Overzicht Overhead

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Subsidieverwerving
Op dit moment is de gemeente Zoetermeer niet gericht op het verwerven van nationale en Europese subsidies. Op een aantal plekken in de organisatie worden wel subsidieaanvragen ingediend, maar structurele aandacht voor en inzet op subsidieverwerving ontbreekt. Dit leidt ertoe dat informatie over subsidies door de organisatie verspreid is en dat niet optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande en nieuwe subsidie kansen. Het voorstel is om het aanvragen van subsidies te centraliseren en te professionaliseren en het maximale uit de subsidiemogelijkheden te halen. Hiervoor is extra en professionele inzet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om hiervoor een subsidieadviesbureau in te zetten. 

Verbeteren kwaliteit en functioneren van het Stadhuis-Forum
Uit een evaluatie onder de verschillende groepen gebruikers is gebleken dat het Stadhuis-Forum op onderdelen niet goed functioneert. De negatieve punten gaan onder andere over: 
-    de afwezigheid van een herkenbare entree voor het publiek en bezoekers;
-    de gebreken in de techniek van de raad- en commissiezaal;
-    de onhandige inrichting van de raad- en commissiezaal en beperkte mogelijkheden om de ruimte ook in te zetten voor andere activiteiten;
-    het tekort aan vergaderplekken en representatieve ontvangst- en ontmoetingsruimtes in het vergadercentrum, de bestuursvleugel en de werkomgeving;
-    het tekort aan verschillende werkplekken, zoals plekken voor geconcentreerd werken (stilteplekken) en (digitale) overlegruimtes. 

Na de coronapandemie is het thuiswerkbeleid veranderd. Veel medewerkers zijn deels thuis gaan werken en deels op kantoor. Hierdoor is de behoefte ten aanzien van de werkplek op kantoor veranderd. Er is meer behoefte aan verschillende soorten plekken zoals stilteplekken en overlegruimtes. Ook wordt ontmoeten een belangrijke functie van het kantoor. Onderzocht wordt of een bedrijfsrestaurant, dat tevens kan dienen als ontmoetingsruimte of vergaderlocatie, kan worden toegevoegd.

Aanpassing reiskostenregeling
Het nieuwe beleid voor de reiskostenvergoeding heeft als uitgangspunten duurzaamheid, flexibiliteit en vitaliteit. Dit beleid wordt modern en toekomstbestendig, sluit aan bij de reismogelijkheden van de medewerkers en versterkt de positie van de gemeente als werkgever op de huidige arbeidsmarkt. Ook loopt het vooruit op de toekomstige verplichting die de gemeente als grote werkgever heeft voor de registratie en (mogelijk) vermindering van de CO2-uitstoot van de medewerkers.

Public affairs
Het college ziet op steeds meer terreinen de noodzaak van belangenbehartiging bij medeoverheden en heeft behoefte aan goede ondersteuning. Zoetermeer 2040 biedt de handvatten om die ondersteuning gericht in te zetten. Zo is het in het kader van ‘Wijken van de Toekomst’ noodzakelijk om de sociaaleconomische kracht van onze wijken te versterken door in te zetten op investeringen en ondersteunend beleid vanuit het rijk/de regio. Op het gebied van ‘Woningbouw als aanjager’ liggen er ook belangrijke lobbyopgaven in het samenspel tussen de gemeente en de regio/het rijk. Ten slotte wordt de gemeente steeds vaker geconfronteerd met onderwerpen en ontwikkelingen die belangrijke gevolgen hebben voor beleid en/of middelen, zoals duurzame mobiliteit, de jeugdzorg, gemeentefinanciën en de positie van het ziekenhuis. De gemeente wil deze ontwikkelingen vroeg kunnen signaleren en er -waar relevant en mogelijk- invloed op uit kunnen oefenen. Om deze lobbytrajecten goed te kunnen ondersteunen wil het college in 2023, 2024 en 2025 investeren in een (tijdelijke) uitbreiding van de lobbycapaciteit door een extra adviseur public affairs aan te stellen.
 
Concernstrateeg
De gemeente heeft te maken met mondiale, regionale en lokale ontwikkelingen die elkaar in een hoog tempo opvolgen en waarvoor de gemeente (deels) aan de lat staat. Te denken valt hierbij aan de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne en de stijging van het aantal mensen in armoede. Dit vraagt om versterking van de strategische beleidskracht zodat kansen en risico’s in een vroeg stadium in beeld zijn en daarop tijdig geacteerd kan worden. Het gaat hier veelal om complexe concernbrede vraagstukken die een integrale aanpak vereisen. 


Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
  Bedragen x €1.000 
TB1  MJB 2024 - 2027 Doorkijk MJB
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)  

Inwonersberaad

-100

           

Extra impuls Direct Duidelijk

-50

           
Overheadkosten als gevolg van formatie-uitbreiding   -1.954 -2.421 -1.407 -1.407 -1.407 -1.407
Informatisering en Automatisering 350            

Functionaris Gegevensbescherming

-113

-113

-113

-113

-113

-113

-113

Anonimiseringssoftware
- dekking zie OAD

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

Communicatie: procedures en naleven afspraken

-86

 

 

 

 

 

 

Saldo -14 -2.082 -2.549 -1.535 -1.535 -1.535 -1.535
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen  
Verhoging thuiswerkvergoeding (CAO-effect) -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
3 Beleidswijzigingen  

Subsidieverwerving 
- dekking opbrengsten subsidieverwerving

- 60 -120
pm
-120
pm
       

Verbeteren kwaliteit en functioneren van het Stadhuis-Forum

-100
0

-3.800
0

-3.700
-165


-165


-165


-165


-165

Aanpassing reiskostenregeling   -500 -500        
Public Affairs -57 -113 -113        
Concernstrateeg -57 -113 -113        
Saldo -213 -4.526 -4.591 -165 -165 -165 -165
TOTAAL SALDO PROGRAMMA -327 -6.708 -7.240 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

 

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
Inwonersberaad
In het coalitieakkoord staat € 100.000 gereserveerd voor de start van een inwonersberaad. Met dit inwonersberaad betrekken we inwoners bij onze plannen voor afvalinzameling. Zij krijgen zo de kans om de politiek te adviseren. In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten van projectmanagement en de financiële vergoeding voor de inwoners die meedoen met het inwonersberaad. In 2023 geeft dit een nadeel van € 100.000.

Extra Impuls Direct Duidelijk
De gemeente besteedt meer tijd aan duidelijker en klantvriendelijker schrijven. We verduidelijken bijvoorbeeld brieven en e-mails en dat vraagt extra budget voor middelen, begeleiding en (verplichte) opleidingen. Veel van onze brieven komen uit automatische systemen. Ook deze brieven maken we ‘Direct Duidelijk’. Daarvoor starten we in 2023 een project met verschillende leveranciers (de bedrijven achter de automatische systemen). Hierdoor verwachten we in 2023 een nadeel van € 50.000.

Overheadkosten als gevolg van formatie-uitbreiding
Als gevolg van de voorgestelde formatie-uitbreiding neemt ook de Overhead toe. De formatie groeit in 2024 en 2025 met ongeveer 70 fte. De kosten van overhead zijn genormeerde kosten van onder meer huisvesting, ict voorzieningen (licenties, laptop) en de toename in de uitvoeringstaken van bijvoorbeeld personeel en organisatie, facilitaire zaken en financiën. Een structurele uitbreiding van 1 fte betekent gemiddeld € 27.000 per jaar overheadkosten. De norm voor een tijdelijke fte is € 10.200.

Informatisering en Automatisering
Vanuit de Perspectiefnota 2023 en het Coalitieakkoord 2022 zijn middelen toegekend voor het aantrekken van specialistische kennis (formatie) en opleidingen in het kader van datagedreven werken. In totaal circa € 1,3 mln. Door de krappe arbeidsmarkt verloopt invulling van de vacatureruimte trager dan gewenst en verwachten we gedurende 2023 een gestage opbouw. Een deel van de openstaande vacatureruimte wordt ingevuld met tijdelijke inhuur. Naar verwachting vallen de personele kosten daarom circa € 350.000 lager uit dan geraamd.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
In het 213a onderzoek dat in 2021 is uitgevoerd zijn ook twee aanbevelingen gedaan die over de FG gaan. De reactie van het college op het onderzoek is verwoord in de ‘raadsmemo 213a onderzoek AVG (2022-105694)’. Om hier invulling aan te geven wordt een zelfstandige functie voor een FG gerealiseerd. Dit leidt tot € 113.000 aan structurele meerkosten vanaf 2023.

