Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen

Bedragen x €1.000
Nieuw beleid MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026
Prog Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
1 Regionaal Werkcentrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer -50
1 Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen -213 -213
1 Versterking preventie en vroegsignalering SHV (4fte) -189 -311 -246 -246 -246
OAD Preventiemedewerkers SHV (4 fte) en campagnebudget, taakmutatie 189 311 246 246 246
1 Organisatiegraad ondernemers -50 -50
1 Bereikbaarheid Dutch Innovation Park -25 -50 -50
1 Verhoging vermogensnorm kwijtschelding -225
2 Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) -1.314 -1.293 -1.293 -924
2 SPUK Sport en Bewegen, gezondheidsbevordering 1.314 1.293 1.293 924
2 Pilot expertisepool en onderwijsbehandelgroep -480 -480
2 Pilot Expert pool, dekkiing vanuit ZIN gelden 480 480
2 Projectleider expertpool en onderwijsbehandelgroep -50 -50
2 Formatie Zoetermeer 2025 / LLZ -113 -113
2 Daklozenpunt: voortzetting 2023 -80 -80 -80 -80 -80
2 Daklozenpunt: bijdrage gemeente Den Haag 80 80 80 80 80
2 Lokaal Preventieakkoord: beschiking VWS 60
2 Lokaal Preventieakkoord: uitvoering -60
2 Projecten jeugd -400 -1.169 -1.169
2 Zoetermeer regenboogstad -20 -20 -20 -20
OAD Zoetermeer regenboogstad, decetralisatie-uitkering 20 20 20 20
3 Verhoging vermogensnorm kwijtschelding, dekking riool- en afvalstoffenheffing 180
3 Klimaatbeleid en energiebeleid -2.000 -2.000 -2.000
3 Klimaatbeleid en energiebeleid, SPUK 2.000 2.000 2.000
3 Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen -83 -83 -83
3 Leges invoeren voor kabels en leidingen, uitvoeringskosten -375 -375 -375 -375
3 Leges invoeren voor kabels en leidingen 375 375 375 375
3 Project verbetering schoolpleinen -150 -150
3 Buitengym -120 -124 -128
4 Westpunt, bezoekerscentrum Westerpark, stelpost kapitaallasten -17 -17 -17
4 Nationaal Sportakkoord -29 -29 -29 -9
4 Sportakkoord, rijksbijdrage 29 29 29 9
4 Verenigingsondersteuning en onderzoek sport -50 -50
4 Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed -563 -375 -188
4 Brede regeling combinatiefunctionarissen -582 -582 -582
4 Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60% 233 233 233
4 SPUK impuls jongerencultuur 295 295
4 SPUK impuls jongerencultuur -295 -295
4 SPUK IDO bibliotheken 122 122 122 122 122
4 SPUK IDO bibliotheken -122 -122 -122 -122 -122
4 GSL, netwerkregisseur -72 -116 -116
4 Project toegankelijk maken vastgoed -1.325 -1.044
6 Leernetwerk Toekomstbestendigie New Towns -40 -40
6 Balie Gemeentelijk informatiepunt 0 0 0
7 Binnengebied Palenstein -440 -420
7 Binnengebied Palenstein, bijdrage ontwikkelaar 440 420
7 Monitoring parkeerdruk 10 -30 10
7 Formatie Milieu en Duurzaamheid -126 -251
7 Dakenaanpak -80 -80
7 Dakenaanpak, dekking RIF 80 80
7 Uitbreiding Palenstein Herstructurering -120
7 Pilot verkeer inzet Buurtvervoer -220 -180
7 Herinrichting Bleiswijkse weg, kapitaallasten -pm -pm -pm
7 Gebiedsontwikkeling Meerzicht -235 -235
7 Gebiedsontwikkeling Meerzicht, dekking Fonds zoetermeer 2040 235 235
7 Formatie wonen -98 -98
