicaties -146.000 0 0 0 -146.000
Subsidies oude jaren 0 105.000 0 0 105.000
Projecten Jeugdhulp 516.000 0 0 0 516.000
Vervoerdiensten -167.000 0 0 0 -167.000
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Regionale projecten 265.000 32.000 0 0 297.000
Specialistische jeugdhulp -3.001.000 121.000 0 0 -2.880.000
Overige verschillen 222.000 -155.000 0 19.000 86.000
Totaal -2.077.000
 
Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen
Algemene kosten WMO  - 55.000 - 90.000 0 0 -145.000
WMO-hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen    102.000 14.000 0 0 116.000 
Huishoudelijke ondersteuning 326.000 0 0 0 326.000
WMO Ondersteuning (begeleiding en dagbesteding) -68.000 -44.000 0 0 -112.000
Noodopvang ontheemden Oekraïne 900.000 534.000 0 0 1.434.000
Compensatie prijsstijging 2023 275.000 0 0 0 275.000
Bijdrage Samenwerkingsverband Gebiedsgerichte ondersteuning - 1.416.000 0 0 0 -1.416.000
Maatschappelijke opvang  108.000 0 0 0 108.000
Overige verschillen

50.000

-12.000 0 0 38.000
Totaal 624.000
 
Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)  509.000 -507.000 0 0 2.000
Integraal Zorgakkoord (IZA) 4.979.000 -4.979.000 0 0 0
Lokaal Preventie Akkoord 43.000 -43.000 0 0 0
Overige verschillen -72.000 -1.000 0 0 -73.000
Totaal -71.000
TOTAAL PROGRAMMA 2 -1.524.000

 

Doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Jeugdgezondheidszorg (voordeel € 112.000)
De kosten voor Jeugdgezondheidszorg vallen € 0,1 mln. lager uit, voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven voor zorg voor jeugdigen uit Oekraïne.

Sociaal Medische Indicaties (nadeel € 146.000)
Het budget voor de Sociaal Medische Indicaties (€ 0,7 mln.) is overschreden met € 0,1 mln. De oorzaak van deze overschrijding is de gestegen maximumkosten-drempel van de kinderopvangtoeslag en de langere plaatsingen van kinderen.

Verrekening subsidies oude jaren (voordeel € 105.000)
Zoetermeer heeft van een aantal organisaties subsidiemiddelen terug ontvangen die in 2022 waren bestemd voor preventief jeugdaanbod. Zo is over het beschikte bedrag van € 0,4 mln. voor Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West € 80.000 (22%) terugbetaald met als belangrijkste reden dat er een fout in de berekening van uren in de subsidieaanvraag 2022 zat. De Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West heeft bij hun subsidieaanvraag 2022 de inzet in uren rond de startgesprekken op de basisscholen niet goed berekend. Deze fout is verrekend bij de verantwoording subsidie in 2023. De teruggave betekent dus niet dat er minder preventieve inzet is uitgevoerd dan afgesproken.

Projecten Toekomstbestendige Jeugdhulp (voordeel € 516.000)
In de Perspectiefnota 2024 is incidenteel een budget van € 0,3 mln. beschikbaar gesteld voor de projecten Jeugd, ter dekking van personele lasten. Vanwege capaciteitsproblemen en andere dekkingsbronnen is dit budget niet gebruikt.
Daarnaast is op de projecten Toekomstbestendig jeugdhulp € 0,2 mln. minder uitgegeven dan vooraf verwacht, omdat de kosten voor het grootste deel ten laste zijn gebracht van de specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord. Activiteiten zijn in 2023 opgestart en zullen in 2024 verder invulling krijgen. 
Het totaal zal door middel van budgetoverheveling in 2024 beschikbaar worden gesteld.

Jeugdhulpvervoer (nadeel € 167.000)
De vervoerskosten zijn in lijn met het gebruik van de jeugdzorg toegenomen. Ook zijn de kosten als gevolg van prijsontwikkelingen gestegen.

Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Regionale projecten (voordeel € 297.000)
In 2023 is extra budget beschikbaar gesteld voor regionale projecten. Door krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om voldoende personele capaciteit aan te trekken om alle projecten uit te voeren. Daarnaast is er een positieve afrekening op de BTW-compensatie (doorschuifregeling).

Specialistische jeugdhulp (Zorg in Natura en PGB) (nadeel € 2.880.000)
Gedurende 2023 bleek dat het beschikbare budget voor specialistische jeugdhulp niet voldoende was om de stijgende vraag te kunnen opvangen. De overschrijding van de Specialistische Jeugdhulp is € 2,9 mln.
Het nadeel wordt verklaard door de volgende oorzaken:

 • Voortzettende stijging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp. Dit doet zich met name voor binnen  de jeugd-GGZ. Ook binnen de ambulante jeugdhulp was een lichte stijging te zien van het aantal jeugdigen. 
 • In het  raadsmemo over de monitor kosten jeugdhulp (afdoening toezegging 632) is weergegeven hoe de kosten en het gebruik zich verdelen over de verschillende jeugdhulpcategorieën. Daarin is zichtbaar dat de grootste kostenstijging zich voordoet bij ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en  jeugd-GGZ. 
 • Door de toename van het aantal jeugdigen die zeer specialistische landelijk ingekochte jeugdhulp ontvangt, stijgen ook de kosten voor deze vormen van jeugdhulp.
 • Daarnaast neemt de zorgzwaarte toe; jeugdigen krijgen meer en of langer zorg. Dit leidt tot een hogere gemiddelde kostprijs per jeugdige. 
 • Er zijn meer kosten gemaakt voor maatwerk en PGB's;
 • Indexatie van de tarieven. 

In het Tweede Tussenbericht 2023 is een nadeel gemeld van € 9,0 mln. In de raadsmemo's Nieuwe prognose kosten specialistische jeugdhulp 2023  en de Financiële afwijkingen na het Tweede Tussenbericht 2023  is een aanvullend nadeel met een bandbreedte van € 2,0 tot € 3,7 mln. gemeld.

Doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Algemene kosten WMO (nadeel € 145.000)

Het budget bedraagt € 3,7 mln. Dit onderdeel is opgebouwd uit de uitvoeringskosten en de eigen bijdrage. De uitvoeringskosten, personeelskosten en inhuur, is met € 0,1 mln. overschreden in 2023. De voornaamste reden is dat de inhuurkosten de vacatureruimte overstijgen. Dit komt doordat vacatures niet zijn ingevuld door krapte op de arbeidsmarkt en daardoor tijdelijk ingehuurd moest worden om de continuïteit te waarborgen. Verder is extra inzet gepleegd om de achterstanden weg te werken. De ontvangen inkomsten voor personeel blijft iets achter bij de raming (€ 50.000). Dit betreft inzet voor H6 doorberekende kosten. Zoetermeer bekostigt alleen contractbeheerder en overhead, en factureert deze aan de andere gemeenten volgens de verdeelsleutel in de H6 begroting. Daarnaast is de eigen bijdragen op basis van CAK-opgave € 40.000 minder dan de raming. De afwijkingen zijn incidenteel van aard omdat de budgetten in 2024 en verder zijn gewijzigd.

WMO-hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen (voordeel € 116.000)
Het budget bedraagt € 2,7 mln. Het voordeel wordt veroorzaakt door:
•    Een overschot van € 0,2 mln. op de rolstoelen.
•    De vervoersvoorzieningen. Het overschot hierop bedraagt € 0,2 mln., welke te verklaren is door de positieve afrekening over 2022.
•    Een tekort op het rijdend materieel (scootmobiels) en onderhoud ervan. Het tekort hierop bedraagt € 0,3 mln.
•    Een tekort van € 30.000 op de parkeervoorzieningen.

De genoemde voor- en nadelen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Meer gebruik van het een kan leiden tot minder gebruik van het ander. Op het geheel is het voordeel vooral toe te schrijven naar de incidentele afrekening kosten 2022.

