Overzicht Overhead

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

 

  Bedragen x €1.000 
TB1  MJB 2024 - 2027 Doorkijk MJB
  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)  
1.1 Personeelskosten financiële Administratie -98 -98 -98 -98 -98 -98 -98
1.2 Voorziening bovenwettelijk spaarverlof  -280  -280  -280 -210  -140  -70
1.3 Inzet projectcommunicatie  -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240
1.4 Personeelskosten Communicatie stad (stelpost) -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101
1.5 Stadspagina -31 -35 -39 -39 -39 -39 -39
1.6  Personele ontwikkelingen Concern Control 50            
1.7 Gratificaties ambtsjubilea 50 50 50 50 50 50 50
1.8 Uitbreiding Unitcoördinator JGH -60 0 -12 -12 -12 -12 -12
1.9  Beëindigen stedenbanden 5 5 5 5 5 5 5
1.10 Informatie en Automatisering       25 25 25 25
1.11 Overheadkosten als gevolg van formatie-uitbreiding -440 -575 -559 -559 -559 -559 -559
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen: niet van toepassing   
3 Beleidswijzigingen  
3.1 Extra directeur en ondersteuning
- dekking verlaging externe inhuur
-40
40
-239
239
-239
239
-239
239
-239
239
-239
239
-239
239
TOTAAL SALDO PROGRAMMA -1.145 -1.274 -1.274 -1.179 -1.109 -1.039 -969

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën


Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
1.1 Personeelskosten financiële administratie
Het tekort op de inzet personeel betreft een onterechte in de begroting opgenomen, maar al jaren niet gerealiseerde opbrengst in het kader van detacheringen. Hierdoor is sprake van een structureel tekort van € 98.000.

1.2 Voorziening bovenwettelijk spaarverlof 
Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. De verwachte storting in de voorziening bedraagt in 2024, 2025 en 2026 € 0,28 mln. Een storting die vergelijkbaar is met 2023. In 2027 en verder is de verwachting dat er steeds meer spaaruren ingezet worden.

1.3 Inzet projectcommunicatie
In de begroting is een bedrag opgenomen voor de inzet van de projectcommunicatie. In de projecten is niet of niet voldoende rekening gehouden met alle kosten die betrekking hebben op deze inzet. Hierdoor kan minder kosten worden doorbelast naar de projecten en worden de kosten ten laste van het personeelsbudget Communicatie gebracht. Als gevolg hiervan wordt een structureel tekort van € 240.000 verwacht. 

1.4 Personeelskosten Communicatie stad
In de begroting is onterecht een stelpost opgenomen voor de personele lasten. Binnen de huidige begroting is het niet mogelijk om dit op te vangen met als gevolg een nadeel van € 101.000.

1.5 Stadspagina
De prijzen voor het adverteren in de stadspagina zijn gestegen en daardoor ook de advertentiekosten. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden. Hierdoor verwachten we een nadeel van € 31.000 in 2024, € 35.000 in 2025 en structureel € 39.000. 

1.6 Personele ontwikkelingen Concern Control
Vanwege de nog niet ingevulde vacature van de functionaris gegevensbeschermer is sprake van een incidenteel voordeel van € 50.000 in 2024. 

1.7 Gratificaties ambtsjubilea
Wanneer je 25, 40 of 50 jaar in dienst bent van een bij het ABP aangesloten werkgever heb je recht op een jubileumuitkering. De werkelijke uitgaven op dit budget liggen structureel € 50.000 lager.

1.8 Uitbreiding Unitcoördinator Jeugd- en Gezinshulp
De formatie van de Unitcoördinator JGH wordt structureel met € 12.000 verhoogd en incidenteel met € 60.000 in 2024.

1.9 Beëindigen stedenbanden
De gemeente Zoetermeer heeft sinds 2007 een stedenband met Jinotega in Nicaragua. De helft van de investeringen is opgebracht door de inwoners en Zoetermeerse organisaties, de andere helft heeft de gemeente ingelegd. Met de investering worden microkredieten verstrekt. De stedenband wordt sinds 2018 afgebouwd en stopt in 2024. Daarom is er geen contributie aan het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland meer verschuldigd.

1.10 Informatie en Automatisering, praktijkgericht begroten
Door een combinatie van sterke organisatiegroei en aangekondigde prijsindexaties vanuit enkele leveranciers, zien we forse kostenstijging op kosten voor clouddiensten (SaaS) en software bij onder meer Microsoft en VMware. Deze kostenstijgingen kunnen worden opgevangen, maar er is dan vrijwel geen ruimte meer voor besparingen door scherper te begroten.

1.11 Overheadkosten als gevolg van formatie-uitbreiding
Als gevolg van de voorgestelde formatie-uitbreiding neemt ook de Overhead toe. De formatie groeit in 2024 en 2025 met ongeveer 18 fte, neemt dan weer iets af, zodat vanaf 2026 sprake is van een toename van ruim 15 fte. De kosten van overhead zijn genormeerde kosten van onder meer huisvesting, ict voorzieningen (licenties, laptop) en de toename in de uitvoeringstaken van bijvoorbeeld personeel en organisatie, facilitaire zaken en financiën. Een structurele uitbreiding van 1 fte betekent gemiddeld € 36.800 per jaar overheadkosten. De norm voor een tijdelijke fte is € 12.600.


Onvermijdelijke ontwikkelingen
Niet van toepassing.


Beleidswijzigingen
3.1 Extra directeur en ondersteuning
Gemeente Zoetermeer heeft een kleine directie. Uitbreiding van de directie is noodzakelijk voor meer ondersteuning op complexe dossiers. De uitbreiding gaat om de functies 1 fte directeur en 0,67 fte secretaresse. De structurele kosten bedragen € 239.000 per jaar (exclusief opslag overhead), dekking vindt plaats door verlaging van externe inhuur:

  • 1 fte Directeur schaal 17 = € 191.000
  • 0,67 fte secretaresse schaal 7 = 0,67 maal € 72.000 = € 48.000

Technische begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Technische begrotingswijzigingen
Technische begrotingswijzigingen
College/Raad Toelichting
College Herverdeling stelpost overhead: Er vindt een budget neutrale verschuiving plaats binnen de overhead. Uitbreiding op formatie bij programma’s leidt tot uitbreiding van budget op de overheadtaken. Dit extra budget wordt verzameld op één post en nu verdeeld naar de verschillende overheadtaken.