Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid
bedragen * €1.000
Nieuw beleid MJB 2025-2028
Prog Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
2 Verbetering inzet dienstverlening Zorg, berichtenverkeer -29 -61 -61 -61 -61
2 Berichtenverkeer, dekking Wmo budget 29 61 61 61 61
3 Programma Buitenruimte -pm -pm -pm
3 Uitvoering klimaatadaptatiestrategie (meer schaduw in de wijken) -133 -133 -133 -133
4 Evenementen -80
5 Social hub (dekking via OAD) -240
7 Seniorenmakelaar -65 -65 -65 -65 -65
2 Seniorenmakelaar, dekking door afroming budget Wmo 65 65 65 65 65
7 Integrale gebiedsvisie Van Doornenplantsoen-rand van Palenstein -50 -150
7 Bijdrage reserve Fonds 2040 50 150
7 Wet goed verhuurderschap (dekking via OAD) -73
7 Subsidie woningbouwprojecten -845 -1.071
7 subsidie woningbouwprojecten, dekking provincie 845 1.071
7 Senior planeconoom -128 -128 -128 -128
7 Dekking senior planeconoom via inzet op projecten 128 128 128 128
ovh Uitbreiding formatie Directie -40 -239 -239 -239 -239
ovh Dekking door verlaging externe inhuur 40 239 239 239 239
Totaal -73 -453 -133 -133 -133
AAAAA Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp 999999 999999 999999 999999 999999 AAAAAAAAAAAAAAA