Huishoudelijke ondersteuning (voordeel €326.000)
Het budget bedraagt € 13,3 mln. (inclusief PGB). Eerder is een melding gemaakt van het overschot. Op basis van de werkelijke kosten over 2023 is dit iets meer dan verwacht. Dit komt door wachttijden bij aanbieders en vertragingen in de facturatie. Eind 2023 hebben we meer aanbieders voor Huishoudelijke Ondersteuning gecontracteerd en zijn achterstanden bij de WMO ingelopen. Dit zou moeten leiden tot een efficiëntere afhandeling van aanvragen en een normalisatie van de uitgaven ten opzichte van de aanvragen.

WMO Ondersteuning (begeleiding en dagbesteding, nadeel € 112.000)
Het budget bedraagt € 2,4 mln. Het tekort wordt veroorzaakt door iets meer uitgaven en lagere inkomsten op begeleiding en een tekort op PGB-begeleiding. Bij de PGB-begeleiding is het budget tussentijds aanzienlijk verlaagd.

Noodopvang Ontheemden Oekraïners (voordeel € 1.434.000)
Op de noodopvang van de ontheemde Oekraïners is een (aanvullend) voordeel behaald van € 1,4 mln. Het totale voordeel bedraagt hiermee € 6,3 mln. In het memo Financiële afwijkingen na Tweede Tussenbericht 2023 was een (aanvullend) voordeel gemeld van € 0,8 mln. De lagere kosten zijn ontstaan door de zelfredzaamheid van de Oekraïners, lagere organisatiekosten en lagere kosten levensonderhoud. Door extra opvang vanaf november is een hogere opbrengst ontstaan. Het Rijk heeft geanticipeerd op de kostenontwikkeling en heeft de normvergoeding 2024 voor de opvang en het levensonderhoud naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt door het Rijk nagedacht over een beëindiging van de specifieke regeling en het onderbrengen van opvang van ontheemden en asielzoekers in één regeling.  

Compensatie prijsstijging 2023 (voordeel € 275.000)
In 2023 is eenmalig een bedrag van € 0,3 mln. beschikbaar gesteld om subsidieontvangers (opgenomen in het jaarlijkse Bestedingsprogramma subsidies) extra te compenseren voor de gevolgen van de loon- en prijsstijgingen in 2023. De inventarisatie van de financiële problematiek en de daaropvolgende beschikbaarstelling van extra middelen kon in 2023 niet worden afgerond, waardoor het bedrag van € 0,3 mln. vrijvalt. De eventuele extra subsidie zal in 2024 beschikbaar worden gesteld en worden verantwoord.

Bijdrage Samenwerkingsverband gebiedsgerichte ondersteuning (nadeel € 1.416.000)
Het bureau HHM heeft, in gezamenlijke opdracht van inZet en gemeente, in 2023 onderzoek gedaan naar een passend budget voor inZet en daartoe ook een rekenmodel ontwikkeld. Eind 2023 hebben de gemeente en inZet onder begeleiding van HHM-invulling gegeven aan het rekenmodel. Dat heeft geleid tot een aanpassing van het budget voor 2023, zoals gemeld in het raadsmemo Financiële afwijkingen na het Tweede Tussenbericht 2023. Op basis van onderzoek en rekenmodel zal het voorstel worden gedaan het budget ook voor 2024 en verder aan te passen. Dit voorstel zal worden betrokken bij Perspectiefnota 2025/ Eerste Tussenbericht 2024.

Maatschappelijke zorg (voordeel € 108.000)
Vanaf 2023 ontvangt de gemeente ten behoeve van het Daklozenpunt van centrumgemeente Den Haag een bijdrage van € 80.000 per jaar. In 2023 is er eenmalig een samenloop met dekking vanuit de eigen algemene middelen.

Overige verschillen (voordeel € 38.000)
Bevat diverse posten met voor- en nadelen. De opvallendste zijn verschillen:
•    Woningaanpassingen nadeel van € 60.000
•    Vrijwilligersondersteuning een voordeel van € 90.000

Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Overige verschillen (nadeel € 71.000)
Het resultaat op deze doelstelling is per saldo relatief bescheiden. Afzonderlijke verschillen op de lasten en de baten zijn aanzienlijk, maar vallen tegen elkaar weg.
In 2023 heeft Zoetermeer vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) van het Rijk een flinke impuls gekregen om de gezondheid van inwoners te bevorderen. In het kader van GALA is de samenwerking tussen het sociaal domein, het fysieke domein en sport verstevigd en is een werkplan 'integraal werken aan een gezonde stad' tot stand gekomen. Regionaal heeft het IZA geleid tot een versteviging van de samenwerking tussen gemeenten behorende bij regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer) en tussen gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders.
De specifieke uitkering GALA 2023 bedroeg in totaal € 2,0 mln. Hiervan had € 0,7 mln. betrekking op het hoofdthema Sport, cultuur en bewegen (zie programma 4 Vrije Tijd) en een bedrag van in totaal € 1,3 mln. op de hoofdthema's Gezondheid en sociale basis en Ondersteunende onderdelen.
Van laatstgenoemde bedrag is in 2023 € 0,6 mln. aangewend. Het jaar 2023 was een opstartjaar. De beschikking van het rijk werd in mei 2023 ontvangen en er was een aanloop nodig alvorens de eerste activiteiten opgepakt konden worden.
De specifieke uitkering IZA bedroeg € 6,7 mln.. Hiervan werd een bedrag van in totaal € 1,8 mln. aangewend. Omdat de beschikking van het rijk in september 2023 werd ontvangen, was de voorbereidingstijd in 2023 voor IZA nog korter dan voor GALA. 

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Financieel overzicht Programma 3

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -59.609 -65.886 -62.207 3.679
Baten 29.919 33.606 33.006 -599
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -29.689 -32.280 -29.201 3.079
Toevoegingen 0 -2.500 -3.918 -1.418
Onttrekkingen 4.981 6.050 4.356 -1.694
Mutaties reserves 4.981 3.550 438 -3.112

Financiële verschillen programma 3

Terug naar navigatie - Financiële verschillen programma 3

 

 

Afwijking lasten

Afwijking baten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo
Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
Afvalinzameling -126.000 73.000 0 0 -53.000
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 904.000 -904.000 0 0 0
Regeling aanpak energiearmoede 112.000 -112.000 0 0 0
Duurzaamheidsfonds 220.000 0 0 -220.000 0
Overig 44.000 26.000 0 0 70.000
Totaal 17.000
 
Doelstelling 3.2 Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte

Kwaliteitsimpuls

476.000

          0 

0

-476.000

0

Toekomstvisie winkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen

100.000

0

                        0

  0    

100.000

Gladheidsbestrijding 91.000 0 0 0

91.000

Ontvangst en afvoer bagger waterschappen 250.000 0 0 0

250.000

Aanleg kabels en leidingen 0 85.000 0 0 85.000
E-Laadpalen 0 77.000 0 0 77.000
Begraven 23.000  225.000 0 0 248.000
Riolering -1.100.000 0 0 0 -1.100.000
Groot onderhoud en vervanging 2.385.000 31.000 -1.207.000 -1.207.000 0
Van egalisatiereserve naar reserve vrij inzetbaar 0 0 211.000 -211.000 0
Overig 300.000 -100.000 0 0 200.000
Totaal -49.000
TOTAAL PROGRAMMA 3 -32.000

 

Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Afvalinzameling (nadeel € 53.000)
De totale lasten op het product afval komen € 0,1 mln. hoger uit.  Dit heeft de volgende redenen. 

 • De kosten voor het verwerken van B-hout (bewerkt hout) wijzigde gedurende 2023.  De eerste maanden van 2023 ontvingen we een vergoeding van € 12,00 per ton. Tijdens het jaar is dit omgeslagen en betaalden we € 37,50 per ton. De  (wereld-)markt bepaalt de prijs voor B-hout. Het nadeel is € 60.000.
 • In 2023 zijn 14 afgeschreven voertuigen verkocht die vervangen zijn door nieuwe voertuigen. De lasten van gemeentelijke voertuigen (afschrijvingskosten, verzekering, brandstof enz.) worden doorbelast naar interne gebruikers. Omdat er voertuigen verkocht zijn wordt de interne doorbelasting met de verkoopopbrengst verlaagd. Hierdoor ontstaat er een ‘nadeel’ van € 70.000 op de interne doorbelasting waar weer een voordeel van eveneens € 70.000 vanwege de verkoop van de voertuigen tegenover staat (zie ook baten).

