Schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen

Hoe staan we er voor? 
Het college voelt de noodzaak om een financieel gezonde gemeente te blijven met een sluitende begroting. De komende periode wil het college met de raad dieper in gesprek over de inhoud en betekenis van mogelijke keuzes tot besparen. Het college kiest er voor om, gelet op de onzekerheid met betrekking tot de kabinetsformatie, nog geen bezuinigingen door te voeren. Alles in het kader te blijven doen wat nodig is! De visie Zoetermeer 2040 en het Coalitieakkoord 'Samen doen wat nodig is' bieden hiervoor de belangrijkste aanknopingspunten. 

Nu de Kadernota Veiligheidsbeleid 2023-2026 en de Nota Ondermijning zijn vastgesteld voor een veilig Zoetermeer en het Team Handhaving op peil is gebracht, is het nodig de werkomgeving van het team daar adequaat op in te richten en te faciliteren met up-to-date applicaties. 
In deze perspectiefnota gaan we in op actuele ontwikkelingen als de upgrade van het Stadshart, Palenstein, verkochte gronden en het Van Aalstpark. In 2023 is het hoogste aantal nieuwe woningen opgeleverd, ten opzichte van de jaren daarvoor. Een ontwikkeling waar we aan vasthouden. Ook in de toekomst heeft Zoetermeer immers te werken aan voldoende voortgang op de woningbouw. Op lange termijn wordt het programma Woningbouw als aanjager concreet gemaakt, op korte termijn worden de flexwoningen aan de Ruimtebaan opgeleverd. Nu de Nelson Mandelabrug is veiliggesteld is een herbezinning op het structuurontwerp voor het hele stationsgebied van belang. De programma’s Binnenstad en Entree moeten goed worden blijven bediend. Al met al is nodig dat, voor de bouwopgave waar Zoetermeer voor staat, een extra planeconoom wordt aangetrokken. Hijskranen in de stad staan niet op zichzelf. Naast de maatschappelijke en economische effecten brengt binnenstedelijke ontwikkeling ook een meer-gebruik van data met zich mee. Wat dit betekent voor onze inzet ziet u terug in de toename van gegevens- en informatiebeheer. 

Sinds het Integraal werken aan een gezonde stad is vastgesteld, investeerden we in kunstgrasvelden, een skatevoorziening, werd er een nieuw zwembad gebouwd en wordt in het verlengde van het integrale plan het beleidsprogramma De gezonde stad voorbereid. Daarmee hebben we een investeringsagenda om door sport, beweging en  preventie de sociale basis van Zoetermeerders te versterken. In Oosterheem kwam er op initiatief van jongeren een skatevoorziening, de pilot Positieve Gezondheid in het huishouden wordt in 2025 overgedragen aan ‘de lijn’. Zoetermeer 2040 heeft de ambitie om de gezondheid van inwoners van Zoetermeer centraal te stellen. Samen met partners van Zoetermeer 2025 werken we eraan dat zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft. De buitengewone inzet om de verschraling van het HagaZiekenhuis tegen te gaan, vraagt om verantwoordelijkheid op het gebied van verkeer- en vervoer, om kinderopvang voor ouders met essentiële beroepen te faciliteren. Het college is heel blij dat de geboortezorg in ieder geval voor Zoetermeer blijft behouden. We kijken uit naar het verder bestendigen van de relatie tussen het HagaZiekenhuis en de gemeente Zoetermeer. Met een brief naar het HagaZiekenhuis en een kopie aan de raad heeft het college de inspanningsbereidheid bevestigd. Zo kan er gezamenlijk worden gebouwd aan een toekomstbestendig ziekenhuis voor alle Zoetermeerders. 

Door het inrichten van een Social Hub in Meerzicht willen we de sociale samenhang in de wijk helpen versterken. Door intensief en domein-overstijgend samen te werken, verwachten wij grote en zichtbare stappen te zetten voor de gebiedsontwikkeling in Meerzicht. 
We geven uitvoering aan onze Klimaatadaptatie strategie. Onder meer door meer schaduw in de wijken te brengen en meer bomen. Om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord willen we eigenaren helpen bestaand vastgoed te verduurzamen. Daarbij denken we aan korting op of vrijstelling van bouwleges.

We geven uitvoering aan het programma Toekomstbestendige Jeugdhulp, door aandacht te besteden aan het verminderen van het gespecialiseerde jeugdhulpgebruik. De instroom is aangescherpt, kosten worden verlaagd en we zetten actief in op het stimuleren van de uitstroom. We zien er op toe dat de fysieke toegankelijkheid van de stad verbeterd wordt. In deze perspectiefnota vindt u terug hoe we laagdrempelige en toegankelijke culturele -, sport-, groen- en speelvoorzieningen op college- en raadsniveau meetbaar willen maken: het Manifest Fysieke Toegankelijkheid Zoetermeer. Zodra het Burgerberaad over het op te stellen afvalbeleid heeft geadviseerd, kunnen we actief doorpakken op het beleid om ons recyclepercentage te laten groeien. Bij een stad met een speelse identiteit past ook dat het Nationaal Video Game Museum adequate huisvesting wordt geboden. Na besluitvorming in 2024 is in 2025 duidelijk hoe dit voor de toekomst is vormgegeven. 

Voor onze buitenruimte staan wij voor grote opgaven, onder andere rond gezondheid, woon- en werkomgeving, mobiliteit, klimaat en energietransitie. Er zijn keuzes nodig om te bepalen waar, hoe en met welke prioriteit wij invulling geven aan de opgaven. Op het niveau van de stad komt dit in de ruimtelijke strategie. Het programma Buitenruimte is een uitwerking van de ruimtelijke strategie op wijkniveau en biedt een inhoudelijk integraal kader om gericht aan de buitenruimte te werken.
De Ruimtelijke Strategie Zoetermeer geeft een belangrijke richting aan de koers waar Zoetermeer de komende tijd naartoe gaat. Wat voor stad willen wij worden? En wat gaan we daarvoor doen? En wat gaan wij daarvoor niet doen? Deze fundamentele vragen moeten worden beantwoord in een strategie. Een fundamentele vraag waarin de politiek echt aan zet is.