Programma 6. Dienstverlening en participatie

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

 1. Voorbereiding Omgevingswet
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Voor de implementatie van de Omgevingswet is voor 2023 een budget beschikbaar gesteld van € 0,3 mln. Hierbij zijn ook de overgangstermijnen opnieuw vastgesteld. De Omgevingsvisie moet uiterlijk 1 januari 2027 voldoen (dit was 2025). Het nieuwe Omgevingsplan moet voor 1 januari 2032 gereed zijn (dit was 2029). Een onderdeel van de Omgevingswet is het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een landelijk automatiseringssysteem dat door het Rijk wordt ontwikkeld en waar nog volop aan gewerkt wordt. De verschuivingen in tijd zijn van invloed op de fasering de invoeringsactiviteiten voor ICT, de kerninstrumenten, de monitoringsinstrumenten en communicatie. Deze activiteiten worden verder in de tijd verschoven en hebben een langere doorlooptijd. Daarnaast heeft de transitie van het tijdelijke Omgevingsplan naar het nieuwe Omgevingsplan een grotere impact dan was voorzien in het vastgestelde “Plan van aanpak Omgevingsplan”. Het goed, juist en gelijkmatig/tijdig ontwerpen/toetsen en inregelen van alle juridische regels en kaders vraagt extra capaciteit. Doordat het DSO vertraagt en de datum voor de omgevingsvisie is uitgesteld verschuiven onze ICT-werkzaamheden in tijd. Het verwachte eenmalige voordeel bedraagt € 90.000. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.

2. Vervanging vergunningverleningssysteem
Powerbrowser is de applicatie die dient als vervanging voor het huidige systeem (Squit) voor het verwerken van alle vergunningen en leges. Door de aanvullende eisen uit de Omgevingswet zijn de vervangingskosten hoger vanaf 2024. Deze kosten zijn meegenomen in de Perspectiefnota 2024. Ook de implementatiekosten zijn hoger dan verwacht. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van € 0,4 mln. in 2023. 

3. Opbrengsten bouwleges
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden leges geïnd. Op basis van de huidige en verwachte aanvragen wordt er ten opzichte van TB1 2023 een nadeel verwacht van € 0,6 mln. in 2023. Dit wordt veroorzaakt doordat de behandeling van de aanvragen, mede doordat er meer binnenstedelijk wordt gebouwd, complexer is en meer tijd vergt, zowel aan de kant van de aanvrager als aan de kant van de gemeente. Daarnaast is het aantal grote(re) aanvragen minder dan de afgelopen jaren. Een van de redenen hiervan is dat sommige grote projecten vanwege de huidige hoge bouwkosten worden uitgesteld.

4. Leges persoonsdocumenten, huwelijken en naturalisatie
Naar verwachting zal net als vorig jaar het aantal aanvragen voor een persoonsdocument iets hoger zijn. Deels gaat het mogelijk om nieuwe aanvragen die voortkomen uit de vluchtelingeninstroom. De geschatte opbrengst zal na aftrek van de afdrachten aan het Rijk € 0,08 mln. hoger liggen dan geraamd.

5. Verkiezingen
In maart zijn er verkiezingen gehouden voor de Provinciale staten en het Waterschap. Door de toenemende complexiteit van het organiseren van verkiezingen zoals de toegenomen aandacht voor het werven en trainen van stembureauleden, het realiseren van geschikte en toegankelijke stembureaus, veiligheidsvraagstukken, communicatie etc. en de prijsstijgingen in het algemeen vallen de kosten € 0,2 mln. hoger uit dan eerder geraamd. Dit is gemeld in TB1.

Door de val van het kabinet Rutte IV vindt op 22 november 2023 vervroegde Tweede Kamerverkiezing plaats. De kosten van deze extra verkiezing worden geschat op € 0,8 mln. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat (lege) schoolgebouwen als stemlocatie kunnen worden ingezet. Als dat niet lukt zijn er bijvoorbeeld meer tenten nodig en stijgen de kosten met € 0,1 mln.

6. Dienstverlening
1)    Voor de verbetering van de dienstverlening - in de vorm van digitaal contact met inwoners en organisaties - is een eenmalig budget van € 0,25 mln. beschikbaar gesteld (raadsbesluit 0637763526 Impulsbudget dienstverlening in kader corona). De afronding van de werkzaamheden zal tegen het eind van het jaar plaatsvinden of mogelijk zelfs begin volgend jaar. In het laatste geval wordt bij het bestemmen van het rekeningresultaat, als dat mogelijk is, voor € 0,1 mln. een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

2)    In het kader van Zoetermeer 2040 is de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven ingesteld om inwoners en organisaties de mogelijkheid te geven subsidie aan te vragen voor eigen initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelen van Zoetermeer 2040 (raadsbesluit 2022-000318 Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Zoetermeer 2040). De subsidie wordt gedekt uit het Fonds Zoetermeer 2040. De regeling wordt verder uitgewerkt en vastgelegd in een verordening en er wordt een digitaal platform ingericht. Echter door vertraging in deze werkzaamheden zal de beschikbaar gestelde subsidie van € 0,1 mln. niet worden uitgegeven in 2023, maar in 2024.

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen

Nr. Doelstelling Onderwerp

Afwijking TB2 '23

Bedrag in € * 1000

Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 6.1 Voorbereiding Omgevingswet 90 Voordeel Eenmalig
2

6.1

Vervanging vergunningverleningssysteem -430 Nadeel Eenmalig
3 6.1 Opbrengsten bouwleges -600 Nadeel Eenmalig
4 6.1 Leges persoonsdocumenten, huwelijken en naturalisatie 75 Voordeel Eenmalig
5 6.1 Verkiezingen -820 Nadeel Eenmalig
6 6.1

Dienstverlening

- onttrekking reserve Fonds Zoetermeer 2040

230

-130

Voordeel

Nadeel

Eenmalig

Eenmalig

Saldo programma 6 -1.585 Nadeel