Aan de batenkant is het voordeel € 70.000. Dit komt door:

 • De verkoop van afgeschreven voertuigen, wat  geeft een voordeel van € 70.000.
 • Een resterende voordeel van € 7.000 op diverse posten zoals de Afvalstoffenheffing, verstrekken milieupassen en ontvangen loonkostensubsidie.

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (€ 0)
Voor de versterking van de gemeentelijke organisatie voor het uitvoeren van de klimaat- en energietaken is in 2023 € 1,8 mln. beschikbaar. Doordat besluitvorming over de CDOKE meer tijd heeft gevergd dan verwacht is de werving later gestart en kan daardoor ook slechts een beperkt deel van het jaar ten laste van de CDOKE gebracht worden. De krapte op de arbeidsmarkt vormt nog een extra uitdaging. Dit heeft er bij elkaar toe geleid dat de besteding in 2023 beperkt blijft tot € 0,8 mln. Dit geeft een voordeel van € 0,9 mln. in 2023. Tegenover de lagere lasten staan even hoge lagere baten. Het budget en de geplande activiteiten schuiven door naar 2024. In het memo Financiële afwijkingen na Tweede Tussenbericht 2023 is een voordeel van € 0,8 mln. gemeld.

Regeling aanpak energiearmoede (€ 0) 
Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om energiearmoede tegen te gaan. De middelen worden gericht ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. In 2023 was hiervoor € 2,4 mln. beschikbaar. In TB2 is hierop een voordeel gemeld van € 2,0 mln. zodat een budget van € 0,4 mln. resteert. In de eerste helft van 2023 lag de focus op fixers. Doordat dit niet allemaal in overeenstemming met de opdracht is uitgevoerd zijn in de tweede helft betaalde bedragen teruggevorderd. Dat leidt in 2023 tot een aanvullend voordeel van € 0,1 mln. Hier staat een even lage bate tegenover. 

Duurzaamheidsfonds (€ 0) 
De komende jaren is € 7,5 mln. vrijgemaakt ten behoeve van de bevordering van energiebesparing, het aardgasvrij maken en de opwek van duurzame energie. Hieraan is in 2023 € 2,5 mln. toegevoegd. Voor het jaar 2023 was € 2,2 mln. beschikbaar gesteld. In TB2 is gemeld dat door vertraging € 2,0 mln. niet zou worden besteed zodat nog een budget resteert van € 0,2 mln. Dit is bestemd voor de verduurzaming van het eigen maatschappelijk vastgoed. De inventarisatie over de aanwending daarvan is vertraagd tot 2024. Tegenover de lagere kosten staat een lagere onttrekking duurzaamheidsfonds.

Doelstelling 3.2 Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Dagelijks beheer en onderhoud openbare ruimte 
Kwaliteitsimpuls (€ 0)
In het coalitieakkoord is  € 1,5 mln. beschikbaar gesteld voor de tijdelijke kwaliteitsimpuls openbare ruimte . Vanwege capaciteits- en opstartproblemen is hier een onderbesteding ontstaan van € 0,5 mln. Hier staat een even hoge lagere onttrekking vanuit het fonds Zoetermeer 2040 tegenover.

Toekomstvisie winkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen (voordeel € 100.000)
In het coalitieakkoord is € 0,1 mln. beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de uitstraling van de openbare ruimte van winkelcentra en bedrijventerreinen.  Alle voorbereidingen zijn getroffen om met de uitvoering te starten. Voorgesteld wordt deze € 0,1 mln. met een budgetoverheveling over te zetten naar 2024.

Gladheidsbestrijding (voordeel € 91.000)
In de begroting is € 0,6 mln. opgenomen voor voornamelijk gladheidsbestrijding. Vanwege het geringe aantal vorstdagen is er onderbesteding.

Ontvangst en afvoer bagger waterschappen (voordeel € 250.000)
In de begroting is € 0,4 mln. opgenomen voor baggeren van de hoofdwatergangen. Voor het baggeren heeft de gemeente een overeenkomst met de waterschappen. Doordat de waterschappen minder bagger werkzaamheden hebben uitgevoerd is er onderschrijding.

Aanleg kabels en leidingen (voordeel € 85.000)
Voor het openbreken van de openbare ruimte wordt een herstelvergoeding bij netbeheerders in rekening gebracht. In de begroting is een inkomst opgenomen van € 0,8 mln. aan herstelvergoedingen. Door een toename van het aantal openbrekingen is er een voordeel.  

E-laadpalen (voordeel € 77.000)
Voor E-laadpalen is een hogere opbrengst door nagekomen baten uit eerdere jaren. 

Exploitaties
Begraven (voordeel € 248.000)
Het voordeel komt door € 20.000 lagere lasten en een incidentele toename van de baten van € 0,2 mln. De hogere baten komen door een toename van het aantal begravingen en omdat er meer koopgraven zijn afgenomen.

Riolering (nadeel € 1.100.000)
€ 0,3 mln. heeft betrekking op prijsstijgingen welke worden gedekt uit de stelpost prijsstijgingen in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Het resterende bedrag van € 0,8 mln. heeft betrekking op onvoorziene spoedreparaties naar aanleiding van inspecties en onvoorziene kosten bij projecten.

Grootonderhoud en vervangingen (voordeel € 2,4 mln. en nadeel € 2,4 mln.)
Voor grootonderhoud en vervangingen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte bovengronds zijn de kosten lager dan begroot. Dit geeft voordeel 2,4 mln. Het niet uitgegeven budget voor het groot onderhoud is verrekend met de egalisatiereserve (nadeel € 2,4 mln.): de bijdrage van de reserve € 1,2 mln. was niet benodigd en € 1,2 mln. is aanvullend gestort in de reserve.  
De gerealiseerde kosten zijn lager dan begroot door de herfasering van de uitvoering van projecten  door onder andere: 
•    personeelskrapte zowel bij de voorbereiding als bij directievoering en toezicht;
•    wachttijden bij uitvoerende partijen door onder andere beperkte beschikbare capaciteit;
•    lange levertijden van materialen;
•    een niet geslaagde aanbesteding voor asfaltwerkzaamheden, deze wordt opnieuw in de markt gezet.

Afdracht vanuit egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds naar reserve vrij inzetbaar (voordeel € 0,2 mln. en nadeel 0,2 mln.)
Door de afdracht van de onderbesteding Grootonderhoud en vervangingen 2023 in de egalisatiereserve is het saldo van deze reserve € 5,2 mln. geworden.  Dit bedrag is € 0,2 mln. hoger dan het vastgestelde maximum saldo van deze reserve. Het bedrag van € 0,2 mln. is gestort in de reserve vrij inzetbaar.  

Programma 4 Vrije tijd

Financieel overzicht Programma 4

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Programma 4 Vrije tijd Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -29.645 -29.693 -30.358 -666
Baten 9.650 9.132 10.085 952
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -19.995 -20.560 -20.273 287
Toevoegingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 290 695 512 -182
Mutaties reserves 290 695 512 -182

Financiële verschillen programma 4

Terug naar navigatie - Financiële verschillen programma 4

 

 

Afwijking lasten

Afwijking baten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo
Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen
Zoetermeers Noodfonds 108.000 0 0 -108.000 0
Stadsboerderij De Balijhoeve 39.000 0 0 0 39.000
Exploitatie sportaccommodaties (exclusief zwembaden) -217.000 84.000 0 0 -133.000
Exploitatie zwembaden -1.277.000 1.271.000 0 0 -6.000
Exploitatie Welzijnsaccommodaties 131.000 -126.000 0 0

5.000

Subsidieregeling Impuls jongerencultuur Zoetermeer  268.000 -268.000 0 0

0

Overige 53.000 -27.000 0 -8.000 18.000
Totaal -77.000
 
Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad
Grand Départ (start Tour de France) 100.000 0 0 -100.000 0
Monumentenzorg 65.000 0 0 0 65.000
Overig 65.000 18.000 0 34 117.000
Totaal 182.000
TOTAAL PROGRAMMA 4 105.000

 

Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring

Zoetermeer Noodfonds (€ 0)
In de reserve Zoetermeer Noodfonds zijn middelen gereserveerd voor energie-armoede. De aanvragen voor een subsidie vanuit dit fonds zijn achtergebleven bij onze verwachtingen, waardoor er een voordeel van € 0,1 mln. ontstond. Daarom is er minder uit de reserve onttrokken wat een nadeel geeft van € 0,1 mln.

