Programma 2. Samen leven en ondersteunen

 

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Pilot Expertisepool en Onderwijs-behandelgroep
Kinderen die aangewezen zijn op ambulante jeugdhulpbegeleiding of behandeling om (weer) deel te kunnen nemen aan de lessen op school, krijgen soms korte of langere periode geen onderwijs. Dit is niet wenselijk. Een goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp is belangrijk om het leer- en ontwikkelproces van jonge kinderen zo min mogelijk te onderbreken. Daarom wordt een pilot gestart waarbij twee onderwijs-jeugdhulpvoorzieningen worden ingericht voor het primair onderwijs in Zoetermeer: een Expertisepool en een Onderwijs-behandelgroep.
Een Expertisepool betreft een multidisciplinair team van jeugdhulpprofessionals en onderwijsdeskundigen, verbonden aan het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). De Expertisepool wordt ook gekoppeld aan ZOJA (Zoetermeerse Onderwijs-Jeugdhulparrangementen), de observatiegroep/Time-out bedoeld voor leerlingen die dreigen uit te vallen uit het onderwijs. In plaats van de bekostiging van individuele ambulante jeugdhulp op basis van een beschikking, wordt er vaste formatie aan jeugdhulpprofessionals (4,8 fte) ingezet. De kosten van de Expertisepool (4,8 fte jeugdhulpprofessionals) worden gedekt vanuit het Zorg in Natura (ZIN).  De formatie van de onderwijsprofessionals wordt geleverd en bekostigd door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waar ook de scholen voor SO en SBO deel van uitmaken.
Een Onderwijs-behandelgroep is een behandelsetting opgezet in Zoetermeer, die gekoppeld is aan het onderwijs, zodat het onderwijsproces doorgang kan vinden. De leerlingen die nu aangewezen zijn op de locaties in Den Haag en Delft kunnen in de toekomst in Zoetermeer terecht. Daarnaast kunnen de jeugdigen die nu dure vormen van overbruggingshulp krijgen, zoals dagopvang of behandeling zonder onderwijs, voortaan geplaatst worden op een gecombineerd aanbod van onderwijs en jeugdhulp. De kosten van de pilot Onderwijs-behandelgroep worden gedekt vanuit het budget voor Jeugdhulp Zorg in Natura. In verband met de start van het nieuwe schooljaar, is het van belang om al in september 2023 te kunnen starten. Wel is voor de implementatie van deze pilots tijdelijke budget nodig om een projectleider aan te stellen. 

Projecten Jeugd
Op het gebied van de jeugdzorg heeft Zoetermeer te maken met een aantal ontwikkelingen. 
Op landelijk niveau wordt gesproken over de doorontwikkeling van de jeugdzorg. De VNG en het rijk zijn in overleg over het opstellen van de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd moet bijdragen aan betere hulp voor jeugdigen en leiden tot een financieel beheersbaar stelsel. Zowel lokaal als regionaal is er veel aandacht voor kostenbeheersing op het gebied van de jeugdzorg. Op regionaal niveau ligt de ambitie voor de komende jaren vast in de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden. In het kader van kostenbeheersing worden diverse instrumenten ingezet, zoals maximale bestedingsruimte per aanbieder, het richtinggevend kader om de inzet van de hulp te bepalen en contractbeheer. Op lokaal niveau wordt ingezet op het beperken van de instroom en het sturen op de duur en intensiteit van jeugdhulptrajecten. Desalniettemin blijft de impact van de stijgende kosten op het gebied van jeugdzorg op de gemeentelijke begroting enorm. Dit vraagt om scherpe(re) keuzes. De gemeente Zoetermeer werkt op het gebied van de specialistische jeugdhulp met negen andere gemeenten samen in de jeugdhulpregio H10. De gemeente Voorschoten heeft besloten om zich met ingang van 2024 aan te sluiten bij de Leidse regio en daarmee de Haagse regio te verlaten. De gemeente Den Haag heeft het Haags Toekomstperspectief ontwikkeld, waarmee zij een deel van de regionaal ingekochte jeugdzorgzorg vanaf 2024 zelf inkoopt en organiseert. Deze ontwikkelingen geven aanleiding om onze eigen positie in de regio te herijken. 

