Bijlage 5. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen

* €1.000
Financiële ontwikkelingen bestaand beleid MJB 2023-2026
Prog Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Reclame-inkomsten -384 -pm -pm -pm -pm -pm
1 Collectieve ziektekostenverzekering 100
1 Aanpassen hoogte geoormerkte rijksvergoedingen WEB en OKE-regelingen -247
1 Aanpassen hoogte geoormerkte rijksvergoedingen WEB en OKE-regelingen 247
1 Vooruitontvangen bedragen Onderwijs, kosten -956
1 Vooruitontvangen bedragen Onderwijs 956
1 Personeel Inkomen & Zekerheid, unitcoördinator -94
1 Personeel Inkomen & Zekerheid, extra inhuur -400 -pm
1 Formatieclaim I&Z (exclusief overhead) -84 -79 -79 -40 -40 -40
1 Kadernota onderwijshuisvesting, aanpassing herbouwpercentages -100 -200 -300 -400
1 Onderwijshuisvesting -290 -580
2 Huishoudelijke hulp 150 150 150 150 150 150
2 Persoonsgebonden budget Wmo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 Reguliere uitvoering JGH -270 -540 -540 -270 -270 -270
2 Reguliere uitvoering Wmo -504 -1.007 -1.007 -504 -504 -504
2 Tijdelijke inhuur Wmo consulenten -428
2 Verbeterplan Gercertificeerde Instellingen Jeugd -242 -242 -242
3 Parkeeropbrengsten Markt 10 150
3 Onderhoud kapitaalgoederen -1.873 -74 -74 -73 -73 -72
3 NKG2023, vervanging t.l.v. exploitatie, kapitaallasten -1.873 -74 -74 -73 -73
3 NKG2024, vervanging t.l.v. exploitatie -485
3 Groot onderhoud Mandelabrug -600
3 Juridische procedures -40 -80 -80
3 Rente en afschrijving laadvoorziening -7 -7 -7 -7 -7
3 Rente en afschrijving inzamelvoertuigen -46 -46 -46 -46
3 dekking rente en afschrijving uit afvalstoffenheffing 7 53 53 53 53
4 Leefstijlinterventies -135
4 Leefstijlinterventies, vooruit ontvangen specifieke uitkering 135
6 Meerkosten verkiezingen -150 -150 -150 -150 -150
6 Inkomsten bouwleges -2.500 1.500
6 Wabo en toezicht 200
7 Kapitaallasten 2e deel upgrade Stadshart 64 64
7 Woonrijpmaken Engelandlaan 145 -145
7 Kapitaallasten ontsluitingsweg Nutricia -9 -9 -9 -9 -9 -9
OAD Heffen en invorderiing -110
OAD Bezwaarschriften -65
OAD Opbrengst OZB 1.350 250 250 250 250 250
OAD Basisniveau belastingen -196 -381 -381 -381 -381 -381
OAD Stelpost Wmo 600
OVH Undercover onderzoek -29
OVH Extra inhuur juridisch personeel -150
OVH Hybride werken, gebouw en voorzieningen -pm -pm -pm -pm -pm -pm
OVH Hybride werken, thuiswerkmiddelen -400 -250 -250 -250 -250 -250
OVH Overheadkosten als gevolg van formatieuitbreidingen -1.011 -1.001 -699 -699 -699
Totaal -4.521 -2.587 -3.216 -1.490 -1.637 -2.026
Verschuiven van landelijk hoog specialistische jeugdhulp naar regionaal specialistische jeugdhulp abcdefghij abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl
* €1.000
Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 MJB 2023-2026
Prog Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3 Opbrengst parkeren -800
5 Controle coronatoegangsbewijs -200
5 Controle coronatoegangsbewijs, subsidie 200
5 IPTA coach -100
6 Gemeenteraadsverkiezingen -320
6 Compensatie rijk extra kosten verkiezingen 213
OAD Compensatie derving parkeeropbrengsten 2021 1.500
Totaal 493 0 0 0 0 0
Verschuiven van landelijk hoog specialistische jeugdhulp naar regionaal specialistische jeugdhulp abcdefghij abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl
* €1.000
Onvermijdelijke ontwikkelingen MJB 2023-2026
Prog Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Bijstandsgelden (BUIG), lasten 3.800
1 Bijstandsgelden (BUIG), baten -4.200
1 Aanpak energiearmoede -5.500
1 Wet inburgering -782
1 Wet inburgering, rijksbijdrage 782
1 Beschut werk - Effect 'cao aan de slag' -150 -150 -150 -150 -150