Stadsboerderij De Balijhoeve (voordeel € 39.000)
Er zijn dit jaar, na de oplevering, nog herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de stadsboerderij. Daardoor is het krediet in 2023 doorgelopen, waardoor de kapitaallasten lager uitvallen.

Sportaccommodaties (exclusief zwembaden) (nadeel € 133.000)
De uitgaven vielen € 0,2 mln. hoger uit. Dit kwam door energielasten (€ 0,1 mln.) en lasten voor onderhoud (€ 0,1 mln.).
De inkomsten vielen € 0,1 mln. hoger uit. Dit kwam door hogere huurinkomsten (€ 40.000),  bijdrage uit de regeling Stimulering Sport (€ 36.000) en overige posten (€ 8.000).  

Sportaccommodaties - zwembaden (nadeel € 6.000)
De uitgaven vielen € 1,3 mln. hoger uit. Dit kwam door de latere oplevering van het nieuwe zwembad De Watergeus. Hierdoor liepen de uitgaven door voor het openhouden van zwembad De Driesprong (€ 0,8 mln.), de huur van zwemwater in Het Keerpunt (€ 0,2 mln.) en inhuur van medewerkers (€ 0,2 mln.). 
De inkomsten vielen € 1,3 mln. hoger uit. Dit komt door hogere huurinkomsten (€ 0,1 mln.), de gemeentelijke bijdrage van de exploitatiekosten aan zwembad De Driesprong (€ 0,8 mln.) en een eenmalige subsidie uit de regeling Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (€ 0,4 mln.). 

Welzijnsaccommodaties (voordeel € 5.000)
De kosten van beheer en onderhoud vallen € 0,1 mln. lager uit dan begroot door lagere kosten van energie en lagere personele bezetting voor beheer en toezicht. De huurinkomsten zijn € 0,1 mln. lager dan begroot.

Subsidieregeling Impuls jongerencultuur Zoetermeer (€ 0)
Met deze regeling stimuleert het College cultuurdeelname door jongeren tussen de 14 en 27 jaar. De subsidietermijn is voor twee jaar de beschikbare middelen zijn niet volledig besteed. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 268.000 op de uitgaven en een nadeel van hetzelfde bedrag op de baten. De ontvangen subsidie mag in 2024 uitgegeven worden.

 

Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Grand Départ (start Tour de France) (€ 0)
Voor de Grand Départ Rotterdam in 2024 of 2025 is € 0,2 mln. beschikbaar gesteld  (in 2022 € 60.000, in 2023 €  0,1 mln. en in 2024 € 40.000)  uit de reserve Fonds Zoetermeer 2040. Het bid voor 2024 van Rotterdam is niet gehonoreerd maar voor 2025 is de stad nog in de race. In 2023 zijn daarom geen kosten gemaakt.

Monumentenzorg (voordeel € 65.000)
Op monumentenzorg is een voordeel behaald.

Programma 5 Veiligheid

Financieel overzicht Programma 5

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Programma 5 Veiligheid Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -18.775 -19.808 -19.401 407
Baten 891 899 990 91
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -17.884 -18.909 -18.411 497
Onttrekkingen 600 661 0 -661
Mutaties reserves 600 661 0 -661

Financiële verschillen programma 5

Terug naar navigatie - Financiële verschillen programma 5
 

Afwijking lasten

Afwijking baten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo
Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning
Bijdrage Reserve fonds Zoetermeer 20240 ten behoeve van handhaving -38.000 0 0 -661.000 -699.000
Totaal -699.000
 
Doelstelling 5.2 Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk
Invulling vacatures handhaving 950.000 0 0 0 950.000
Overig 29.000 -66.000 0 0 -37.000
Totaal 913.000
 
Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad
RIO/IPTA -102.000 102.000 0 0 0
Cameratoezicht -65.000 0 0 0 -65.000
Veiligheidsregio haaglanden -300.000 0 0 0 -300.000
Overig -68.000 55.000 0 0 -13.000
Totaal -378.000
TOTAAL PROGRAMMA 5 -164.000

 

Doelstelling 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Bijdrage Reserve fonds Zoetermeer 20240 ten behoeve van handhaving (nadeel €699.000)
Bij het coalitieakkoord zijn er tijdelijke middelen beschikbaar gesteld vanuit de Reserve fonds Zoetermeer 2040. 
Er is op basis van het coalitieakkoord ingezet op intensivering van de gemeentelijk handhavingscapaciteit. De uitbreiding van team handhaving is nog niet op orde, doordat náást de uitbreiding, we ook te maken hebben gehad met natuurlijk verloop, waardoor de formatie nog niet op volle sterkte is. Daarom is de bijdrage vanuit de Reserve fonds Zoetermeer 2040 in 2023 niet nodig geweest. Op dit moment bedraagt de vacatureruimte nog 9 fte.

Doelstelling 5.2 Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Invulling vacatures handhaving (voordeel € 950.000)
Er is op basis van het coalitieakkoord ingezet op intensivering van de gemeentelijk handhavingscapaciteit. De uitbreiding van team handhaving is nog niet op orde, doordat náást de uitbreiding, we ook te maken hebben gehad met natuurlijk verloop, waardoor de formatie nog niet op volle sterkte is. Op dit moment bedraagt de vacatureruimte nog 9 fte.

Doelstelling 5.3 Behouden veiligheid in de stad

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


RIO/IPTA (Reïntegratieofficier/ Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid) (€ 0)
Er is meer subsidie binnengehaald dan begroot wat besteed is aan  meer preventieve interventies.

Cameratoezicht (nadeel € 65.000)
De kosten van cameratoezicht fluctueert ook op basis van openbare orde problematiek wat zich moeilijk laat voorspellen. 

Veiligheidsregio Haaglanden (nadeel € 300.000)
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden van ongeveer € 12 mln. is met ongeveer € 0,3 mln. hoger geweest dat begroot, veroorzaakt door een hogere indexatie met name als gevolg van een hogere loonontwikkeling.

Programma 6 Dienstverlening en participatie

Financieel overzicht Programma 6

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Programma 6 Dienstverlening en participatie Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -16.869 -17.827 -18.378 -552
Baten 7.414 5.841 6.006 164
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -9.455 -11.985 -12.372 -387
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0

Financiële verschillen programma 6

Terug naar navigatie - Financiële verschillen programma 6

 

 

Afwijking lasten

Afwijking baten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo
Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid
Inzet personeel vergunningverlening -770.000 0 0 0 -770.000
Opbrengst Leges 0 -800.000 0 0 -800.000
Burgerzaken -219.000 234.000 0 0 15.000
Overig -82.000 -7.000 0 0 -89.000
Totaal -1.644.000
 
Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie
Functioneren bestuur 134.000 735.000 0 0 869.000
Griffie 198.000 0 0 0 198.000
Vrije beleidsruimte Raad 148.000 0 0 0 148.000
Vrije beleidsruimte College 40.000 0 0 0 40.000
Totaal 1.255.000
TOTAAL PROGRAMMA 6 -389.000

 

Doelstelling 6.1 Continueren klanttevredenheid

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Inzet personeel vergunningverlening (nadeel € 770.000)
Het was een uitdaging om goed personeel te vinden waardoor inhuur noodzakelijk was. Daarnaast is ook ingehuurd voor langdurig ziekteverzuim.

