Programma 5. Veiligheid

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

 

  Bedragen x €1.000 
TB1  MJB 2024 - 2027 Doorkijk MJB
  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1): niet van toepassing  
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen  
2.1 Renovatie/verbouwing huisvesting team Handhaving (Brusselstraat)    -100 -100 -100 -100 -100 -100
2.2 Vernieuwing software Sigmax team Handhaving (specifieke applicatie  noodzakelijk voor taakuitoefening)   -35 -35 -35 -35 -35 -35
3 Beleidswijzigingen  
3.1 Subsidie Social Hub
- dekking via OAD
  -240          
TOTAAL SALDO PROGRAMMA   -375 -135 -135 -135 -135 -135

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën


Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
Niet van toepassing.


Onvermijdelijke ontwikkelingen
2.1 Renovatie/verbouwing huisvesting team Handhaving (Brusselstraat)
Om te voldoen aan de (wettelijke) arbo-eisen en om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan Team Handhaving is een verbouwing en renovatie van het pand noodzakelijk. De huidige huisvesting is niet toereikend voor het aantal fte's bij team Handhaving en is ook niet toekomstbestendig. De huisvesting van Team Handhaving aan de Brusselstraat voldoet al jaren niet aan de ARBO-eisen. Daarnaast is het team uitgebreid en is het pand te klein voor de huidige bezetting en voldoet het pand niet meer aan de toekomstvisie voor team Handhaving. Er zijn geen gescheiden kleedkamers voor de boa's, onvoldoende werkplekken en onvoldoende sanitaire voorzieningen. Ook is het pand bouwkundig aan renovatie toe. Doordat de eerdere plannen voor nieuwbouw van de brandweerkazerne naar de wijk Meerzicht en daardoor eventuele herhuisvesting van Team Handhaving niet meer doorgaan, is verbouwing en renovatie van de Brusselstraat aan de orde. Ook politie heeft besloten in het huidige naastgelegen pand te blijven. Daardoor blijft de veiligheidsdriehoek (politie, brandweer, handhaving) in stand. Er is een projectteam gevormd, dat de komende tijd het projectplan voor de verbouwing en renovatie van de Brusselstraat vormgeeft.

2.2 Vernieuwing software Sigmax team Handhaving
Team Handhaving maakt gebruik van specifieke software Sigmax voor het verwerken van de registraties in de handhelds. De licenties voor deze software moesten worden vernieuwd, daarvoor is een openbare aanbesteding gedaan. Daar is één partij uit naar voren gekomen, waarbij is gebleken dat het pakket door indexatie duurder is dan voorheen. Daarnaast is het voor een goede taakuitvoering essentieel dat de toepassingen binnen de applicatie worden aangepast en uitgebreid. De structurele kosten bedragen € 12.000 per jaar. Zonder deze applicatie kan team Handhaving in de taakuitoefening op straat geen registraties meer verwerken in de handhelds.


Beleidswijzigingen

3.1 Subsidie Social Hub

Vanuit het rijk is sprake van het programma 'Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit'. Het doel hiervan is om tot een werkwijze te komen die de kans verkleint dat kinderen en jongeren tussen de 8 t/m 27 jaar in aanraking komen met (ondermijnende) criminaliteit of daarin doorgroeien. Het opzetten van een ‘social lab’ is één van de manieren. Een social lab is een plek in de wijk waar kwetsbare en risicovolle jongeren een thuisbasis en gemeenschap vinden. Hier ondernemen zij samen met lokale partners activiteiten die een positief perspectief bieden voor, door en met deze jongeren. Hier krijgen jongeren erkenning, zelfvertrouwen, structuur en positief perspectief. Jongeren worden betrokken bij het vormgeven van de locatie en programmering van de activiteiten, waarbij eigenaarschap door de jongeren zelf van belang is. Het doel wordt hiermee niet alleen het voorkomen van 'afglijden', maar ook het 'promoten van opklimmen'.

Er is financiële steun toegezegd aan de gemeente Zoetermeer voor een pilot voor de oprichting van een social lab. Voor 2025 gaat het om € 240.000 met dekking via OAD (= budgettair neutraal). In Zoetermeer wordt dit vormgegeven in een Social Hub in de wijk Meerzicht. Deze wijk kent veel kwetsbare jongeren, waardoor de kans dat zij in de criminaliteit terecht komen aanwezig is. Tijdens dit project wordt een fysieke locatie ingericht als Social Hub. Tegelijk onderzoeken we de effectiviteit van het meer integraal en domein overstijgend samen te werken en de invloed die dit heeft op werken met jongeren.