Programma 4. Vrije tijd

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

 

  Bedragen x €1.000 
TB1  MJB 2024 - 2027 Doorkijk MJB
  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)  

1.1 Leegstand Stadhuisplein 21-22

-415            

1.2 Overheveling Stadhuisplein 21 vanuit programma 7

 209            

1.3 Voormalig 2B Home pand

-19            
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen: niet van toepassing  

3 Beleidswijzigingen

 
3.1 Evenementen   -80          
TOTAAL SALDO PROGRAMMA -225 -80          


Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
1.1 Leegstand Stadhuisplein 21-22
De accommodaties Stadhuisplein 21 en Zuidwaarts 2 staan momenteel leeg door het aflopen van huurovereenkomsten met de vorige huurders. De locaties zijn bewust vrij gehouden van nieuwe langdurige verhuur voor de verwachte huisvesting van het Nationaal Video Game Museum. Verwacht wordt dat de raad in 2024 een voorstel ontvangt voor besluitvorming. 

1.2 Overheveling Stadhuisplein 21 vanuit programma 7
Door de overheveling van deze accommodatie vanuit programma 7 naar programma 4 wijzigt het saldo van beide programma’s met € 209.000. 

1.3 Voormalig 2B Home pand
Het voormalige pand 2B Home pand wordt wordt ingezet voor taalonderwijs (programma 1). De overheveling van het pand van programma 4 naar programma 1 betekent dat het saldo van beide programma’s wijzigt met € 19.000.


Onvermijdelijke ontwikkelingen

Niet van toepassing.


Beleidswijzigingen

3.1 Evenementen
In 2025 is het 80 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei besteedt hier van september 2024 t/m augustus 2025 op nationaal niveau aandacht aan. Wij vinden het belangrijk om hier ook in Zoetermeer bij stil te staan en 80 jaar vrijheid te vieren. Dit doen we door het organiseren van verschillende evenementen. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 80.000 nodig.

Wijziging effectindicatoren (raadsniveau)
Het voorstel is:
1. De volgende effectindicatoren voor de doelstelling 4.1 ‘Bevorderen laagdrempelige en toegankelijke culturele -, sport-, groen- en speelvoorzieningen’ aan te passen:

 • Wijzigen van omschrijving (meetdefinitie) bij de indicator ‘% inwoners dat evenementen bezoekt (Bron Stadspeiling)’
  Nieuwe omschrijving: ‘% respondenten van de Stadspeiling dat een groot, middelgroot en/of klein evenement bezoekt’.
  Toelichting: Tot en met 2022 werd in de Stadspeiling gevraagd of een grootschalig en/of een kleinschalig evenement werd bezocht. Vanaf 2023 wordt gevraagd of een groot, middelgroot en/of kleinschalig evenement werd bezocht. 

2. De volgende effectindicatoren voor de doelstelling 4.2 ‘Bevorderen levendige stad’ aan te passen:

 • Wijzigen van omschrijving (meetdefinitie) bij de indicator ‘Waardering inwoners voor evenementen (Bron Stadspeiling)’
  Nieuwe omschrijving: Gemiddeld rapportcijfer voor de waardering van de respondenten van de Stadspeiling dat een groot, middelgroot en/of klein evenement bezocht gedeeld door 3.
  Toelichting: Tot en met 2022 werd gevraagd naar een waardering van grootschalige evenementen en een waardering van kleinschalige evenementen. Dit werd samengevoegd tot een gemiddeld rapportcijfer. Nu wordt naar één waardering voor het totale evenementenaanbod gevraagd. Het gaat daarbij om grote, middelgrote en kleinschalige evenementen.  

Wijziging prestatie-indicatoren (collegeniveau)
Het voorstel is de volgende prestatie-indicatoren voor de doelstelling 4.1 ‘Bevorderen laagdrempelige en toegankelijke culturele -, sport-, groen- en speelvoorzieningen’ aan te passen:

 • Laten vervallen van de indicator 'Waardering Museum De Voorde (Bron Stadspeiling)' 
  Toelichting: het museum is per 1 juli 2023 permanent gesloten.
 • Toevoegen van de indicator 'Waardering Nationaal Videogame Museum (Bron Stadspeiling)'
  De omschrijving (meetdefinitie) is: ‘Gemiddeld rapportcijfer van de respondenten van de Stadspeiling voor het Nationaal Videogame Museum’. 
  Toelichting: de waardering van alle culturele basisinstellingen worden meegenomen als prestatie indicator in de collegebijlage. Het Nationaal Videogame Museum wordt sinds 2023 structureel gesubsidieerd en is een beoogde culturele basisinstelling.
 • Laten vervallen van de indicator 'waardering Filmhuis Cameo' 
  Toelichting: Filmhuis Cameo is de enige culturele organisatie die geen culturele basisinstelling is, maar tot en met 2024 wel werd meegenomen in de collegebijlage bij de prestatie indicatoren.