Programma 5. Veiligheid

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
  Bedragen x €1.000 
TB1 MJB 2023 - 2026  
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
1a  Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1): niet van toepassing
Saldo            
1b  Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19
Controle coronatoegangsbewijs (CTB)
- rijkssubsidie 
-200
200
         
IPTA -100          
Saldo -100          
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen            
Veiligheidsregio Haaglanden functioneel leeftijdsontslag (FLO) 183 137 120 146 277 182
Wet Kwaliteitsborging bouwen   -115 -115 -115 -115 -115
Huisvesting team Handhaving   -PM -PM -PM -PM -PM
Saldo 183 22 5 31 162 67
3 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen: niet van toepassing            
Saldo            
TOTALE WIJZIGING SALDO PROGRAMMA 83 22 5 31 162 67

 

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën

Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (TB1)
Controle coronatoegangsbewijs (CTB)
Het kabinet heeft ook voor het jaar 2022 geld aan de gemeenten ter beschikking gesteld ter dekking van de kosten voor de controle op de coronatoegangsbewijzen (ctb) met name in horecabedrijven, bij sportverenigingen en in culturele instellingen. Het kabinet stelt, net als in 2021, een vergoeding in de vorm van een specifieke uitkering beschikbaar. De subsidie kan in de praktijk alleen worden verstrekt voor activiteiten die plaatsvonden vanaf 26 januari 2022 (einde avondlockdown) tot en met 24 februari 2022 (afschaffing van de ctb-controleplicht). Het maximale bedrag dat aan de gemeente Zoetermeer kan worden verstrekt is € 478.664.
Inmiddels is door het opheffen van de COVID-19 maatregelen duidelijk dat de kosten van de controle van het ctb lager uitvallen dan eerder verwacht. In 2022 wordt rekening gehouden met € 200.000 aan kosten en een net zo hoog bedrag aan rijksvergoeding. Indien deze declarabele kosten hoger of lager uitvallen geldt dat net zo zeer voor de rijksvergoeding. Voor deze Covid-19 gerelateerde kosten en inkomsten is geen rekening gehouden in de huidige budgetten aan de lasten en batenkant van de begroting.

IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toegeleiding naar Arbeid)
De coronaperiode is voor veel jongeren moeilijk geweest. Vooral de kwetsbare jongeren maken in de coronatijd minder kans op een baan, die door de sluiting van de scholen hun schoolstructuur verliezen en soms voortijdig uitvallen. Er is € 100.000 uitgetrokken om IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toegeleiding naar Arbeid) in te zetten. IPTA is een coachingsmethodiek gericht op jongeren die dreigen af te glijden in criminaliteit. De IPTA coach probeert het leven van jongeren te normaliseren, mede mogelijk door toeleiding naar werk, school of werkervaringsplek.

Onvermijdelijke ontwikkelingen
Veiligheidsregio Haaglanden Functioneel Leeftijdsontslag
Een onderdeel van de deelnemersbijdrage van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). In oktober 2021 is een nieuwe structurele raming FLO aangeleverd aan de deelnemende gemeenten.

Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb)
De Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) is nauw verweven met de Omgevingswet en treedt gelijktijdig in werking met de Omgevingswet per 1 januari 2023. De Wkb is direct van toepassing op bouwwerken in gevolgklasse 1 (relatief eenvoudige bouwwerken). Als gevolg van de Wkb vervallen de toetsing en het toezicht op de bouwtechnische aspecten van het Bouwbesluit/Bbl op deze bouwwerken. Daarnaast zijn er bijkomende werkzaamheden, zoals de check op de aanwezigheid van de juiste kwaliteitsborger en een check op de verklaring of het bouwwerk conform het Bouwbesluit is.  De wegvallende werkzaamheden konden worden verhaald op de aanvragers. De bijkomende werkzaamheden kunnen niet worden verhaald. Voor de begroting betekent dit een nadeel van € 115.000 vanaf 2023. Er wordt onderzocht of de huidige tarieven van de leges de mogelijkheid tot een hogere kostendekkendheid bieden. Op OAD is een rijksvergoeding voor invoering en structurele werking van Wkb verantwoord.

Huisvesting team Handhaving
Het team Handhaving is momenteel gehuisvest in het pand van de brandweer aan de Brusselstraat. Vanuit de Versnellingsagenda woningbouw d.d. 7 september 2018 en de visie Binnenstad is de locatie Brusselstraat, waar momenteel naast de brandweer ook de politie is gehuisvest, aangewezen voor herontwikkeling. Met de herontwikkeling van deze locatie wordt een kwaliteitsimpuls aan de Binnenstad gegeven. Inmiddels is het project nieuwbouw Brandweerkazerne aan het Abdissenbos gestart. Hiervoor is door de raad krediet toegekend. De planning is dat de nieuwe Brandweerkazerne in het derde kwartaal 2023 in gebruik wordt genomen. Hierdoor komt de locatie aan de Brusselstraat leeg te staan. Voor het team Handhaving betekent dit dat uiterlijk 2023 nieuwe huisvesting moet worden gevonden. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie voor de huisvesting van team Handhaving. De meerkosten worden verwacht in de orde van grootte van € 100.000 per jaar. Naar mogelijkheden van dekking vindt onderzoek plaats.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Ondermijning
Als er geen structurele financiële dekking is voor de aanpak ondermijning, kan de in 2018 gestarte aanpak ondermijning niet worden voortgezet. Ondermijnende criminaliteit heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Ondermijning zorgt ervoor dat het woon- en leefklimaat wordt aangetast, omdat criminelen geweld gebruiken of drugs produceren in woningen. Dit maakt Zoetermeer minder aantrekkelijk om te wonen. Daarnaast is ondermijning slecht voor het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld omdat witwassen zorgt voor oneerlijke concurrentie en malafide ondernemers hun omgeving laten verpauperen. Dit zorgt ervoor dat Zoetermeer niet aantrekkelijk is voor bonafide ondernemers, wat slecht is voor de economie en de werkgelegenheid. 
 
Met een aanpak van ondermijning kan de gemeente concrete ondermijning aanpakken, maar ook investeren in weerbaarheid op bijvoorbeeld de bedrijventerreinen en in de horeca. Ook is de gemeente met een structurele aanpak minder kwetsbaar voor het waterbedeffect dat ontstaat door de aanpakken van andere gemeentes in de regio.