Bestaand beleid

Terug naar navigatie - Bestaand beleid
bedragen * €1.000
Financiële ontwikkelingen bestaand beleid MJB 2025-2028
Prog Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
1 Reclame-inkomsten 75 155 155 155 155
1 Reclame-inkomsten, bijdrage uitbater -75
1 Oploop Nieuw Beschut Werk (ihkv de participatiewet) -27 -124 -224 -297 -358
1 Opvang Oekraïnevluchtelingen ihkv de hotel- en accomm.reg. (HAR) -69
1 Opvang Oekraïnevluchtelingen i.h.k.v. de HAR, bijdrage COA 69
1 Vergoeding Lage Inkomens Voordeel (LIV) 167 165
1 Gevolgen verhoogde asielinstroom voor uitvoering Wet Inburgering -258 -258
1 Uitgaven 2024 OKE-regeling en regeling WEB -697
1 Aanp. geoormerkte rijksverg. 2024 OKE- regeling en regeling WEB 697
1 Uitgaven 2024 Onderwijs -1.409
1 Vooruitontvangen rijksbijdragen 2024 1.409
1 ESF prj Re-integratie en arbeidsinpassing AMR ZHC 2020-2022 -248
1 Kwijtschelding OZB (onderuitputting) 9 9 9 9 9
1 Kwijtschelding hondenbelasting (is vervallen) 41 37 37 37 37
1 Uitbreiding formatie Leerplicht en RMC -448 -472 -472 -472 -472
1 Voormalig 2BHome pand -121
2 Aanpassing budget inZet -1.674 -1.165 -462 -555 -555
2 Activiteiten Integraal Zorg Akkoord (IZA) -6.725 -6.725 -6.725
2 Specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord (IZA) 6.725 6.725 6.725
2 Noodopvang ontheemde Oekraïners -pm -pm -pm -pm
2 Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp -489
2 POH - Jeugd -86 -86 -86 -86 -86
2 Preventieve inzet Schoolmaatschappelijk werk -41 -80 -80 -80 -80
2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) -120 -192 -pm -pm -pm
2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) -64 -64 -64 -64 -64
2 Kinderopvang op sociaal medische indicaties -133 -133 -133 -133 -133
1 Gedeeltelijke dekking soc. med. Indic. uit kinderovang (P1) 50 50 50 50 50
2 Veilig Thuis -36 -36 -36 -36
2 Specialistische jeugdhulp -pm -12.000 -13.000 -14.000 -15.000
2 Specialistische jeugdhulp, taakstelling (2024) en besparingen 3.000 7.000 8.000 9.000
2 Specialistische jeugdhulp, frictiekosten -500 -500 -500
2 Toekomstbestendige uitvoering Jeugd en Gezinshulp (formatie) -761 -319 -319 -319
2 Programmamanager Sociaal Innovatiefonds -60 -120
2 Dekking via project Positieve gezondheid en het huishouden 180
2 Mutatie reserve Sociaal Innovatiefonds -120 120
3 Gegevens- en informatiebeheer -37 -178 -178 -178 -178
3 Stadsecologie -100 -105 -105 -105 -105
3 Herfasering Coornherthove, indexering en VTA van 15 naar 20% -107
3 Herfasering Coornherthove 797 -797
3 Voorziening tunnelbak, indexering naar priijspeil 2024 -98
3 Assetmanagement openbare ruimte -406 -735 -500 -500 -500
3 Bomenbeleid -pm -pm -pm -pm
3 Schoon is gewoon -540 -540
3 Schoon is gewoon, dekking Single Use Plastic-budget (SUP) 540 540
3 Uitbreiding wagenpark -7 -14 -14 -14 -14
3 Extra kosten vervoer en opvang van hulpbehoevende dieren -pm -pm -pm -pm -pm
3 Besteding duurzaamheidsfonds -150 -300 -250
3 Besteding duurzaamheidsfonds, dekking reserve 150 300 250
4 Leegstand Stadhuisplein -415
4 Stadhuisplein 21 van P7 naar P4 209
4 Voormalig 2BHome pand -19
6 Implementatie- en transitiekosten Omgevingswet -160 -245 -50
6 Verkiezingen -238 -18 -238 -71 537
6 Paspomaat vervallen 20 20 20 20
6 Pinautomaat 7 7 7 7
6 Kassasysteem 35 35 35 35
6 Programma externe dienstverlening 20 20 20 20
6 Licenties en onderhoud, telefoondiensten en internetverkeer (GIP) 8 8 8 8
7 Verkoop hoeve Voorweg 155 1.350
7 Kosten verkoop hoeve Voorweg 155 -74
7 Afdracht HH van Rijnland uit verkoop hoeve Voorweg 155 -190
7 Afschrijving hoeve Voorweg 155 -410
7 Storting saldo verk Hoeve Voorweg aan Vrij inzetbare reserve -676
7 Fac project Van Aalstlaan 42-370 (Du Meeflat) en Van Aalstpark -100
7 Onttrekking Reserve FiPo 50
7 Onttrekking Reserve Zoetermeer 2040 50
7 Palenstein Binnengebied deelplan D -400
7 Onttrekking Reserve FiPo 200
7 Onttrekking Reserve Zoetermeer 2040 200
7 Flexwoningen Ruimtebaan kapitaallasten 68
7 Flexwoningen Ruimtebaan huuropbrengsten -87
7 Flexwoningen Ruimtebaan beheer en onderhoud -33 -33 -33 -33
7 Plintgebouw stationsgebied, onderhoud en kapitaallasten 346 346
7 Metropolitane Fietsroute 71 71 71
7 Mobiliteitswerken 74 95
7 2e deel upgrade stadshart 65 65
7 Benzineverkooppunten -125 -125 -125 -125 -125
7 Lagere huurinkomsten Croesinckplein 24 -268
7 Stadhuisplein 21 van P7 naar P4 -209
ovh Personeelskosten financiële Administratie -98 -98 -98 -98 -98
ovh Voorziening bovenwettelijk spaarverlof -280 -280 -280 -210 -140
ovh Inzet projectcommunicatie -240 -240 -240 -240 -240
ovh Personeelskosten Communicatie stad (stelpost) -101 -101 -101 -101 -101
ovh Stadspagina -31 -35 -39 -39 -39
ovh Gratificaties ambtsjubilea 50 50 50 50 50
ovh Personele ontwikkelingen Concern Control 50
ovh Uitbreiding Unit-coordinator JGH, zie P2 -60 0 -12 -12 -12
ovh Beëindigen stedenbanden 5 5 5 5 5
ovh Informatie en Automatisering, praktijkgericht begroten 25 25
ovh Overheadkosten als gevolg van formatie-uitbreiding -440 -575 -559 -559 -559
OAD Dividend Stedin en BNG 705 705 705 705 705
OAD Effect BTW-analyse 150 150 150 150 150
OAD Bezwaarschriften -80
OAD Treasury 2.500 2.000 1.000 0 0
OAD Taakmutaties (technisch) 400 400 400 100 100
OAD Inzet reservering taakmutaties p2, p5, p6 en p7 297 549 114 64 64
OAD Reservering prijsstijging SD 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
OAD Reservering Wmo (vergrijzing) dekking voor InZet, zie P2 620 838 462 555 555
OAD Loonstijging -1.320 -1.320 -1.320 -1.320 -1.320
OAD Reservering veroudering van de stad 400 800 1.200 1.600
OAD Reservering prijsstijging vervangingsinvesteringen 100 100 100 100
OAD Dekking hogere kosten nieuw beschut 27 124 224 297 358
OAD Waarderingssysteem 6 6 6 6
Totaal -1.294 -10.088 -6.752 -7.549 -5.971
AAAAA Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp 999999 999999 999999 999999 999999 AAAAAAAAAAAAAAA

