Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

 

Beleidswijzigingen

Terug naar navigatie - Beleidswijzigingen

Verhogen organisatiegraad winkelcentra
In de programmabegroting is via het coalitieakkoord budget opgenomen om de openbare ruimte voor verouderde bedrijventerreinen en de winkelcentra Seghwaert, De Leyens, Leidsewallen en Buytenwegh een impuls te geven. Dit budget is onvoldoende om alle werklocaties aan te pakken waardoor er geen optimalisering kan plaatsvinden in al de gewenste aanpassingen. Om te voorkomen dat er geïnvesteerd wordt in de buitenruimte door de gemeente, maar niet in de overige zaken die nodig zijn om winkelcentra te vernieuwen, is het nodig om na te gaan bij welke winkelcentra (gebruikers en vastgoedeigenaren) interesse is in een gezamenlijke aanpak. Met een gezamenlijke aanpak kunnen voorstellen worden gedaan en uitgewerkt. De uitdaging is vooral alle partijen aan tafel te krijgen en het gesprek aan te gaan. Wanneer dit succes is, kan er een samenwerkingsovereenkomst tot stand komen met de winkelcentra. Met deze winkelcentra is het de bedoeling om te komen tot uitvoeringsplannen en investeringsvoorstellen om de kwaliteit en toekomstbestendigheid met elkaar vorm te geven en te verbeteren. 

Bereikbaarheid Dutch Innovation Park
Gedurende de looptijd van de uitvoeringsagenda, ondertekend door de onderwijspartners HHS en MBO Rijnland, de Dutch Innovation Community en de gemeente Zoetermeer (2022-2025) wordt het onderwijs in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer aangeboden. Het gaat om het waarborgen van de bereikbaarheid, wat van belang is voor de onderwijspartners die zich hebben gevestigd in Zoetermeer, als wel voor de bedrijven in de Dutch Innovation Factory. 
Voor het studiejaar 2022-2023 is er een subsidie afgegeven vanuit het gebiedsprogramma van het Dutch Innovation Park voor de opzet van de pilot vanuit de gemeente Zoetermeer. Ditzelfde bedrag is ingelegd door de MRDH, waarmee gratis deelfietsen van en naar de Dutch Innovation Factory vanaf verschillende stations zijn gedekt. Op dit moment, anno maart 2023, wordt er een evaluatie uitgevoerd door I&O Research over de gebruikerservaringen en betalingsbereidheid van de zowel gebruikers als niet gebruikers van de deelfiets. Verwachting is dat de evaluatie in week 22 afgerond is. De signalen tot nu toe zijn positief en het gebruik is relatief groot. Om in het nieuwe schooljaar 2023-2024 alweer te voorzien in de oplossing van deelmobiliteit voor de bereikbaarheid van de Dutch Innovation Factory, is het van groot belang om hier alvast op voor te sorteren. Er is nog geen zicht op een structurele oplossing voor studenten, bijvoorbeeld via het studentenreisproduct. We willen de bereikbaarheid voor studenten en werknemers borgen, door de deelfiets als ketenmobiliteit aan te bieden in de vorm van maatwerk.

Versterking preventie en vroegsignalering Schuldhulpverlening
De hogere inzet bij preventie en vroegsignalering vereist structureel extra capaciteit als gevolg van de in 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Hierdoor zijn gemeenten verplicht om in een vroeg stadium op alle signalen van woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven in te gaan (vanaf 2023 extra rijksmiddelen voor intensivering vroegsignalering schulden).  De gemeentelijke regie op vroegsignalering breidt verder uit. De aanpak van signalen en de doelgroep vraagt daarom betere vroegsignalering. De ervaringen van de afgelopen 2 jaar laten zien dat we maar een klein gedeelte van de stad met veelzijdige preventieactiviteiten bereiken, omdat we niet meer capaciteit hadden. Het is essentieel dat we de hele stad adequaat bereiken en daarvoor is uitbreiding van capaciteit met 4 fte preventiemedewerker en campagnebudget á € 50.000 noodzakelijk.

Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen
De principes van Zoetermeer 2040, sturen op samenhang, diversiteit en kwaliteit en bundeling van krachten, komen niet vanzelf tot uitwerking. Er moet nieuwe expertise en werkprocessen worden ontwikkeld om de samenhang en bundeling tussen het fysiek en sociaal domein tot stand te brengen, op allerlei onderwerpen. Binnen het sociaal domein geldt dat specifiek voor de onderwerpen wonen-zorg, openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. Daarmee kunnen we tegelijk uitvoering geven aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord die gaan over deze onderwerpen. Natuurlijk zijn we hier al mee aan de slag, maar we komen veel nieuwe vragen tegen die we moeten gaan beantwoorden. Daar is tijd voor nodig, die niet aan ander werk kan worden besteed. Daarom is in de jaren 2024 en 2025 extra inzet nodig. Als we de vragen hebben beantwoord, kan sturen op samenhang en bundeling tussen het sociale en fysieke domein met ingang van 2026 onderdeel uitmaken van de standaard werkwijzen en is extra inzet niet langer nodig.

Regionaal Werk Centrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer
Het Kabinet heeft plannen gepresenteerd om de infrastructuur van de arbeidsmarkt te hervormen. De arbeidsmarktregio’s hebben als ontwikkelopdracht om per regio een Regionaal Werk Centrum (RWC) in te richten waar de dienstverlening aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden integraal wordt aangeboden. Zoetermeer is centrumgemeente van de arbeidsmarkregio Zuid Holland Centraal en wil graag op korte termijn starten met de voorbereidingen om te komen tot een RWC. Gevraagd wordt om incidentele middelen voor de vorming van een RWC, de opbouw van een nieuw huisvestings- en dienstverleningsconcept in Zoetermeer als centrumgemeente, voorbereidingen te treffen en beleidscapaciteit voor afstemming met de regiopartners en UWV. Vanaf 2024 worden er naar verwachting structurele middelen ter beschikking gesteld door het rijk t.b.v. de vorming van een RWC. In 2023 zijn de voorbereidingen voor het regionaal werkcentrum gestart. Het college heeft de ambitie om het regionaal werkcentrum in 2024 te laten starten.

Verhoging vermogensnorm kwijtschelding
De regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden biedt de gemeente de mogelijkheid de vermogensnorm bij kwijtschelding te verhogen. Voor belastingjaar 2023 is aan de raad voorgesteld om (raadsvoorstel 2022-100087 Kwijtscheldingsverordening belastingen 2023) de vermogensnorm maximaal te verhogen met:
-    gehuwden/samenwonende: € 2.000;
-    alleenstaande ouders: € 1.800;
-    alleenstaande: € 1.500.
Gezien de huidige situatie van energiecrisis en toenemende armoede is het wenselijk deze maatregel ook in 2024 in te zetten.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

 

  Bedragen x €1.000 
TB1  MJB 2024 - 2027 Doorkijk MJB
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)  
Reclame-inkomsten -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170
Personeelslasten Inkomen en Zekerheid -340            
Kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening (zie ook overhead) -46 -91 -91        
Beleidsadviseur bestaanszekerheid en armoede (zie ook overhead)   -100 -100 -100 -100 -100 -100
Aanpassing hoogte geoormerkte rijksvergoedingen 2023 OKE- regeling en regeling WEB
- Uitgaven 2023 OKE-regeling en regeling WEB

682
-682

           

Vooruitontvangen rijksbijdragen 2023
- Uitgaven 2023 Onderwijs

2.363
-2.363

           

Gevolgen van de verhoogde asielinstroom voor uitvoering Wet Inburgering
- rijksbijdrage, zie OAD (septembercirculaire 2022)

-200

-150

         

SaaS transitie ICT systemen Sociaal Domein

 

-95 -90 -90 -90 -90 -90

Zoetermeerpas:
- projectkosten
- aanpassing ICT


-160
-80-50


-50


-50


-50


-50


-50

Tijdelijke noodlokalen basisonderwijs 

 

-65

-65 -65 -65 -65  
Saldo -996 -721 -566 -475 -475 -475 -410
2  Onvermijdelijke ontwikkelingen  
Suwinet voor schuldhulpverlening (zie ook overhead) -19 -38 -38        
Bijstandsuitkeringen (BUIG)
- lasten
- baten