Opbrengst Leges (nadeel € 800.000)
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden leges ontvangen. Bij het memo 'financiële afwijkingen na tweede Tussenbericht 2023' is gemeld dat ten opzichte van het tweede Tussenbericht een nadeel verwacht werd van € 0,9 mln. in 2023. Dit is nagenoeg zo uitgekomen. De belangrijkste reden is dat er minder grote aanvragen zijn ingediend. De oorzaak is een combinatie van hogere bouwkosten en de hoge rentes. Dit maakt het minder rendabel om te bouwen dan voorgaande jaren. 

Burgerzaken (voordeel € 15.000)
Het aantal huwelijken, naturalisaties en aanvragen voor een persoonsdocument is hoger dan verwacht. Bij persoonsdocumenten gaat het mogelijk om nieuwe aanvragen die voortkomen uit de vluchtelingeninstroom. We dragen een groot deel van de ontvangen leges af aan het Rijk. Het saldo is bijna nihil.

Doelstelling 6.2 Bevorderen van de participatie

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Voorziening wethouderspensioenen (voordeel € 869.000)
Op grond van de Wet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is een voorziening is getroffen voor de pensioenverplichtingen aan wethouders.  Door het stijgen van de rente in 2023 is een voordeel op de baten van € 0,7 mln.  Dit bedrag valt vrij uit de voorziening vanwege de rentestijging. Daarnaast is er een voordeel op de uitgaven van € 0,1 mln.,  door de rentestijging is de in 2023 geraamde toevoeging aan de voorziening niet nodig geweest.

Griffie (voordeel € 198.000) 
Het voordeel van € 0,2 mln. komt omdat er in 2023 minder gebruik is gemaakt van de wettelijke vergoedingen en rechtspositieregelingen voor raadsleden. Daarnaast zijn er enkele kleinere verschillen onder andere door tijdelijke vacatureruimte. 

Vrije beleidsruimte Raad (voordeel € 148.000) 
Op het potje van de raad is geen beroep gedaan.

Vrije beleidsruimte College (voordeel € 40.000) 
Niet alle vrije beleidsruimte van het College is besteed.

Programma 7 Inrichting van de stad

Financieel overzicht Programma 7

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Programma 7 Inrichting van de stad Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -27.717 -36.918 -30.765 6.153
Baten 24.234 33.939 23.052 -10.887
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.483 -2.979 -7.713 -4.734
Toevoegingen -4.529 -6.599 -3.039 3.560
Onttrekkingen 3.743 5.003 6.418 1.415
Mutaties reserves -786 -1.596 3.379 4.975

Financiële verschillen programma 7

Terug naar navigatie - Financiële verschillen programma 7

 

 

Afwijking lasten

Afwijking baten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo
Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
Woonwagenhuisvesting 45.000 0 0

0

45.000
Overig 81.000 -3.000 0 0 78.000
Totaal 123.000
 
Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
Gemeentelijke eigendommen Grondzaken 103.000 -10.000 0 0 93.000
Grondexploitaties 5.195.000 -10.661.000 3.355.000 2.232.000 121.000
Programma Binnenstad -106.000 0 0 0 -106.000
Snowworld 104.000 -104.000 0 0 0
Strategische Agenda Zoetermeer 2040 338.000 0 0 -338.000 0
Voorbereiding Markt 10 62.000 0 0 -62.000 0
Nieuwe Initiatieven 144.000 0 0 -144.000 0
Wijkprogramma Meerzicht -60.000 0 0 0 -60.000
Engelandlaan 270  87.000 0 0 0 87.000
Reserve beeldende kunst -206.000 0 206.000 0 0
Overig

24.000

-35.000 0 -112.000 -123.000
Totaal -4.000
 
Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte
Herinrichting woonlocatie Bleiswijkseweg 174.000 0 0 0 174.000
Overig 34.000 -32.000 0 0 2.000
Totaal 176.000
 
Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
OV Schaalsprong 161.000 0 0 -161.000 0
Overig 23.000 -14.000 0 0 9.000
Totaal 9.000
 
Doelstelling 7.5 Overige
Overig -51.000 -28.000 0 0 -79.000
Totaal -79.000
TOTAAL PROGRAMMA 7 271.000

 

Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Woonwagenhuisvesting (voordeel € 45.000)
De inzet van externe deskundigen en juristen op het woonwagendossier is gestabiliseerd op een niveau van € 0,2 mln. Onderzocht wordt of dit structureel is.

Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Gemeentelijke eigendommen Grondzaken ( (voordeel € 90.000) 
De gemeente heeft grond in haar bezit en voor de exploitatie (regulier beheer, advisering en begeleiding verkopen) is in 2023 een budget opgenomen van ca. € 1,85 mln. aan uitgaven en ca. € 4,3 mln. aan inkomsten. Het betreft structureel en incidenteel budget. Het structureel budget is met € 0,1 mln. onderschreden. De verwachte overschrijding op de loonkosten is lager uitgevallen.

Grondexploitaties (voordeel € 121.000) 
Voor de uitvoering van het Grondbeleid is ca. € 21 mln. aan lasten en ca. € 27 mln. aan baten in de Programmabegroting opgenomen. Het Grondbeleid wordt gevoerd om een programma (woningen, kantoren, voorzieningen en bedrijfsterreinen) te realiseren. De uitgangspunten hierbij zijn het rijks-, provinciale en regionale beleid en de gemeentelijke visie op het toekomstige ruimtelijk beleid. In de Nota Grondbeleid zijn de kaders en uitgangspunten weergegeven voor het grondbeleid van de gemeente.
Er is een relatie tussen de lasten, baten, mutaties in reserves en boekwaarde van de verschillende grondexploitaties (en faciliterend grondbeleid) op de balans. Het resultaat van de grondbedrijf functie is per saldo via een mutatie in de voorraad neutraal verwerkt, zodat de ontstane afwijkingen in de regel geen invloed hebben op het rekeningresultaat van de gemeente. Ook is er (jaarlijks) sprake van faseringsverschillen. De redenen zijn vaak divers en zijn vaak exogeen van aard. Met projectontwikkelaars is bijvoorbeeld een afnamecontract afgesloten, maar het tempo van de afname en daarmee de opbrengsten wordt door de ontwikkelaars zelf bepaald. Het effect van de faseringsverschillen is verwerkt in het Meerjarenperspectief Grondbeleid (MPG).

Het MPG bevat naast informatie over de voortgang, ook een actualisatie van de grondexploitaties, de resultaatprognoses en de risico’s. In het MPG is het effect van de werkelijke voortgang meegenomen met uitzondering van de grondexploitaties Edisonpark en Markt 10. Deze twee grondexploitaties worden in 2024 herzien en met gewijzigde kaders opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In het MPG zijn de kosten en baten van de twee grondexploitaties geïndexeerd en waar nodig geactualiseerd. Het resultaat van de actualisatie van het MPG is verwerkt in de jaarrekening en komt tot uitdrukking in mutaties in reserves en de winstafdrachten en het al dan niet vrijvallen van (een deel) van voorzieningen en reserves. De verwerking van het resultaat is vastgesteld in de Nota Grondbeleid en gaat via vastgestelde stappen: in eerste instantie voor 50% toegevoegd aan de reserve Financiële Positie Grondbedrijf en voor 50% aan de Reserve investeringsfonds 2030 (Rif). Vervolgens wordt de maximale omvang van de reserve Financiële Positie Grondbedrijf en de reserve risico's Ontwikkelingsbedrijf bepaald aan de hand van de benodigde weerstandscapaciteit. Het surplus wordt afgeroomd naar het RIF. In de paragraaf Grondbeleid is een inhoudelijke toelichting opgenomen op de uitvoering van het grondbeleid.

Het voordelig resultaat ontstaat doordat er ook vennootschapsbelasting (Vpb) over het voordelige resultaat moet worden afgedragen aan het Rijk. Hier staat eenzelfde nadeel tegenover dat verantwoord is bij het afzonderlijke onderdeel Vpb.

