Programma 6. Dienstverlening en participatie

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen

Nr. Doelstelling Onderwerp Afwijking 2e TB2'22 Voordeel/ Nadeel Meerjarig/ Eenmalig
Financiële afwijkingen bestaand beleid
1 6.1 Voorbereidingskosten Omgevingswet 175.000 Voordeel Eenmalig
2 6.1  Verkiezingen (COVID-19) 168.000 Voordeel Eenmalig
3 6.1 Dienstverlening 185.000 Voordeel Eenmalig
4 6.1 Inkomsten bouwleges -1.000.000 Nadeel Eenmalig
5 6.1 Tijdelijke vervanging wethouder -47.000 Nadeel Eenmalig
Saldo -519.000 Nadeel  
Afwijkingen als gevolg van COVID-19
           
Saldo      
Saldo programma 6 -519.000 Nadeel  

Toelichting per onderwerp

Terug naar navigatie - Toelichting per onderwerp

1. Voorbereidingskosten Omgevingswet
Voor de implementatie van de omgevingswet is voor 2022 een budget beschikbaar gesteld van € 402.000.  De inwerkingtreding van de omgevingswet is opnieuw uitgesteld in 2022 en is inmiddels vastgesteld op 1 januari 2023 mits de ICT-problemen van het DSO-LV zijn opgelost. In oktober wordt een definitief besluit hierover verwacht. Doordat de datum van inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld worden verschillende activiteiten later uitgevoerd. De activiteiten hebben betrekking op het DSO, de MER en monitoring/evaluatie van de visie. Het verwachte eenmalige voordeel bedraagt € 175.000. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

2. Verkiezingen (COVID-19)
Bij de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum afval- en grondstoffenbeleidsplan is vanwege corona de mogelijkheid geweest tot vroegstemmen op 14 en 15 maart 2022. De inrichting en bemensing van de stembureaus op meerdere dagen en de extra maatregelen die zijn getroffen (hygiënemiddelen, 1,5 meter etc.) leiden tot een kostenpost van circa € 152.000. In TB1 werd nog uitgegaan van een overschrijding van € 320.000. De verwachte overschrijding is dus verlaagd met € 168.000. 

3. Dienstverlening
Voor de verbetering van de dienstverlening - in de vorm van digitaal contact met inwoners en organisaties - is een eenmalig budget van € 250.000 beschikbaar gesteld (raadsbesluit 0637763526 Impulsbudget dienstverlening in kader corona). De aanbestedingsprocedure voor een projectleider is na de verkiezingen gestart. Inmiddels zijn de werkzaamheden vanaf juli gestart maar omdat de afronding hiervan in 2023 wordt verwacht zal een bedrag van circa € 185.000 niet worden ingezet in dit boekjaar. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat wordt, als dat mogelijk is, een voorstel tot budgetoverheveling gedaan.

4. Inkomsten bouwleges
Voor het afhandelen van WABO-vergunningen worden leges geïnd. Op basis van de huidige en verwachte aanvragen wordt een extra nadeel verwacht van € 1,0 mln. in 2022. Dit wordt veroorzaakt door verschuivingen in de tijd van het verlenen van vergunningen. In 2024 is een voordeel van 1,0 mln. opgenomen. De begrote legesinkomsten zijn € 6,9 mln. Bij het eerste tussenbericht is al een nadeel gemeld van € 2,5 mln. Het totale nadeel komt hiermee uit op € 3,5 mln.

5. Tijdelijke vervanging wethouder
Vanwege de afwezigheid van een wethouder door ziekte is ervoor gekozen om deze tijdelijk te vervangen. Dit levert naar verwachting een nadeel op van € 47.000 in 2022.