3.600
-6.860

3.600
-6.860

4.300
-6.860

4.800
-6.860

5.300
-6.860

5.800
-6.860

5.800
-6.860
Saldo -3.279 -3.298 -2.598 -2.060 -1.560 -1.060 -1.060
3 Beleidswijzigingen  
Verhogen organisatiegraad winkelcentra   -50 -50        
Bereikbaarheid Dutch Innovation Park -25 -50 -50        

Versterking preventie en vroegsignalering schuldhulpverlening (zie ook overhead)
- rijksbijdrage, zie OAD

-189

-311

-246

-246

-246

-246

-246

Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen (zie ook overhead)   -213 -213        
Regionaal Werkcentrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer -50            

Verhogen vermogensnorm kwijtschelding
- dekking vanuit riool- en afvalstoffenheffing 

 

-225
180

         
Saldo -264 -669 -641 -246 -246 -246 -246
TOTAAL SALDO PROGRAMMA -4.539 -4.688 -3.723 -2.781 -2.281 -1.781 -1.716

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
Reclame-inkomsten
De gemeente kent verschillende soorten inkomsten vanuit reclame. Dit betreft reclame aan afzonderlijke masten, lichtbakken aan lantaarnpalen, reclameframes, reclamevitrines, billboards en driehoeksborden. In de programmabegroting is daarvoor jaarlijks een opbrengst opgenomen van circa € 595.000. In 2022 is een aanbestedingstraject geweest, waarbij partijen is gevraagd te bieden op de mogelijkheid om reclame aan te brengen in de openbare ruimte. De partij met het meest voordelige aanbod heeft minder geboden dan in de begroting was opgenomen. In vorige perspectiefnota's is dit risico ook aangegeven. Hierbij speelt de trend mee dat deze wijze van reclamevoeren in toenemende mate als verouderd wordt gezien. Voor 2023 en verder is het nadeel € 170.000 per jaar.  

Personeelslasten Inkomen en Zekerheid
De eindejaarsprognose van de personeelslasten voor Inkomen & Zekerheid toont een overschrijding van € 340.000. De oorzaak van deze meerkosten ligt bij (1) vervanging van meerdere langdurig zieke medewerkers. Ten tweede leidt de huidige arbeidsmarkt tot een groot verloop: in 2022 liepen op de afdeling Inkomen & Zekerheid 80 sollicitatieprocedures, waardoor de overdracht aan en het inwerken van nieuw geworven medewerkers ongebruikelijk veel tijd kost. De overdracht en het inwerken hebben geleid tot extra kosten, omdat de inhuur verlengd moest worden terwijl de nieuwe medewerkers al gestart waren. Ten derde leidt het deelnemen aan projecten en doorontwikkeling van de samenwerking met de Binnenbaan tot hogere kosten. In 2023 wordt er nader onderzocht of de verhouding tussen de workload en de formatie nog in balans is met de reguliere begroting. Dit kan mogelijk leiden tot een voorstel tot een structurele aanpassing van de formatie in 2024.

Kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening
Voor schuldhulpverlening is vanwege de grootte van de groep aan consulenten en de toename van de reguliere werkzaamheden door de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, en het verbeteren en in stand houden van de kwaliteit van dienstverlening 1 extra fte kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening vereist. Deze formatie is structureel maar wordt vooralsnog incidenteel opgevoerd. Kosten bedragen 1 fte, € 90.775. 

Beleidsadviseur bestaanszekerheid en armoede 
De huidige capaciteit op de opgave herstel bestaanszekerheid en meer concreet (energie)armoede, inkomensvoorzieningen en schuldhulpverlening is ontoereikend. Vraagstukken op dit terrein hebben steeds meer aandacht gekregen. Afgelopen jaar heeft met dekking vanuit Coronamiddelen een junior beleidsmedewerker tijdelijk ondersteuning geboden. Dit bleek niet voldoende capaciteit in kwaliteit en kwantiteit. De werkzaamheden van een beleidsadviseur bestaanszekerheid en armoede bestaan uit:
-    acties n.a.v. energiearmoede en inflatie, herijking ZoetermeerPas, aanpassing Bijzondere bijstand, energietoeslag/nieuwe beleidsregels;
-    beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, Ioaw, Ioaz;
-    beleidsregels uit 2017 in lijn brengen met de actuele beleids- en uitvoeringspraktijk;
-    herijking budgetbeheer: onderzoeken meerwaarde van uitvoering in eigen beheer (in relatie tot aanpak multi-probleem gezinnen). 
Het voorstel is het aanstellen van een beleidsadviseur bestaanszekerheid en armoede voor 1 fte, € 100.000 exclusief overhead.

