Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2024

De perspectiefnota en het Eerste Tussenbericht worden zoals gebruikelijk tegelijkertijd aan de raad aangeboden in één document. 

In de perspectiefnota wordt een actueel financieel perspectief op meerjarenbasis geschetst voor de jaren 2025 en verder. Het Eerste Tussenbericht is een rapportage over de uitvoering van de begroting in het lopende jaar 2024. Daarin worden afwijkingen op bestaand beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen. Bij de tussenberichten komt het voor dat de uitvoering van bestaand beleid ook meerjarige (onvermijdelijke) financiële gevolgen heeft. Die gevolgen worden dan betrokken in het meerjarig financieel perspectief. Andersom gebeurt het ook dat voorgesteld nieuw beleid wordt opgestart in het lopende jaar. 

 

De eerste kolom in de tabel laat de primitieve begroting zien zoals door de raad is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2023. In dit Eerste Tussenbericht zijn de begrotingswijzigingen van 2024 verwerkt tot en met de raad van april 2024. Die staan in de tweede kolom. In de derde kolom zijn de bedragen opgenomen als gevolg van nieuw beleid dat al in 2024 start, afwijkingen op bestaand beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze bedragen zijn toegelicht in de programma's.  

De overige mutaties zijn opgenomen in de vierde kolom. Daarin zijn de resultaatbestemmingsvoorstellen meegenomen. Het jaarrekeningresultaat van 2023 wordt bij het vaststellen van de jaarstukken gestort in de reserve Vrij inzetbaar via OAD en in de jaren erna via OAD op programma's beschikbaar gesteld.  De mutaties in 2024 zijn per saldo neutraal maar leiden tot verschuivingen tussen programma's. Daarnaast zijn de technische wijzigingen in deze kolom verwerkt.

De tabel toont in de laatste kolom voor 2024 de prognose per programma als alle voorstellen uit het Eerste Tussenbericht 2024 worden overgenomen. De bedragen per programma kunnen enigszins afwijken van de bedragen in het hoofddocument, omdat daarin de cijfers per onderwerp zoveel mogelijk in samenhang zijn gepresenteerd, terwijl in de tabel de financieel-technische verwerking is weergegeven.

De laatste kolom laat de verwachte uitkomst zien van de jaarrekening 2024 op basis van de huidige kennis.