OVH Overheadkosten overige programma's agv formatie-uitbreiding -824 -870
OVH Concernstrateeg -57 -113 -113
OVH Uitbreiding inzet Public Affairs -57 -113 -113
OVH Subsidieverwerving -60 -120 -120
OVH Verbeteren kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, herstelmaatregelen -100 -3.800 -3.700
OVH Kwaliteit en functioneren Satdhuis-Forum, beddrijfskantine, stelpost kapitaallasten -165 -165 -165
OVH Aanpassing reiskostenregeling -500 -500
Totaal -1.403 -10.553 -10.057 -370 -182
Bedragen x €1.000
Financiële ontwikkelingen bestaand beleid MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026
Prog Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
1 Beleidsadviseur bestaanszekerheid en armoede, exclusief overhead -100 -100 -100 -100
1 Aanpassing geoormerkte rijksvergoedingen 2023 OKE-regeling en regeling WEB -682
1 Aanpassing geoormerkte rijksvergoedingen 2023 OKE-regeling en regeling WEB 682
1 Uitgaven 2023 onderwijs -2.363
1 Uitgaven 2023 onderwijs, rijksbijdrage 2.363
1 Reclame-inkomsten -170 -170 -170 -170 -170
1 Zoetermeerpasprojectkosten en aanpassing ICT -240 -50 -50 -50 -50
1 Personeelslasten I&Z -340
1 Gevolgen verhoogde asielinstroom voor uitvoering Wet Inburgering -200 -150
OAD Gevolgen van de verhoogde asielinstroom voor uitvoering wet inburgering 200 150
1 Saas transitie SD -95 -90 -90 -90
1 Kwaliteitsmedewerker(s) tbv SHV, zie ook overhead -46 -91 -91
1 Tijdelijke noodlokalen basiswijs -65 -65 -65 -65
2 Wmo, reguliere uitvoering, zie ook Overhead -503 -521 -1.042 -1.042 -1.042
2 Jeugd- en gezinshulp, formatie reguliere uitvoering zie ook Overhead -1.028 -765 -1.529 -1.243 -1.243
2 Noodopvang Oekrainers 3.500 3.500
2 Noodopvang asielzoekers 50 50
3 Parkeerinkomsten Markt 10 150 150
3 Betaald parkeren, strutureel lagere opbrengsten maaiveldparkeren -800 -800 -800 -800 -800
3 Dagelijks onderhoud bomen -100 -100 -100 -100 -100
3 Uitbreiding juridische functies -124 -124 -124 -124 -124
3 Portalen (draagconstructie wegbewijzering of verkeerslichtinstallatie) -200
3 Nieuwe hybride huisvuilwagens -31 -31 -31 -31
3 Nieuwe hybride huisvuilwagens, dekking afvalstoffenheffing 31 31 31 31
3 Perscontainer zelfbrengdepot -10 -10 -10
3 Perscontainer zelfbrengdepot, dekking afvalstoffenheffing 10 10 10
3 Beheersysteem openbare ruimte -100
3 Winkelcentra -30
4 Onderhoud speel- en stadsboerderijen en wijk- en schooltuinen -25 -2.000 -250 -250
4 Frictiekosten museum de Voorde 656
5 Handhavingsjuristen, zie ook overhead) -301 -301 -301 -301
5 Coordinator woonoverlast en projectmedewerker woonoverlast. Zie ook overhead -182 -182 -182 -182
5 Herstel basis op orde veiligheid, zie ook overhead -255 -255 -255 -255
6 Inhuur budget vergunningverleners WABO verlengen -692
6 Inhuur budget vergunningverleners WABO verlengen, hogere legesinkomsten 692
6 Opbrengsten bouwleges -1.500
6 Vervanging vergunningverleningsysteem -90 -90 -90 -90
6 Verkiezingen -220 -220 -220 -220 -220
7 Stationsgebied plintgebouw Entree -200
7 Stationsgebied plintgebouw Entree, 2 ton, onttrekking RIF 200
7 Verkoop gronden Kelvinstraat 1.967
7 Aankoop gronden Kelvinstraat -117
7 Provada -100
7 Provada, doorberekening aan andere gemeenten 100
7 Brandstofverkooppunt 275
