Bijlage 6. Monitoring evaluatie Pilots

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze bijlage geeft een overzicht van alle recent afgeronde en lopende pilots die bij de gemeente lopen. De nadruk ligt op de evaluatie van deze pilots en, indien van toepassing, de gevolgen van deze evaluatie.
Deze bijlage is een uitvloeisel van raadsmotie 21-0642, Oogst van de pilots en wordt twee keer per jaar geactualiseerd (en opgenomen in perspectiefnota en programmabegroting).
De pilots die gedekt worden uit het Sociaal Innovatiefonds zijn nog niet meegenomen in dit overzicht, omdat er vertraging is ontstaan in de voorbereiding. 

Daklozenpunt

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

In 2017 is de motie 1711-19A in de Gemeenteraad aangenomen om onderzoek te doen naar een dependance voor een daklozenloket. In deze motie speelde ook de vraag om opties te bieden voor een briefadres. Bij de afdoening van de motie voor een dependance voor een daklozenloket in Zoetermeer werd de pilot van het Daklozenpunt voorgesteld. Inmiddels is het Daklozenpunt twee jaar als pilot operatief. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie over (dreigende) dakloosheid. Het punt heeft tevens een doorverwijsfunctie naar het Daklozenloket in Den Haag. Een externe partij in onze gemeente - het Leger des Heils - stelt voor een aantal inwoners ook een briefadres beschikbaar. Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Het Daklozenpunt had de functie om: a) ‘screening’ waardoor het toekennen van een Zoetermeers briefadres (in uitzonderlijke gevallen) mogelijk wordt en b) ‘informatie en warme overdracht van daklozen naar opvangvoorzieningen in Den Haag. Daarbij was de verwachting dat ook de volgende effecten bereikt zouden worden: 
- Zoetermeerders hoeven voor het eerste gesprek niet meer naar Den Haag te reizen;
- Iedereen mag zich melden dus ook mensen die in hun eigen netwerk verblijven. Zij worden niet meer ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd;
- Realisatie van een Zoetermeers briefadres wordt mogelijk, doordat screening in Zoetermeer wordt uitgevoerd door bevoegde ambtenaren; ? door het briefadres kan een dakloze zijn leven weer oppakken doordat hij o.a een Digid kan aanvragen, zich kan inschrijven bij een woningbouwcorporatie, een zorgverzekering kan afsluiten etc.;
- Daklozen die dat nodig hebben, krijgen eerder toegang tot een zorg en ondersteuningstraject doordat ze a) eerder in beeld zijn en b) doordat de zorgpartij zorgkosten kunnen declareren.
- Zorgkosten nemen af doordat er ook goedkopere zorgtrajecten kunnen worden ingezet;
- Tijdwinst, minder kosten doordat er eerder gestart kan worden met een zorg en ondersteuningstraject;
- De gemeente krijgt beter zicht op omvang (aantal daklozen) en aard van hun problematiek. Dit versterkt de onderhandelingspositie bij de overdracht van taken MO;
- Netwerk wordt ontlast doordat er zicht is op een hulp en ondersteuningstraject;
- Nauwere samenwerking tussen Zoetermeer en Den Haag doordat zij beide een rol krijgen in het daklozenproces; Zoetermeer eerste screening en Den Haag registratie en toegang tot opvang;
- Meer bekendheid bij inwoners over ‘wat te doen bij dakloosheid’ vanwege voorlichtingstraject

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

De pilot blijkt de resultaten te behalen. Inwoners zijn meer in beeld en er wordt maatwerk geleverd door onder meer het verstrekken van een briefadres. Daarnaast is er meer contact met de Centrumgemeente Den Haag rondom de samenwerking tussen gemeenten onderling zodat de inwoner niet "van het kastje naar de muur" wordt gestuurd. Nu is het van belang om bij de gestelde doelen toe te werken naar concretere en heldere afspraken intern maar ook met de Centrumgemeente Den Haag, zodat de Zoetermeerse inwoner op de juiste plek de juiste begeleiding krijgt.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Ja, de behoefte bestaat om het Daklozenpunt structureel in te bedden in de organisatie omdat het Daklozenpunt voorziet in de vraag van inwoners. Er wordt nader gekeken in hoeverre het Daklozenpunt te integreren is in andere bestaande structuren.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Ja. Het Daklozenpunt kost €80.000 per jaar. In 2023 zullen deze kosten bij de Centrumgemeente Den Haag verhaald worden. De intentie is om ook vanaf 2024 deze kosten te verhalen bij de Centrumgemeente Den Haag, waarbij het bedrag afhankelijk is van de daadwerkelijke inbedding in de organisatie.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Middels rapportage sociaal domein, (raads)memo's en de P&C cyclus.

