Overzicht Overhead

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

Financiële afwijkingen bestaand beleid

1. Personeel Communicatie
Op de personeelskosten van in totaal € 2,7 mln. wordt een voordeel verwacht van € 0,1 mln.  Dit is een eenmalig voordeel dat wordt veroorzaakt door openstaande vacatures. 

2. Personeelsfeest
Voor de organisatie van het personeelsfeest is eens per vier jaar een bedrag van € 0,2 mln. beschikbaar. Door corona is in 2022 dit feest niet doorgegaan. Het budget is overgeheveld naar 2023. Maar ook in 2023 is de verwachting dat het personeelsfeest niet wordt gehouden, omdat dit jaar al het jaarlijks zomerfeest van de Cultuurgids is georganiseerd.  In de toekomst wordt het personeelsfeest mogelijk samengevoegd met de nieuwjaarsreceptie en de Cultuurgids, zodat dit feest ook een jaarlijks festival wordt. Het personeelsfeest per vier jaar komt dan te vervallen. Het budget van € 0,2 mln. eens per 4 jaar wordt omgezet in een jaarlijks budget van € 0,05 mln.

3. Inwonersberaad
In het coalitieakkoord 2022 is een bedrag van € 0,1 mln. beschikbaar gesteld voor de start van een inwonersberaad. Met het inwonersberaad betrekt de gemeente haar inwoners bij de plannen voor afvalinzameling. Zij krijgen zo de kans om de politiek te adviseren. De aanvankelijke planning van het burgerberaad is vertraagd omdat het college en de raad later in het jaar apart zullen worden geïnformeerd over de voortgang van het project en de impact hiervan op de gemeente. Pas na akkoord zal de aanbesteding definitief worden gegund en zullen de werkzaamheden begin volgend jaar van start gaan. Het beschikbaar gestelde budget van € 0,1 mln. en het eerder gemelde nadeel in TB1 van € 0,1 mln. worden dan ook niet uitgegeven. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan. In TB1 is melding gemaakt van een overschrijding van € 0,1 mln.

4. Extra Impuls Direct duidelijk
In het kader van ‘Extra impuls Direct Duidelijk’ zijn diverse acties in gang gezet. Medewerkers hebben trainingen gevolgd om de communicatie van de gemeente te verbeteren. Door een capaciteitsgebrek zijn de overige acties zoals het aanpassen van de automatische systemen niet doorgegaan. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt dan verwacht.  In TB1 is een melding gemaakt van een nadeel van € 0,05 mln.

5. Efficiencytaakstelling Ombuigen en vernieuwen
In 2019 zijn in het programma Ombuigen & Vernieuwen voorstellen gedaan voor Organisatieontwikkeling en efficiency (maatregelen 105/107), Inrichten ‘wasstraat’ procesverbetering en verbeteren van de dienstverlening en efficiency. Deze voorstellen zijn gebundeld in een efficiencytaakstelling van in totaal € 1,5 mln. waarvan in 2023 € 0,15 mln. en in 2024 € 0,1 mln. nog niet specifiek was ingevuld. 

6. Voorziening bovenwettelijk spaarverlof 
Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. De verwachte storting in de voorziening bedraagt in 2023 € 0,27 mln. (bestaande uit 4.646 uur). In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. De storting levert dus een nadeel op van € 0,27 mln.

7. Informatisering en Automatisering: Personeel en materieel
Het jaarbudget voor Informatisering en Automatisering bedraagt € 12 miljoen. Het verwachte resultaat 2023 is per saldo € 0,14 mln. negatief. Dit resultaat wordt veroorzaakt doordat het loonbudget niet volledig is geïndexeerd aan de laatste cao. Hierdoor ontstaat een nadeel op de personele kosten van € 0,2 mln. In TB1 is een voordeel gemeld van € 350.000.

Vanuit het coalitieakkoord 2022 is extra budget beschikbaar voor opleidingen en trainingen datagedreven werken. De activiteiten starten later, waardoor een bedrag van € 0,05 mln. dit jaar niet wordt uitgegeven. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

8. Flankerend beleid
Voor het invullen en uitvoeren van maatregelen van flankerend (personeels)beleid, als gevolg van het traject ‘Ombuigen en vernieuwen’, is voor 2023 een budget beschikbaar van € 0,5 mln. Op het budget wordt een voordeel van € 0,15 mln. verwacht. Dit jaar worden nog enkele (personele) gevolgen van de maatregelen verwacht. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt indien nodig een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen

Nr. Doelstelling Onderwerp

Afwijking  TB2 '23

Bedrag in € * 1000

Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 Overhead Personeel Communicatie 100 Voordeel Eenmalig
2 Overhead Personeelsfeest 167 Voordeel Meerjarig
3 Overhead Inwonersberaad 200 Voordeel Eenmalig
4 Overhead Extra impuls Direct Duidelijk 50 Voordeel Eenmalig
5 Overhead Efficiencytaakstelling Ombuigen en vernieuwen -146 Nadeel Eenmalig
6 Overhead Voorziening bovenwettelijk spaarverlof -270 Nadeel Meerjarig
7 Overhead Personeel en materieel: Informatisering en Automatisering -141 Nadeel Eenmalig
8 Overhead Flankerend beleid 150 Voordeel Eenmalig
9 Overhead Hybride werken thuiswerkmiddelen 250 Voordeel Eenmalig
Saldo Overhead 360 Voordeel