7 Subsidie woningbouw Engelandlaan 140 615 -615
7 Subsidie woningbouw Engelandlaan 140 -615 615
OAD Opbrengst Ozb 3.400 900 900 900 900
OVH Communicatie, inzet op procedures en naleven afspraken -86
OVH Overheadkosten overige programma's agv formatie-uitbreiding -1.008 -1.435 -1.297 -1.297
OVH Functionaris gegevensbescherming -113 -113 -113 -113 -113
OVH Anonimiseringssoftware -15 -15 -15 -15 -15
OAD Anonimiseringssoftware, dekking OAD 15 15 15 15 15
OVH Inwonersberaad -100
OVH Extra Impuls Direct Duidelijk -50
OVH Informatisering en automatisering 350
Totaal 4.557 -549 -7.857 -5.592 -5.592
Bedragen x €1.000
Onvermijdelijke ontwikkelingen MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026
Prog Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
1 BUIG, lasten 3.600 3.600 4.300 4.800 5.300
1 BUIG, baten -6.860 -6.860 -6.860 -6.860 -6.860
1 Suwinet voor schuldhulpverlening (excl. overhead) -19 -38 -38
2 Toezicht kinderopvang: inspectie gastouders, zie dekking OAD -30 -30 -30 -30 -30
OAD Gastouders kinderopvang, taakmutatie 30 30 30 30 30
6 Omgevingswet, herfasering structurele budgetmutatie 95 95 98
6 Bestuurlijke samenwerkiing VNG -51 -51 -51 -51 -51
6 Inhuur omgevingsbalie -65
OAD Herijking gemeentefonds 0 0 0 -pm -pm
OAD Rente-ontwikkelingen 3.000 1.000 500 1.000 1.000
OAD CAO -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
OAD CAO, deels tlv stelpost loonstijging 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975
OAD Compensatie invoering omgevingswet 500
OVH Overheadkosten overige programma's agv formatie-uitbreiding -122 -115 -110 -110
OVH CAO-effect: verhoging thuiswerkvergoeding -100 -100 -100 -100 -100
Totaal -1.860 -4.566 -4.291 -3.346 -2.846
Bedragen x €1.000
Dekkingsplan MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB2023
Prog Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
1 Sturing op (extra) matching in de arbeidsmarkt Z-H Centraal pm pm pm pm pm
1 Warenmarkt verhogen marktgelden 30 30 30 30
3 Eenmalige vrijval klimaat en energiebeleid 500
6 Afschaffen referendumverordening 0 0 0 0
6 Kostendekkendheid leges publieksplein 20 20 20 20
OAD Toeristenbelasting verhogen 50 50
OAD POK-middelen niet meer specifiek inzetten 533 533 533 533
OVH Raamcontract externe huur afspreken 20 20 20 20
OVH Bewuster omgaan met energieverbruik pm pm pm pm
OVH Stoppen met Zoemer 10 10 10 10
OVH Opleidingsbudgetten bijstellen 200 200 200 200
OVH Robotisering financiële administratie 100 200 200 200
Totaal 0 1.413 1.013 1.063 1.063

Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk

Terug naar navigatie - Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk
Bedragen x €1.000
Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026
Prog Omschrijving 2026 2027
1 Bereikbaarheid Dutch Innovation Park -50 -50
3 Borging aansl openbare ruimte nieuwe projecten en ontwikk. -83 -83
3 Buitengym -12 -12
4 Brede regeling combinatiefunctionarissen -530
4 Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60% 212
7 Monitoring parkeerdruk 10 -30
7 Herinrichting Bleiswijkse weg, kapitaallasten -pm -pm
OVH Overheadkosten a.g.v. formatie-uitbreiding -pm -pm
OVH Aanpassing reiskostenregeling -500 -500
Totaal -953 -675