Deze ontwikkelingen noodzaken de gemeente te onderzoeken hoe de (lokale en regionale) aanpak en samenwerking op het gebied van de jeugdzorg het beste vorm en inhoud kan worden gegeven. In 2024 is hiervoor een projectleider aangesteld om dit verder vorm te geven.

In 2022 is verkend waar binnen het jeugddomein de aanpak en samenwerking bijgesteld kan en moet worden. Voorgesteld wordt om te starten met het programma Toekomstbestendige Jeugdhulp, waaronder de volgende projecten starten: 
1. Herijking toegang jeugdhulp
2. Hervorming specialistische jeugdhulp
3. Contractmanagement
4. Aanpak multiproblematiek
5. Aansluiting onderwijs-jeugdhulp
Project 3 en 4 worden sociaal-domein-breed opgepakt. De uitwerking van de projecten kunnen ertoe leiden dat aanvullende verbeterprojecten worden opgestart.

Het doel is om de sturing en samenwerking binnen het jeugddomein te verbeteren. De projecten zijn niet los van elkaar te zien en bestrijken het brede spectrum van de jeugdzorg.

Daklozenpunt
In 2017 is door de raad motie 1711-19A aangenomen om onderzoek te doen naar een dependance voor een daklozenloket. Daarbij speelde ook de vraag om opties te bieden voor een briefadres.
In 2020 werd het Daklozenpunt als pilot in Zoetermeer geopend. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie over (dreigende) dakloosheid. Het punt heeft tevens een doorverwijsfunctie naar het Daklozenloket in Den Haag. Een externe partij in onze gemeente - het Leger des Heils - stelt voor een aantal inwoners ook een briefadres beschikbaar. Er bestaat behoefte om de dak- en thuisloosheidsproblematiek in Zoetermeer structureel aan te pakken. De pilot wijst uit dat het Daklozenpunt daar op succesvolle manier aan bijdraagt. Om die reden wordt voorgesteld hiervoor vanaf 2023 structureel middelen beschikbaar te stellen. 

Zoetermeer Regenboogstad
Voor de voortzetting van het beleid met betrekking tot Zoetermeer Regenboogstad ontvangt de gemeente gedurende het tijdvak 2023 – 2026 jaarlijks € 20.000 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zoetermeer 2025 en Langeland Ziekenhuis
De komende jaren komen er vanuit het LangeLand Ziekenhuis (Haga Ziekenhuis, locatie Zoetermeer) en het gezondheidsnetwerk Zoetermeer 2025 veel ontwikkelingen op de gemeente af. Het netwerk Zoetermeer 2025 is een essentiële samenwerkingspartner om tot een duurzaam (ook preventief) Wmo aanbod te komen en te zorgen dat deze betaalbaar en beschikbaar blijft voor de mensen die het echt nodig hebben. Om de belangen van de inwoners hierin te behartigen is een proactieve rol van de gemeente nodig. De gemeente zal strategisch moeten manoeuvreren in het complexe (acute) zorglandschap, relaties beheren, overzicht behouden op het lokale en nationale trends/ontwikkelingen en die vertalen naar de Zoetermeerse praktijk. Rond de onrust over het behoud van het LangeLand Ziekenhuis in 2022 is er tijdelijk extra capaciteit ingezet vanuit concernadvies. Om de komende twee jaar (2024 en 2025) de proactieve houding (met name gericht op strategie en executiekracht) van de gemeente te continueren luidt het voorstel om gedurende de periode 2024-2025 jaarlijks dekking voor 1 fte uit de algemene middelen te bekostigen. 

