Programma 6. Dienstverlening en participatie

 

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Balie Gemeentelijk Informatiepunt
Het gemeentelijke Informatiepunt verzorgt de telefonie en de webcare van de gemeente Zoetermeer. Door verschillende ontwikkelingen is er behoefte aan een fysieke balie van het Gemeentelijke Informatiepunt van het Publieksplein. De behoefte is ontstaan door verschillende ontwikkelingen zoals:
- een oproep van de overheid om persoonlijk contact voor (kwetsbare) inwoners mogelijk te maken naar aanleiding van de Toeslagenaffaire;
- de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) treedt op 1 januari 2024 in werking. Daarin is de zorgplicht opgenomen voor passende ondersteuning bij alle communicatie met de overheid;
- de behoefte van inwoners aan een receptie op het stadhuis.
Deze balie gaat samenwerken met onder andere het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. 

Leernetwerk Toekomstbestendige New Towns 
In 2023 is gestart met een ‘Leernetwerk Toekomstbestendige New Towns’. Dit Leernetwerk vloeit voort uit het New Town Congres dat door Zoetermeer op 28 november 2022 werd georganiseerd, en wordt gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het leernetwerk vormt een bruikbare ingang om bij medeoverheden te kunnen lobbyen voor steun voor de New Towns. Het doel is hierbij in eerste instantie om meer kennis en inzicht op te doen om onze gemeenten toekomstbestendig te kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen we met de lobby de kans op succes vergroten bij aanvragen voor generieke programma’s, zoals het Volkshuisvestingsfonds en bijdragen aan het ontwikkelen van specifieke steun op nationaal en regionaal niveau voor New Towns. Een van de instrumenten die hiervoor wordt gebruikt, is een onderzoek naar de specifieke situatie van New Towns, dat naar verwachting in 2023 plaatsvindt in samenwerking met het ministerie van BZK en andere New Towns. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
  Bedragen x €1.000 
TB1  MJB 2024 - 2027 Doorkijk MJB
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)  
Opbrengsten bouwleges -1.500            

Inhuur budget vergunningverleners WABO verlengen 
- dekking legesopbrengsten

 

-692
692

         
Vervanging vergunningverleningssysteem   -90 -90 -90 -90 -90 -90
Verkiezingen -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220
Saldo -1.720 -310 -310 -310 -310 -310 -310
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen  
Omgevingswet, herfasering structurele budgetmutatie 95 95 98        
Bestuurlijke samenwerking VNG - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51

Inhuur omgevingsbalie

 

- 65

 

 

 

 

 

Saldo 44 -21 47 -51 -51 -51 -51
3 Beleidswijzigingen  
Balie Gemeentelijke Informatiepunt 0 0 0 0 0 0 0
Leernetwerk Toekomstbestendige New Towns  -40 -40          
Saldo -40 -40          
TOTAAL SALDO PROGRAMMA -1.716 -371 -263 -361 -361 -361 -361

 

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
Opbrengsten bouwleges
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden leges geïnd. Op basis van de huidige en verwachte aanvragen wordt een nadeel verwacht van € 1,5 mln. in 2023. Dit wordt veroorzaakt doordat de behandeling van de aanvragen, mede doordat er meer binnenstedelijk wordt gebouwd, complexer is en meer tijd vergt, zowel aan de kant van de aanvrager als aan de kant van de gemeente. Daarnaast is het aantal grote(re) aanvragen minder dan de afgelopen jaren. Een van de redenen hiervan is dat sommige grote projecten vanwege de huidige hoge bouwkosten worden uitgesteld.

Inhuurbudget vergunningverleners WABO verlengen
Het huidige inhuurbudget moet in 2024 worden verlengd, zodat dit ingezet kan worden op momenten dat dit noodzakelijk is. Het gaat hierbij om inhuur als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en extra inzet capaciteit als gevolg van de bouwambities van het college. Het uitgangspunt is dat de extra inhuur ook leidt tot extra legesinkomsten. Daarmee is dit een budgetneutraal voorstel.  

Vervanging vergunningverleningssysteem
Powerbrowser is de applicatie die dient als vervanging voor het huidige systeem (Squit) voor het verwerken van alle vergunningen en leges. De vervangingskosten zijn, mede door de aanvullende eisen uit de Omgevingswet, vanaf 2024 € 90.000 hoger dan begroot. 