1 Bouwkostenstijging onderwijs -40 -80 -120 -160
1 Afrekening subsidie SSVOZ 688
2 Wmo woningaanpassingen -100 -100 -100 -100 -100 -100
2 Huisvesting opvang asielzoekers -pm
3 Energielasten openbare verlichting -120
3 Schade februari stormen -150
3 Beheer en onderhoud bomen -100 -100 -100 -100 -100 -100
3 Beheer en onderhoud openbare ruimte nieuwe woonwijken -114 -97 -235 -235 -235 -235
OAD Beheer en onderhoud openbare ruimte nieuwe woonwijken, onttrekking RIF 114 97 235 235 235 235
3 Groot onderhoud overdekte fietsenstallingen Randstadrailhaltes -150
5 FLO 183 137 120 146 277 182
5 Wet Kwaliteitsborging bouwen -115 -115 -115 -115 -115
6 Inschrijvig briefadres -pm -pm -pm -pm -pm -pm
6 UItvoeringskosten Omgevingswet 95 190 281 281 281
6 Leges Omgevingswet -190 -380 -559 -559 -559
6 Kosten software Omgevingswet -216 -216 -216 -216
7 Prijsstijging bouw en materiaalkosten projecten -pm -pm -pm -pm -pm
OAD Aanpak energiearmoede, rijksbijdrage 5.500
OAD Algemene uitkering exclusief regeerakkoord 4.697 5.184 5.254 6.174 7.730 7.730
OAD Regeerakkoord, accres en herverdeeleffecten 4.186 5.866 10.857 12.383 5.880 5.880
OAD Regeerakkoord, opschorting opschalingskorting 2022/2025 1.960 2.800 3.745 4.725
OAD Regeerakkoord, compensatie jeugd In PB 2022 12.795 12.012 11.070 7.630 7.137
OAD Regeerakkoord, overige posten In onderzoek; in afwachting van nadere duiding rijk via maartbrief
OAD Claims op accres regeerakkoord, veroudering stad groot onderhoud -400
OAD Loon- en prijsontwikkeling -1.860 -2.770 -3.380 -3.990 -4.490 -4.490
OAD Volumeontwikkeling en ontwikkeling incidentele posten 1.235 -536 -58 168 -1.449 -1.376
OAD Rentelasten 250 600 600 600 400 200
OAD Groei OZB/gemeentefonds vanwege woningbouwontwikkeling 94 107 1.709 2.789 3.868 4.396
OAD Toevoeging aan Reserve investeringsfonds -47 -53 -662 -926 -1.262 -1.250
OAD Stelpost groei voorzieningen door netto toename inwoners -47 -53 -1.046 -1.863 -2.606 -3.146
OAD Herijking gemeentefonds -938 -2.813 -4.688 -4.688 -4.688
OAD Prijsontwikkeling maart 2022 -2.000 -1.000
OAD Compensatie invoering omgevingswet 1.000
OAD Rijksvergoeding invoering Wet Kwaliteitsborging bouwen 175 70 70 70 70 70
OAD Huisvesting opvang asielzoekers, rjksvergoeding pm
OVH Autonome ontwikkeling informatievoorziening en ICT -503 -405 -405 -405 -405
OVH Professionalisering en impuls werving en selectie -160 -336
OVH Reiskosten woon-werkverkeer 100
Totaal 9.434 20.811 25.092 25.215 9.877 8.722
Verschuiven van landelijk hoog specialistische jeugdhulp naar regionaal specialistische jeugdhulp abcdefghij+ abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl
* €1.000
Ombuigen en vernieuwen MJB 2023-2026
Prog Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Anders organiseren bewindvoering (maatregel 31) -200 -200 -200 -200 -200 -200
1 Slimmere uitvoering participatiewet (maatregel 30) -83
2 Onderwijs-jeugdhulp arrangement Speciaal (Basis) Onderwijs -38
2 Toevoegen van GGZ expertise aan de zorgteams voor begeleiding op locatie -335
2 Uitbreiding trajectbegeleiding Jongerenwerk -72
2 Verschuiven van landelijk hoog specialistische jeugdhulp naar regionaal specialistische jeugdhulp -14
2 Doorontwikkelen POH-jeugd en schoolmaatschappelijk werk -112
2 Sturen op afname intensiteit bij jeugdhulpproducten -711
2 Herinrichting Wmo en preventief jeugdbeleid (maatregel 98) pm
OAD Taakstelling OZB, maatregel afvalbeleidsplan niet haalbaar -250 -300 -525 -675
Totaal -1.565 -200 -450 -500 -725 -875
Verschuiven van landelijk hoog specialistische jeugdhulp naar regionaal specialistische jeugdhulp abcdefghij abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl abcdefghijkl