Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2022

De perspectiefnota en het Eerste Tussenbericht worden zoals gebruikelijk tegelijkertijd aan de raad aangeboden in één document. 

In de perspectiefnota wordt een actueel financieel perspectief op meerjarenbasis geschetst. Het Eerste Tussenbericht is een rapportage over de uitvoering van de begroting in het huidige jaar. Daarin worden afwijkingen op bestaand beleid, onvermijdelijke ontwikkelingen en afwijkingen Ombuigen en vernieuwen meegenomen. Bij de tussenberichten komt het voor dat de uitvoering van bestaand beleid ook meerjarige (onvermijdelijke) financiële gevolgen heeft. Die gevolgen worden dan betrokken in het meerjarig financieel perspectief. Andersom gebeurt het ook dat voorgesteld nieuw beleid wordt opgestart in het lopende jaar. 

Onderstaande tabel toont voor 2022 waar de prognose per programma op uit komt als alle voorstellen uit het Eerste Tussenbericht worden overgenomen. De verwerking van de meldingen per programma kunnen enigszins afwijken van de meldingen in het hoofddocument, omdat in het hoofddocument de cijfers per onderwerp zoveel mogelijk in samenhang zijn gepresenteerd, terwijl in de tabel de financieel-technische verwerking is weergegeven.

Relatie met Perspectiefnota 2023
De samenvattende tabel 3.1 in hoofdstuk 3 laat in 2022 een actueel financieel perspectief zien van € 4,130 mln. voordelig. Het verschil met het saldo in bovenstaande tabel ad. € 2,130 mln. is € 2,0 mln. en wordt veroorzaakt door het verwachte beroep van € 2,0 mln. op de vrij inzetbare reserve waar bij het vaststellen van de Programmabegroting 2020-2023 rekening mee is gehouden (tabel 1.3, blz.8). Dit bedrag is meegenomen in het financieel perspectief als verwachting. De financiële verwerking vindt plaats bij de jaarstukken voor het werkelijk benodigde bedrag.