Lokaal Preventieakkoord 2023
Voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord 2023 heeft de gemeente € 60.000 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen. De uit te voeren activiteiten staan vermeld in het Lokaal Preventieakkoord.

SPUK Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 
De Brede Specifieke Uitkering (kortweg Brede SPUK) is een bundeling van 15 nieuwe en bestaande rijksregelingen op het gebied van gezondheid, sport en welzijn, waarmee gemeenten preventief kunnen werken aan een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK is ingesteld om de afspraken uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord te kunnen uitvoeren. Het versterken van de gezondheid en de sterke sociale basis zijn hoofthema’s waarvoor de gemeente Zoetermeer een financiële bijdragen kan aanvragen. Deze onderdelen vallen binnen programma 2. Samen leven en ondersteunen. Voor aanvragen van Brede SPUK op het thema sport, bewegen en cultuurparticipatie: zie programma 4. Vrije Tijd.

Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen
De principes van Zoetermeer 2040, sturen op samenhang, diversiteit en kwaliteit en bundeling van krachten, komen niet vanzelf tot uitwerking. Er moet nieuwe expertise en werkprocessen worden ontwikkeld om de samenhang en bundeling tussen het fysiek en sociaal domein tot stand te brengen, op allerlei onderwerpen. Binnen het sociaal domein geldt dat specifiek voor de onderwerpen wonen-zorg, openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. Daarmee kunnen we tegelijk uitvoering geven aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord die gaan over deze onderwerpen. Natuurlijk zijn we hier al mee aan de slag, maar we komen veel nieuwe vragen tegen die we moeten gaan beantwoorden. Daar is tijd voor nodig, die niet aan ander werk kan worden besteed. Daarom is in de jaren 2024 en 2025 extra inzet nodig. Als we de vragen hebben beantwoord, kan sturen op samenhang en bundeling tussen het sociale en fysieke domein met ingang van 2026 onderdeel uit gaan maken van de standaard werkwijzen en is extra inzet niet langer nodig.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
  Bedragen x €1.000 
TB1  MJB 2024 - 2027 Doorkijk MJB
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)  
Wmo formatie reguliere uitvoering (zie ook overhead)  -503 -521 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042
Jeugd- en Gezinshulp formatie reguliere uitvoering (zie ook overhead) -1.028 -765 -1.529 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243
Noodopvang Oekraïners 3.500 3.500          
Noodopvang asielzoekers  50 50          
Saldo 2.019 2.264 -2.571 -2.285 -2.285 -2.285 -2.285
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen: niet van toepassing  
Inspectie gastouders door de GGD 
- dekking zie OAD
-30

-30 -30

-30 -30 -30

-30

Saldo -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
2  Beleidswijzigingen  

Pilot Expertisepool en Onderwijs-behandelgroep
- tijdelijke dekking vanuit ZIN voor pilot expertisepool en onderwijs-behandelgroep
Projectleider Expertisepool en Onderwijsbehandelgroep

 

-480
480


-50

-480
480


-50

       
Projecten Jeugd (zie ook overhead) -400 -1.169 -1.169        
Daklozenpunt: voortzetting vanaf 2023
- dekking bijdrage centrumgemeente Den Haag

-80
80

-80
80

-80
80

-80
80

-80
80

-80
80

-80
80

Zoetermeer Regenboogstad
- dekking zie OAD

-20

-20

-20

-20

     
Zoetermeer 2025/LLZ (zie ook overhead)   -113 -113        
Lokaal Preventieakkoord: uitvoering
- dekking specifieke uitkering
-60
60

           
SPUK Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
- dekking specifieke uitkering 
-1.314
1.314
- 1.293
1.293
-1.293
1.293
-924
924
     
Saldo -420 -1.352 -1.352 -20 0 0 0
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 1.569 882 -3.953 -2.315 -2.315 -2.315 -2.315

 