 

 

Afvalringen (doneerringen)

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Op 28 juni 2021 is een motie door de raad aangenomen om afvalringen toe te passen bij bestaande afvalbakken. Vervolgens is gezocht naar een bestaand concept. Dit bleek er al te zijn en wordt doneerring genoemd.  Door een ring aan te brengen rondom de inwerpopening van een afvalbak hebben mensen de mogelijkheid om statiegeldproducten in de ring te zetten in plaats van in de afvalbak te gooien. Anderen kunnen het statiegeld innen door de producten uit de ring te halen. Er worden in totaal 10 ringen besteld die in twee straten bij elk 5 bakken aangebracht worden. Deze worden gemonitord. Door extra communicatie wordt de werking onder de aandacht gebracht. 

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Er worden zichtbaar statiegeldproducten in ringen gezet. Dit wordt steekproefsgewijs nagegaan. Dit leidt tot minder vervuiling rondom de prullenbakken. Of het afval in de afvalbakken beter is gescheiden, wordt niet gemeten. Er zijn geen langdurig gemeten data beschikbaar van de samenstelling van vuil uit de afvalbakken. 

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

De evaluatie heeft in september plaats gevonden. De pilot heeft niet het gewenste effect gehad. De reeds geplaatste doneerringen blijven wel gehandhaafd.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nee.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Niet van toepassing.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? De raad is geinformeerd op 20 oktober 2022 door middel van een raadsmemo (2022-089979) ter afdoening van de motie afvalringen.

 

 

Stedenbouwkundige buurtvisie

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Op 12 juli 2021 is het raadsbesluit initiatiefvoorstel ‘stedenbouwkundige buurtvisie, overleg met omwonenden vanaf het begin’ genomen. Daarin is bepaald dat er een pilot ‘stedenbouwkundige buurtvisie’ wordt uitgevoerd. Het college heeft op 22 december 2021 besloten dat deze pilot wordt uitgevoerd bij twee deelgebieden in de Binnenstad, te weten: 
• Deelgebied 3: Luxemburglaan e.o. (inclusief stadshartpassage)
• Deelgebied 5a: Zuidflank/ Nederlandlaan

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Het beoogd effect van de stedenbouwkundige buurtvisie is tweeledig. Door het overleg over bouwprojecten aan de voorkant te starten, wordt niemand overvallen met kaders die al zijn vastgesteld. Daarnaast wordt beoogd om ontwikkelingen niet per kavel te bekijken maar per buurt, met daarin meerdere kavels en de omgeving waarin de locaties worden ontwikkeld. 
Door eerst twee pilots stedenbouwkundige buurtvisie te doen, kijkt het college of de beoogde doelstellingen worden behaald en wat de kosten zijn in termen van geld en tijd. 
Tevens kan college bepalen in hoeverre het opstellen van een stedenbouwkundige buurtvisie wordt verankerd in het beleid van participatie en in de wijze van projectmatig werken bij stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

Flexwonen Ruimtebaan

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Naar aanleiding van motie 1911-35: Flexwonen is onderzoek gedaan naar 4 potentiële locaties in Zoetermeer die kansen bieden voor het realiseren van flexibele woonconcepten. Het college heeft een
voorkeur uitgesproken om de locatie Ruimtebaan nader te verkennen. Het project Flexwonen Ruimtebaan behelst de realisatie van ca. 80 tijdelijke sociale huurwoningen voor spoedzoekers op het voormalig baggerdepot aan de Ruimtebaan. Hiervoor is de samenwerking gezocht met woningcorporatie Vidomes.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat De voorbereiding van de bouw van ca. 80 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan, waarbij duidelijk is onder welke voorwaarden de flexwoningen ingepast kunnen worden, wie deze ontwikkelt, bouwt, verhuurt en beheert en welke financiële consequenties dit voor de gemeente heeft.

Data

Terug naar navigatie - Data
Startdatum  20 december 2021 (vaststelling projectopdracht door het college)
Einddatum 1ste kwartaal 2024
Evaluatiemoment 2x per jaar in Rapportage Ruimtelijk Fysiek, eerstvolgende over het eerste halfjaar van 2023

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?

