Balans

Bedragen x € 1.000
ACTIVA 31-12-'23 31-12-'22
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.048 278
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (grondexploitaties) 1.048 278
Materiële vaste activa 395.642 376.431
Investeringen met een economisch nut: 0
1. gronden uitgegeven in erfpacht 4.771 4.771
2. overige investeringen met economisch nut 330.206 321.577
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 14.416 13.190
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 46.249 36.893
Financiële vaste activa 11.418 11.752
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 9.008 9.008
Overige langlopende geldleningen 2.410 2.744
Totaal vaste activa 408.108 388.461
Vlottende activa
Voorraden 2.886 1.974
Grond- en hulpstoffen: 117 115
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 2.769 1.859
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 154.832 144.410
Vorderingen op openbare lichamen 914 5.387
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 135.067 120.335
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 221 508
Overige vorderingen 18.630 18.180
Liquide middelen 114 2.082
Kas- en banksaldi 114 2.082
Overlopende activa 40.687 41.243
1. van Europese overheidslichamen 0 0
2. van het Rijk 3.891 9.432
3. van overige Nederlandse overheidslichamen 256 355
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 36.540 31.456
Totaal vlottende activa 198.519 189.709
Totaal-generaal activa 606.627 578.170
Bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 0 0
Bedragen x € 1.000
PASSIVA 31-12-'23 31-12-'22
Vaste passiva
Eigen vermogen 374.726 378.503
Reserves:
1. Algemene reserves 77.553 41.394
2. Bestemmingsreserves 286.772 306.847
Gerealiseerde resultaat 10.401 30.262
Voorzieningen 54.565 55.992
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 62.116 64.186
Onderhandse leningen van:
binnenlandse banken en overige financiële instellingen 42.100 44.186
buitenlandse instellingen 20.000 20.000
Waarborgsommen 16 0
Totaal vaste passiva 491.407 498.681
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 29.490 22.894
Overige kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 1 1
Overige schulden 29.489 22.893
Overlopende passiva 85.730 56.595
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 28.087 26.573
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:
De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 50.073 20.831
De van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 5.574 7.795
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren 1.996 1.396
Totaal vlottende passiva 115.220 79.489
Totaal-generaal passiva 606.627 578.170
Gewaarborgde geldleningen 895.456 670.446
Garantstellingen (bankgaranties) 26.199 5.938