Programma 4. Vrije tijd

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Nationaal Sportakkoord
Het rijk heeft op 14 december 2022 een nieuw Nationaal Sportakkoord ondertekend. Daarbij is een nieuwe verdeling gemaakt van de rijksmiddelen voor gemeenten.  Het totale budget voor het sportakkoord is € 0,14 mln. In TB1 is deze te laag opgenomen. Het betreft geoormerkte middelen die aan sport uitgegeven moeten worden. De middelen komen ten goede aan de stad. De baten en lasten in de begroting zullen met € 0,06 mln. stijgen.

 2. Noodsteun programma 4
Instellingen binnen de sector kunst en cultuur konden in 2021 en 2022 coronasteun aanvragen. Conform afspraak wordt de raad via het tussenbericht geïnformeerd over de verwachte kosten van de ondersteuningsmaatregelen corona. Per ultimo augustus is voor een bedrag van € 0,8 mln. aan noodsteun/huurkorting verstrekt. 

3. Zoetermeerse kunst in openbare ruimte
Op 1 november 2021 heeft de gemeenteraad motie 2111-05: Zoetermeerse kunst in de openbare ruimte aangenomen. Met deze motie is het college gevraagd om meer mogelijkheden in de openbare ruimte te creëren waar Zoetermeerse kunstenaars hun werk kunnen tonen.  Bij het vaststellen van deze mogelijkheden out of the box te denken, bijvoorbeeld - maar niet alleen - via tijdelijke locaties, regelmatig wisselende objecten, innovatieve kunst en live kunst. Deze investering (max. € 10.000) te dekken uit het potje van de raad.
Het college heeft er daarom voor gekozen om een expositieruimte te maken in het Stadhuis-Forum, en wel bij de ingang aan de Engelandlaan 206. Hier komen ruime vitrines met daarin een ophangsysteem en sokkels, zodat wisselende kunstobjecten worden tentoongesteld. De kosten hiervoor bedragen € 7.000.

4. Brede Regeling Combinatiefuncties
De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) is een bundeling van 15 nieuwe en bestaande subsidies van het rijk, waarmee gemeenten preventief kunnen werken aan een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK is ingesteld om de afspraken uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord te kunnen uitvoeren. Onder de Brede SPUK valt onder meer de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC).  Vanwege de gewijzigde financieringssystematiek, van Gemeentefonds naar Specifieke Uitkering met ingang van dit jaar corrigeren we de begroting door middel van het verhogen van de inkomsten in programma 4 met € 0,36 mln. De kosten werden eerder gedekt uit de algemene uitkering op het Overzicht algemeen dekkingsmiddelen en onvoorzien. Deze inkomst was op OAD al niet meer geraamd. Bij TB1 hebben we gemeld dat we de extra bijdrage vanuit het Rijk nog dit jaar zouden uitgeven. De resterende tijd in 2023 is te kort om dit volledig te realiseren we verwachten € 0,3 mln. minder uit te geven.  Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

5. Museum De Voorde: frictiekosten stopzetten subsidierelatie
Voor 2023 stond € 1,5 mln. in de begroting voor het opvangen van de financiële gevolgen van het stopzetten van de subsidie aan Museum De Voorde. De afwikkeling van het beëindigen van de subsidierelatie zal ook in 2024 nog plaatsvinden. De kosten van de tweede termijn in het kader van de overdracht collectie en de afwikkeling van het negatief eigen vermogen worden in 2024 betaald. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,4 mln. dit jaar. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

6. Bibliotheek: Verbouwing Wijkvestiging Oosterheem en Rokkeveen
De gemeenteraad heeft Motie 2306-31 Overbrugging voor de Zoetermeerse bibliotheek aangenomen, zodat de bezuinigingstaakstelling in 2024 van € 0,2 mln. in het kader van Ombuigen en Vernieuwen niet hoeft plaats te vinden. Daarmee kunnen de wijkvestigingen openblijven en hoeft de verbouwing niet plaats te vinden. In 2023 is er € 0,45 mln. beschikbaar voor de verbouwing van wijkvestigingen Oosterheem en Rokkeveen. Deze vindt niet plaats dit jaar, hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,45 mln. Een deel van dit voordeel wordt ingezet als dekking voor Motie 2306-31 die oproept om dekking te zoeken eventueel via reallocatie van de middelen die bestemd zijn voor de verbouwing. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

7. Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed
Bij het raadsbesluit “Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed” (2023-007098) is besloten om de huurverhoging niet hoger te laten uitpakken dan de kerninflatie. De korting bedraagt € 0,75 mln. in 2023. Daarnaast is in de Perspectiefnota 2024 een afbouw van de korting op de indexatie opgenomen (amendement 2304-H) in 2024 van € 0,6 mln., in 2025 € 0,4 mln. en in 2026 € 0,2 mln. Voor de incidentele verlaging in 2023 is binnen het budget Gemeentelijk Vastgoed geen dekking aanwezig.