Besluitvorming over de haalbaarheidsfase heeft in oktober 2022 plaatsgevonden. Tevens wordt de raad twee maal per jaar geïnformeerd via de Rapportage Ruimtelijk Fysiek

 

 

Woonoverlast

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Woonoverlast als gevolg van het gedrag van omwonenden kan hardnekkige vormen aannemen. In de meest extreme gevallen kan de overlast jarenlang aanhouden. Woonoverlast kent verschillende gradaties: van geluidsoverlast tot en met ernstige overlast waar zelfs de veiligheid en leefbaarheid in het geding komen. Aanhoudende woonoverlast kan het woongenot en het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig aantasten. 
Om die reden is een speciale coördinator Woonoverlast aangesteld die de diverse gevallen van woonoverlast probeert op te lossen. Tevens is een apart meldpunt voor inwoners van de stad geopend. Via dit digitale meldpunt, ‘overlast van buren’ geheten, kunnen inwoners woonoverlast melden. 

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Door integraal met ketenpartners samen te werken woonoverlast terugdringen of beëindigen, het woongenot van inwoners bevorderen én, indien nodig, hulp en/of zorg bieden aan veroorzakers van woonoverlast en/of overlastmelders.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Ja, er worden casussen aangemeld via het meldpunt ‘Overlast buren’ en door verschillende ketenpartners. Het gaat om 504 casussen, waarvan er 430 succesvol zijn afgesloten. Aan de andere casussen wordt nog gewerkt.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Er is met name aandacht voor de samenwerking met Kwadraad (Meldpunt Bezorgd).
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  Ja. Structurele formatie coördinator woonoverlast en projectmedewerker.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Tweemaal per jaar overleg met de burgemeester.

 

 

Dealbreakers

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Dealbreakers is een pilot, gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Het project is gestart in 2021. Het ministerie heeft opnieuw een financiele bijdrage toegekend voor een bedrag van maximaal € 200.000 waarmee het project kan worden voorgezet over de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat

Het doel van Dealbreakers Zoetermeer is te voorkomen dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit terechtkomen. Het project is gericht op

1) het voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit,

2) het vervolgen en versterken van een moedertraining voor moeders die behoefte hebben aan concrete 'tools' om de eigen positie te versterken en hun veerkracht te vergroten in de omgang met hun problematische kind en

3) de financiering van de doorlopende leerlijn binnen het voortgezet onderwijs gericht op het informeren van jongeren over de gevaren en gevolgen van criminaliteit en hen weerbaarder te maken.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Het project wordt gemonitord en geevalueerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nee
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? De burgemeester wordt regelmatig geïnformeerd over Dealbreakers als onderdeel van de aanpak ondermijning.

 

 

IPTA

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

De gemeente Zoetermeer neemt sinds 2018 deel aan de landelijke pilot Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het betreft een coachingsmethodiek gericht op jongeren die dreigen af te glijden in criminaliteit. Binnen dit project is vanaf de start gekozen voor een domeinoverstijgende aanpak. Hierbij is expertise op het gebied van coaching gevonden binnen het Sociaal domein en De Binnenbaan. Aansturing van het project en afstemming met het ministerie zijn belegd bij Veiligheid. De aanpak zorgt indirect voor een veiligere samenleving, maar er worden ook veel kosten bespaard. De maatschappelijke baten zitten niet alleen in het voorkomen van criminaliteit, maar ook in het voorkomen van kosten die voortkomen uit vroegtijdig schoolverlaten, schuldenproblematiek en slachtofferschap. De methodiek dient als voorbeeld van een interventie waarin daadwerkelijk integraal wordt samengewerkt door professionals uit sociaal- en veiligheidsdomein.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Middels intensieve coaching voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in criminaliteit. Hiermee maatschappelijke kosten voorkomen die voortkomen uit bijvoorbeeld schooluitval, schulden en daderschap.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

IPTA wordt intensief gemonitord en geëvalueerd door het ministerie van J&V. Zij zijn eigenaar van de pilot.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nee
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? De burgemeester wordt regelmatig geïnformeerd over IPTA als onderdeel van de jeugdaanpak.