Anonimiseringssoftware
Met raadsvoorstel 2022-080277 Begroting Implementatie Wet Open Overheid is in 2023 een bedrag beschikbaar gesteld van € 124.000 waarvan € 10.000 structureel voor het gebruik van anonimiseringssoftware. Deze kosten zijn gedekt uit OAD, omdat de gemeente via het gemeentefonds een extra bijdrage heeft ontvangen. De kosten van de aanbesteding zijn € 15.000 hoger dan begroot. Dit leidt tot een structureel nadeel gedekt vanuit OAD.

Communicatie: procedures en naleven afspraken
De werkzaamheden in de openbare ruimte zoals beheer, groot onderhoud en/of vervanging raken direct of indirect bewoners en ondernemers. Het is belangrijk om bewoners en ondernemers goed en tijdig te informeren en/of te betrekken bij deze werkzaamheden. Om de communicatie te verbeteren is extra inzet nodig voor het opstellen van en uitvoering geven aan een communicatie- en actieplan. Dit leidt tot beter en tijdig geïnformeerde bewoners en ondernemers. Kosten € 86.000.

Onvermijdelijke ontwikkelingen
Verhoging thuiswerkvergoeding CAO-effect
In het principeakkoord van de gemeentelijke sector is een verhoging van de hybride vergoeding opgenomen van € 3,00. Dit is een stijging van € 1,00 per dag. De meerkosten bedragen structureel € 100.000 per jaar.

Beleidswijzigingen
Subsidieverwerving
Binnen de gemeente Zoetermeer wordt op ad hoc basis nationale en Europese subsidies aangevraagd; de structurele aandacht voor en inzet op subsidieverwerving ontbreekt. Dit leidt ertoe dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van bestaande en nieuwe subsidie kansen.  Om het maximale uit de subsidiemogelijkheden te kunnen halen is extra inzet noodzakelijk en het vraagt om een professionele aanpak. Voorgesteld wordt om voor 2024 en 2025 een subsidieadviesbureau in te zetten en na het 1e jaar de inzet te evalueren. De extra kosten worden geschat op € 120.000 per jaar. De inschatting is dat de start in de 2e helft van 2023 plaatsvindt. In 2023 leidt dit tot een last van € 60.000. De verwachting is dat de kosten volledig worden terugverdiend door het verwerven van subsidies.  

Verbeteren kwaliteit en functioneren van het Stadhuis-Forum
Om de kwaliteit en het functioneren van het Stadhuis-Forum te verbeteren, moet er een aantal aanpassingen komen. Voor deze aanpassingen is op basis van een voorlopige inschatting een budget nodig van € 9 mln. De meeste aanpassingen zijn herstelmaatregelen. Deze aanpassingen komen voor een bedrag van € 7,6 mln. ten laste van het begrotingssaldo waarvan € 100.000 in 2023 voor de voorbereidingskosten. Een aantal aanpassingen werkt waardeverhogend (zoals een bedrijfsrestaurant) en heeft structurele lasten tot gevolg zoals kapitaallasten en overige exploitatielasten. Voor deze aanpassingen is een investeringsbudget nodig van € 1,4 mln. De bijbehorende jaarlijkse lasten zijn geraamd op € 165.000.
Het definitieve budget voor de aanpassingen aan het Stadhuis-Forum wordt in de 2e helft van 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.   

Aanpassing reiskostenregeling
Voor het nieuwe beleid voor de reiskostenvergoeding is structureel € 500.000 extra per jaar nodig. Gezien de financiële situatie wordt slechts voor twee jaar budget gevraagd, terwijl het voorstel inhoudelijk wel structureel wenselijk is (zie ook bijlage 4).

Public affairs
Om lobbytrajecten goed te kunnen ondersteunen wil het college in 2023, 2024 en 2025 investeren in een (tijdelijke) uitbreiding van de lobbycapaciteit door een extra adviseur public affairs aan te stellen. De kosten hiervoor zijn € 57.000 voor 2023 en € 113.000 voor 2024 en 2025. 

Concernstrateeg
Om complexe concernbrede vraagstukken integraal aan te aanpakken wordt een (tijdelijke) uitbreiding van de strategische capaciteit gevraagd voor 2023 (0,5 fte), 2024 (1 fte) en 2025 (1 fte). De kosten hiervoor zijn € 57.000 voor 2023 en € 113.000 voor 2024 en 2025.