8. Vervanging luchtbehandelingsinstallatie sportcomplex Heuvelweg 7 (D.W.O)
Naar aanleiding van klachten over de luchtbehandelingsinstallatie van het sportcomplex aan de Heuvelweg 7 (in gebruik bij D.W.O.) is een inspectie uitgevoerd waaruit naar voren is gekomen dat voortijdige vervanging van de installatie op korte termijn noodzakelijk is. De kosten van de vervanging bedragen € 0,1 mln.

9. Leegstand ruimte Zuidwaarts 2 (voormalig Museum De Voorde)
De huurovereenkomst met Museum De Voorde is beëindigd per 1 juli 2023. Ten tijde van het opstellen van het Tweede Tussenbericht 2023 is nog geen nieuwe huurder gevonden voor de vrijgekomen ruimte. De inkomstenderving voor de maanden juli tot en met december 2023 bedraagt € 0,1 mln.  De eventuele huisvesting van het Nationaal Videogame Museum op deze locatie wordt onderzocht. 

10. Zoetermeers Noodfonds
In het raadsmemo Noodfonds energie-armoede is opgenomen om middelen voor deze energie-armoede te reserveren in de reserve Zoetermeernoodfonds. Bij TB1 dachten we dat het totale beschikbare bedrag voor subsidies van € 1 mln. dit jaar uitgeven zou worden. De aanvragen voor een subsidie vanuit dit fonds komen echter langzaam op gang, daarom ontstaat er een voordeel van € 0,8 mln. Hier staat een even hoog nadeel onttrekking aan de reserve tegenover.

11. Subsidie Netwerk Zoetermeer
In 2023 is de samenwerking met Netzwerk Zoetermeer (NZ) om diverse redenen beëindigd. Voor 2023 heeft de gemeente van NZ een aanvraag van € 0,2 mln. ontvangen voor een incidentele subsidie als gevolg van het beëindigen van deze samenwerking met het evenementenbureau. Deze incidentele subsidie valt niet onder de reguliere subsidie en veroorzaakt daardoor een nadeel in 2023. Het beoordelen van de aanvraag 2023 is ook afhankelijk van de eindafrekening 2022. Bij een positieve beoordeling zal naar verwachting de eindafrekening in Q4 2023 plaatsvinden.

12. Kunstopdrachten in het openbaar gebied
Vanuit de reserve BKOR (beeldende kunst in de openbare ruimte) worden kunstopdrachten in het openbaar gebied betaald, die op basis van de percentageregeling BKOR worden gerealiseerd. Dit jaar werken we aan de kunstopdrachten bij het nieuwe zwembad, in het Centraal Park en voor de wijk Palenstein. Hiervoor is een bedrag van € 0,07 mln. nodig. Dit wordt uit de reserve beeldende kunst gehaald en toegevoegd aan product beeldende kunst in openbare ruimte.

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

-Nr. Doelstelling Onderwerp

Afwijkingen TB2 '23 

Bedrag in € * 1.000

Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 4.2

Nationaal Sportakkoord

- dekking verhoging bijdragen uit Nationaal Sportakkoord

-58

58

Nadeel

Voordeel

Eenmalig

Eenmalig

2 4.1 en 4.2 Noodsteun programma 4 -81 Nadeel Eenmalig
3 4.2

Zoetermeerse kunst in openbare ruimte

- dekking potje raad

 -7

7

Nadeel

Voordeel

Eenmalig

Eenmalig

4 4.2

Brede combinatiefunctionarissen

- dekking Brede regeling combinatiefunctionarissen (Brede SPUK)

300

364

Voordeel

Voordeel

Eenmalig

Eenmalig

5 4.1 Museum De Voorde: frictiekosten stopzetten subsidierelatie 383 Voordeel Eenmalig
6 4.1 Bibliotheek: Verbouwing Wijkvestiging Oosterheem en Rokkeveen 450 Voordeel Eenmalig
7 4.1 Huurkorting gemeentelijk vastgoed

-750

Nadeel Eenmalig
8 4.1 Vervanging luchtbehandelingsinstallatie sportcomplex Heuvelweg 7 (D.W.O) -100 Nadeel Eenmalig
9 4.1 Leegstand ruimte Zuidwaarts 2 (voormalig Museum De Voorde) -100 Nadeel Eenmalig
10 4.1

Zoetermeers Noodfonds

- verrekening met reserve

760

-760

Voordeel

Nadeel

Eenmalig

Eenmalig

11 4.2

Subsidie Netwerk Zoetermeer

-200

Nadeel

Eenmalig

12 4.2

Kunstopdrachten in het openbaar gebied

- dekking vanuit reserve BKOR

-65

65

Nadeel

Voordeel

Eenmalig

Eenmalig

Saldo programma 4 266 Voordeel  

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

Terug naar navigatie - Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen

      Bedragen x € 1.000

Onderwerp Bedrag Toelichting onderwerp
Voorziening De Voorde -621 De door de gemeente gegarandeerde geldlening voor museum De Voorde is door de gemeente afgelost. De kosten voor het aflossen van de geldlening bedragen € 620.574 en worden gedekt binnen de middelen in de voorziening.