 

 

Positieve gezondheid en het huishouden

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Het gebruik van huishoudelijke ondersteuning (HO) vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) neemt toe in Zoetermeer. Dit is een landelijke trend die wordt veroorzaakt door toenemende vergrijzing en de afschaffing van de inkomenstoets. Daarnaast is het voor aanbieders steeds lastiger om voldoende personeel te vinden die HO kunnen uitvoeren. Deze combinatie van factoren leiden tot stagnatie van de HO, waardoor kwetsbare inwoners niet of later de hulp krijgen die zij vragen. De kosten voor de HO lopen daarbij jaarlijks op. Structurele vernieuwing en innovatie van de HO is daarom noodzakelijk, ook om de dienstverlening beter aan te laten sluiten op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en hiermee inwoners beter te helpen, de hulp toegankelijk te houden en de kosten beheersbaar te houden. Het uiteindelijke doel is dat de Wmo beschikbaar blijft voor de inwoners die het werkelijk nodig hebben. We verkennen daartoe de mogelijkheden nieuw beleid HO vorm te geven. Onze doelstelling is dat inwoners waar mogelijk zelf de regie hebben over hun eigen huishouden, en dat we inwoners indien nodig ondersteunen zelf regie te behouden volgens de visie van Positieve Gezondheid. Daarnaast onderzoeken we samen met aanbieders van HO welke verbeteringen op korte en middellange termijn mogelijk zijn vanuit de bestaande de dienstverlening. We voeren in 2023 en 2024 proeven/ innovaties uit om nieuwe methodieken te testen voor de HO die bij positief resultaat een plek kunnen krijgen in de dienstverlening. In het najaar van 2022 hebben hiertoe eerste gesprekstafels plaatsgevonden. 
Dit project is onderdeel van het programma Sociale innovatie.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Het uiteindelijke doel is dat de Wmo beschikbaar blijft voor de inwoners die het werkelijk nodig hebben. We verkennen daartoe de mogelijkheden nieuw beleid Huishoudelijke Ondersteuning vorm te geven.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?

Nog niet bekend.

Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  Via voortgangsoverleg en de rapportage Sociaal domein

 

 

Containertuintjes

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Containertuintjes worden aangelegd op ‘twee bekende hotspots’, waar mogelijk geïntegreerd in buurtgroen. Het gaat hierbij om een tuintje dat direct om een afvalcontainer heen worden aangelegd.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nee, de hoeveelheid bijgeplaatst afval is tijdelijk (enkele dagen) minder geweest. Daarna  was de situatie weer hetzelfde als zonder containertuintjes

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nee
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Niet van toepassing.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Op 28 september 2022 is de raad geïnformeerd via raadsmemo 2022-082174 ter afdoening van de motie 2106-54.

 

 

Samenwonen op proef met uitkering

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Deze pilot maakt het mogelijk voor bijstandsgerechtigden om op proef te samenwonen zonder consequenties voor de uitkering.
Dit is in lijn met de ruimte die de wet biedt om maatwerk te leveren. Bij positieve uitkomst, in dit geval de keuze om te gaan samenwonen na een proefperiode, komt er weer een woning vrij op de woningmarkt.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat Bijstandsgerechtigden de kans geven om te verkennen of samenwonen wat voor ze is, zonder dat dit consequenties heeft voor hun uitkering.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog onbekend.

Het is een succes als er minder onderzoeken worden gedaan naar een vermeende gezamenlijke huishouding vanuit de afdeling fraude en handhaving. Verder is het ook een succes als er meer doorstroom is binnen de woningmarkt, dit is echter niet binnen een jaar te meten. Het succes is ook afhankelijk van hoeveel mensen zich hiervoor aanmelden; dat is niet van tevoren te bepalen.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

 
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?  
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  

 

 

Vindplaats verborgen schulden

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

In dit project staat de rol van werkgevers als vindplaats van financiële problemen en schulden bij werknemers centraal. Doel van het project is het krijgen van inzicht in de kennis- en informatiebehoefte van werkgevers en werknemers over financiële ondersteuning en in het bijzonder de groep ‘werkende minima’. Dit doen we door op laagdrempelige wijze geldclinics te verzorgen en voorlichting en communicatie (op maat en gedifferentieerd naar leidinggevenden, HR-professionals en werknemers) te geven over het gemeentelijke aanbod. Werknemers die via werkgevers in beeld komen kunnen we snel schuldrust bieden door het opkopen van (kleine) schulden. Dit draagt bij aan het versterken van bestaanszekerheid. In het najaar van 2022 heeft een eerste proef plaatsgevonden waarbij eerste ervaringen zijn opgedaan in het geven van deze geldclinics. In de komende periode 
Dit project is onderdeel van het programma Sociale innovatie.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nog niet bekend
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  Via voortgangsoverleg en de rapportage Sociaal domein

 

 

