Programma 4. Vrije tijd

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
  Bedragen x €1.000 
TB1 MJB 2023 - 2026  
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
1a  Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)

Leefstijlinterventies
- vooruit ontvangen specifieke uitkering

-135
135
         
Saldo 0          
1b  Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19: niet van toepassing
Saldo            
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen: niet van toepassing            
Saldo            
3 Afwijkingen maatregelen ombuigen en vernieuwen: niet van toepassing            
Saldo            
TOTALE WIJZIGING SALDO PROGRAMMA 0 0 0 0 0 0

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
Leefstijlinterventies

In 2021 heeft het rijk budget beschikbaar gesteld voor een ‘Samenhangend steunpakket voor sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ om de schade van de coronamaatregelen te dempen. Het pakket bestond uit drie actielijnen. Eén van de drie actielijnen was gericht op het ‘intensiveren van initiatieven voor gezonde leefstijl’. De gemeente Zoetermeer kreeg op basis van een specifieke uitkering (via het Sportakkoord) een bedrag van € 135.000 uitgekeerd. Dit is echter in 2021 niet gebruikt en om deze reden is het rijk gevraagd of dit budget gebruikt mag worden in 2022. Hiervoor heeft de gemeente toestemming gekregen en het bedrag is bij de jaarrekening 2021 als vooruit ontvangen post op de balans gezet. Het budget wordt in 2022 primair ingezet voor tijdelijke inzet van twee extra combinatiefunctionarissen sport. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Mogelijke claims prijsstijgingen investeringswerken
Contractpartners hebben te maken met veel hogere kosten dan bij contractvorming was voorzien. Het risico bestaat, dat voor de gevolgen van de prijsstijging een beroep op de gemeente als opdrachtgever wordt gedaan waar mogelijk ook een juridische grondslag voor bestaat. Een voorbeeld hiervan is de nieuwbouw van het zwembad waarover de raad eerder is geïnformeerd. In het OAD wordt nader op de bijzondere prijsstijgingen voor het totaal van de begroting ingegaan.