Programma 5. Veiligheid

 

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid/RSIV
Momenteel betaalt Zoetermeer een bijdrage aan de politie voor de deelname aan Burgernet. Dit is waarschijnlijk vanaf 2024 niet langer nodig. Het vrijgevallen bedrag wordt dan ingezet om de verhoging van de RSIV-bijdrage te financieren. In dat geval is geen extra geld nodig. Naar verwachting is hierover meer bekend bij het aanbieden van de Programmabegroting 2024.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
  Bedragen x €1.000 
TB1  MJB 2024 - 2027 Doorkijk MJB
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)  
Coördinator woonoverlast en projectmedewerker woonoverlast (zie ook overhead)   -182 -182 -182 -182 -182 -182
Herstel basis op orde team Openbare Orde en Veiligheid (zie ook overhead)   -255 -255 -255 -255 -255 -255
Handhavingsjuristen (zie ook overhead)   -301 -301 -301 -301 -301 -301
Saldo   -738 -738 -738 -738 -738 -738
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen: niet van toepassing  
Saldo              
3 Beleidswijzigingen: niet van toepassing  
Saldo              
TOTAAL SALDO PROGRAMMA   -738 -738 -738 -738 -738 -738

 

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
Coördinator woonoverlast en projectmedewerker woonoverlast
In 2022 heeft de pilot woonoverlast/woonfraude plaatsgevonden. De problemen met woonoverlast/woonfraude zijn divers. Het betreft hoarding, vervuiling, onbegrepen/verward gedrag, burenruzies en woonfraude met m.n. arbeidsmigranten en overbewoning. De taken uit de Wet Woonoverlast zijn belegd bij de gemeente. Dit houdt in dat de aanpak van woonoverlast een gemeentelijke taak is. De coördinator Woonoverlast is in het najaar van 2021 formeel gestart in de vorm van een pilot. De kosten hiervoor zijn niet structureel gedekt in de begroting. Doordat woonoverlast nu structureel als taak wordt opgepakt, komt veel meer casuïstiek naar boven die voorheen niet zichtbaar was. Daarnaast is een tendens in de maatschappij te bemerken, onder andere als gevolg van de coronacrisis, energiecrisis, inflatie, dat meer problematiek achter de voordeur is/mensen 'grip op het leven' verliezen en daardoor gevaarlijke situaties ontstaan, zowel voor betrokkenen als omgeving/samenleving. Op dit moment is er een caseload, divers van aard en omvang, van 504 meldingen. Dit is te veel voor 1 medewerker. Dit is te kwetsbaar. Daarom is, naast de coördinator, een projectmedewerker noodzakelijk. De totale structurele kosten zijn 2 fte, € 182.000 vanaf 2024.

Herstel basis op orde Openbare Orde en Veiligheid
Om de basis op orde te brengen is de borging van 3 fte, € 255.000 structureel op de volgende thema’s noodzakelijk:
- beleidsondersteuner cluster beleid; 
- medewerker rampen- en crisisbeheersing;
- netwerkregisseur taakaccent jeugd.
De werkzaamheden voor de Openbare Orde en Veiligheid zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen als gevolg van een toename van uitbreiding van de taken en een complexere taakuitvoering. Dit is een logische ontwikkeling die past bij de stad. In sommige gevallen is de formatie niet structureel geborgd. Kwetsbaarheid op de genoemde drie thema’s is ook benoemd in de benchmark van lokale zaken over de crisisorganisatie. Het niet structureel kunnen borgen van deze functies zorgt voor kwetsbaarheid en risico’s in de taakuitvoering omdat, mochten deze functies wegvallen, bepaalde (wettelijke) taken niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of de gemeente niet goed voorbereid is op rampen en crises. De gevraagde structurele borging zorgt voor het wegnemen van deze kwetsbaarheid en risico’s.

Handhavingsjuristen
De Vergunningverlening Toezicht en Handhaving is de afgelopen jaren gegroeid als gevolg van een toename van uitbreiding van de taken en een de complexere taakuitvoering, waarbij in sommige gevallen de formatie niet structureel is geborgd. Daarnaast heeft de invoering van de Omgevingswet gevolgen voor de capaciteit en ook de toenemende woonoverlastzaken vraagt meer capaciteit van de handhavingsjuristen. Dit zorgt voor kwetsbaarheid en risico’s in de taakuitvoering omdat, mochten deze functies wegvallen, bepaalde (wettelijke) taken niet meer kunnen worden uitgevoerd. De gevraagde structurele borging zorgt voor het wegnemen van deze kwetsbaarheid en risico’s. Dit heeft een direct nadelig gevolg van de handhaving van zowel de openbare orde (drugs en geweldsincidenten) als gevallen waarbij in strijd met het Omgevingsrecht wordt gehandeld (bouwen in strijd met een vergunning of zonder vergunning). Het gaat om 3 fte, € 301.000 meerkosten vanaf 2024.

Onvermijdelijke ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Beleidswijzigingen
Niet van toepassing.