Aanpassen hoogte geoormerkte rijksvergoedingen WEB en OKE- regelingen
De rijksvergoedingen voor de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)-regelingen vallen respectievelijk € 272.000 en € 410.000  hoger uit dan opgenomen in de begroting 2023. Het zijn geoormerkte rijksvergoedingen en dat betekent dat de bedragen uitgegeven moeten worden aan het doel waarvoor ze beschikbaar gesteld worden.
De WEB-middelen worden ingezet om iedere volwassen inwoner te kunnen laten beschikken over voldoende basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, zodat ze zelfstandig en actief deel kunnen nemen aan onze samenleving. De acties staan o.a. in de notitie Aanpak laaggeletterdheid, Regioplan regio Zuid-Holland Centraal.
De aanpassing van de OKE-regeling heeft betrekking op het onderdeel Rijksbijdrage voor Onderwijsachterstanden. Deze middelen worden ingezet om onderwijsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar te verminderen en voorkomen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Vooruitontvangen bedragen Onderwijs
In de jaarrekening 2022 zijn voor een aantal onderwijsbestemmingen de niet bestede middelen voor de regelingen met een bestedingsverplichting (over meerdere jaren) op de balans (onderdeel vooruitontvangen bedragen) gezet. Deze middelen kunnen hierdoor alsnog in 2023 uitgegeven worden. Het betreft een deel van de middelen die we als gemeente dus in 2022 ontvangen hebben voor Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), RMC, Kwalificatieplicht, Aanval op Uitval, On Stage en Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In totaliteit zijn zowel de baten als de lasten hierdoor in 2023 € 2.363.000 hoger. De middelen worden ingezet om te voorkomen dat kinderen/jongeren uitvallen in het onderwijs, hun startkwalificatie behalen en om achterstanden ontstaan door COVID-19 te beperken of weg te werken.

Gevolgen van de verhoogde asielinstroom voor uitvoering Wet Inburgering 
Het belang van goed inburgeren is inmiddels wel doordrongen. Inburgeren zorgt ervoor dat je de Nederlandse samenleving leert kennen en begrijpt. Wie goed Nederlands spreekt heeft betere toegang tot passend onderwijs, vindt makkelijker een baan en is beter in staat zijn eigen zaken te regelen. Inburgeren helpt om volwaardig mee te doen in de maatschappij en levert de maatschappij dus enorm veel op. Door de invoering van de Wet inburgering 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van een goed inburgeringstelsel. De wet verplicht inzet op de financiële en maatschappelijke zelfredzaamheid, de kosten die hiermee gepaard gaan zijn gedekt vanuit de middelen die meekomen met de uitvoering van deze wet. Door de verhoogde instroom van asielzoekers is er sinds begin 2023 extra inhuur noodzakelijk geweest om de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering mogelijk te maken. De kosten hiervan bedragen in 2023 minimaal € 200.000. De verwachting is dat deze inhuur ook in 2024 noodzakelijk is. In de septembercirculaire 2022 zijn aanvullende middelen toegekend voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. Deze zijn nodig door de verhoogde instroom van asielzoekers en de middelen zijn voorlopig toegekend voor 2023 en 2024.

SaaS transitie ICT systemen Sociaal Domein
Centric is bezig om al hun diensten exclusief vanuit de cloud te leveren: Software as a Service (SaaS). Om gebruik te blijven maken van de applicatie Suite4SociaalDomein moeten we de transitie naar de cloud maken. Hiervoor krijgen we terug: een hoge betrouwbaarheid, een snelle applicatie, meer updates van de applicatie en blijven we voldoen aan veranderende wet- en regelgeving (deze moet Centric in de applicatie verwerken). De kosten zijn gebaseerd op de offerte van Centric.