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
Wmo formatie reguliere uitvoering
De gemeente heeft te maken met een nog steeds toenemende vraag aan Wmo-voorzieningen. Hierbij wordt uitgegaan van 100 nieuwe aanvragen per week, ruim 5.200 aanvragen per jaar. De Wmo-klantmanagers focussen niet alleen op het beoordelen van deze aanvragen, ze ondersteunen ook op het gebied van beleid, inkoop en financiën. Deze tijdsbesteding is verdisconteerd in een kengetal van 6,5 uur per aanvraag. De laatste jaren was er weinig tijd voor reflectie, intervisie, opleiding en kwaliteitsverbetering. Dit was, gezien de druk op de werkvoorraden, ook niet mogelijk. Deze uren zijn nu structureel meegenomen in de formatieberekening. Het gaat om 100 uur per fte per jaar. Bovenstaande vraagt om een structurele uitbreiding van de huidige capaciteit met 4,44 fte aan Wmo-klantmanagers (€ 363.000). De toenemende Wmo aanvragen hebben als gevolg dat er ook meer werk bij de backoffice plaatsvindt. De backoffice heeft daarom een structurele uitbreiding nodig van 2,88 fte (€ 183.000).

Daarnaast is het noodzakelijk om in te blijven inzetten op contractmanagement. In het vorige coalitieakkoord is tijdelijk 1,75 fte extra formatie toegekend voor de doorontwikkeling van het contractmanagement. Hierdoor was er tijdelijk tot 2023 een formatie van 3,5 fte beschikbaar. De doorontwikkeling heeft de gemeente geleerd dat er structureel 3,5 fte contractmanagers nodig zijn. Daarom wordt er structurele uitbreiding gevraagd van 1,75 fte contractmanagers (€ 159.000). 

De vertaling van nieuw beleid naar concrete werkprocessen, innovatie, borgen kwaliteit, cijfermatige onderbouwingen etc. wordt gedaan door kwaliteitsmedewerkers. Deze taken moeten goed geborgd worden binnen de Wmo. Zonder deze borging, kan de Wmo niet de stap naar het duurzame perspectief maken. Eerst moet de basis op orde zijn en de kwaliteitsmedewerkers zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Daarbij is het belangrijk om de werkvoorraden en doorlooptijden goed te monitoren. Hierin spelen kwaliteitsmedewerkers ook een belangrijke rol. Daarom het voorstel voor structureel 2 fte kwaliteitsmedewerkers (€ 182.000).
Ook wordt er vanuit de Wmo ingezet op (interne) samenwerkingen rondom Team8Tien en MDT (Multi- disciplinair team) Sociaal Domein. Deze taken worden deels al door de Wmo-klantmanagers uitgevoerd, zonder dat hier formatie voor was opgenomen. Het gaat om structureel 1,9 fte (€ 155.511) vanaf 2023. Per 2024 betekent het bovenstaande in totaal, voor de reguliere uitvoering Wmo, een structurele claim van € 1.042.263 (12,97 fte) exclusief overhead. Voor 2024 is gelet op de krappe arbeidsmarkt rekening gehouden met een ingroeipad van 50% van het benodigde budget = € 521.000. Het is namelijk niet reëel te verwachten dat al in 2024 de werving van de volledig benodigde personele capaciteit is gerealiseerd.  In 2023 wordt nog een eenmalig tekort verwacht van € 503.000 omdat er extra ingehuurd is om de reguliere formatie te realiseren door het verloop van personeel. Ook zijn hierin al de kosten van de kwaliteitsmedewerkers en MDT meegenomen per mei 2023. Deze medewerkers zijn per direct nodig. 

