Bijlage 2 Staat van de gemeente

Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2023

Terug naar navigatie - Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2023
Toezichtgebied IBT-ladder IBT score per toezichtgebied Toelichting
Huisvesting vergunninghouders 0 Geen interventie groen De gemeente heeft op 31 december 2023 voldaan aan de taakstelling met een voorsprong van 10 vergunninghouders en is daarom op 1 januari 2024 op trede 0 van de IBT-ladder geplaatst: taakstelling gerealiseerd.
Informatie- en archiefbeheer 2a Informatie opvragen geel Het archiefverslag over 2022 is na behandeling in het college van B&W op 2 mei 2023 aan de raad en de provincie gestuurd. Uit het verslag komt naar voren dat de gemeente ook in 2022 stappen heeft gezet in de verdere verbetering van het archief- en informatiebeheer, maar nog niet geheel voldoet aan de wettelijke eisen. Op basis van de bevindingen van de gemeentearchivaris worden in 2023 en de daaropvolgende jaren concrete verbetermaatregelen uitgevoerd.
Monumentenzorg en archeologie 0 Geen interventie groen De nieuwe indicatoren voor Monumentenzorg en Archeologie zijn in het Uitvoeringsprogramma IBT 2024 opgenomen. Het oordeel voor 2023 is nog gebaseerd op de oude indicator, zoals vermeld in het Uitvoeringsprogramma IBT 2022. De gemeente scoort groen omdat zij in 2021 beschikte over een deskundige monumentencommissie.
Omgevingsrecht 1 Signaleren groen De gemeente voldoet aan de minimale procescriteria die de provincie hanteert op grond van het Besluit omgevingsrecht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Zoetermeer beschikt over een operationeel beleidsplan VTH-Omgevingsrecht. Bovendien heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma voor 2023, waarin een terugblik op 2022 is opgenomen. Het uitvoeringsprogramma is echter later vastgesteld dan de termijn die de provincie als indicator hanteert, hoewel dit in 2022 wel tijdig is gebeurd. Er is vertrouwen dat de gemeente voldoende aandacht zal besteden aan de VTH-beleidscyclus en tijdigheid. Voor 2023 staat de gemeente op trede 1 van de IBT-ladder.
Ruimtelijke Ordening 0 Geen interventie groen De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en voldoen aan de Omgevingsverordening.