Zoetermeerpas projectkosten en aanpassing ICT
De gemeente heeft een overeenkomst voor de digitalisering van de Zoetermeerpas. De aanbieder van de Zoetermeerpas heeft aangegeven niet voornemens te zijn het contract met de gemeente te verlengen. Op 1 januari 2024 moet er daarom een technisch alternatief zijn voor de huidige Zoetermeerpas. Het gaat vooralsnog om het vinden van een alternatief, dat zo goed als mogelijk de huidige eisen respecteert en tijdig (per 1 januari 2024) werkend is. Voor het tijdig afronden van dit vraagstuk wordt een projectmanager ingezet. Daarnaast is sprake van extra automatiseringskosten voor het inrichten van de nieuwe applicatie (incidenteel in 2023), voor het uitgeven van nieuwe pasjes met een pasfoto (incidenteel in 2023) en voor het beheer van de nieuwe applicatie (structureel vanaf 2024). Structureel betekent de aanbesteding in ieder geval een extra beheerlast van € 50.000 per jaar vanaf 2024.

Tijdelijke noodlokalen basisonderwijs
Bij een school in het basisonderwijs, die niet in het Integraal Huisvestingsplan voor het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs is opgenomen, wordt voor de komende jaren een groei voorzien van het aantal kinderen. Hierdoor is de capaciteit van het schoolgebouw niet meer toereikend en moet extra onderwijsruimte in de nabijheid gevonden worden. Het plaatsen van noodlokalen is hierin een oplossing, totdat een definitieve huisvesting is gebouwd. De kosten voor de benodigde noodlokalen worden geraamd op € 65.000 per jaar voor de komende 4 tot 5 jaar. 

Onvermijdelijke ontwikkelingen
Suwinet voor schuldhulpverlening   
De gemeente heeft een nieuwe controletaak gekregen in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) om te komen tot het toegangsbesluit en het plan van aanpak schuldhulpverlening. Dit vraagt extra capaciteit van 0,4 fte, € 38.000 om informatie uit Suwinet te ontsluiten. Deze formatie is structureel nodig, maar wordt vooralsnog incidenteel opgevoerd.

Bijstandsuitkeringen (BUIG)
De gebundelde uitkering Participatiewet, ook wel genoemd de BUIG, betreft zes uitkeringen. De uitkering Participatiewet (PW) bedoeld voor de financiering van de bijstandsuitkeringen is de voornaamste en beslaat ca 90% van de BUIG. Daarnaast zijn er in volgorde van omvang aflopend:

•    Loonkostensubsidies (LKS)
•    Inkomensondersteuning arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)
•    Inkomensondersteuning arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
•    Besluit bijstandsverlening zelfstandigen levensonderhoud (Bbz)
•    Dak en thuislozen budget (gaat naar Den Haag die centrumgemeente is)

Vanaf de tweede helft van 2021 ontwikkelden de lasten in Zoetermeer zich minder gunstig dan landelijk gemiddeld. In 2022 heeft deze trend zich voortgezet. Zoals in de jaarrekening 2022 is toegelicht, leidt dit tot een nadeel in 2022 van € 2,7 mln. De verwachting is dat deze trend zich nauwelijks herstelt in 2023. Het verwachte financieel effect daarvan bedraagt € 3,3 mln. nadelig. Het rijk maakt in september een voorlopig budget bekend en dat wordt eind mei/begin juni bijgesteld. Het is de verwachting dat het budget € 1,2 mln. lager uitkomt dan het kenbaar gemaakte voorlopige budget en daardoor het totale nadeel uitkomt op € 4,5 mln. nadelig. Voor de perspectiefnota gaan we vooralsnog uit van het voorlopige budget en dat leidt dus tot een nadeel van € 3,3 mln. De budgetbijstelling (batenkant) wordt meegenomen in TB2 als duidelijk is wat de bijstelling van het rijksbudget precies is. Het nadeel werkt ook door in latere jaren en daarom is het voorstel een structureel verlies te verwerken. Het college is in gesprek met De Binnenbaan over maatregelen om de uitstroom uit de bijstand te verbeteren.