Verkiezingen
Voor de verkiezingen van de Provinciale staten en het Waterschap in 2023 zijn de kosten naar verwachting circa € 220.000 hoger dan geraamd. De complexiteit van het organiseren van de verkiezingen is de afgelopen jaren toegenomen en neemt de komende jaren nog meer toe. Dat gaat onder meer om toegenomen aandacht voor het werven en trainen van stembureauleden, realiseren van geschikte en toegankelijke stembureaus, veiligheidsvraagstukken en aandacht voor communicatie en social media. De komende jaren worden waarschijnlijk meerdaagse verkiezingen gehouden en briefstemmen op verzoek. Dit brengt allemaal extra kosten met zich mee, los van de prijsstijgingen in het algemeen. Vanuit het rijk zijn met ingang van 2023 structureel extra middelen toegekend in verband met de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV). Deze middelen zijn echter niet toereikend. De huidige inschatting is dan ook dat er structureel extra budget van € 220.000 nodig is om de verkiezingen ook in de toekomst op een adequate wijze te kunnen organiseren.

Onvermijdelijke ontwikkelingen
Omgevingswet, herfasering structurele budgetmutatie
De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is verschoven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is een stapsgewijze budgetmutatie toegekend. Deze reeks wordt nu één jaar verschoven zodat deze gelijk loopt met de inwerkingtreding van de wet en de daarbij behorende verwachte overgangsperiode. In de Programmabegroting 2024-2028 worden de budgetten, die nu centraal in programma 6 staan naar de juiste programma's verdeeld.   

Bestuurlijke samenwerking Contributie VNG
Voor de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente Zoetermeer en de VNG is een bedrag van € 566.000 beschikbaar gesteld. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 29 juni 2022 hebben de leden ingestemd met de uitgangspunten voor de meerjarige ontwikkeling van de contributie. Daarbij is afgesproken om de VNG-begroting weer in evenwicht te brengen door een combinatie van geleidelijke contributieverhoging en het inzetten van het vermogen van de VNG. Hierdoor wordt een structureel nadeel verwacht van € 51.000.

Inhuur omgevingsbalie
De Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking. Hierdoor krijgen de omgevingsbalie en het Gemeentelijk Informatiepunt meer vragen. Deze vragen gaan over de aanvragen via het nieuwe landelijke systeem (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de vragenboom op de website. Hiervoor is het eerste jaar voor maximaal 20 uur per week extra inhuur nodig.

Beleidswijzigingen
Balie Gemeentelijk Informatiepunt
Door herschikking van het huidige budget kan de bemensing van de balie naar verwachting kostenneutraal worden gerealiseerd.

Leernetwerk Toekomstbestendige New Towns 
De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk met de andere New Towns gedeeld, waardoor het naar verwachting om een beperkt budget gaat. Het college verwacht hiervoor € 40.000 per jaar nodig te hebben in 2023 en 2024. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Paspoortpiek
In de begroting is rekening gehouden met de paspoortpiek. Het aantal aanvragen voor reisdocumenten neemt de komende jaren enorm toe. Van gemiddeld 5.000 afspraken voor het aanvragen en afhalen naar circa 25.000 per jaar. Dit is een landelijke trend. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de toename van aanvragen door een stijgend aantal vermissingen, nieuwkomers en de Brexit.  Daarnaast wordt er een jaarlijkse stijging van 25% meer aanvragen van rijbewijzen verwacht. Op basis van de laatste cijfers wordt gemonitord of de geraamde inzet van extra personeel voldoende is. Ook wordt onderzocht of het nodig is om de publieksbalies te openen op de maandag om aan het aantal stijgende aanvragen te kunnen voldoen. 

Doorontwikkeling BSP/Burgerzaken
Het vak burgerzaken is aan het veranderen. Er komen steeds meer taken bij en het vakgebied wordt complexer. Veranderingen zijn bijvoorbeeld:
- leveren van maatwerk (bijvoorbeeld briefadres);
- extra taken op het gebied van ondermijning zoals het voorkomen van en controles op identiteits- en adresfraude;
- mogelijke verplichte certificering voor medewerkers;
- toename wettelijke vereisten op het gebied van verantwoording.
In 2023 wordt onderzocht wat de consequenties hiervan zijn.

Nieuwe leverancier voor het uitvoeren van Klanttevredenheidsonderzoeken
Door een externe partij worden klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken worden gebuikt voor verbetering van onze dienstverlening en de jaarrekening. De huidige leverancier beëindigt eind dit jaar het contract. Daarom wordt een andere leverancier gezocht. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de kosten hoger worden.