Programma 6. Dienstverlening en participatie

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

 

  Bedragen x €1.000 
TB1  MJB 2024 - 2027 Doorkijk MJB
  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)  

1.1 Implementatie- en transitiekosten Omgevingswet
- dekking OAD

-160

-245

-50

       
1.2 Verkiezingen -238 -18 -238 -71 537 537 537
1.3 Paspomaat vervallen   20 20 20 20 20 20
1.4 Pinautomaat   7 7 7 7 7 7
1.5 Kassasysteem   35 35 35 35 35 35
1.6 Programma externe dienstverlening   20 20 20 20 20 20
1.7 Licentie- en onderhoudskosten, telefoondiensten en internetverkeer (GIP)   8 8 8 8 8 8
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen: niet van toepassing  
3 Beleidswijzigingen: geen financiële gevolgen  
TOTAAL SALDO PROGRAMMA -398 -173 -198 19 627 627 627

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën


Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
1.1 Implementatie- en transitiekosten Omgevingswet
Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Door het herhaaldelijk uitstellen van de invoeringsdatum is tot medio 2026 inzet nodig door het programmamanagement. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoet naar verwachting pas vanaf 2026 aan de standaard dienstverleningsvereisten. Om aan onze eigen dienstverleningsvereisten te kunnen voldoen, is er extra ondersteuning nodig bij de omgevingsbalie, voor de extra vragen en het begeleiden/verwerken van de in te dienen aanvragen. De aangeschafte software voor het maken en publiceren van ons Omgevingsplan voldoet niet en moet worden vervangen, waardoor ook langer gebruik wordt gemaakt van dubbele (drievoudige) softwarelicenties. 
Het rijk geeft voor het herhaaldelijk uitstellen van de invoeringsdatum van de Omgevingswet een financiële compensatie voor de extra invoerings- en transitiekosten voor de periode 2022-2025. De compensatie voor de jaren 2022 en 2023 (€ 1,2 mln.) is volledig ten gunste van het programma Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (OAD) gebracht. De compensatie voor de jaren 2024 en 2025 bedraagt € 300.000 en € 400.000. De geschatte kosten voor de komende jaren bedragen achtereenvolgens 2024 € 160.000, 2025 € 245.000 en 2026 € 50.000. Voorgesteld wordt het in 2025 van het rijk voorziene overschot voor de implementatie- en transitiekosten via resultaatbestemming (deels) te gebruiken voor de dekking van de kosten in 2026.  

1.2 Verkiezingen
De kosten voor het organiseren van de verkiezingen zijn de afgelopen jaren steeds verder gestegen. Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zoals de algehele prijsstijgingen, verplichte aanbesteding voor de op- en afbouw van stembureaus, toename aantal stemlocaties etc. leiden tot een kostenstijging. De jaren 2028 t/m 2030 tonen een voordeel, omdat in die jaren geen verkiezingen zijn voorzien.

1.3 Paspomaat vervallen
De paspomaat is vervangen door paspoortboxen, waarmee paspoorten veilig kunnen worden opgeslagen tot de uitgifte. Hiervan zijn de jaarkosten lager. 

1.4 Pinautomaat
De aanschafkosten van pinautomaten zijn laag en worden incidenteel direct ten laste van de exploitatie gebracht. De kapitaallasten kunnen vrijvallen. Daarnaast zijn ook de kosten voor pinbetalingen structureel lager.

1.5 Kassasysteem
Er wordt geen gebruik meer gemaakt van een kassasysteem. De begrote kapitaallasten en onderhoudskosten vallen vrij.

1.6 Programma externe dienstverlening
In het verleden is een budget geraamd voor diverse werkzaamheden voor het programma externe dienstverlening. In 2024 wordt dit budget nog ingezet, daarna kan dit vrijvallen. De betreffende werkzaamheden worden uit andere budgetten gedekt.

1.7 Licentie- en onderhoudskosten, telefoondiensten en internetverkeer (GIP)
Door gewijzigde contracten is hier een besparing.


Onvermijdelijke ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Toelichting beleidswijzigingen
Vervangen prestatie-indicatoren (collegeniveau)

 • Alle huidige prestatie-indicatoren komen te vervallen en worden vervangen door de volgende indicatoren.
 • Telefonie:
  Aantal inkomende gesprekken
  Aantal binnen 1 keer beantwoord (door GIP)
  Aantal doorverbonden naar vakafdeling
  Percentage telefonie binnen de servicenorm (binnen 3 minuten krijgt de beller een medewerker te spreken)
  Kwaliteit telefonische dienstverlening
 • Balie:
  Aantal bezoekers
  Percentage afspraak binnen de servicenorm (binnen twee weken is er een mogelijkheid om een afspraak te maken)
  Kwaliteit persoonlijke dienstverlening
 • Website:
  Aantal unieke bezoekers
  Percentage website binnen de servicenorm (vragen of opmerkingen over de website handelen wij binnen 5 werkdagen af)
  Kwaliteit van de digitale dienstverlening

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Aanbesteding BRP
In 2024 wordt het BRP systeem (Basisregistratie Personen) aanbesteed. Door de algehele prijsstijgingen bestaat een reële kans dat de jaarlijkse kosten hoger uitvallen. De exacte kosten zijn pas later in het jaar bekend.

Paspoortpiek
Tot en met 2028 is er een zogenaamde paspoortpiek. Om de drukte aan de balies zo veel mogelijk op te vangen passen we de openingstijden aan aan de drukte. Hier is extra capaciteit voor nodig, waar we rekening mee hebben gehouden. Eventuele overschrijding wordt vermeld in het Tweede Tussenbericht 2024.