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Onvermijdelijke ontwikkelingen
bedragen * €1.000
Onvermijdelijke ontwikkelingen MJB 2025-2028
Prog Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
1 Permanente huisvesting basisschool De Vijf Pilaren -310
1 Zonwering scholencomplex Spitsbergen -10 -10 -10
1 Bijstandsuitkeringen (BUIG) -1.600 -4.248 -4.248 -4.248 -4.248
1 Bijstandsuitkeringen (BUIG) 2.700 5.348 5.348 5.348 5.348
3 Exploitatie bewaakte fietsenstallingen -400 -408 -408 -408 -408
3 Nota onderhoud openbare ruimte 2025-2030 -16 -3 40 -300 -605
3 VTA, verhoging norm van 15% naar 20% -555 -537 -542 -548 -553
3 Aanbesteding parkeerbeheer 100 102 102 102 102
3 Implementatie gedragscode soortbescherming -pm -pm -pm -pm
3 Aanvullende prijsindex t.o.v. begroting -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
5 Renovatie / verbouwing huisv team Handhaving (Brusselstraat) -100 -100 -100 -100
5 Aanpassing/uitbreiding software Sigmax team Handhaving -35 -35 -35 -35
Totaal -1.771 -1.981 -1.953 -2.299 -2.919
AAAAA Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp 999999 999999 999999 999999 999999 AAAAAAAAAAAAAAA

Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk

Terug naar navigatie - Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk

Dit onderdeel presenteert voorstellen voor nieuw beleid, die via de Programmabegroting 2024 – 2027 tijdelijk voor slechts twee jaar zijn toegekend, terwijl de voorstellen inhoudelijk wel structureel wenselijk zijn. Gezien de financiële situatie blijft slechts voor een paar jaar budget toegekend en dat betekent dat voor de onderstaande vijf onderwerpen vanaf 2026 geen budget meer beschikbaar is. De budgetten voor deze onderwerpen zijn dus niet verwerkt in de perspectiefnota.

bedragen * €1.000
Niet toegekend, wel gewenst structureel nieuw beleid MJB 2025-2028
Prog Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
3 Buitengym, onderhoud -15 -15 -15
3 Borgen aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontw. -91 -95 -191 -191 -191
7 Formatie Milieu en Duurzaamheid -functies 2,5 fte -286 -286 -286
7 Formatie Wonen 1 fte -108 -108 -108
ovh Continueren reiskostenregeling -500 -500 -500
Totaal -91 -95 -1.100 -1.100 -1.100
AAAAA Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp 999999 999999 999999 999999 999999 AAAAAAAAAAAAAAA

Toelichting

Programma 3
1 Buitengym, onderhoud
Via de Programmabegroting 2024-2027 is vanwege de voorziene financiële situatie slechts tot 2026 onderhoudsbudget toegekend voor de buitengym voorzieningen. Voor 2026 en verder is geen budget beschikbaar om de voorzieningen in stand te houden. 