Baten
Het nadeel op de baten € 10,7 mln. bestaat uit een hogere mutatie in de voorraad onderhanden werken. Het verschil met de raming komt o.a. doordat de verkochte gronden voor de Van Leeuwenhoeklaan en het gasfabriekenterrein Delftsewallen later wordt geleverd dan verwacht. De hogere mutatie onderhanden werken houdt verband met lagere lasten. 

Lasten
Het voordeel op de lasten van € 5,2 mln. ontstaat doordat begrote werkzaamheden voor bouw- en woonrijpmaken doorschuiven naar een volgend boekjaar.  Het faseringsverschil bij het bouw- en woonrijpmaken is onder meer ontstaan in de grondexploitatie Oosterheem, Dwarstocht en Edisonpark. 

Onttrekkingen reserves
De reserve Financiële positie Grondbedrijf (FiPo), Reserve investeringsfonds 2030 (Rif) en reserve risico's Ontwikkelingsbedrijf worden elk jaar herijkt op basis van een herziening van grondexploitaties. De herijking heeft geleid tot een afroming van de reserve FiPo en het Rif van ieder € 1,0 mln. en van de reserve risico's Ontwikkelingsbedrijf van € 1,1 mln. Begroot was € 0,3 mln. Er is een totaalvoordeel van € 2,2 mln. gerealiseerd.

Toevoeging en reserves
Op basis van het grondbeleid komt het resultaat van de grondexploitaties (de winstneming) voor 50% ten gunste van de reserve Versterking financiële positie Grondbedrijf (FiPo) en voor 50% ten gunste van de reserve investeringsfonds 2030 (Rif). De toevoegingen voor de reserve FiPo en Rif zijn € 3,4 mln. lager dan begroot (voordeel).  Dit komt omdat de winstneming wordt gebaseerd op de voortgang van het project en daar is achterstand bij het bouw- en woonrijpmaken. 

Programma Binnenstad (nadeel € 106.000)
Het nadeel ontstaat omdat kosten niet verhaald of ingebracht kunnen worden en daarom ten laste van het gemeentelijke resultaat gebracht. Het nadeel is ontstaan doordat:

 • Het opstellen van de businesscase door de ingewikkeldheid van het gebied met veel verschillende belanghebbenden en verschillende eigenaars meer tijd kostte dan van tevoren ingeschat.
 • Veel tijd is besteed aan het aanvragen van subsidie (de woningbouwimpuls) en de voorbereiding van een nieuwe aanvraag (nadat deze in eerste instantie werd afgewezen).
 • Er extra kosten zijn gemaakt door de inhuur van specialisten vanwege capaciteitsproblemen binnen de gemeente.

Snowworld (€ 0)
Het haalbaarheidsonderzoek van SnowWorld vraagt meer tijd dan voorzien, dit o.a. vanwege de zorgvuldigheid die in acht moet worden genomen om het advies van de Commissie Ruimtelijk Kwaliteit te verwerken. Dit geeft een voordeel van € 0,1 mln. en een even hoog nadeel op de opbrengst kostenverhaal.

Strategische Agenda Zoetermeer 2040 (€ 0) 
Op de budgetten voor de uitvoering van de Strategische Agenda Zoetermeer 2040 is een voordeel ontstaan van € 0,3 mln. Hier staat een nadeel onttrekking reserve tegenover:

 • Procesondersteuning en uitvoering van de Visie Zoetermeer 2040: voordeel € 0,1 mln.;
 • Voorbereiding van woningbouw en bijbehorende onderzoekskosten: voordeel € 0,2 mln.;
 • Overige: voordeel € 60.000.

Het voordeel op de procesondersteuning is ontstaan doordat een aantal onderzoeken, zoals het onderzoek naar voorzieningen in Zoetermeer, de staat van Zoetermeer en ondersteunende onderzoeken voor de ruimtelijke strategie naar 2024 zijn verschoven. Bij de voorbereiding van woningbouw en bijbehorende onderzoekskosten geldt dit ook. Hier zijn onderzoekopdrachten uitgezet voor de woonvisie en het soortmanagementplan (SMP). Voor alle onderzoeken zijn verplichtingen aangegaan.

Voorbereiding Markt 10 (€ 0) 
Voor het opnieuw starten van de haalbaarheidsfase voor het project Markt 10 is budget verstrekt. Gedurende 2023 is een groot deel, maar nog niet alles, van deze fase doorlopen. De resultaten van de participatiebijeenkomsten en marktconsultatie moeten worden verwerkt in een Planuitwerkingskader. Dit wordt verwerkt in een businesscase en een grondexploitatie. De werkzaamheden worden in 2024 afgerond. Het voordeel bedraagt € 60.000 en een even hoog nadeel onttrekking reserve. 

Nieuwe Initiatieven (€ 0) 
Op het budget van de nieuwe initiatieven is een (aanvullend) voordeel ontstaan van € 0,1 mln. Het voordeel is ontstaan doordat de initiatieven door capaciteitsproblemen niet opgepakt worden.  Er wordt gezocht naar mogelijkheden om slimmer om te gaan met onze capaciteit. Hiertoe is een pilot gestart om meer werk aan de markt over te laten. Deze pilot moet nog geëvalueerd worden, maar de eerste conclusies zijn dat er nog steeds een groot beroep wordt gedaan op vakspecialisten.

Wijkontwikkeling Meerzicht (nadeel € 60.000) 
Er zijn extra kosten gemaakt voor het Hart van Meerzicht en het opstarten van het programma.

Engelandlaan 270 (voordeel € 87.000)
Op het budget van het gemeentelijk aandeel in het bouw- en woonrijpmaken in het (faciliterend grondbeleid) project Engeland 270 is een voordeel behaald. De ontwikkelaar is nog niet begonnen met de bouw en is nog bezig met het uitwerken van het bouwplan. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in 2023  gereed en onherroepelijk geworden.

Reserve Beeldende Kunst (€ 0) 
De storting in de reserve beeldende kunst heeft vanwege een achterstand in het uitvoeringsprogramma van de Entree en het Plintgebouw nog niet plaatsgevonden. Dit geeft een voordeel van € 0,2 mln. De achterstand is o.a. ontstaan doordat de bestemmingsplanprocedure bij de Entree nog niet is afgerond. Bij het Plintgebouw geldt dat door de ontwikkelingen eind 2022 en begin 2023 met betrekking tot de Nelson Mandelabrug de uitvoering is vertraagd. De ontwikkeling rond het plintgebouw wordt herzien meegenomen in de grotere ontwikkeling rondom het stationsgebied.

Doelstelling 7.3 Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Herinrichting woonwagenlocatie Bleiswijkseweg (voordeel € 174.000)
Herinrichting van de woonlocatie Bleiswijkseweg is door gebrek aan overeenstemming tussen partijen uitgesteld naar de tweede helft van 2024.  De opdracht aan de aannemer is hierdoor stilgelegd.

Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


OV Schaalsprong (€ 0) 
Op de OV schaalsprong is een voordeel behaald van € 0,2 mln. De capaciteit is vooral ingezet op het stationsgebied (plintgebouw/Mandelabrug) waarvoor ook subsidie is verkregen. Hierdoor kon er minder aandacht aan de OV schaalsprong worden besteed. Daarnaast behoefde er geen ondersteunende berekeningen te worden verricht. Vanuit Public Affairs, het team Verkeer en het bestuur blijft het lobbytraject voor de lightrail en andere projecten ter verbetering van het openbaar vervoer onverminderd doorgaan.