Resultaat gedreven inzet voor jeugd en gezinnen

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Dit project draagt bij aan de omstandigheden zodat meer kinderen in Zoetermeer kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien tot zelfredzame inwoners die een positieve bijdrage aan de stad gaan leveren. Dit zal op de langere termijn ook een sneeuwbal effect hebben: Inwoners die meedoen zorgen voor een sterkere sociale basis, waardoor de kans dat volgende generaties kinderen kansrijk, veilig en gezond opgroeien wordt vergroot. Samen met organisaties en bewoners willen we werken aan concrete, merkbare resultaten in de wijk en buurt. Concreet doen we dit door te werken aan een de beschikbaarheid van data t.b.v. een dashboard (factorenmodel) op basis waarvan ‘De staat van de jeugd Zoetermeer’ gemonitord kan worden per wijk én buurt. Vervolgens maken we op basis van deze data inzichtelijk welke factoren hierop van invloed zijn en met behulp van welke maatschappelijke resultaten wij de positie van kinderen kunnen verbeteren. Het ontwikkelen van dit dashboard doen we samen met drie andere gemeenten: Rotterdam, Amersfoort en Deventer. De inhoudelijke samenwerking is in volle gang en moet leiden tot een operationeel dashboard uiterlijk Q3-2023. In een tweede stap vertalen wij de data en staat van ‘De staat van de jeugd Zoetermeer’ naar een wijk- en buurtprogrammering die hier op aansluit. 
Dit project is onderdeel van het programma Sociale innovatie.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat De algemene inhoudelijke doelstelling waaraan dit project moet bijdragen is dat meer kinderen in Zoetermeer kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien tot zelfredzame inwoners die een positieve bijdrage aan de stad gaan leveren. Dit zal op de langere termijn ook een sneeuwbal effect hebben: Inwoners die meedoen zorgen voor een sterkere sociale basis, waardoor de kans dat volgende generaties kinderen kansrijk, veilig en gezond opgroeien wordt vergroot. 

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nog niet bekend
Hoe bestuurlijk gerapporteerd?  Via voortgangsoverleg en de rapportage Sociaal domein

 

 

Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

We willen vanuit het ondersteuningsaanbod van inZet in de wijk (passend binnen de kaders van wijkgericht werken en Zoetermeer 2040) verder innoveren in de vorm van wijkgerichte ondersteuningspakketten. Dit doen we op basis van de behoefte, bevolkingssamenstelling en verwachte ontwikkelingen in de wijken, om inwoners zo gerichter, preventiever en efficiënter te ondersteunen. Als resultaat streven we naar een afname van zwaardere zorg, en toename van de kwaliteit van leven van inwoners. inZet gaat deze ondersteuningspakketten in samenwerking met de gemeente ontwikkelen. De gesprekken hierover zijn opgestart en er zal gestart worden met opstellen van wijkscans in de 6 gebieden door de gemeente en inZet, op basis waarvan wijk- en vraaggericht, innovatief en preventief aanbod verder wordt ontwikkeld door inZet.
Dit project is onderdeel van het programma Sociale innovatie.

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat
Doel, beoogd resultaat We willen vanuit het ondersteuningsaanbod van inZet in de wijk (passend binnen de kaders van wijkgericht werken en Zoetermeer 2040) verder innoveren in de vorm van wijkgerichte ondersteuningspakketten.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog onbekend

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog onbekend
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Nog onbekend
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Via voortgangsoverleg en de rapportage Sociaal Domein

 

 

Pilot schoolontbijt

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

De gemeente Zoetermeer is door een toezegging aan de Raad begin 2022 begonnen met de pilot schoolontbijt op basisschool IKC de Regenboog (Meerzicht) en IKC de Touwladder (Seghwaert). De pilot, die nog steeds dagelijkse praktijk is in de twee scholen, onderzocht of het praktisch mogelijk is om kinderen in het basisonderwijs een gratis ontbijt aan te bieden op school. De gemeente Zoetermeer onderzoekt nu of uitbreiding naar meerdere scholen mogelijk is en hoe deze uitbreiding zich verhoudt tot de landelijke regeling schoolontbijt. 

Doel/Beoogd resultaat

Terug naar navigatie - Doel/Beoogd resultaat

Het gratis schoolontbijt heeft als beoogd effecten dat kinderen hierdoor een ontbijt hebben, minder kans hebben op overgewicht, zich beter kunnen concentreren door een volle maag en betere cijfers halen.

Uitkomst evaluatie

Terug naar navigatie - Uitkomst evaluatie

Pilot succesvol?
Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Evaluatie moet nog plaatsvinden.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Evaluatie moet nog plaatsvinden.
Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg? Evaluatie moet nog plaatsvinden.
Hoe bestuurlijk gerapporteerd? Evaluatie moet nog plaatsvinden.