2 Borgen aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen
Om goed in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, projecten in de openbare ruimte en vragen vanuit de politiek, heeft uitbreiding van 1,66 fte in 2022 plaatsgevonden. Via de Programmabegroting 2024-2027 is het budget deels toegekend. De uitbreiding is nodig om onder andere klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid en mobiliteit structureel te organiseren binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. 

Programma 7
3 Formatie Milieu en Duurzaamheid
Milieukwaliteit en Duurzaamheid vormen een basis voor de woonaantrekkelijkheid van onze gemeente voor bestaande en nieuwe inwoners. Ze zijn daarmee belangrijk voor het kunnen realiseren van de ambities vanuit de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en de kwalitatieve opgaven die daaruit voortvloeien. Daarnaast moet de gemeente de (toekomstige) wettelijke taken op dit terrein kunnen voorbereiden en uitvoeren. Ook is het noodzakelijk dat inwoners en ondernemers voldoende kunnen worden geadviseerd over deze onderwerpen en de kaders en regels die hiervoor (gaan) gelden. Het bestuur moet hierop voldoende kunnen worden geadviseerd. Dat kan nu onvoldoende. De aanvulling bedraagt 2,5 fte voor de volgende drie onderwerpen:

 • bodem, water en ondergrond 1 fte; 
 • gezondheid: luchtkwaliteit, geluid, straling, externe veiligheid 0,5 fte;
 • klimaatadaptatie & circulaire economie 1 fte.

De kosten voor 2,5 fte extra formatie bedragen € 286.000. Voor overhead komt hier nog een budget van € 92.500 bij.

4 Formatie wonen
De formatie voor wonen is niet toereikend om alle bestaande en nieuwe taken uit te voeren. Er is sprake van een toegenomen opgave ten opzichte van eerdere jaren, zoals:

 • de opgave op het gebied van Wonen meer dan verdubbeld is (ten opzichte van de Woonvisie 2015);
 • in het coalitieakkoord, de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, de regionale Woonagenda Haaglanden en de recent met het rijk en provincie gesloten Woondeal (tot 2032) hoge ambities en ambitieuze afspraken zijn geformuleerd;
 • de woningbouwproductie van 4.500 woningen omhoog moet naar ruim 10.000 woningen om het woningtekort in te lopen;
 • er een toegenomen opgave is op het gebied van herstructurering om Zoetermeer toekomstbestendig en meer in balans te brengen;
 • de opgave op het gebied van wonen met zorg en welzijn en de huisvestingstaak voor kwetsbare groepen (denk aan vluchtelingen, arbeidsmigranten, uitstroom uit instellingen e.d.) sterk toeneemt;
 • door prijsstijgingen en energiearmoede er nieuwe afspraken nodig zijn vanwege de druk op de sociale huursector;
 • een actuele Woonvisie met een Woonprogramma sinds vorig jaar verplicht is op grond van de gewijzigde Woningwet en
 • een update van de Hoogbouwvisie nodig is voor meer differentiatie in de woonmilieus.

Met de extra formatie kunnen de taken op een goede manier uitgevoerd zonder dat er taken blijven liggen of doorschuiven in tijd. De extra inzet van 1 formatieplaats Wonen bedraagt € 108.000. Voor overhead komt hier nog een budget van € 37.000 bij. 

Overhead
5 Continueren reiskostenregeling
Voor het nieuwe beleid voor de reiskostenvergoeding is structureel € 500.000 extra per jaar nodig. Gezien de financiële situatie  is slechts voor jaarschijf 2024 en 2025 budget gevraagd via de Perspectiefnota 2024, terwijl de wens is om de reiskostenregeling ook na 2025 te continueren. 

Coalitieakkoord Tijdelijke middelen 2022-2026

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord Tijdelijke middelen 2022-2026

Ter informatie presenteert de volgende tabel de onderwerpen uit het Coalitieakkoord 2022-2026 waarvoor destijds tijdelijk budget is toegekend. De toekenning van die budgetten loopt in 2025 dan wel in 2026 af. Het besluit over het al dan niet voortzetten van die taken en budgetten  is aan een volgend bestuur.