Doelstelling 7.5 Overige

Overhead

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Overhead Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -47.629 -47.071 -47.156 -86
Baten 1.300 98 247 149
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -46.329 -46.973 -46.910 63
Toevoegingen -290 -290 -290 0
Onttrekkingen 176 59 46 -14
Mutaties reserves -114 -230 -244 -14

Financiële verschillen Overhead

Terug naar navigatie - Financiële verschillen Overhead

 

 

Afwijking lasten

Afwijking baten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo
Vervoersmanagement en participatiebanen 191.000 0 0 0 191.000
Flankerend beleid 149.000 0 0 0 149.000
Afdelingsoverhead sociaal domein -118.000 0 0 0 -118.000
Subsidieverwerving en samenwerking inkoop & aanbesteding 179.000 62.000 0 0 241.000
Uitbreiding formatie: stelpost overhead 553.000 0 0 0 553.000
Informatisering en automatisering -436.000 0 0 0 -436.000
Gemeentelijk vastgoed -557.000 125.000 0 0 -432.000
Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) -152.000 0 0

0

-152.000
Overig 105.000 -38.000 0

-14.000

53.000
TOTAAL OVERHEAD 49.000

 

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Vervoersmanagement en participatiebanen (voordeel € 191.000)
Een voordeel van 0,1 mln. op het impulsbudget participatiebanen is veroorzaakt doordat de kosten van de participatiebanen zijn gedekt uit het reguliere personeelsbudget. Daarnaast hebben we een voordeel van € 0,1 mln. op vervoersmanagement. Dit is voornamelijk veroorzaakt door vacatureruimte. 

Flankerend beleid (voordeel € 149.000) 
In 2023 zijn minder aanvragen ingediend voor Ombuigen en Vernieuwen dan verwacht. Hiervoor komt een voorstel tot budgetoverheveling zodat het uitvoeren van de maatregelen Ombuigen en Vernieuwen maximaal wordt gestimuleerd.

Afdelingsoverhead Sociaal Domein (nadeel € 118.000)
De overschrijding is vooral veroorzaakt door tijdelijke inhuur (vervanging ziekte). 

Subsidieverwerving en samenwerking inkoop & aanbesteding (voordeel € 241.000) 
Het voordeel is veroorzaakt door het niet inzetten van een extern bureau voor subsidieverwerving door een gebrek aan personele capaciteit. De inzet is vertraagd naar 2024. Daarnaast waren de implementatiekosten voor de uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo) lager dan verwacht.
Het voordeel aan de batenkant van € 0,1 mln. is veroorzaakt doordat de gemeente een samenwerkingsverband heeft op het gebied van inkoop en aanbestedingen. In 2023 hebben we meer personeelskosten in rekening gebracht. 

Uitbreiding formatie: stelpost overhead (voordeel € 553.000) 
Bij uitbreiding van formatie hebben we rekening gehouden met een stijging van de overheadkosten. De werkelijke stijging is lager dan verwacht.

Informatisering en automatisering (nadeel € 436.000) 
De overschrijding is vooral veroorzaakt door extra eenmalige kosten als gevolg van gestegen licentiekosten, updates van software en hogere implementatiekosten.

Gemeentelijk Vastgoed (nadeel € 432.000) 
 De hogere lasten  zijn veroorzaakt door hogere exploitatiekosten van met name het StadhuisForum voor energie en water, onderhoud, huren en servicekosten. Tegenover de hogere huur & servicekosten staan ook hogere baten van € 0,1 mln. 

Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) (nadeel € 152.000)
Bij de RVU nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerker in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Omdat de ex-medewerker in die periode geen activiteiten/prestaties voor de gemeente verricht, moet op 31 december een voorziening worden getroffen voor de financiële verplichting die de gemeente tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling. Dat betekent voor alle jaren tot aan de AOW datum.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -7.747 -6.933 -4.138 2.795
Baten 293.380 319.522 324.824 5.301
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 285.633 312.589 320.686 8.097
Toevoegingen -3.994 -38.313 -89.461 -51.148
Onttrekkingen 4.138 46.971 97.568 50.597
Mutaties reserves 144 8.658 8.107 -551

Financiële verschillen Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Financiële verschillen Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 

 

Afwijking lasten

Afwijking baten Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo
Heffen en invordering -215.000 0 0 0 -215.000
Bezwaarschriften -260.000 0 0 0 -260.000
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren 160.000 0 0 0 160.000
Opbrengst OZB en overige belastingen 0 510.000 0 0 510.000
Treasury/Rentelasten en baten -13.000 388.000 -493.000 0 -118.000
Algemene uitkering 2.349.000 4.544.000 0 0 6.893.000
Reservering taakmutaties 770.000

-142.000

0 0 628.000
Storting en onttrekking concernreserves 0 0

-50.639.000

50.597.000 -42.000
Overig 4.000

1.000

-16.000 0 -11.000
TOTAAL OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 7.545.000

 

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring


Heffen en invordering  (nadeel € 215.000) 
In verband met het vertrek van een taxateur, hebben we een extern bureau ingeschakeld. Ook voor de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken is vanwege de hoge werkdruk extra personeel ingehuurd. In 2023 hebben we de  invorderingsprocessen geoptimaliseerd. 

Bezwaarschriften (nadeel € 260.000) 
Door de toegenomen WOZ waarde hebben we dit jaar aanzienlijk meer bezwaarschriften ontvangen; bijna zes keer zoveel als gemiddeld per jaar. Om alle bezwaarschriften binnen de gestelde termijn af te handelen is een groot deel van de bezwaarschriften uitbesteed aan een extern bureau. De inwoners hebben veel bezwaren ingediend via No Cure No Pay bureaus waardoor we extra proceskosten hebben betaald.

Voorziening dubieuze belastingdebiteuren (voordeel € 160.000)
Op basis van verwachte oninbare vorderingen, is de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren verlaagd.
    
Opbrengst OZB en overige belastingen (voordeel € 510.000) 
In de tweede helft van het jaar hebben we actief leegstandsonderzoek uitgevoerd. Dat heeft geleid tot extra OZB-aanslagen waarmee de opbrengst OZB € 0,6 mln. hoger is uitgekomen. De opbrengsten hondenbelasting, toeristenbelasting en precario zijn per saldo € 0,1 mln. lager dan begroot. 

Rentelasten en baten (nadeel € 118.000) 
Een nadeel op de treasury wordt veroorzaakt door een lagere rentetoerekening (lagere doorbelasting) aan de grondexploitaties. Dit heeft te maken met zowel een lager rentepercentage dat mag worden toegerekend aan de grondexploitatie en door de lagere boekwaarde van de grondexploitaties. 
Het verschil op de betaalde rentelasten en ontvangen rentebaten ten opzichte van de begroting is in de reserve rente-egalisatie gestort. Dit is volgens het vastgestelde beleid uit de rentenota 2018. De storting is € 0,5 mln. hoger dan begroot. Meer toelichting op de rentelasten en baten is opgenomen in de paragraaf Financiering.

Algemene uitkering (voordeel € 6.893.000) 
 De inkomsten uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn € 4,5 mln. hoger dan begroot. Dit komt door:

 • de effecten van de septembercirculaire (€ 2 mln.); 
 • herverdeeleffecten € 1,5 mln.;
 • extra taken € 1 mln. uit de decembercirculaire. De qua omvang grootste taken zijn: het opzetten van programma's voor veerkracht en weerbaarheid van inwoners, het opzetten van programma's om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden en taken vanwege de opvang van Oekraïners (leerlingenvervoer. uitvoering sociaal domein en taalles). 

Het vrijvallen van de reservering voor loon- en prijsstijging van € 2,3 mln. is al gemeld bij het memo financiële afwijkingen na TB2. Hier tegenover staan tegenvallers op onder andere programma 1 voor de hogere kosten van de Binnenbaan en op programma 3 voor de hogere kosten voor de riolering.

Reservering taakmutaties (voordeel € 628.000) 
Voor de eerder gereserveerde taken die de gemeente van het rijk heeft gekregen is  € 0,8 mln. niet uitgegeven. Voor ruim € 0,5 mln. betreft het hier de middelen die we hebben gekregen voor de verbetering van de dienstverlening naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Hiervan is bij de Perspectiefnota om de middelen te besteden aan andere zaken door het vrij te laten vallen in het begrotingssaldo. Dit is gedaan voor de jaren 2024-2027. Het bedrag van 2023 valt nu vrij in het jaarrekeningsaldo.  Voor € 0,1 mln. gaat het om middelen voor het klimaatakkoord en voor € 0,2 mln. voor de aanpak van laaggeletterdheid.
Aan de inkomstenkant is een nadeel grotendeels ontstaan doordat de extra middelen voor de noodopvang van asielzoekers nog niet is ontvangen. Hier was in de begroting wel rekening mee gehouden. De verwachting is dat dit in 2024 gecorrigeerd gaat worden.

