Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het Tussenbericht geeft het college aan de raad aan welke afwijkingen er zijn in de uitvoering van de Programmabegroting van het lopende jaar. De uitvoering van activiteiten die in de begroting staan opgenomen, lopen niet overal zoals gepland. Dit heeft vaak financiële gevolgen. De betreffende onderwerpen en om welke bedragen het gaat staan in dit Tweede Tussenbericht van 2023. Onderwerpen die niet worden genoemd worden uitgevoerd zoals het in de begroting staat: zoals gepland en voor het bedrag dat is begroot.

In het voorjaar is het Eerste Tussenbericht (TB1) uitgebracht. Het Eerste Tussenbericht is opgenomen in de Perspectiefnota. In het Tweede Tussenbericht staan afwijkingen die boven op de afwijkingen in het Eerste Tussenbericht zijn gekomen en nieuwe, niet eerder aan de raad gemelde afwijkingen.

De gemelde afwijkingen in de Tussenberichten gaan altijd over een doorkijk naar het hele begrotingsjaar. Met dit Tweede Tussenbericht wordt dus een prognose gegeven over het resultaat over het einde van het jaar. De afwijkingen zijn per programma van de begroting opgenomen. Per gemelde afwijking staat aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. De financiële afwijkingen die leiden tot een meerjarig effect zijn in de tabellen aangegeven met "Meerjarig". Deze meerjarige effecten zijn verwerkt in de Programmabegroting 2024-2027. Wanneer er geen meerjarig effect wordt verwacht staat achter de afwijking "Eenmalig" opgenomen. Voor de meldingen geldt als uitgangspunt een rapportagegrens van € 100.000 per onderwerp. 

Het Tweede Tussenbericht heeft ook een functie in het behouden van rechtmatigheid. Rechtmatig betekent dat de handelswijze van het college in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. De raad geeft, door in te stemmen met het Tussenbericht, toestemming aan het college voor de verwachte afwijkingen. 

Financiƫle uitkomst op hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Financiƫle uitkomst op hoofdlijnen

De verwachting is dat de gemeente niet alles wat gepland staat in 2023 uit kan voeren in 2023. Sommige geplande activiteiten lopen vertraging op. Het budget voor deze activiteiten staat begroot in 2023 en moet dan worden meegenomen naar 2024. Dit zijn de ‘budgetoverhevelingen’. Als we de bedragen voor deze activiteiten bij elkaar optellen komt dat in totaal op € 5 mln.

De budgetoverhevelingen worden aan door de raad eerder vastgestelde criteria getoetst, het resultaat van het betreffende programma moet bijvoorbeeld positief zijn (zoals staat opgenomen in de Programmabegroting, bijlage 1 spelregels begrotingsbeleid). Of de budgetoverhevelingen aan de criteria voldoen, kan pas worden bekeken bij de Jaarrekening 2023. Het besluit over het al dan niet overhevelen van budget wordt genomen bij de volgende Perspectiefnota.

In onderstaande tabel staan de activiteiten waar het om gaat. 

  Bedrag in € * 1000
Programma Budgetoverhevelingen/resultaatbestemmingsvoorstel  
1 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 2.421
1 Toeslagenaffaire 370
2 Toegankelijkheid - impuls vergroten toegankelijkheid 'Open stad' 120
3 Portalen tbv verkeersregelinstallaties en bewegwijzering 200
3 Buitengym 60
4 Brede combinatiefunctionarissen 300
4 Museum de Voorde: frictiekosten stopzetten subsidierelatie 383
4 Bibliotheek: verbouwing Wijkvestigingen Oosterheem en Rokkeveen 450
6 Voorbereiding Omgevingswet 90
6 Dienstverlening 100
7 Onderzoek ontsluiting Rokkeveen en Langeland ziekenhuis met OV 70
7 Verkeersveiligheid 120
Overzicht Overhead Inwonersberaad 100
Overzicht Overhead Informatisering en automatisering 50
Overzicht Overhead Flankerend beleid 150
  Totaal 4.984

 

Als we alle afwijkingen die in dit Tweede Tussenbericht staan bij elkaar optellen komt er een positief saldo uit van € 3,1 mln. Dit bedrag bestaat uit meerdere grote voor- en nadelen. In onderstaande tabel leest u om welke bedragen per programma het gaat.

Bedrag in € * 1000
Per programma  
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie -297
2. Samen leven en ondersteunen -4.442
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -2.328
4. Vrije tijd 266
5. Veiligheid -700
6. Dienstverlening en samenspraak -1.585
7. Inrichting van de stad -1.115
Overzicht overhead 360
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 12.970
Totaal meldingen 3.129

 

Grootste voordelen in het overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Het grootste voordeel hierbij is de bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds met € 5,7 mln. voordeel. Op 22 juni 2023 heeft u hierover een memo ontvangen: dit memo informeert u over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de meicirculaire worden gemeenten geïnformeerd over de middelen die zij de komende jaren ontvangen vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze afwijking staat in het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (OAD).

Voordelen in programma 1 en 2
Naar verwachting wordt € 3 mln. minder uitgegeven van het totale budget voor Wmo (programma 2). Door een gunstige vergoeding die het rijk geeft voor de opvang van Oekraïners en asielzoekers heeft de gemeente een voordeel van € 1,2 mln. Van door de gemeente ontvangen ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds bedoeld voor mensen met een slechte arbeidsmarktpositie) blijft € 0,8 mln. over (programma 1).

Grootste nadelen in programma's 2 tot en met 6

  • Het grootste nadeel betreft de jeugdzorg. Door oplopende kosten is dit nadeel € 9,0 mln. (programma 2).
  • In programma 3 staat een nadeel van € 2,7 mln. vanwege het treffen van een voorziening (verplichting) voor kunstwerken tunnelbak Europaweg en wethouder Jennétunnel.
  • Voor de korting aan huurders van gemeentelijk vastgoed is geen dekking gevonden. Dit leidt tot een nadeel van € 0,8 mln. in programma 4.
  • In programma 5 is een nadeel vanwege het treffen van een voorziening voor de brandweerkazerne opgenomen van € 0,7 mln.
  • In programma 6 staat een nadeel van € 0,8 mln. vanwege de verkiezingen in november. En in programma 6 is een nadeel van € 0,6 mln. vanwege minder inkomsten vanuit bouwleges.

De optelling tot het totaal per programma van de meldingen die in bovenstaande samenvatting niet wordt verklaard, bestaat uit een optelling van kleinere posten en is per programma na te lezen in het Tussenbericht. Met de afwijkingen uit het Eerste Tussenbericht, raadsbesluiten die dit jaar zijn genomen die de financiën betreffen en de afwijkingen uit het Tweede Tussenbericht komt de gemeente naar schatting aan het eind van het jaar uit op € 3,4 mln. Hiervan is nog € 5 mln. nodig voor activiteiten die niet door zijn gegaan. Aan het eind van het jaar komt de gemeente € 1,6 mln. te kort.