Beleidswijzigingen
Verhogen organisatiegraad winkelcentra
Het totale budget bedraagt € 100.000 voor de periode 2024/2025 bestemd om een bureau in te huren die samen met de gemeente de gesprekken aangaat met de verschillende eigenaren, winkeliers, maatschappelijke partners, woningcorporaties. Uit de gesprekken moet naar voren komen welke centra ook willen investeren en die daarna dan als eerste op te pakken met een plan van aanpak. Hierbij is de verwachting dat niet alle vier de winkelcentra en betrokken partijen even enthousiast zijn. Het gevraagde budget is toereikend voor de aanvraag van twee winkelcentra.

Bereikbaarheid Dutch Innovation Park
Voor het studiejaar 2022-2023 is er een subsidie afgegeven vanuit het gebiedsprogramma van het Dutch Innovation Park voor de opzet van de pilot vanuit de gemeente Zoetermeer van € 28.000. Ditzelfde bedrag is ingelegd door de MRDH. Het programmabudget voor 2023 biedt geen ruimte om dit project te continueren. De kosten voor het 2e halfjaar 2023 bedragen € 25.000 en voor 2024/25 € 50.000. Gezien de financiële situatie wordt slechts voor drie jaar budget gevraagd, terwijl het voorstel inhoudelijk wel structureel wenselijk is (zie ook bijlage 4).

Formatie en campagnebudget voor versterking preventie en vroegsignalering Schuldhulpverlening
Er is gerekend met de structurele toevoeging van 3 fte en 1 fte incidenteel voor 1 jaar (halfjaar 2023/halfjaar 2024). Daarnaast is er ook campagnebudget opgevoerd van € 25.000 in 2023 en € 25.000 in 2024. Kosten structureel 3 fte, € 245.544, incidenteel 1 fte, € 81.500 en campagnebudget € 50.000. Bij de Meicirculaire 2023 worden er met een taakmutatie structureel middelen toegekend voor vroegsignalering en preventie in het kader van Schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Naast deze structurele middelen zijn er ook incidenteel middelen toegekend in 2022. Deze worden nog ook voor 2023 incidenteel toegekend en naar verwachting ook nog voor 2024.

Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen
Om nieuwe expertise en werkprocessen te ontwikkelen om de samenhang en bundeling tussen het fysiek en sociaal domein tot stand te brengen is tijd nodig van inhoudelijk deskundige beleidsadviseurs. Zij moeten aan de slag met de operationalisering van de visie Zoetermeer 2040 en het opstellen van beleidsprogramma’s en de uitwerking in de gebiedsontwikkelingen Entree, Binnenstad en Meerzicht. Om gedurende de ontwikkeling tot standaard werkwijzen ook het bestaande werk doorgaan te kunnen laten vinden, is in de jaren 2024 en 2025 tijdelijk extra inzet nodig.

Regionaal Werkcentrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer
De kosten van € 50.000 zijn nodig voor project- en procesmanagement en beleidscapaciteit voor het opstellen en vaststellen van een intentieovereenkomst voor het huisvestings- en dienstverleningsconcept van het Regionaal Werk Centrum. De kosten voor de opstart worden incidenteel samen met het UWV (50%) gedragen.

Verhoging vermogensnorm kwijtschelding
De verruiming van de vermogensnorm leidt tot een toename van het aantal aanvragen voor kwijtschelding. Op grond van huidige inschatting worden ongeveer 400 kwijtscheldingsverzoeken meer toegekend. Er dient rekening te worden gehouden dat het aantal aanvragen voor kwijtschelding hoger zal zijn. Op dit moment wordt uitgegaan van ongeveer 750 extra aanvragen.
De totale kosten voor kwijtschelding in 2024 nemen toe met ongeveer € 225.000. Een deel van de kosten ad € 180.000 kan gedekt worden vanuit de opbrengsten Riool- en Afvalstoffenheffing. De tarieven van de Riool- en Afvalstoffenheffing stijgen hierdoor. De afvalstoffenheffing stijgt met ongeveer € 2,35 en de rioolheffing met ongeveer € 0,80 per aansluiting. Dit wordt meegenomen bij het bepalen van de tarieven in de Programmabegroting 2024. De hogere kwijtschelding voor hondenbelasting en OZB kunnen niet gedekt worden vanuit deze belastingen vanwege afspraken in het coalitieakkoord. Ook de uitvoeringskosten worden niet doorbelast in de heffing. Het deel dat ongedekt blijft bedraagt € 45.000.