Storting en onttrekking concernreserves (nadeel € 42.000) 
Zowel de lasten als de baten laten een overschrijding zien van ruim € 50 mln. Dit betreft de opheffing van de reserve RIF. Op 16 mei 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de samenvoeging van de bestemmingsreserves RIF en Fonds Zoetermeer 2040 (2023-030416).

VPB

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x €1.000
Vennootschapsbelasting Primitieve begroting Begroting na wijziging jaarrekening saldo begroting na wijziging en jaarrekening
Lasten -327 -327 -366 -39
Baten 0 0 229 229
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -327 -327 -136 191

Verschillenverklaring

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring

Vennootschapsbelasting (Vpb) (voordeel € 190.000)
Er is een voorlopige aanslag voor 2023 ontvangen van € 0,2 mln. ten opzichte van de begroting van € 0,3 mln. Hierin is meegenomen het verwachte resultaat Grondbedrijf en het resultaat reclame. Het Grondbedrijf heeft voor 2023 een negatief Vpb-resultaat waardoor de Vpb Grondbedrijf € 0 is. Over de Vpb Reclame-inkomsten loopt een rechtszaak waarbij wij ervan uitgaan dat de Vbp reclame-inkomsten ook op € 0 uitkomt. Daarom is aan de batenkant een correctie opgenomen van € 0,2 mln..
Voor de jaren 2021 en 2022 zijn correcties op de Vpb-aanslagen ontvangen van € 0,1 mln.

Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien

Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het resultaat Vpb van het Grondbedrijf 2023 voor de berekening van de definitieve aanslag Vpb 2023 is € 0,85 mln. negatief. Dit bedrag kan mogelijk als compensatie gebruikt worden bij de aanslag Vpb 2024 als het resultaat Vpb van het Grondbedrijf 2024 positief is. In de jaarrekening 2023 is geen voorschot genomen op deze correctie.

Er is een voorlopige aanslag voor 2023 ontvangen van € 230.000 ten opzichte van de begroting van € 327.000. Hierin is meegenomen het verwachte resultaat Grondbedrijf en het resultaat reclame. Het Grondbedrijf heeft voor 2023 een negatief Vpb-resultaat waardoor de Vpb Grondbedrijf € 0 is. Over de Vpb Reclame-inkomsten loopt een rechtzaak waarbij wij ervan uitgaan dat de Vbp reclame-inkomsten ook op € 0 uitkomt. Daarom is aan de batenkant een correctie opgenomen van € 230.000.
Voor de jaren 2021 en 2022 zijn correcties op de Vpb-aanslagen ontvangen van € 136.000.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de incidentele baten en lasten

De Programmabegroting 2023,  inclusief de in 2023 vastgestelde begrotingswijzigingen, is het uitgangspunt voor het overzicht van incidentele baten en lasten. Het overzicht is aangevuld met de overige incidentele posten. Verschuivingen tussen reserves zijn buiten het overzicht gehouden. Die zijn voor de exploitatie neutraal. 
Verschillen tussen begroting en realisatie worden toegelicht in de Toelichting verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening per programma in de Jaarrekening.  

Bedragen x € 1.000
Incidentele baten en lasten Geraamde incidentele Werkelijke incidentele Werkelijke incidentele Werkelijke incidentele Werkelijke incidentele
baten lasten baten lasten
Nr Programma's, baten en lasten
Progr. 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
1 Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid (baten op OAD) 129 105
2 Investeringsimpuls 2021-2023 doorontwikkeling Werkbedrijf 269 269
3 Aanpak zorgfraude 107 107
4 Actieagenda Economie 110 82
5 Innovatieprijs 30 0
6 Lasten Sociaal Innovatiefonds 75 139
7 Energietoeslag 2023 en uitvoeringskosten 8.370 8.142
8 Kwijtscheldingsverordening belastingen 2023 (Noodfonds) 223 0
9 Regionaal werkcentrum en regierol centrumgemeente 50 0
10 Onderwijshuisvesting, Alfrinkcollege 283 262
11 SPUK, toeslagenaffaire 2.820 2.008 3.371 2.695
12 Strategie werklocaties 30 0
Progr. 2 Samen leven en ondersteunen
13 Toegankelijkheid 30 20
14 Jongerenwerk 200 200
15 Sociale eetgelegenheden 169 169
16 Jeugdvoorzieningen tlv Sociaal Innovatiefonds 495 568
17 POK-gelden, verbetering dienstverlening 597 597
18 Woonzorgvisie, incl overhead 67 67
19 Noodopvang statushouders en asielzoekers 20 0
20 Noodopvang Oekraïne 9.862 5.012 10.389 4.113
21 Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) 1.150 1.150 636 636
22 Uitvoering Lokaal Preventieakkoord 60 60 17 17
23 Meerkosten Wmo i.v.m. corona 325 325
24 SPUK IZA 6.725 6.725 1.746 1.746
Progr. 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
25 Duurzaamheidsfonds 220 0
26 Kwaliteitsverbetering Openbare Ruimte 1.500 1.024
27 Bomen 150 150
28 Toekomst wijkwinkelcentra 130 0
29 Digitalisering 100 140
30 Afvalmaatregelen 120 120 98 98
31 Energiearmoede (SPUK) 427 427 316 316
32 Calamiteiten riolering 200 270
33 Horeca aansluiting Nieuwe Driemanspolder 100 100
Progr. 4 Vrije tijd
34 Instandhouding Bibliotheek Oosterheem 150 150
35 Frictiekosten museum de Voorde 461 470
36 Grand Depart en 60 jaar groeistad 140 0
37 Investeringsimpuls amateurverenigingen 150 183
38 Uitvoeringsagenda Cultuurvisie 2030 178 178
39 Herstelregeling cultuur 200 196
40 Energiearmoede, subsidies 300 192
41 SPUK impuls jongerencultuur 295 295 295 295
42 Groen, spelen, leren, netwerkregisseur 72 7
43 Noodsteun corona/huurkorting 81 81
Progr. 5 Veiligheid
44 BOA's 611 611
45 Extra impuls handhaving 600 0
46 Subsidie IPTA 196 196
47 Nieuwbouw brandweerkazerne Abdissenbos 700 700
48 Kadernota veilig Zoetermeer 61 0
Progr. 6 Dienstverlening en samenspraak
49 Omgevingswet -190 42 194
50 Potje van het college 140 100
51 Hoger potje van de raad 150 7
52 Noodhulp Turkije/Syrië 127 127
53 Leernetwerk Toekomstbestendige New Towns 40 10
54 Dienstverlening 108 108
Progr. 7 Inrichting van de stad
55 Grondzaken (inclusief af te dragen VPB) 27.192 21.373 16.761 16.217
56 Investeren in verkeersveiligheid 30 24
57 Binnenstad 700 806
58 Entree 64 11
59 Entree, plintgebouw 200 203
60 Beeldende kunst in de openbare ruimte -206 0
61 Schaalsprong 1.519 1.247
62 Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh 25 0
63 Gebiedsprogramma wijkontwikkeling Meerzicht 598 598
64 Dutch Innovationpark 603 562
65 OV Schaalsprong 175 14
66 Nieuwe initiatieven 471 328
67 Onderzoek landtunnel 31 8
68 Voorbereidingsbudget Markt 10 150 88
69 Centraal Park/Dobbeplas 167 166
70 Project Snowworld, haalbaarheidsfase 250 250 109 109
71 Binnengebied Palenstein 440 440 440 584
72 Wijkplan Palenstein 36 6 25
73 Verkoop/aankoop Kelvinstraat 1.850 2.100
74 Provada 100 100 91 91
75 Brandstofverkooppunt 275 275
76 Sloopkosten van der Hagenstraat 100 88
77 Verkoop pand Dorpsstraat 256 256 256 256
78 Grondexploitatie Edisonpark pm
79 Bouwproject Eerste Stationsstraat 187 187
Overzicht Overhead
80 Flankerend beleid 350 201
81 Proef met inwonersberaad