Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging

De gevolgen voor loon- en prijsstijging ten opzichte van de begroting 2023 worden als volgt in de programma’s van de begroting 2024 verwerkt.

Prijsstijging 2024
Op basis van de gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) van maart 2023 worden de prijsmutaties voor 2024 bepaald. Voor de lastenkant van de begroting 2024 wordt uitgegaan van een prijsstijging van 8,5% ten opzichte van de begroting 2023. Dit percentage bestaat uit de inschatting voor 2024 van 3,9% en een correctie van 4,6% over voorgaande jaren. Deze stijging is ten opzichte van de ramingen zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Voor de batenkant van de begroting 2024 wordt rekening gehouden met een stijging van de tarieven van 1,2%. Dit percentage bestaat uit de inschatting voor 2024 van 3,9% en een correctie van -2,7% over voorgaande jaren. Deze stijging is ten opzichte van de vastgestelde tarieven in december 2022. In het tarievenvoorstel van december 2023 wordt het stijgingspercentage voor de belastingen, leges en heffingen definitief vastgesteld. Dit gebeurt op basis van de gegevens van de Miljoenennota/Macro economische verkenningen.

Loonstijging 2024
Voor de stijging van de loonkosten wordt een stijgingspercentage van 9,2% aangehouden ten opzichte van de Programmabegroting 2023. Bij de bepaling van het stijgingspercentage is rekening gehouden met de afgesloten CAO die loopt tot 1 januari 2024 en de sociale lasten, zoals deze bekend zijn op 1 januari 2023. De CAO zorgt voor een stijging van 7,1%. In de budgetten was al rekening gehouden met een stijging van 3,1%, per saldo moeten de budgetten nog met 4,0% omhoog.  Daarnaast is een inschatting gemaakt van de stijging van de loonkosten voor 2024. Op basis van de raming van het CPB is deze stijging 5,2%. Op de verschillende programma’s stijgen de loonkosten in 2024 met 9,2%.

Loon- en prijsstijging 2025 en verder
De loon- en prijsstijgingen voor 2025 en verder volgen bij het memo meicirculaire.