Jeugd- en Gezinshulp formatie reguliere uitvoering 
Het aantal aanvragen voor jeugdhulp bij Jeugd- en Gezinshulp is sterk toegenomen. Het gaat daarbij vaak om complexe casuïstiek. Er zijn vijf subteams binnen Jeugd- en Gezinshulp (JGH) die, gelet op de toename van de instroom, nu onvoldoende capaciteit hebben om gezinnen tijdig te kunnen ondersteunen. Hierdoor ontstaan wachtlijsten. Binnen alle subteams is meer capaciteit nodig om de werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zijn er JGH-medewerkers verbonden aan het gemeentelijk Team8Tien en aan het Multidisciplinair Team (MDT) van de gemeente, in totaal structureel 2,14 fte vanaf 2023. Tot op heden was hiervoor geen formatie opgenomen. Door de benodigde uitbreiding van de medewerkers in de uitvoering is er ook meer formatie nodig aan unitcoördinatoren en gedragswetenschappers. In totaal betreft het een uitbreiding van 17,14 fte. We willen hiermee voldoende ruimte creëren voor kwaliteitsbevordering. Daarbij kan er meer capaciteit worden ingezet op de ernstige casuïstiek die op de wachtlijst staat en kan de hoge instroom sneller worden opgepakt. Daarnaast wordt de norm van het principeakkoord voor de jeugdbescherming ook voor JGH aangehouden (12 jeugdigen per casusregisseur). De uitbreiding van de formatie is noodzakelijk voor de kalenderjaren 2024 en 2025. Voor 2024 is gelet op de krappe arbeidsmarkt rekening gehouden met 50% van het benodigde budget = € 765.000. Het is namelijk niet reëel te verwachten dat al in 2024 de werving van de volledig benodigde personele capaciteit is gerealiseerd.
Wanneer de Hervormingsagenda Jeugd gereed is, kan een inschatting gemaakt worden van de benodigde inzet voor 2026 en verder.

Noodopvang Oekraïners
De kosten in 2022 bedroegen € 2,6 mln. en € 6,7 mln. aan inkomsten. Daarmee is in 2022 een voordeel gerealiseerd van € 4,1 mln. De opvang is begonnen in maart en is gedurende het jaar uitgebreid. Voor 2023 is nog een extra opvang gerealiseerd. Dat houdt in dat de gemeente in 2023 te maken krijgt met hogere kosten maar ook een hogere vergoeding. In de perspectiefnota is een voordelig resultaat opgenomen dat, rekening houdend met een post onvoorzien van € 0,6 mln., uitkomt op een voordeel van € 3,5 mln. Het in de perspectiefnota opgenomen bedrag is een indicatie. Voor een definitieve berekening zal een afzonderlijk raadsvoorstel worden voorgelegd.

Noodopvang Asielzoekers
In 2022 is omdat er een minimaal beroep is gedaan op de gemeentelijke voorzieningen een voordeel op de opvang van asielzoekers behaald van € 0,173 mln. Het onzeker of dat zich in de afgesproken periode tot en met februari 2025 zal voldoen. Gezien de ervaring over 2022 wordt rekening gehouden met een voordeel van minimaal € 50.000 voor 2023 en 2024. In het nog te maken raadsvoorstel wordt als dat mogelijk is een meer exacte berekening opgenomen. 

Onvermijdelijke ontwikkelingen
Inspectie gastouders door de GGD
In de Wet kinderopvang staat dat het college verantwoordelijk is voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in haar gemeente. Het gaat dan over kinderdagopvangcentra, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders. In opdracht van het college wordt het toezicht uitgevoerd door de GGD. De GGD inspecteert al deze voorzieningen en adviseert de gemeente te handhaven als er niet aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. 
De frequentie van de inspecties bij gastouders is wettelijk verhoogd. Waar het eerst verplicht was om jaarlijks 5% van alle gastouders te inspecteren, is dat in 2023 verhoogd naar 50%. Hiervoor zijn extra rijksmiddelen aan de gemeente verstrekt. Het voorstel is om deze middelen, die in de algemene middelen zijn gestort, ook structureel voor deze taak aan te wenden en het geld aan de post ‘inspecties’ toe te voegen. Uitgaande van 100 gastouders betekent dit dat er 45 gastouders meer geïnspecteerd moeten worden. Dat kost € 30.000 per jaar extra. GGD Haaglanden zal het aantal inspecties dat met gemeenten wordt afgesproken voor 2023 en verder hier op aanpassen.

