Inleiding

De Perspectiefnota 2024 (PN) schetst op hoofdlijnen het financieel perspectief voor 2024 en de volgende jaren. Ook worden de afwijkingen over het lopende begrotingsjaar 2023 in de PN opgenomen: het Eerste Tussenbericht. Hiervan zijn de structurele effecten meegenomen in het perspectief van de meerjarenbegroting 2024 – 2027. De PN biedt de raad handvatten om in het voorjaarsdebat nader richting te geven voor de komende jaren. Ook kan de raad aandacht voor specifieke onderwerpen vragen. De uitkomsten van het voorjaarsdebat zijn de basis voor de Programmabegroting 2024 – 2027, waarover tijdens het begrotingsdebat in november 2022 besluitvorming plaatsvindt. 

Meicirculaire

Terug naar navigatie - Meicirculaire

De voorschriften van de provinciaal toezichthouder geven aan, dat de gevolgen van de meicirculaire worden betrokken in de Programmabegroting 2024-2027. De gevolgen van de aanstaande meicirculaire zijn niet in de Perspectiefnota 2024 verwerkt. Op dit moment is nog geen betrouwbare inschatting te geven over de gevolgen van deze circulaire voor onze gemeente.
Zo snel als mogelijk na het verschijnen van de meicirculaire wordt de raad in een afzonderlijk memo op hoofdlijn over de financiële uitkomst van de meicirculaire voor het voorjaarsdebat geïnformeerd. Na het zomerreces wordt een nadere duiding van de gevolgen van de meicirculaire gegeven. 

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Na de inleiding volgt een schets op hoofdlijnen van ontwikkelingen. Daarna komt het financieel perspectief voor de komende jaren aan bod. Ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van de reserves (Reserve investeringsfonds 2030/Rif, Fonds Zoetermeer 2040 en Reserve vrij inzetbaar).

In aansluiting daarop wordt per programma en daarbinnen op postniveau, een toelichting op de ontwikkeling van met name het financieel perspectief gegeven. In principe kent elk programma de volgende inrichting. Allereerst wordt schematisch de doelenboom getoond met op het hoogste niveau het te bereiken maatschappelijk effect. Daaronder volgen de te realiseren doelen en de effectindicatoren (= meetfactoren). 

Ten tweede wordt een tabel gepresenteerd met onderwerpen (op postniveau) met daaronder een korte toelichting op de financiële en inhoudelijke gevolgen voor het Financieel perspectief met een indeling in:

  1. Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (mee- en tegenvallers). Naast de leereffecten jaarrekening 2022 gaat het om afwijkingen van het lopend begrotingsjaar;
  2. Onvermijdelijke (of exogene) ontwikkelingen met financiële gevolgen, die buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen. De gemeente heeft geen keuze. Denk aan wetswijzigingen of (natuur)rampen.
  3. Voorstellen voor beleidswijzigingen (zoals wijzigingen kwaliteitsniveau beleid, nieuwe activiteiten, taakmutaties, beleidsintensivering, activiteiten naar aan leiding van uitkomsten pilot).

Het uiteindelijke saldo geeft de financiële gevolgen voor het betreffende programma ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026. Hierbij betekent een min - teken een verslechtering van het saldo.

Indien van toepassing worden aan het eind van een programma ook de nieuwe strategische risico’s vermeld. Tot slot worden afwijkingen in investeringen en voorzieningen gemeld.

Bijlage 2 Samenvatting Eerste Tussenbericht 2023 toont een samenvatting van het financieel totaaloverzicht van de afwijkingen over het jaar 2023.

Bijlagen

Terug naar navigatie - Bijlagen

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd:

  1. Toelichting loon- en prijsstijging
  2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2023
  3. Resultaatbestemming jaarrekening 2022
  4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen (specificaties nieuw beleid, financiële ontwikkelingen bestaand beleid, onvermijdelijke ontwikkelingen, dekkingsplan)
  5. Monitor Ombuigen en Vernieuwen
  6. Monitoring evaluatie pilots: overzicht van alle recent afgeronde - en lopende pilots