Beleidswijzigingen
Pilot Expertisepool en Onderwijs-behandelgroep
De bekostiging van de Expertisepool kan budgetneutraal. In plaats van de bekostiging van individuele ambulante jeugdhulp op basis van een beschikking, wordt er vaste formatie aan jeugdhulpprofessionals (4,8 fte) ingezet. Het betreft daarmee een verschuiving (van individueel naar groep) vanuit het budget Jeugdhulp Zorg in Natura. De formatie van de onderwijsprofessionals wordt geleverd en bekostigd door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waar ook de scholen voor SO en SBO deel van uitmaken.

De bekostiging van de pilot Onderwijs-behandelgroep vindt plaats vanuit het budget voor Jeugdhulp Zorg in Natura en daarom is er geen aanvullende financiering voor 2024 nodig. In verband met de start van het nieuwe schooljaar, is het wel van belang om al in september 2023 te kunnen starten.

Projecten Jeugd
Om de Projecten Jeugd op te kunnen pakken moet voor de komende twee jaar (2024 en 2025) personele capaciteit worden vrijgemaakt. Er is formatie nodig voor de projectleiding en voor de bemensing van de diverse projecten. Na afronding van de genoemde projecten wordt bezien welke incidentele en/of structurele kosten gemaakt moeten worden om de resultaten van de projecten te verzilveren. In de eerste helft van 2023 worden de start en bemensing van de projecten Jeugd nog bekostigd vanuit het reguliere formatiebudget door te prioriteren in de lopende werkzaamheden. 

Daklozenpunt
De pilot Daklozenpunt wijst uit dat de dak- en thuisloosheidsproblematiek in Zoetermeer structureel aangepakt moet worden. Om die reden wordt voorgesteld om voor het Daklozenpunt structureel middelen beschikbaar te stellen. De kosten bedragen € 80.000 per jaar. Voor 2023 is voor de dekking van de uitgaven een bijdrage van de gemeente Den Haag, centrumgemeente maatschappelijke opvang en beschermd wonen, beschikbaar. Voor 2024 e.v. wordt deze wel verwacht, maar dat moet nog worden geformaliseerd 

Zoetermeer Regenboogstad
De gemeente ontvangt als Regenboogstad gedurende het tijdvak 2023 – 2026 een decentralisatie-uitkering van jaarlijks € 20.000.

Zoetermeer 2025 en Langeland Ziekenhuis
Voor de periode 2024 – 2025 is er jaarlijks een bedrag van € 113.000 nodig (1,0 fte), te dekken via de algemene middelen. Met deze middelen kan de gemeente vanuit het team gezondheidsbeleid proactief en strategisch blijven samenwerken met het ziekenhuis en netwerk Zoetermeer 2025.

Lokaal Preventieakkoord 2023
Voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord 2023 heeft de gemeente € 60.000 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen. De uit te voeren activiteiten staan vermeld in het Lokaal Preventieakkoord.

SPUK Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
De gemeente vraagt voor de 15 nieuwe en bestaand rijksregelingen een financiële bijdrage aan het rijk. De gevraagde financiële bijdrage wordt ingezet op lopende programma’s die worden versterkt en verder ontwikkeld. Dit wordt gedaan door middel van vernieuwing en het maken van slimme verbindingen met andere programma’s en trajecten binnen de gemeente. Een belangrijke doelstelling is het versterken van preventie en de publieke gezondheid (uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Binnen alle programma’s worden trajecten of initiatieven gekozen om te versterken en vernieuwen. Het gaat om de volgende 12 programma’s met bijhorende financiële dekking voor de gemeente Zoetermeer binnen programmalijn 2 Samen leven en ondersteunen:

  Financiële dekking
  Programma 2023 2024 2025 2026
1 Terugdringen Gezondheidsachterstanden  €       133.467  €       133.464 €       133.464 €        133.405
2 Kansrijke start €       100.100 €       106.771 €       106.771 €        133.405
3 Mentale Gezondheid €         46.713 €         33.366 €         33.366 -
4 Aanpak overgewicht en obesitas €       116.783 €       116.781 €       116.781 -
5 Valpreventie   €       343.677 €       316.978 €       316.978  €        326.843
6 Leefomgeving €         66.733  €         66.732  €         66.732 -
7

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en
en Vroegsignalering Alcoholproblematiek 

€         16.683 €         16.683 €         16.683 -
8 Versterken sociale basis €       243.577 €       240.236 €       240.236 €        180.097
9 Mantelzorg  €         66.733 €         66.732 €         66.732 €          60.032
10 Eén tegen eenzaamheid  €         66.733 €         66.732  €         53.386 -
11 Welzijn op recept  €         36.703  €         63.396 €         76.742

 €          90.049

12 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD €         16.683 €         16.683 €         16.683 -
13 Coördinatiekosten regionale aanpak preventie €         59.393 €         48.714 €         48.714 -


De programma’s 1 t/m 11 hebben betrekking op inhoudelijke beleidsonderdelen. De bedragen die zijn gereserveerd voor de programma’s 12 en 13 betreffen overkoepelende faciliteiten gericht op integraal gezondheidsbeleid. Voor het jaar 2023 is een totaalbedrag van € 1,314 mln. beschikbaar voor het versterken en ontwikkelen van bestaande programma’s, initiatieven en trajecten. Voor zowel 2024 als 2025 is een totaalbedrag van € 1,293 mln. beschikbaar. In 2026 gaat dit om een totaalbedrag van € 0,924 mln. De gemeente ontvangt deze bedragen van de rijksoverheid. Een belangrijke kanttekening is: zodra de gemeente geen passende invulling kan geven aan versterken van bestaande en nieuwe trajecten binnen een programma, kan het zijn dat er budgetten (gedeeltelijk) worden teruggevorderd. 

Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen
Om nieuwe expertise en werkprocessen te ontwikkelen om de samenhang en bundeling tussen het fysiek en sociaal domein tot stand te brengen, is tijd nodig van inhoudelijk deskundige beleidsadviseurs. Zij moeten aan de slag met de operationalisering van de visie Zoetermeer 2040, specifiek het opstellen van een ruimtelijke strategie en het opstellen van beleidsprogramma’s, en de uitwerking in de gebiedsontwikkelingen Entree, Binnenstad en Meerzicht. Om gedurende de ontwikkeling tot standaard werkwijzen ook het bestaande werk doorgaan te kunnen laten vinden, is in de jaren 2024 en 2025 tijdelijk extra inzet nodig.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Pilot Expertisepool 
Voor de pilot expertisepool wordt dekking verkregen vanuit het Zorg in Natura (ZIN) budget. Hiervoor wordt tijdelijk het ZIN budget verlaagd op basis van de aanname dat de pilot leidt tot lagere ZIN kosten. Het risico bestaat dat deze besparing niet wordt gerealiseerd. Dit kan een overschrijding op het ZIN budget opleveren. Het gaat om circa € 0,5 mln. per jaar. 

Maatwerkvoorzieningen Wmo 
De landelijke trend met betrekking tot de loon-en prijsstijgingen of wel de inflatie van tarieven kan leiden structureel tot hogere kosten van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Het gaat om de hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, regiotaxi en huishoudelijke hulp waarbij de tarieven harder stijgen dan de gemeentelijke indexatie.

Wmo - en Jeugd reguliere uitvoering
Ondanks de uitbreiding van formatie en budgetten voor de Wmo - en Jeugd reguliere taakuitvoering bestaat het risico dat de achterstanden niet op korte termijn volledig kunnen worden weggewerkt. Dit is ook afhankelijk van de (bedrijfsvoering bij de) zorgaanbieders.